Bài giảng Toán Lớp 1 - Tuần 14, Tiết 1, Bài: Phép trừ

Bài giảng Toán Lớp 1 - Tuần 14, Tiết 1, Bài: Phép trừ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 1. Năng lực

- Củng cố về phép trừ

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- NL tự học, NL sáng tạo, NL giải quyết vấn đề

2. Phẩm chất

- Phát triển các NL toán học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng

 - GV: SGK, máy tính

 - HS: Các thẻ phép tính ; Một số tình huống thực tế đơn giản có liên quan đến về phép trừ

2. Phương pháp, kĩ thuật

- PP: Quan sát, hỏi đáp

- KT: động não, tia chớp

pptx 22 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 98Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Tuần 14, Tiết 1, Bài: Phép trừ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHAØO MÖØNG 
QUYÙ THAÀY COÂ VEÀ DÖÏ GIÔØ THAÊM LÔÙP 
Tröôøng Tieåu hoïc............. 
Giaùo vieân............. 
Chaøo möøng caùc con ñeán vôùi tieát hoïc Toaùn 
Khôûi ñoäng 
TÌM XE CHO BẠN 
7 
0 
3 
3 
2 
3 
5 
3 
2 
7 
9 
8 
7 
6 
5 
9 
6 
7 
8 
5 
CẢM ƠN CÁC BẠN! 
TIEÁT 1 
Daáu 
tröø 
Naêm tröø hai baèng ba 
5 
 - 
2 
= 
3 
Toaùn 
Pheùp tröø 
Thöùngaøy..thaùngnaêm 
Vieát daáu tröø, pheùp tính tröø 
Thöïc haønh/..... 
Laäp caùc pheùp tröø vaø vieát pheùp tröø 
Naêm tröø hai baèng ba 
Pheùp tính 
5 
- 
2 
3 
开 
啦 
Giaûi lao 
Xem tranh vaø laøm theo maãu 
Maãu: 
2 - 1 = 1 
1 
a 
3 - 1 = 2 
1 
b 
3 - 2 = 1 
Cuûng coá 
3-1 = 
? 
3-2= 
? 
? 
? 
CÁ HEO TÌM BÓNG 
5-2= 
? 
3-1= 
? 
2-1= 
? 
5-3= 
? 
3 
2 
1 
2 
Chaøo taïm bieät caùc con 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_1_tuan_14_tiet_1_bai_phep_tru.pptx