Giáo án dạy học Lớp 1 - Tuần thứ 10

Giáo án dạy học Lớp 1 - Tuần thứ 10

TOÁN

Tiết 37: Luyện tập ( Trang 55)

I. Mục tiêu

 - Biết làm tính trừ trong phạm vi 3.

 - Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trư.

 - Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng 1 phép trư.

II. Đồ dùng dạy học

 + Bộ thực hành toán 1 .

III. Các hoạt động dạy học

1. Kiểm tra bài cũ :

+ Học sinh lên bảng :

 3 – 1 = 2 + 1 =

 3 – 2 = 3 – 1 =

 2 – 1 = 3 – 2 =

+ Học sinh nhận xét , sửa bài trên bảng. Giáo viên nhận xét chốt quan hệ cộng trừ

+ Nhận xét bài cũ

 2. Bài mới :

 

doc 20 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 13/01/2021 Lượt xem 328Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án dạy học Lớp 1 - Tuần thứ 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 10
Thứ hai ngày 5 tháng 11 năm 2012
TOÁN
Tiết 37: Luyện tập ( Trang 55)
I. Mơc tiªu:
 - Biết làm tính trừ trong phạm vi 3. 
 - Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trư.ø 
 - Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng 1 phép trư.ø 
II. §å dïng d¹y - häc:
 + Bộ thực hành toán 1 .
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
1. Kiểm tra bài cũ :
+ Học sinh lên bảng :
 3 – 1 = 2 + 1 = 
 3 – 2 = 3 – 1 = 
 2 – 1 = 3 – 2 = 
+ Học sinh nhận xét , sửa bài trên bảng. Giáo viên nhận xét chốt quan hệ cộng trừ 
+ Nhận xét bài cũ 
 2. Bài mới :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1 :Củng cố cách làm tính trừ trong phạm vi 3
- Gọi học sinh đọc lại bảng trừ phạm vi 3 
- Giáo viên giới thiệu bài – ghi đầu bài .
Hoạt động 2 : Thực hành bài 1(1,2), 2, 3(2,3), 4.
- Cho học sinh mở SGK lần lượt giải các bài tập 
Bài 1 : Tính 
- Em hãy nhận xét các phép tính ở cột thứ 2 và thứ 3 
- Kết luận mối quan hệ cộng trừ 
- Cho học sinh nhận xét cột tính thứ 4 
- Nêu lại cách làm 
- Lưu ý biểu thức có 2 dấu phép tính khác nhau ( 3- 1 +1) Khi làm tính phải cẩn thận để không bị nhầm lẫn và phải tính từ trái sang phải.
Bài 2 , 3 : viết số vào ô trống
- Học sinh nêu cách làm và tự làm bài 
Bài 4 : Viết dấu + hay dấu – vào ô trống 
- Giáo viên hướng dẫn cách làm dựa trên công thức cộng trừ mà em đã học để điền dấu đúng 
- Giáo viên làm mẫu 1 phép tính 
- Sửa bài tập trên bảng lớp
- 2 em 
- 3 học sinh nhắc lại tên bài học 
-Học sinh mở SGK
- Học sinh nêu yêu cầu bài 
- Học sinh làm bài 
-Nêu nhận xét 
