Giáo án Lớp 1 - Tuần 18 - Buổi 2 - Giáo viên: Trần Thị Ngọc - Trơường Tiểu học Trần Hương Đạo

Giáo án Lớp 1 - Tuần 18 - Buổi 2 - Giáo viên: Trần Thị Ngọc - Trơường Tiểu học Trần Hương Đạo

Luyện tiếng việt

Ôn bài 73 : it – iêt

I. Mục tiêu :

- Học sinh đọc và viết đợc: it – iêt .

- Học sinh đọc trơn đợc các từ ứng dụng SGK .

- Làm các bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt

II. Đồ dùng dạy học :

1. Giáo viên : SGK , Bảng phụ ghi vần : it – iêt

2. HS : Bảng con – SGK – Vở bài tập Tiếng Việt .

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :

1.ổn định tổ chức :

2.Ôn : it – iêt

a. Hoạt động 1 : Cho HS mở SGK đọc bài

- Cho HS đọc thầm 1 lần .

- Cho cả lớp đọc đồng thanh 1 lần toàn bộ bài đọc.

- Cho HS đọc cá nhân bài đọc

- HD HS đọc tiếp sức .

b. Hoạt động 2: Luyện viết bảng con

- Cho HS viết vào bảng con : it – iêt

- Uốn nắn giúp đỡ các em còn chậm

- GV nhận xét

c. Hoạt động 3: Làm BT trong BTTV:

* Bài tập 1 : Nối

- Cho HS nêu yêu cầu .

- Cho HS đọc tiếng ( từ ) ở BT số 1 .

- HD HS nối với từ thích hợp .

- Cho HS thực hiện rồi nêu kết quả .

 

