Giáo án các môn lớp 1 - Tuần 1

Giáo án các môn lớp 1 - Tuần 1

A- Mục đích - Yêu cầu:

 Giúp học sinh:

 - Nắm được nội quy học tập trong lớp học.

 - Nhớ được vị trí chỗ ngồi và cách chào hỏi giáo viên khi ra vào lớp.

 - Biết được các ký hiệu, hiệu lệnh của giáo viên đã quy định trong giờ học.

 - Bầu ban cán sự lớp, giúp ban cán sự lớp làm quen với nhiệm vụ được giao.

 - Biết được các loại sách vở và đồ dùng cần có

 - Biết cách bọc, ghép dán và giữ gìn sách vở sạch đẹp.

B- Đồ dùng dạy học:

+ Học sinh: - Chuẩn bị toàn bộ đồ dùng, sách vở của mình

+ Giáo viên: - Dự kiến trước ban cán sự lớp.

 - Chuẩn bị sẵn nội quy lớp học.

C- Các hoạt động dạy học:

 

doc 11 trang Người đăng Nobita95 Lượt xem 837Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn lớp 1 - Tuần 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TuÇn 1
 Thø hai ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2010	
TiÕt 2	 	 TiÕng ViÖt
TiÕt 2,3 æn ®Þnh tæ chøc 
A- Môc ®Ých - Yªu cÇu:
 Gióp häc sinh:
	- N¾m ®­îc néi quy häc tËp trong líp häc.
	- Nhí ®­îc vÞ trÝ chç ngåi vµ c¸ch chµo hái gi¸o viªn khi ra vµo líp.
	- BiÕt ®­îc c¸c ký hiÖu, hiÖu lÖnh cña gi¸o viªn ®· quy ®Þnh trong giê häc.
	- BÇu ban c¸n sù líp, gióp ban c¸n sù líp lµm quen víi nhiÖm vô ®­îc giao.
	- BiÕt ®­îc c¸c lo¹i s¸ch vë vµ ®å dïng cÇn cã
	- BiÕt c¸ch bäc, ghÐp d¸n vµ gi÷ g×n s¸ch vë s¹ch ®Ñp.
B- §å dïng d¹y häc:
+ Häc sinh: - ChuÈn bÞ toµn bé ®å dïng, s¸ch vë cña m×nh
+ Gi¸o viªn: - Dù kiÕn tr­íc ban c¸n sù líp.
	- ChuÈn bÞ s½n néi quy líp häc.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I- KiÓm tra bµi cò:
- KiÓm tra sÜ sè häc sinh
- KiÓm tra s¸ch vë vµ ®å dïng cña m«n häc
- líp tr­ëng b¸o c¸o
- §Ó toµn bé s¸ch, vë, ®å dïng cña m«n TV cho GV kiÓm tra
II- D¹y, häc bµi míi:
1- Giíi thiÖu bµi (linh ho¹t)
2- D¹y néi dung líp häc.
- GV ®äc néi quy líp häc (2 lÇn)
- HS chó ý nghe
? Khi ®i häc em cÇn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh g×?
- 1 sè HS ph¸t biÓu 
TiÕt 3: 3- S¾p xÕp chç ngåi vµ chia tæ 
- XÕp chç ngåi cho häc sinh
- Chia líp thµnh 2 tæ
- HS ngåi theo vÞ trÝ quy ®Þnh cña gi¸o viªn
4- BÇu ban c¸n sù líp:
- GV ®­a ra dù kiÕn vÒ ban c¸n sù líp gåm: Líp tr­ëng, líp phã, qu¶n ca, tæ tr­ëng
- Nªu nhiÖm vô cña mçi c¸ nh©n trong ban c¸n sù líp
