Giáo án Âm nhạc 1 - Tiết 24 - Học hát bài: Quả

Giáo án Âm nhạc 1 - Tiết 24 - Học hát bài: Quả

Ngày dạy:./ 20

Tiết 24

 Học hát bài : Quả.

I. MỤC TIÊU:

 -HS hát đúng lời ca và giai điệu (lời 1,2).

 -HS biết vừa hát vừa vỗ tay theo phách.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV: Thuộc bài hát, nhạc cụ: đàn, que chỉ bảng.

 - HS: Nhạc cụ gõ, SGK.

III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP:

 

doc 2 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 20/02/2021 Lượt xem 119Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Âm nhạc 1 - Tiết 24 - Học hát bài: Quả", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy:............./ 20
Tiết 24
 Học hát bài : Quả.
I. MỤC TIÊU:
 -HS hát đúng lời ca và giai điệu (lời 1,2).
 -HS biết vừa hát vừa vỗ tay theo phách.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - GV: Thuộc bài hát, nhạc cụ: đàn, que chỉ bảng.
 - HS: Nhạc cụ gõ, SGK.
III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP:
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
 1.Khởi động:
 - GV cho lớp hát vui 1 bài.
 2. Kiểm tra bài cũ:
 - Gv hỏi lại tiết trước 
 - Cho lớp hát lại bài
 - Cá nhân lên hát biểu diễn lại 
 3. Bài mới: 
 a/ Giới thiệu: -GV giới thiệu nội dung bài: +Học hát bài “Quả”
 b/ Các hoạt động: 
 -Hoạt động 1: Học bài hát “ Quả ”
- Mục tiêu:Hát đúng giai điệu bài hát.
- Cách tiến hành: 
 GV giới thiệu bài hát “Quả” và hát mẫu cho HS nghe.
 GV cho HS đọc lời ca theo tiết tấu (lời 1,2).
 GV hát mẫu từng câu và hướng dẫn HS thực hiện.
 GV kiểm tra.
 GV cho lớp ghép cả bài vài lần.
 GV kiểm tra.
 -Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay.
 - Mục tiêu: Biết vỗ tay theo phách.
 - Cách tiến hành: 
 GV hát và vỗ tay theo phách cho HS nghe.
 GV höôùng daãn lôùp thöïc hieän .
 GV kieåm tra
 GV nhaän xeùt. 
- Thöïc hieän
- Học sinh trả lời
- Thöïc hieän
- Thöïc hieän
 HS lắng nghe.
 HS thực hiện.
 Tổ-cá nhân thực hiện.
 Tổ-cá nhân thực hiện
HS chuù yù laéng nghe và thực hiện.
Toå –caù nhaân thöïc hieän.
 4. Củng cố :
 GV gọi vài HS lên biểu diễn trước lớp bài “Quả” kết hợp vỗ tay.
 GV nhận xét và rút ra bài học giáo dục đối với HS.
 IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
 - Ôn bài vừa học và xem trước bài mới.
 *Nhận xét: ưu khuyết điểm của lớp và tuyên dương khen thưởng.
RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docl1t14suath.doc