 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 
 2 – 1 = 1 3 – 1 = 2 
 3 – 2 = 1 
 3 – 1 – 1 = 
 2 + 1 + 1 = 
 - Lấy 2 số đầu cộng( hoặc trừ ) nhau. Được bao nhiêu em cộng ( hoặc trừ ) số thứ 3 
-Học sinh tự làm bài rồi chữa bài 
- Học sinh lên bảng làm bài 
- Học sinh nhận xét, bổ sung
 4.Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh hoạt động tốt 
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài. 
- Chuẩn bị xem trước các bài tập hôm sau .
*****************************
Häc vÇn
Bµi 39: au. âu
I. Mơc tiªu:
 - §äc viÕt ®­ỵc vÇn au, ©u, c©y cau, c¸i cÇu
 - §äc ®­ỵc tõ ng÷ vµ c©u øng dơng cđa bµi 
 - LuyƯn nãi tõ 2-3 c©u theo chđ ®Ị Ai chÞu khã.
II. §å dïng d¹y - häc:
 S¸ch , bé thùc hµnh TiÕng ViƯt, tranh, b¶ng con.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:
2. KiĨm tra bµi cị:
 §äc: ®äc c©u øng dơng cđa bµi 38
ViÕt: eo, ao, chĩ mÌo, ng«i sao
3. Bµi míi:
 a, Giíi thiƯu bµi: GV ghi ®Çu bµi.
 b. D¹y vÇn míi
+ AU
 * NhËn diƯn vÇn 
 VÇn au ®­ỵc t¹o bëi mÊy ©m?
 VÇn au vµ vÇn ao gièng kh¸c nhau ë ®iĨm nµo?
 GV ph¸t ©m vµ h­íng dÉn häc sinh ®äc.
 C¸c con ghÐp cho c« vÇn au
 *§¸nh vÇn
 ChØ b¶ng, chØnh sưa c¸ch ph¸t ©m
 Cã vÇn au råi muèn ®­ỵc tiÕng cau cÇn ghÐp thªm g×?
 C¸c con ghÐp cho c« tiÕng cau?
 B¹n nµo cho c« biÕt tiÕng míi häc h«m nay lµ tiÕng g×?
GV cho HS xem tranh vµ ghi tõ kho¸
 + ¢u ‘quy tr×nh t­¬ng tù
 + So s¸nh hai vÇn võa häc?
 NghØ gi÷a tiÕt.
 * §äc tõ ng÷ øng dơng:
GV gi¶i nghÜa mét sè tõ
 §äc mÉu, h­íng dÉn HS ®äc. 
* LuyƯn viÕt b¶ng con:
 Cho HS quan s¸t ch÷ mÉu. 
 ViÕt mÉu nªu quy tr×nh viÕt.
 NhËn xÐt sưa sai.
 TiÕt 2
 c. LuyƯn tËp
 * LuyƯn ®äc l¹i tiÕt 1
 NhËn xÐt cho ®iĨm
 * §äc c©u øng dơng
 Cho HS quan s¸t tranh, ghi c©u kho¸.
 Bøc tranh vÏ g× nµo?
 §äc mÉu, h­íng dÉn ®äc
 * §äc SGK 
 NghØ gi÷a tiÕt
 * LuyƯn nãi
- Trong tranh vÏ nh÷ng g×?
- Con thư ®o¸n xem bµ ®ang nãi g× víi hai b¹n nhá?
- bµ th­êng d¹y con nh÷ng ®iỊu g×?
- Khi lµm theo lêi bµ khuyªn con c¶m thÊy thÕ nµo?
- Coc bao giê bµ d¾t con ®i ch¬i ch­a vµ ch¬i ë ®©u?
- Con ®· lµm g× giĩp bµ?
- Muèn bµ vui khoỴ, sèng l©u con ph¶i lµm g×?
* LuyƯn viÕt vë: 
 Bao qu¸t líp nh¾c nhë t­ thÕ, giĩp HS yÕu 
 Thu bµi chÊm nhËn xÐt
4. Cđng cè:
 Ch¬i trß ch¬i t×m tiÕng mang vÇn míi.
 NX khen ®éi t×m ®­ỵc nhiỊu.
 5. DỈn dß:
 §äc l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
H¸t
C¸ nh©n, ®ång thanh ®äc.
Häc sinh nh¾c l¹i.
2©m, ©m a ®øng tr­íc ©m u ®øng sau