- H­íng dÉn thùc hiÖn
- H­íng dÉn vµ chØnh söa
- HS nghe vµ lÊy biÓu quyÕt
- HS nghe vµ nh¾c l¹i nhiÖm vô cña m×nh.
- LÇn l­ît tõng c¸ nh©n tron ban c¸n sù líp thùc hµnh nhiÖm vô cña m×nh.
5- KiÓm tra s¸ch vë vµ ®å dïng cña häc sinh
- Yªu cÇu ®Ó toµn bé ®å dïng, s¸ch vë lªn mÆt bµn.
- GV kiÓm tra vµ thèng kª sè s¸ch vë vµ ®å dïng cßn thiÕu cña häc sinh (nÕu cã) vµ yªu cÇu c¸c em mua bæ xung cho ®ñ.
- HS thùc hiÖn theo Y/c
- HS theo dâi vµ thùc hµnh
6- Giíi thiÖu mét sè ký hiÖu vµ hiÖu lÖnh cña gi¸o viªn trong giê häc.
- GV chØ vµo tõng ký hiÖu cã trªn b¶ng vµ yªu cÇu HS thùc hµnh.
- HS theo dâi
- HS thùc hµnh.
IV - Cñng cè - dÆn dß:
+ Trß ch¬i "Lµm theo hiÖu lÖnh"
ê: ChuÈn bÞ s¸ch vë vµ ®å dïng cho tiÕt sau:
- HS ch¬i theo sù ®k cña qu¶n trß
 .
TiÕt 4:	 to¸n
Bµi 1: TiÕt häc ®Çu tiªn.
A. Môc tiªu:
	- Gióp HS nhËn biÕt ®­îc nh÷ng viÖc cÇn lµm trong c¸c tiÕt häc m«n To¸n líp 1.
	- HS biÕt ®­îc yªu cÇu cÇn ®¹t trong m«n to¸n líp 1.
B. §å dïng:
	- Bé ®å dïng d¹y häc to¸n cña GV vµ HS.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. æn ®Þnh tæ chøc.
II. KTBC.
III. Bµi míi.
1) Giíi thiÖu bµi.
2) H­íng dÉn HS sö dông SGK To¸n 1.
	- GV cho HS xem b×a s¸ch vµ c¸c trang bªn trong sau ®ã ®­a ra quy ®Þnh khi sö dông SGK To¸n 1.
3) H­íng dÉn HS lµm quen víi 1 sè c¸c ho¹t ®éng cña m«n To¸n.
	- Cho HS quan s¸t c¸c h×nh trong SGK (bµi 1).
	- GV giíi thiÖu tõng h×nh vµ t¸c dông cña chóng.
4) Giíi thiÖu nh÷ng yªu cÇu cÇn ®¹t khi d¹y vµ häc m«n To¸n 1.
	- BiÕt ®Õm ®óng sè l­îng, ®äc viÕt so s¸nh sè.
	- Lµm thµnh th¹o c¸c phÐp tÝnh +, - khong nhí trong ph¹m vi 100.
	- BiÕt quan s¸t t×nh huèng vµ gi¶i to¸n.
	- BiÕt ®o ®é dµi, xem lÞch h»ng ngµy, xem giê ®óng.
5) Giíi thiÖu bé ®å dïng m«n To¸n.
	- GV cho HS quan s¸t bé ®å dïng vµ h­íng dÉn c¸ch sö dông tõng dông cô.
	- GV nãi lªn tÇm quan träng cña chóng vµ c¸ch b¶o qu¶n.
IV. Cñng cè – dÆn dß.
	- GV tãm l¹i néi dung bµi.
	- Nh¾c HS chuÈn bÞ giê sau.
 .
 Thø ba ngµy 17 th¸ng 8 n¨m 2010
TiÕt 1	tiÕng viÖt
TiÕt 3, 4: C¸c nÐt c¬ b¶n 
a. môc tiªu:
	- Gióp HS b­íc ®Çu lµm quen víi c¸c nÐt c¬ b¶n, nãi ®óng tªn tõng nÐt.
	- HS b­íc ®Çu viÕt ®­îc c¸c nÐt c¬ b¶n theo ®óng QT vµ t­¬ng ®èi chÝnh x¸c.
	- T¹o cho HS kh«ng khÝ phÊn khëi, vui t­¬i trong häc tËp.
B. §å dïng:
	- B¶ng phô.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
