Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 2, Bài: Cộng bằng cách đếm thêm

Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 2, Bài: Cộng bằng cách đếm thêm

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 1. Năng lực

- Củng cố về cách cộng bằng các số đếm thêm

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về cách cộng bằng các số đếm thêm đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- NL tự học, NL sáng tạo, NL giải quyết vấn đề

2. Phẩm chất

- Phát triển các NL toán học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng

 - GV: SGK, máy tính

 - HS: Các thẻ phép tính ; Một số tình huống thực tế đơn giản có liên quan đến cách cộng bằng các số đếm thêm

2. Phương pháp, kĩ thuật

- PP: Quan sát, hỏi đáp

- KT: động não, tia chớp

pptx 28 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 90Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Tiết 2, Bài: Cộng bằng cách đếm thêm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chaøo möøng quyù thaày coâ veà döï giôø thaêm lôùp 
Tröôøng tieåu hoïc 
Giaùo vieân: 
Chaøo möøng caùc con ñeán vôùi tieát hoïc Toaùn 
Khôûi ñoäng 
CHIM ĐƯA THƯ 
4+ 2 
6 
7 
4 
8 
2+ 2 
6 + 1 
3+ 5 
Toaùn 
COÄNG BAÈNG CAÙCH ÑEÁM THEÂM 
Thöùngaøy..thaùngnaêm 
Tieát 2 
1.TÍNH 
 3+1 = 
1/5 
CHECK 
NEXT 
4 
4 + 6 = 
2/5 
CHECK 
10 
NEXT 
3 + 5 = 
3/5 
CHECK 
8 
NEXT 
6 + 3 = 
4/5 
CHECK 
9 
NEXT 
2+8 = 
5/5 
CHECK 
 10 
NEXT 
1 + 6= 
5/5 
CHECK 
 7 
NEXT 
5 + 4 = 
2/5 
CHECK 
10 
NEXT 
3 + 7= 
3/5 
CHECK 
10 
NEXT 
3 + 3 = 
4/5 
CHECK 
6 
NEXT 
4+1 = 
5/5 
CHECK 
 5 
NEXT 
2 + 6= 
5/5 
CHECK 
 8 
NEXT 
2. Tính theo maãu 
Maãu : 3 + 2 + 1 = ? 
 3 + 2 + 1 = 6 
8 + 1 + 1 
6 + 1 + 2 
4 + 3 + 2 
2 + 6 + 1 
 = 10 
 = 9 
 = 9 
 = 9 
Thö giaõn 
4 
3 
4 
a) 
b ) 
1 + 0 = 
0 + 3 = 
0 + 0 = 
? 
? 
? 
1 
0 
3 
Cuûng coá 
Chaøo taïm bieät caùc con 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_tiet_2_bai_cong_bang_cach_dem_them.pptx