doc 8 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 190Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 18 - Buổi 2 - Giáo viên: Trần Thị Ngọc - Trơường Tiểu học Trần Hương Đạo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 18
Ngày soạn: 28/12/ 2009
Ngày dạy: Thứ hai ngày 04/01/2010 
Luyện tiếng việt
Ôn bài 73 : it – iêt 
I. Mục tiêu : 
- Học sinh đọc và viết được: it – iêt .
- Học sinh đọc trơn được các từ ứng dụng SGK .
- Làm các bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt 
II. Đồ dùng dạy học : 
1. Giáo viên : SGK , Bảng phụ ghi vần : it – iêt
2. HS : Bảng con – SGK – Vở bài tập Tiếng Việt .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
1.ổn định tổ chức :
2.Ôn : it – iêt
a. Hoạt động 1 : Cho HS mở SGK đọc bài 
- Cho HS đọc thầm 1 lần .
- Cho cả lớp đọc đồng thanh 1 lần toàn bộ bài đọc.
- Cho HS đọc cá nhân bài đọc 
- HD HS đọc tiếp sức .
b. Hoạt động 2: Luyện viết bảng con 
- Cho HS viết vào bảng con : it – iêt 
- Uốn nắn giúp đỡ các em còn chậm 
- GV nhận xét
c. Hoạt động 3: Làm BT trong BTTV:
* Bài tập 1 : Nối 
- Cho HS nêu yêu cầu .
- Cho HS đọc tiếng ( từ ) ở BT số 1 .
- HD HS nối với từ thích hợp .
- Cho HS thực hiện rồi nêu kết quả .
* Bài tập 2: 
- GV cho HS nêu yêu cầu 
- Thực hiện yêu cầu vào vở BTTV .
- Cho HS nêu kết quả - nhận xét .
* Bài tập 3:viết 
- Cho HS nêu yêu cầu .
- HD 1 dòng : đông nghịt , hiểu biết 
- GV chấm bài
- HS hát 1 bài
- Đọc : it – iêt 
- Mở SGK 
- Đọc thầm 1 lần .
- Cả lớp đọc đồng thanh 
- Thi đọc cá nhân – nhận xét .
- Thi đọc tiếp sức – nhận xét .
- Viết vào bảng con :it – iêt
- Nhận xét bài của nhau .
- Nêu yêu cầu 
- Đọc từ – tìm tranh thích hợp để nối
- Nêu kết quả : Bà mẹ Việt Nam anh hùng , cánh quạt quay tít , mùa thu tiết trời mát mẻ.
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài tập vào vở 
- Nêu kết quả : bịt mắt , bàn viết , đàn vịt
- Nêu yêu cầu
- Thực hiện viết 1 dòng : đông nghịt , hiểu biết 
3. Củng cố dặn dò : 
- GV nhận xét giờ .
- Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
Luyện Mỹ thuật
VEế TIEÁP HèNH VAỉ VEế MAỉU VAỉO HèNH VUOÂNG
I.Muùc tieõu: 
	-Hs nhaọn bieỏt ủửụùc vaứi caựch trang trớ hỡnh vuoõng ủụn giaỷn .
	-Bieỏt veừ tieỏp hoaù vaứo hỡnh vuoõng vaứ veừ maứu theo yự thớch .
II.Chuaồn bũ: 	
	-Khaờn vuoõng, vieõn gaùch vuoõng ( boõng ) 
	-Moọt soỏ maứu trang trớ hỡnh vuoõng 
	-Baứi veừ trang trớ hỡnh vuoõng cuỷa hs naờm trửụực .
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc: 
1.OÅn ủũnh : 
 -Haựt baứi ẹaứn gaứ con 
2.Luyện tập
 *Hoaùt ủoọng 1 : Quan saựt tranh maóu 
 -Muùc tieõu : Nhaọn ra veừ ủeùp vaứ sửù khaực nhau cuỷa vieọc trang trớ hỡnh vuoõng .
 -Nhaọn xeựt hỡnh trang trớ nhử theỏ naứo ? 
 -Nhaọn xeựt – boồ sung 
 Caực hỡnh ủeàu nhử nhau nhửng trang trớ thỡ khaực nhau, moói hỡnh ủeàu coự veừ ủeùp rieõng .
 *Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón caựch veừ
 -Muùc tieõu : Bieỏt caựch veừ theõm hỡnh vaứ toõ maứu khoõng lem ra ngoaứi .
 -Gv thửùc hieọn maóu :
+Veừ hoaù tieỏp vaứo baứi taọp ( hỡnh 5 ) 
+Veừ maứu : choùn 2 maứu ủeồ veừ .
 Maứu cuỷa 4 caựnh hoa 
 Maứu neàn 
+Veừ cuứng moọt maứu cho 4 caựnh hoa trửụực .