I. æn ®Þnh tæ chøc.
II. KTBC.
- KiÓm tra ®å dïng HS.
 III. Bµi míi.
 1) Giíi thiÖu bµi.
2) D¹y bµi míi.
a) C¸c nÐt: Ngang, sæ th¼ng, xiªn ph¶i, xiªn tr¸i:
- GV treo b¶ng phô giíi thiÖu tªn c¸c nÐt vµ ®äc.
- GV h­íng dÉn HS qui tr×nh viÕt vµ viÕt mÉu:
b) C¸c nÐt: Mãc xu«i, ng­îc, cong, hë ph¶i, tr¸i, khuyÕt trªn d­íi (h­íng dÉn nh­ phÇn a
TiÕt 2: 3) LuyÖn tËp.
a) LuyÖn ®oc:
- GV chØ tõng nÐt kh«ng theo thø tù.
b) LuyÖn viÕt:
- GV h­íng dÉn qui tr×nh viÕt tõng nÐt vµ viÕt mÉu:
IV. Cñng cè vµ dÆn dß.
- GV tãm l¹i néi dung bµi.
- Nh¾c HS chuÈn bÞ giê sau.
- HS quan s¸t, nhÈm theo.
- HS ®äc tªn tõng nÐt.
- HS quan s¸t vµ viÕt c¸c nÐt vµo b¶ng con.
- HS ®äc CN - §T.
- HS quan s¸t vµ viÕt l¹i tõng nÐt.
- HS ®äc l¹i tªn c¸c nÐt.
---------------------------------------------------------
TiÕt 4:	 tù nhiªn x· héi
bµi 1: C¬ thÓ chóng ta
 (TÝch hîp QTE)
A. Môc tiªu:
	- Gióp HS kÓ tªn ®óng c¸c bé phËn bªn ngoµi cña c¬ thÓ.
	- BiÕt mét sè cö ®éng cña: ®Çu, m×nh, cæ, ch©n.
	- RÌn thãi quen ho¹t ®éng c¬ thÓ ph¸t triÓn tèt ®Ó thùc hiÖn tèt quyÒn ®­îc sèng cßn vµ ph¸t triÓn, quyÒn cã søc khoÎ vµ ®­îc ch¨m sãc søc khoÎ, quyÒn ®­îc nghØ ng¬i, vui ch¬i gi¶i trÝ.
B. §å dïng:
	- Tranh minh häa SGK.
C. C¸c ho¹t ®éng day – häc:
1) C¸c bé phËn bªn ngoµi cña c¬ thÓ.
a. Môc tiªu:
- Gióp häc sinh gäi ®óng c¸c bé phË bªn ngoµi cña c¬ thÓ.
b. C¸ch tiÕn hµnh:
- Gi¸o viªn giíi thiÖu h×nh 4 trong SGK.
- HS chØ vµ kÓ tªn c¸c bé phËn bªn ngoµi cña c¬ thÓ ng­êi.
2) Ho¹t ®éng cña mét sè bé phËn.
a. Môc tiªu:
- Gióp HS biÕt mét sè ho¹t ®éng cña c¬ thÓ ng­êi.
b. C¸ch tiÕn hµnh:
- GV giíi thiÖu h×nh 5 SGK.
- HS quan s¸t vµ nãi c¸c b¹n trong tranh ®ang lµm g× vµ nãi c¬ thÓ gåm mÊy phÇn.
- HS thùc hµnh l¹i c¸c ®éng t¸c cña c¸c b¹n trong tranh.
c. KÕt luËn:
- C¬ thÓ chóng ta gåm 3 phÇn ®Çu, m×nh, ch©n, tay. Chóng ta nªn tÝch cùc ho¹t ®éng, nghØ ng¬i, vui ch¬i gi¶i trÝ. cho c¬ thÓ khoÎ m¹nh. 
3) TËp thÓ dôc.
a. Môc tiªu:
- G©y høng thó rÌn luyÖn th©n thÓ cho HS.
b) C¸ch tiÕn hµnh:
- GV h­íng dÉn HS häc bµi th¬:
“Cói m·i mái l­ng
ViÕt m·i mái tay
ThÓ dôc thÕ nµy
Lµ hÕt mÖt mái.”
- GV kÕt hîp lµm chËm tõng ®éng t¸c cho HS lµm theo.
- GV yªu cÇu HS tù lµm ®éng t¸c.
c) KÕt luËn:
4) Cñng cè :
- Muèn c¬ thÓ ph¸t triÓn t«t cÇn tËp thÓ duc h»ng ngµy.
- GV tãm l¹i néi dung bµi.