gièng ©m ®Çu kh¸c ©m cuèi
CN- §T ®äc
HS ghÐp
CN- §T ®äc
©m c ®øng tr­íc
HS ghÐp
TiÕng cau
HS ph©n tÝch, ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n CN- §T
HS QS tranh nªu tõ kho¸.
®äc tr¬n CN- §T
* 3,4 HS ®äc l¹i
§äc thÇm t×m tiÕng mang vÇn míi, ph©n tÝch ®¸nh vÇn ®äc tr¬n CN- §T
CN- §T ®äc.
HS nªu NX kiĨu ch÷, ®é cao c¸c con ch÷, kho¶ng c¸ch c¸c con ch÷ trong mét tõ, mét ch÷
 T« khan, viÕt b¶ng con
3, 4 häc sinh ®äc
Quan s¸t tranh nªu nhËn xÐt.
§äc thÇm t×m tiÕng mang vÇn míi ph©n tÝch ®¸nh vÇn ®äc tr¬n CN-§T
CN-§T ®äc
HS viÕt bµi
§äc chđ ®Ị: Bµ ch¸u
Quan s¸t tranh, tr¶ lêi c©u hái
3, 4 HS ®äc
2 ®«Þ ch¬i tiÕp søc.
*****************************
ĐẠO ĐỨC
 Bài 5: Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ ( Tiết 2)
I. Mơc tiªu:
 Học sinh biết nhận ra viêc nên , hay không nên và học tập các điều nền trong việc lễ phép nhường nhịn
 Giáo dục học sinh sống có đạo đức 
 Kiểm tra chứng cứ 2, 3 của nhận xét 3
II. §å dïng d¹y - häc:
1/. Giáo viên : Tranh bài tập 2 , 3 , vở bài tập đạo đức và các câu hỏi .
2/. Học sinh: - SGK. Vở bài tập đạo đức , bút chì .
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1/. Ổn định : 
2/. Bài cũ 
 Khi được anh chị cho hoặc tặng qùa bánh em sẽ có hành động gì? 
 Khi gặp anh, chị họ hàng ở ngoài đường em cư xử như thế nào?
 GV nhận xét, ghi điểm 
3/. Bài mới : TIẾT 2
Giáo viên giới thiệu bài : 
HOẠT ĐỘNG 1: LÀM BÀI TẬP 3
Em hãy nối mỗi tranh dưới đây với nên học tập và không nên làm cho phù hợp.
Trước khi làm bài cố muốn các em chia thành 5 Tổ , thảo luận về tranh và trả lời 2 câu hỏi sau:
Tranh vẽ gì:
Việc làm đó nên hay không nên ?
Các em bắt đầu thảo luận .
GV nhận xét khen tổ có ý kiến hay.
à Cô đồng ý với lời nhận xét của bạn 
Thế ở lớp ta ai đã từng gặp trường hợp đó. Con sẽ làm như bạn trai trong tranh hay có cách đối xử khác?
Tranh 1: Con chọn gì?
Bao nhiêu bạn chon như bạn đưa tay cô xem?
Tranh 2: Con chọn như thế nào ?
Bạn nao đồng ý đưa bút nào ?
Tranh 3: Nêu đáp án nào?
Ai chọn như bạn đưa vở nào?
Tranh 4: Con chọn cái nào?
HOẠT ĐỘNG 2: ĐÓNG VAI 
 Mỗi chúng ta vừa là khán giả vừa là nghệ sĩ đóng vai nhé.
 Đầu tiên cô chia lớp ra thành 2 dãy ( Dãy A và dãy B). Mỗi dãy sẽ đóng vai theo các tình huống của bài tập 2 . Mỗi tổ cô sẽ phát 1 tranh về tình huống. Tổ trưởng mõi dãy sẽ phân vai , các em cùng nhau quan sát tranh yêu cầu tình huống gì ? 