+Veừ maứu khoõng lem ra ngoaứi hỡnh .
 -Trỡnh baứy saỷn phaồm 
 *Hoaùt ủoọng 3 : Thửùc haứnh 
 -Veừ theõm hỡnh caựnh hoa theo daỏu chaỏm vaứ toõ maứu vaứo hỡnh .
 -Choùn maứu toõ cho thớch hụùp .
 -Nhaọn xeựt – ủaựnh giaự 
 3. Nhaọn xeựt – daởn doứ : 
 -Nhaọn xeựt chung 
 -Veà nhaứ veừ tieỏp baứi chửa hoaứn thaứnh .
 -Caỷ lụựp cuứng tham gia 
 Thaỷo luaọn neõu : +Hỡnh 1 : coự 4 hỡnh vuoõng nhoỷ trong hỡnh to: 2 hỡnh vuoõng nhoỷ ủoỏi maởt nhau toõ cuứng maứu ( cam ) 2 hỡnh coứn laùi toõ khaực ( tớm ).............. 
-Trỡnh baứy – nhaọn xeựt 
 -Hs theo doừi vaứ veừ treõn giaỏy nhaựp 
-Hs xem 
-Hs thửùc hieọn 
 -Trỡnh baứy – nhaọn xeựt 
Ngày soạn: 28/12/ 2009
Ngày dạy: Thứ ba ngày 05/01/2010 
Luyện Hát nhạc
ôn tập và kiểm tra học kỳ I
I.Mục tiêu 
- HS ôn tập tất cả những bài hát đã học từ đầu năm.
- HS tập biểu diễn.
I.Chuẩn bị
- Nhạc cụ.
III.Các hoạt động dạy học
 1. ổn định: GV kiểm tra ss và sự chuẩn bị của HS.
 2. Kiểm tra bài cũ.: Gọi HS hát thuộc một số bài hát đã học.
. 3.Luyện tập
a.Hoạt động 1: Ôn tập các bài hát.
* GV hướng dẫn HS ôn tập:
- GV cho lớp hát ôn lần lượt các bài hát.
+ Cho HS hát và kêt hợp gõ đệm.
+ Hướng dẫn HS cách biểu diễn.
b. Hoạt động 2: Kiểm tra
Các hình thức kiểm tra:
+ Kiểm tra theo nhóm
+ Kiểm tra từng cá nhân. 
- GV nhận xét, đánh giá.
4. Củng cố 
 	- Nhận xét giờ học.
 - Dặn dò
Luyện toán
Luyện tập: Điểm , đoạn thẳng
I. Mục tiêu 
	- Giúp HS : nhận biết được ( điểm , đoạn thẳng ) 
	- Biết kẻ đoạn thẳng qua 2 điểm .
	- Biết đọc tên các điểm và đoạn thẳng .
II. Đồ dùng dạy học 
	1. GV : Thước 
	2. HS : Thước , bút chì .
III. Các HĐ dạy học chủ yếu 
1. ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ :
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
3. Bài mới :
a. HĐ1 : Giới thiệu ( điểm ,đoạn thẳng ):
- Cho HS quan sát hình trong SGK và GT điểm A , B và cách đọc 
- Vẽ 2 điểm lên bảng cho HS đọc và lấy thước nối 2 điểm lại và nói : ta có đoạn thẳng AB .
b. HĐ2 : GT cách vẽ đoạn thẳng
- GT dụng cụ vẽ đoạn thẳng ( thước kẻ)- GV HD vẽ :
* Dùng bút chấm 1 điểm sau đó chấm 1 điểm nữa , đặt tên cho đoạn thẳng .
- Đặt mép thước qua điểm Avà điểm B rồi dùng tay trái tì lên mặt giấy tại điểm A cho đầu bút trượt từ điểm A đến điểm B.
 - GV QS giúp đỡ em còn lúng túng 
c. HĐ3 : Thực hành : 
- Bài tập 1 , 2 (95)
 - cho HS nêu yêu cầu bài toán 
- cho HS thực hành vào SGK .
- nhận xét - nêu kết quả .
- Bài tập 3: Cho HS nêu yêu cầu rồi vẽ 
đoạn thẳng.
- HS hát 1 bài 
- mở sự chuẩn bị của mình 
- quan sát hình trong SGK 
- đọc : điểm A, điểm B
- Đoạn thẳng AB
- đọc - nhận xét .
- lấy thước .
- chấm 1 điểm rồi chấm thêm 1 điểm nữa. Đặt tên cho đoạn thẳng
- nêu : đoạn thẳng AB, CD, MN
- thực hiện trên giấy nháp 
- đổi vở chữa bài – nhận xét 
- nêu yêu cầu 
- thực hiện đọc tên các điểm 
- nối các điểm để tạo thành đoạn thẳng
- Đổi vở chữa bài cho nhau .
4.Củng cố dặn dò
a. GV gọi HS đứng tại chỗ đọc tên các điểm 3 đoạn thẳng .
b. GV nhận xét giờ. 
c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài . 
Ngày soạn: 28/12/ 2009
Ngày dạy: Thứ tư ngày 06/01/2010 
Luyện tiếng việt
Ôn bài 75 : Ôn tập 
I. Mục tiêu 
- Học sinh đọc và viết được các vần kết thúc bằng t .