- HS tËp l¹i bµi th¬ trªn.
- Ho¹t ®éng c¸ nh©n.
- Ho¹t ®éng nhãm ®«i.
- HS nh¾c l¹i.
- Ho¹t ®éng tËp thÓ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thø t­ ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 2009
TiÕt 1	tiÕng viÖt
 TiÕt 5,6: e
A. Môc tiªu:
	- Gióp HS lµm quen vµ nhËn biÕt ®­îc ch÷ vµ ©m e.
	- B­íc ®Çu nhËn mèi quan hÖ gi÷a ch÷ vµ tiÕng chØ ®å vËt, sù vËt.
	- Gióp HS ph¸t triÓn lêi nãi TN theo chñ ®Ò: “TrÎ em vµ loµi vËt ®Òu cã líp häc cña m×nh”.
B. §å dïng:
	- B¶ng phô, tranh minh ho¹ cho tõ, tiÕng kho¸.
	- Tranh minh ho¹ cho phÇn luyÖn nãi.
C. Cac ho¹t ®éng d¹y – häc:
 I. æn ®Þnh tæ chøc.
 II. KTBC.
 III. Bµi míi.
1) Giíi thiÖu bµi.
2) D¹y ch÷ ghi ©m.
a) NhËn diÖn ch÷:
- GV viÕt b¶ng ch÷ e vµ nãi “ch÷ e gåm 1 nÐt th¾t”.
b) NhËn diÖn vµ ph¸t ©m:
- GV ph¸t ©m mÉu ch÷ e.
- GV chØ b¶ng ch÷ e.
c) ViÕt b¶ng con:
- GV viÕt mÉu vµ ph©n tÝch quy tr×nh viÕt ch÷: e
TiÕt 2: 3) LuyÖn tËp.
a) LuyÖn ®äc:
- GV chØ b¶ng cho HS ®äc l¹i ch÷ e.
b) LuyÖn viÕt:
- GV nªu l¹i quy tr×nh viÕt vµ viÕt mÉu.
- GV chÊm vµi bµi nhËn xÐt.
c) LuyÖn nãi:
- Giíi thiÖu chñ ®iÓm luyÖn nãi vµ yªu cÇu HS quan s¸t tranh trong SGK.
? Quan s¸t tranh em thÊy trong tranh vÏ g×.
? Mçi bøc tranh nãi vÒ con vËt nµo.
? C¸c b¹n nhá trong tranh ®­îc häc g×.
? Líp chóng m×nh c¸c b¹n cã thÝch ®i häc kh«ng.
- GV tæng kÕt phÇn luyÖn nãi.
 IV. Cñng cè.
- HS ®äc l¹i bµi.
- Nh¾c HS chuÈn bÞ giê sau.
- HS nªu tªn c¸c tªn nÐt c¬ b¶n ®· häc.
- HS quan s¸t vµ nªu ch÷ e gièng h×nh g×.
- HS ph¸t ©m e CN - §T.
- HS quan s¸t vµ t« l¹i trªn kh«ng trung.
- HS viÕt vµo b¶ng con 3 lÇn.
- HS ®äc c¸ nh©n, nhãm, líp.
- HS quan s¸t vµ nªu ch÷ e gåm nÐt g× sau ®ã t« l¹i ch÷ e trong vë tiÕng viÖt.
- HS quan s¸t vµ tù tr¶ lêi c©u hái.
- HS th¶o luËn nhãm ®«i.
----------------------------------------------------------------
TiÕt 3	 to¸n
 TiÕt :2 NhiÒu h¬n – Ýt h¬n 
A. Môc tiªu:
	- Gióp HS biÕt so s¸nh sè l­îng cña 2 nhãm ®å vËt.
	- BiÕt sö dông c¸c tõ “NhiÒu h¬n – Ýt h¬n” khi so s¸nh c¸c nhãm ®å vËt.
B. §å dïng:
	- Mét sè cèc nhùa, th×a nhùa nhá.
	- Tranh minh ho¹ trong bµi.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:
I. æn ®Þnh tæ chøc.
II. KTBC.
	- Gäi HS giíi thiÖu tªn c¸c ®å dïng cña m×nh.
III. Bµi míi.
1) Giíi thiÖu bµi.
2) D¹y bµi míi.
a) So s¸nh sè l­îng cèc, th×a:
