Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Tách - Gộp số - Trưởng Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Tách - Gộp số - Trưởng Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

* Làm quen và tìm hiểu bài

* Theo dõi tranh ảnh

* Làm theo mẫu và hướng dẫn

* Nóii theo tranh

* Dặn dò

pptx 20 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 119Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 1, Bài: Tách - Gộp số - Trưởng Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 
Chào mừng các em tham gia tiết học hôm nay 
Toán 
Baøi : Taùch – Goäp soá 
Goäp 4 vaø 1 ñöôïc 5 
Goäp1 vaø 4 ñöôïc 5 
5 goàm 1 vaø 4 
5 goàm 4 vaø 1 
5 
1 
4 
5 
4 
1 
L aøm theo maãu . 
Baøi : Taùch-Goäp soá 
 (Tieát 1) 
5 goàm 4 vaø 1 
Baøi : Taùch-Goäp soá 
 (Tieát 1) 
5 goàm 1 vaø 4 
5 
4 
1 
L aøm theo maãu . 
Baøi : Taùch-Goäp soá 
 (Tieát 1) 
5 
1 
4 
L aøm theo maãu . 
Baøi : Taùch-Goäp soá 
 (Tieát 1) 
5 goàm 3 vaø 2 
L aøm theo maãu . 
Baøi : Taùch-Goäp soá 
 (Tieát 1) 
5 goàm 2 vaø 3 
5 
3 
2 
L aøm theo maãu . 
5 
3 
2 
Baøi : Taùch-Goäp soá 
 (Tieát 1) 
Tìm hình veõ phuø hôïp: 
Tìm hình veõ phuø hôïp: 
3 
Laøm theo maãu. 
Maãu: 
Goäp 1 vaø 1 ñöôïc 2 
1 
1 
2 
3 
4 
2 
4 
2 
4 
1 
5 
3 
2 
5 
4 
Noùi theo tranh. 
Chuùc caùc em luoân chaêm ngoan – hoïc gioûi. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxgiao_an_toan_lop_1_tiet_1_bai_tach_gop_so_truong_tieu_hoc_ng.pptx