 Chuyển ý : Qua 2 phần trình bày của Dãy A và dãy B cô thấy các em đều làm rất tốt phần việc của mình .
 Quá tiểu phẩm các econ thấy là anh, chi phải đối xử với em như thế nào?
4. CỦNG CỐ 
 Con thử nhớ xem con đã có lần nào lễ phép hoặc nhượng nhịn em chưa ?
 Hãy kể cho cô và các bạn nghe
Cô có 2 câu thơ nói về bài học hôm nay , lớp ta cùng học nhé .
Cô đọc lần 1Cô đọc lần 2: chậm các em đọc theo nhé ..
5/. DẶN DÒ.
Chuẩn bị : Bài 6: Nghiêm trong khi chảo cờ,
Anh chị cho quà bánh em nhận bằng 2 tay và nói lời cảm ơn.
Khi gặp anh, chị họ hàng ở ngoài đường em sẽ chào hỏi .
 Cả lớp mở vở bài tập đạo đức .
Học sinh quan sát tranh .
Học sinh thảo luận nhóm.mỗi tổ 1 tranh
Đại diện tổ trình bày ý kiến thảo luận của nhóm mình
Các nhóm khác nhận xét .
Không nên.
Học sinh đưa tay.
Nên 
Học sinh đưa bút 
Nên 
Học sinh đưa vở 
Không nên.
Học sinh đưa tay 
Cả lớp chia thành 2 dãy 
Tổ trưởng điều khiển .
Học sinh giới thiệu tên .
Học sinh đóng vai
Dãy A 
2 chị em đang chơi. Dì tới chơi chi 2 chị em quả cam . Chị chia cho em cùng ăn 
Dãy B
Học sinh đóng vai : Anh chơi xe hơi, em tới mượn anh cho em mượn nhưng chỉ cách chơi.
 Học sinh kể và liên hệ bản thân
Học sinh đọc theo sự hướng dẫn của giáo viên
*****************************************************************
Thứ ba ngày 6 tháng 11 năm 2012
Häc vÇn
Bµi 40: iu, ªu
I. Mơc tiªu:
 - §äc viÕt ®­ỵc vÇn iu, ªu, l­ìi r×u, c¸i phƠu.
 - §äc ®­ỵc tõ ng÷ vµ c©u øng dơng cđa bµi 
 - LuyƯn nãi tõ 2-3 c©u theo chđ ®Ị: Ai chÞu khã
 - Yªu thÝch m«n häc vµ ch¨m ®äc s¸ch.
II. §å dïng d¹y - häc:
 S¸ch , bé thùc hµnh TiÕng ViƯt, tranh, b¶ng con.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:
2. KiĨm tra bµi cị:
 §äc: ®äc c©u øng dơng cđa bµi 39
ViÕt: au, ©u, rau c¶i, lau sËy.
3. Bµi míi:
 a, Giíi thiƯu bµi: GV ghi ®Çu bµi.
 b. D¹y vÇn míi
+ IU
 * NhËn diƯn vÇn 
 VÇn iu ®­ỵc t¹o bëi mÊy ©m?
 VÇn iu vµ vÇn au gièng kh¸c nhau ë ®iĨm nµo?
 GV ph¸t ©m vµ h­íng dÉn häc sinh ®äc.
 C¸c con ghÐp cho c« vÇn iu
 *§¸nh vÇn
ChØ b¶ng, chØnh sưa c¸ch ph¸t ©m
 Cã vÇn iu råi muèn ®­ỵc tiÕng r×u cÇn ghÐp thªm g×?
C¸c con ghÐp cho c« tiÕng r×u?
 B¹n nµo cho c« biÕt tiÕng míi häc h«m nay lµ tiÕng g×?
 GV cho HS xem tranh vµ ghi tõ kho¸
 + £U ‘quy tr×nh t­¬ng tù
 + So s¸nh hai vÇn võa häc?
 NghØ gi÷a tiÕt.
 * §äc tõ ng÷ øng dơng:
GV gi¶i nghÜa mét sè tõ
 §äc mÉu, h­íng dÉn HS ®äc. 
* LuyƯn viÕt b¶ng con:
 Cho HS quan s¸t ch÷ mÉu. 
 ViÕt mÉu nªu quy tr×nh viÕt.