- GV thao t¸c víi sè l­îng cèc, th×a vµ hái:
? Cßn cèc nµo kh«ng, cã th×a kh«ng.
- KÕt luËn: “Khi mçi cèc cã mét th×a, cßn mét c«c kh«ng cèc kh«ng co th×a ta nãi r»ng: Sè cèc nhiÒu h¬n sè th×a hay sè th×a Ýt h¬n sè cèc”.
b) So s¸nh sè l­îng bót vµ n¾p bót ( T­¬ng tù phÇn a ).
3) Thùc hµnh.
- GV giíi thiÖu tøng nhãmsè l­îng trong SGK.
- GV yªu cÇu HS nªu: “Sè cµ rèt Ýt h¬n sè thá hay sè thá nhiÒu h¬n sè cµ rèt”.
- HS nh¾c l¹i.
- HS quan s¸t vµ nªu lªn nhãm ®å vËt nµo Ýt, nhãm ®å vËt nµo nhiÒu.
.
Thø n¨m ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 2010
TiÕt: 1 to¸n
TiÕt 3: H×nh vu«ng, h×nh trßn
A. Môc tiªu:
	- Gióp häc sinh nhËn ra vµ nãi ®óng tªn h×nh trßn, h×nh vu«ng.
	- B­íc ®Çu nhËn ra h×nh trßn, h×nh vu«ng qua c¸c vËt thËt.
B. §å dïng.
	- Mét sè h×nh trßn, h×nh vu«ng cã mµu s¾c, kÝch th­íc kh¸c nhau.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
	I .æn ®Þnh tæ chøc:
	II. KiÓm tra bµi cò.
- VG cho HS so s¸nh sè l­îng 3 c¸i bót vµ 3 quyÓn vë.
	III. Bµi míi:
1) giíi thiÖu b¸i.
2) giíi thiÖu h×nh vu«ng.
- VG ®Æt lªn b¶ng mét sè h×nh vu«ng vµ giíi thiÖu: “§©y lµ h×nh vu«ng”
- Gi¸o viªn chØ lai lÇn l­ît c¸c h×nh.
- Gi¸o viªn ®Æt mét sè h×nh kh¸c.
- Gi¸o viªn giíi thiÖu kh¨n mïi xoa cã d¹ng hinh vu«ng.
3) Gi¸o viªn giíi thiÖu h×nh trßn. (T­¬ng tù nh­ h×nh vu«ng).
- Yªu cÇu häc sinh ph©n biÖt h×nh vu«ng, h×nh trßn.
4) Thùc hµnh.
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh t« mµu (cïng mµu) vµo c¸c h×nh cïng d¹ng.
- Häc sinh ®äc h×nh vu«ng.
- Häc sinh chØ h×nh trßn, h×nh vu«ng.
- Häc ssinh t×m c¸c vËt cã d¹ng h×nh vu«ng.
- Häc sinh t« mµu vµ neu tªn c¸c h×nh.
	IV. Cñng cè dÆn dß.
	? H«m nay häc bµi g×.
	- Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc.
TiÕt 2 
 TiÕng viÖt
 TiÕt: 7 + 8: b
A – Môc tiªu:
	- Gióp häc sinh lµm quen & nhËn biÕt ®­îc ch÷ ghi ©m b, bÐ. GhÐp ®­îc tiÕng bÐ ®äc vµ viÕt ®­îc ch÷ b. NhËn biÕt mèi quan hÖ gi÷a ch÷ vµ tiÕng chØ ®å vËt, sù vËt.
 	- Ph¸t triÓn lêi nãi tù nhiªn theo chñ ®Ò: C¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau trong tiÕt häc.
B - §å dïng: 
	- §å dïng d¹y häc TiÕng ViÖt.
	- Tranh ¶nh minh ho¹ cho tiÕng mãi vµ phÇn luyÖn nãi.
C – C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	I. æn ®Þnh tæ chøc.
	II. KiÓm tra bµi cò:
	- Häc sinh ®äc vµ viÕt ch÷ e.