 TiÕt 2
 c. LuyƯn tËp
 * LuyƯn ®äc l¹i tiÕt 1
 * §äc c©u øng dơng
 Cho HS quan s¸t tranh, ghi c©u kho¸.
 Bøc tranh vÏ g× nµo?
 §äc mÉu, h­íng dÉn ®äc
* §äc SGK
 NghØ gi÷a tiÕt
 * LuyƯn nãi
- Trong tranh vÏ nh÷ng g×?
- C¸c con vËt trong tranh ®ang lµm g×?
- Trong sè nh÷ng con vËt ®ã con nµo chÞu khã nhÊt?
- Con ®· chÞu khã häc bµi vµ lµm bµi ch­a?
-Trong líp ta ai chÞu khã häc bµi nhÊt?
- §Ĩ trë thµnh con ngoan trß giái, c ... 
- 2 số bé cộng lại ta được 1 số lớn. Nếu lấy số lớn trừ số bé này thì kết quả là số bé còn lại 
- Phép trừ là phép tính ngược lại với phép tính cộng 
- Học sinh làm miệng 
- Học sinh tự làm bài ( miệng ) 
- Nhận xét cột 2 , 3 để Củng cố quan hệ giữa cộng trừ 
- Học sinh làm bài vào bảng. 
 a) Trên cây có 5 quả cam . Hải hái 2 quả . Hỏi trên cây còn mấy quả ?
 5 – 2 = 3 
b) Lan vẽ 5 bức tranh. Lan đã tô màu 1 bức tranh . Hỏi còn mấy bức tranh chưa tô màu ?
 5 – 1 = 
 4.Củng cố dặn dò : 
- Hôm nay em học bài gì ? 2 em đọc lại phép trừ phạm vi 5 
- Nhận xét tiết học - Tuyên dương học sinh hoạt động tốt 
- Dặn học sinh về ôn lại bài và chuẩn bị bài hôm sau.
*****************************
THỦ CÔNG
Xé- Dán hình con gà con( Tiết 1)
I. Mơc tiªu:
 - Học sinh biết cách xé dán hình con gà con .
 - Xé, dán được hình con gà con. Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán có thể tương đối phẳng. Mỏ chân, mắt có thể dùng bút màu để vẽ.
 - Yêu thích môn học.
 Kiểm tra chứng cứ 2,3 của nhận xét 2
II. §å dïng d¹y - häc:
- GV : Bài mẫu về xé dán hình con gà con có trang trí.
 Giấy màu,hồ,khăn lau.
- HS : Giấy màu,giấy nháp,bút chì,bút màu,hồ dán,khăn,vở.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
1. Ổn định lớp : Hát tập thể.
2. Bài cũ :
 Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.
GV nhận xét, ghi điểm 
3.Bài mới :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Ÿ Hoạt động 1: Giới thiệu hình dáng con gà 
 - Giáo viên cho học sinh xem bài mẫu và hỏi : “Nêu các bộ phận của con gà con? Toàn thân con gà con có màu gì? Gà con có gì khác so với gà lớn?”.
Ÿ Hoạt động 2 : Hướng dẫn cách xé dán 
 - Giáo viên hướng dẫn mẫu.
 Ø Thân gà : Lấy giấy màu vàng,lật mặt sau vẽ hình chữ nhật 10x8 ô,xé 4 góc của hình chữ nhật.Tiếp tục xé chỉnh sửa cho giống hình thân con gà.Lật mặt màu để học sinh quans át.
 Ø Đầu gà : Vẽ.xé hình vuông canïh 5 ô,vẽ và xé 4 góc của hình vuông,chỉnh sửa cho gần tròn,cho giống hình đầu gà.Lật mặt màu để học sinh quan sát.
 Ø Đuôi gà : Vẽ,xé hình vuông,cạnh 4 ô,vẽ hình tam giác từ hình vuông và xé (đỉnh tam giác từ điểm giữa của 1 cạnh hình vuông nối với 2 đầu của cạnh đối diện).
 Ø Mỏ,chân,mắt gà : Dùng giấy khác màu để xé ước lượng,lưu ý học sinh mắt có thể vẽ bằng bút chì màu.
 Ø Dán hình : Giáo viên hướng dẫn thao tác bôi hồ và lần luợt dán theo thứ tự : thân gà,đầu gà,mỏ gà,mắt,chân,đuôi lên giấy nền. 
 Học sinh quan sát,nhận xét,trả lời.
 Học sinh quan sát giáo viên làm mẫu,ghi nhớ quy trình.
Học sinh lấy giấy nháp tập xé hình thân gà.
 Học sinh lấy giấy nháp xé hình đầu gà.
 Học sinh quan sát và ghi nhớ.
 Học sinh lấy giấy nháp tập vẽ,xé hình đuôi,chân,mỏ, mắt gà.
 Học sinh quan sát và ghi nhớ quy trình dán.
 Quan sát hình con gà hoàn chỉnh.
 4. Củng cố :
 Tiết 2 chuẩn bị giấy màu,hồ dán,vở thủ công để thực hành.
 5. Nhận xét – Dặn dò :
 - Tinh thần,thái độ học tập.
 - Chuẩn bị đồ dùng học tập.
 - Vệ sinh an toàn lao động.
****************************************************************
Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2012
Häc vÇn
Bµi 41: iêu, yêu
I. Mơc tiªu:
 - Häc sinh ®äc, viÕt ®­ỵc vÇn iªu, yªu, diỊu s¸o, yªu quý
 - §äc ®­ỵc tõ ng÷ vµ c©u øng dơng cđa bµi 
 - LuyƯn nãi tõ 2-3 c©u theo chđ ®Ị: BÐ tù giíi thiƯu
 - Yªu thÝch m«n häc vµ ch¨m ®äc s¸ch.
II. §å dïng d¹y - häc:
 S¸ch , bé thùc hµnh TiÕng ViƯt, tranh, b¶ng con.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:
2. KiĨm tra bµi cị:
 §äc: ®äc c©u øng dơng cđa bµi 40
ViÕt: iu, ªu, l­ìi r×u, c¸i phƠu
 GV nhận xét, ghi điểm 
3. Bµi míi:
 a, Giíi thiƯu bµi: GV ghi ®Çu bµi.
 b. D¹y vÇn míi
+ I£U
 * NhËn diƯn vÇn 
 VÇn iªu ®­ỵc t¹o bëi mÊy ©m?
 VÇn iªu vµ vÇn ªu gièng, kh¸c nhau ë ®iĨm nµo?
 GV ph¸t ©m vµ h­íng dÉn häc sinh ®äc.
 C¸c con ghÐp cho c« vÇn iªu
 *§¸nh vÇn
 ChØ b¶ng, chØnh sưa c¸ch ph¸t ©m
 Cã vÇn iªu råi muèn ®­ỵc tiÕng diỊu cÇn ghÐp thªm g×?
 C¸c con ghÐp cho c« tiÕng diỊu?
 B¹n nµo cho c« biÕt tiÕng míi häc h«m nay lµ tiÕng g×?
 GV cho HS xem tranh vµ ghi tõ kho¸
 + Y£U ‘quy tr×nh t­¬ng tù
 + So s¸nh hai vÇn võa häc?
 NghØ gi÷a tiÕt.
 * §äc tõ ng÷ øng dơng:
GV gi¶i nghÜa mét sè tõ
 §äc mÉu, h­íng dÉn HS ®äc. 
* LuyƯn viÕt b¶ng con:
 Cho HS quan s¸t ch÷ mÉu. 
 ViÕt mÉu nªu quy tr×nh viÕt.
TiÕt 2
 c. LuyƯn tËp
 * LuyƯn ®äc l¹i tiÕt 1
 * §äc c©u øng dơng
 Cho HS quan s¸t tranh, ghi c©u kho¸.
 Bøc tranh vÏ g× nµo?