	III. Bµi míi.
1) Giíi thiÖu bµi.
2) D¹y ch÷ ghi ©m b.
a) NhËn diÖn ch÷ b.
- Gi¸o viªn ghi ch÷ b vµ giíi thiÖu: Ch÷ b gåm nÐt khuyÕt trªn vµ nÐt th¾t.
b) Ph¸t ©m – ghÐp tiÕng:
- Gi¸o viªn ph¸t ©m ch÷ b.
- Gi¸o viªn ®¸nh vÇn: b – e – be.
c) ViÕt b¶ng.
- GVviÕt mÉu vµ ph©n tÝch c¸ch viÕt.
TiÕt 3: 3) LuyÖn tËp:
a) LuyÖn ®äc:
- GV chØ b¶ng ND tiÕt 1.
b) LuyÖn viÕt:
-GV h­íng dÉn HS viÕt ch÷ b, bevµo vë tËp viÕt.
- GV thu bµi chÊm ®iÓm.
c) LuyÖn nãi:
- GVgiíi thiÖu tªn chñ ®Ò luyÖn nãivµ ®¹t c©u hái.
? Ai ®ang häc bµi 
? Ai ®ang tËp viÕt ch÷ a
? Voi ®ang lµm g× 
? Voi cã biÕt ch÷ kh«ng
? C¸c bøc tranh nµy cã g× gièng vµ kh¸c nhau.
 IV. Cñng cè, dÆn dß:
? H«m nay häc bµi g×.
 -VG nhËn xÕt giê häc.
- Häc sinh quan s¸t vµ so s¸nh gi÷a b vµ e.
- Häc sinh ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
- Häc sinh ®¸nh vÇ c¸ nh©n ®ång thanh.
- HS ®äc vµ nªu ®é cao cña tõng con ch÷.
- HS viÕt b¶ng con ba lÇn.
- HS ®äc tr¬n CN-§T
- HS ®äc l¹i bµi viÕt,nªu ®é cao cña tõng con ch÷ vµ viÕt bµi.
- HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái.
-HS ®äc l¹i toµn bµi.
----------------------------------------------------------------
Thø s¸u ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2010
TiÕt 1 TiÕng viÖt.
 TiÕt: 9,10.Thanh s¾c ( / )
A. Môc tiªu:
- Gióp HS nhËn biÕt ®­îc dÊu thanh s¾c vµ tªn cña dÊu thanh s¾c.
	- Häc sinh biÕt ghÐp tiÐng bÐ, biÕt ®­îc dÊu thanh s¾c ë tiÕng bÐ chØ tªn ®å vËt, sù vËt.
	- Ph¸t triÓn lêi nãi tù nhiªn theo chñ ®Ò: “C¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau cña trÎ em .
B. §å dïng:
	- Bé ®å dïng d¹y ©m, vÇn. 
	- Tranh minh ho¹ tiÕng míi vµ phÇn luyÖn nãi.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
	I. æn ®Þnh tæ chøc.
	II. KiÓm tra bµi cò.
	- §äc b, be.
	- ViÕt b, be.
	III Bµi míi.
1) Giíi thiÖu bµi.
2) D¹y dÊu thanh s¾c.
a) NhËn d¹ng dÊu thanh.
- Gi¸o viªn ghi dÊu thanh s¾c lªn b¶ng vµ giíi thiÖu: “DÊu thanh s¾c lµ nÐt sæ nghiªng ph¶i”.
b) Ph¸t ©m.
- Gi¸o viªn ghi tiÕng bÐ vµ ®¸nh vÇn.
? DÊu thanh s¾c ghi trªn ©m g×.
c) ViÕt b¶ng.
- Gi¸o viªn viÐt dÊu thanh s¾c vµ nªu quy tr×nh viÕt.
TiÕt 2: 3) LuyÖn tËp.
a) LuyÖn ®äc.
- Gi¸o viªn chØ vµo néi dung bµi tiÕt 1.
b) LuyÖn viÕt.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh viÕt vµo vë tËp viÕt (/, be, bÐ).
- Gi¸o viªn thu vµi bµi chÊm vµ nhËn xÐt.
c) LuyÖn nãi.
- Gi¸o viªn giíi thiÖu tªn cña chñ ®Ò: “BÐ nãi vÒ c¸c ho¹t ®éng h»ng ngµy”.
- Häc sinh t×m dÊu thanh vµ cµi.
- ¢m e.
- Häc sinh nªu ®é cao cña dÊu.
- Häc sinh t« tay kh«ng sau ®ã viÕt b¶ng con ba lÇn.
- Häc sinh ®äc tr¬n c¸ nh©n, ®ång thanh.
- Häc sinh nªu ®é cao, kho¶ng c¸ch cña mçi con ch÷.
- ViÕt vµo vë tËp viÕt.
- Gi¸o viªn hái:
	? Trong tranh vÏ g×.
	? C¸c bøc tranh nµy cã g× gièng vµ kh¸c nhau.
	? Ngoµi nh÷ng ho¹t ®éng trong tranh, c¸c em cßn cã nh÷ng ho¹t ®éng nµo kh¸c. (Cho häc sinh tù do ph¸t biÓu)
 - GV yªu cÇu HS nãi mét vµi ho¹t ®éng cña m×nh.
	IV. Cñng cè, dÆn dß.
 .
TiÕt: 3 To¸n
 TiÕt: 4. H×nh tam gi¸c
A. Môc tiªu:
	- Gióp häc sinh nhËn ra vµ nãi ®óng tªn h×nh tam gi¸c.
	- B­íc ®Çu nhËn ra h×nh tam gi¸c qua c¸c vËt thËt.
B. §å dïng.
	- Mét sè h×nh tam gi¸c cã mµu s¾c, kÝch th­íc kh¸c nhau.
	- Bé ®å dïng to¸n.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
	I .æn ®Þnh tæ chøc:
	II. KiÓm tra bµi cò.
- VG cho HS nhËn d¹ng h×nh trßn, h×nh vu«ng.
	III. Bµi míi:
1) giíi thiÖu bµi.
2) giíi thiÖu h×nh tam gi¸c.
- Gi¸o viªn g¾n h×nh tam gi¸c lªn b¶ng vµ giíi thiÖu: “§©y lµ h×nh tam gi¸c”.
- GV chØ vµo c¸c h×nh cßn l¹i.
- GV giíi thiÖu vËt cã d¹ng h×nh tam gi¸c.
3) Thùc hµnh.
 Bµi 1:
- GV yªu cÇu HS t« c¸c mµu ( gièng nhau)vµ c¸c h×nh tam gi¸c.
 Bµi 2:
 - GV yªu cÇu HS xÕp c¸c h×nh thµnh h×nh: nhµ, nói, thuyÒn ...
 IV. Cñng cè,dÆn dß:
- GV tãm l¹i ND bµi vµ nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
- HS quan s¸t vµ ®äc tªn h×nh .
- HS t×m vµ nªn c¸c vËt cã d¹ng h×nh tam gi¸c .
-HS lµm viÖc c¸ nh©n t« mµu vµ nªu sè l­îng h×nh ®äc t«.
- HS lµm viÖc theo nhãm vµ giíi thiÖu s¶n phÈm cu¶ m×nh.
- HS nªu tªn h×nh míi häc. 
 ..
TiÕt 4: Gi¸o dôc tËp thÓ
NhËn xÐt tuÇn 1
A. NhËn xÐt chung:
1. ¦u ®iÓm: 
- §i häc ®Çy ®ñ, ®óng giê 
- Trong líp chó ý nghe gi¶ng, h¨ng h¸i ph¸t biÓu x©y dùng bµi, chuÈn bÞ bµi ®Çy ®ñ tr­íc khi ®Õn líp.
- Ngoµi ngo·n, biÕt gióp ®ì b¹n bÌ.
2. Tån t¹i: 
- ý thøc gi÷ g×n s¸ch vë ch­a tèt, cßn bÈn, nhµu, qu¨n mÐp
- Ch­a cè g¾ng trong häc tËp (NguyÖt, Quang, Long, Thi, TÝch, Trµ, H­¬ng, Ph­¬ng, T×nh, Trang, Trung, CÇm)
- VÖ sinh c¸ nh©n cßn bÈn: (NguyÖt, Quang, T×nh, Trang, Trung )
-------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 1.doc