 §äc mÉu, h­íng dÉn ®äc
 * §äc SGK 
 NghØ gi÷a tiÕt
 * LuyƯn nãi
- Trong tranh vÏ nh÷ng g×?
- C¸c con cã biÕt c¸c b¹n trong tranh ®ang lµm g× kh«ng?
- Ai ®ang tù giíi thiƯu vỊ m×nh nhØ?
- Con h·y tù giíi thiƯu vỊ m×nh cho c¸c b¹n cïng nghe?
- Khi nµo chĩng ta giíi thiƯu vỊ m×nh?
- Khi giíi thiƯu chĩng ta cÇn nãi g× nhØ?
- h·y tù tr¶ lêi c©u hái cđa c«:’ Con tªn llµ g×, bao nhiªu tuỉi? Häc líp mÊy? Co gi¸o nµo d¹y con? Nhµ con ë ®©u?...
* LuyƯn viÕt vë: 
 Bao qu¸t líp nh¾c nhë t­ thÕ, giĩp HS yÕu 
 Thu bµi chÊm nhËn xÐt
4. Cđng cè:
 Ch¬i trß ch¬i t×m tiÕng mang vÇn míi.
 NX khen ®éi t×m ®­ỵc nhiỊu.
 5. DỈn dß:
 §äc l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
H¸t
C¸ nh©n, ®ång thanh ®äc.
Häc sinh nh¾c l¹i.
2©m, ©m iª ®øng tr­íc ©m u ®øng sau
gièng ©m cuèi kh¸c ©m ®Çu.
CN- §T ®äc
HS ghÐp
CN- §T ®äc
 ©m d ®øng tr­ícthanh huyỊn trªn ®Çu ©m ª
HS ghÐp
TiÕng diỊu
HS ph©n tÝch, ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n CN- §T
HS QS tranh nªu tõ kho¸.
®äc tr¬n CN- §T
* 3,4 HS ®äc l¹i
§äc thÇm t×m tiÕng mang vÇn míi, ph©n tÝch ®¸nh vÇn ®äc tr¬n CN- §T
CN- §T ®äc.
HS nªu NX kiĨu ch÷, ®é cao c¸c con ch÷, kho¶ng c¸ch c¸c con ch÷ trong mét tõ, mét ch÷
 T« khan, viÕt b¶ng con
3, 4 häc sinh ®äc
Quan s¸t tranh nªu nhËn xÐt.
§äc thÇm t×m tiÕng mang vÇn míi ph©n tÝch ®¸nh vÇn ®äc tr¬n CN-§T
CN-§T ®äc
§äc chđ ®Ị: BÐ tù giíi thiƯu
Quan s¸t tranh, tr¶ lêi c©u hái
3, 4 HS ®äc
2 ®«Þ ch¬i tiÕp søc.
*****************************
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Bài 10: Ôân tập con người và sức khỏe.
I. Mơc tiªu:
 Học sinh củng cố lại các kiến thức cơ bản về các bộ phận của cơ thể và các giác quan .
 Có thói quen vệ sinh cá nhân hàng ngày để có sức khoẻ tốt 
 Tự giác thực hiện nếp sống vệ sinh , khăc phục các hành vi có hại cho sức khoẻ.
 Kiểm tra chứng cứ 3 của nhận xét 2
II. §å dïng d¹y - häc:
1/. Giáo viên : Tranh ảnh về các hoạt đọng học tập , vui chơi (theo SGK)
2/. Học sinh: - SGK, đồ dùng học tập 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1/. Ổnđịnh : 
2/. Bài cũ 
 Kể các hoạt động hoặc trò chơi có lợi cho sức khoẻ 
3/. Bài mới : 
Giới thiệu bài:
HOẠT ĐỘNG 1 THẢO LUẬN CẢ LỚP 
 Hãy kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể?
 Cơ thể người gồm có mấy phần ?
 Gồm những phần nào ?
 Giáo viên treo tranh:
+ Chúng ta nhận hiết được thế giới xung quanh bằng những bộ phận nào của cơ thể ?
 Nhừng bộ phận nào của cơ thể mà em biết được như : quả bóng có màu xanh , đỏ . . .
Các con nhận biết được hình dạng, mùi vị, nóng , lạnh . . . nhờ các giác quan nào?
 Giáo viên treo tranh vẽ những hành động có hại cho sức khoẻ , các giác quan của cơ thể cho Học sinh quan sát .
Nếu bạn chơi súng cao su em sẽ khuyên bạn như thế nào ?
HOẠT ĐỘNG 2: NHỚ VÀKỂ TÊN CÁC VIỆC LÀM ĐỂ GIỮ VỆ SINH THÂTHỂ..
Bước 1: Đặt câu hỏi .
+ Các em hãy nhớ và kể lại ( từ sáng đến khi đi ngủ) mình đã là những việc gì?
+ Buổi sáng em thức dậy lúc mấy giờ ?
+ Sau khi thức dậy , em thường làm gì ?
+ Buổi trưa, em thường ăn gì ? Em ăn có đủ no không?
+ Trước khi ăn em phải làm gì ?
 + Sau mỗi khi ăn cơm xong em thường làm gì?
+ Trước khi đi ngủ, em thường làm gì?
 + Cả lớp cùng hát “ Năm ngón tay xinh”.
è Nhận xét: Các bộ phận , giác quan trong cơ thể rất quan trọng . Do đó các em phải năng làm vệ sinh cá nhân hàng ngày nhằm giữ sạch cơ thể, phòng ngừa bệnh tật để có sức khoẻ tốt , học tập và làm việc tốt hơn .
HOẠT ĐỘNG 3 : 
Trò chơi: Mỗi ngày của gia đình Hoa .
Giáo viên chia mỗi nhóm 4 Học sinh và phân chia vai diện .
Giáo viên hướng dẫn Học sinh thực hiện đóng vai theo các hoạt động trong ngày của mỗi gia đình Hoa.
4- Củng cố: 
Trò chơi : Ai nhanh – ai đúng .
Giáo viên cho làm bài tập : Các em hãy tô màu vào hình vẽ chỉ trò chơi có lợi cho sức khoẻ .
Tổ nào tô nhanh đúng , đẹp à Thắng 
5/. DẶN DÒ
Chuẩn bị : Xem trước bài “Gia đình em “ 
Nhận xét tiết học.
Hát
2 Học sinh kể .
Học sinh nhắc lại 
Học sinh quan sát 
Học sinh chỉ tranh và kể 
3 phần
Đầu – mình – chân tay.
Học sinh quan sát 
 Bằng mắt . mũi , tai , lưỡi , da 
 Nhờ mắt .
Bằng xúc giác 
 Không ânên chơi vì nó rất nguy hiểm cho bản thân và người khác .
Học sinh nhớ và kể lại các việc thường làm trong ngày .
 Lúc 6 giờ sáng .
 Em thường đánh răng và rửa mặt.
Buổi trưa em ăn cơm lúc 11giờ , nên ăn đủ no .
Rửa mặt và chân tay trước khi ăn .
Nên đánh rằng, rửa mặt sau khi ăn .
đánh răng và vệ sinh cá nhân
Lớp Trưởng bắt nhịp cả lớp hát .
Các nhóm tham gia đóng vai.
 Vài nhóm diễn cho cả lớp cùng xem 
Học sinh Nhận xét từng vai diễn của bạn .
 Cả lớp tham gia trò chơi tô màu vào hình vẽ .
Thời gian : 2’
*****************************
SINH HOẠT 
Sơ kết tuần 10
Phương hướng tuần 11
Nội dung ghi sổ sinh hoạt
 Kiểm tra, ngày tháng 11 năm 2012

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 1 tuan 10(3).doc