- Học sinh đọc trơn được các từ ứng dụng SGK.
- Làm các bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt 
- Giáo dục học sinh có ý thức học tập bộ môn .
II. Đồ dùng dạy học 
1. Giáo viên : SGK , Bảng phụ ghi vần đã ôn 
2. HS : Bảng con – SGK – Vở bài tập Tiếng Việt .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 
1.ổn định tổ chức :
2.Ôn : các vần kết thúc bằng t
a. Hoạt động 1 : Cho HS mở SGK đọc bài 
- Cho HS đọc thầm 1 lần .
- Cho cả lớp đọc đồng thanh 1 lần toàn bộ bài đọc.
- Cho HS đọc cá nhân bài đọc 
- HD HS đọc tiếp sức .
- Nhận xét .
b. Hoạt động 2: Luyện viết bảng con 
- Cho HS viết vào bảng con :
ut – ưt – et - êt 
- Uốn nắn giúp đỡ các em còn chậm 
- Nhận xét .
c. Hoạt động 3: Làm BT trong BTTV:
* Bài tập 1 : Nối 
- Cho HS nêu yêu cầu .
- Cho HS đọc tiếng ( từ ) ở BT số 1 .
- HD HS nối với từ thích hợp .
- Cho HS thực hiện rồi nêu kết quả .
* Bài tập 2: 
- GV cho HS nêu yêu cầu 
- Thực hiện yêu cầu vào vở BTTV .
- Cho HS nêu kết quả - nhận xét .
* Bài tập 3:viết 
- Cho HS nêu yêu cầu .
- HD HS viết 1 dòng : cháu chắt , thật thà
- GV chấm bài
- HS hát 1 bài
- Đọc các vần có kết thúc bằng t 
- Mở SGK 
- Đọc thầm 1 lần .
- Cả lớp đọc đồng thanh 
- Thi đọc cá nhân – nhận xét .
- Thi đọc tiếp sức – nhận xét .
- Viết vào bảng con :
et - êt , ut – it – ưt 
- Nhận xét bài của nhau .
- Nêu yêu cầu 
- Đọc từ – tìm tranh thích hợp để nối
- Nêu kết quả : Cô bé mải miết làm bài , ngày chủ nhật mà mẹ vẫn bận rộn 
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài tập vào vở 
- Nêu kết quả : phất cờ , gặt lúa , máy say xát .
- Nêu yêu cầu
- Thực hiện viết 1 dòng : cháu chắt , thật thà
3. Củng cố dặn dò: 
- GV nhận xét giờ .
- Tuyên dương em có ý thức học tốt .
- Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
Luyện thể dục
Ôn : Trò chơi 
I - Mục tiêu : 
- Học sinh tiếp tục ôn lại 1 số trò chơi đã học:Chuyền bóng tiếp sức 
- Chạy tiếp sức ; Qua đường lội .
- GDHS có ý thức khi học, khi chơi.
II - Địa điểm – phương tiện 
- Giáo viên : Sân tập, còi
- Học sinh : Trang phục gọn gàng
III - Nội dung và phương pháp lên lớp
1. Phần mở đầu :
- Giáo viên nhận lớp, phổ biến ND, yêu cầu bài học
- Học sinh chạy nhẹ nhàng quanh sân . 
2. Phần cơ bản :
a. Ôn trò chơi : Chuyền bóng tiếp sức 
- GV nêu tên trò chơi 
- HS nhắc lại tên trò chơi 
- HS nêu cách chơi 
- HS nêu luật chơi 
- HS chơi theo tổ .
- HS thi theo tổ – nhận xét .
b. GV cho HS ôn lại trò chơi : Chạy tiếp sức 
- HS nhắc lại tên trò chơi , luật chơi , cách chơi
- GV cho HS chơi dưới sự điều khiển của lớp trưởng .
- Lớp trưởng điều khiển
- HS thực hiện hiện – nhận xét
- GV nhận xét 
c. GV cho HS ôn lại trò chơi: 
- HS tập hợp theo 4 hàng dọc 
- Chơi theo đơn vị nhóm 
- Lớp trưởng điều khiển 
3. Phần kết thúc :
 - GV nhận xét bài .Tuyên dương 1 số em học tốt 
 - GV hệ thống bài
 - VN : Ôn lại nội dung bài đã học
Ngày soạn: 28/12/ 2009
Ngày dạy: Thứ năm ngày 07/01/2010 
Luyện Toán
Ôn: Thực hành đo độ dài đoạn thẳng
I. Mục tiêu 
	- Giúp HS : nhận biết đo độ dài 1 số đồ vật quen thuộc như bảng đen , quyển vở bằng cách chọn và sử dụng đơn vị đo ( chưa chuẩn ) như gang tay, bước chân.
	- Nhận biết được gang tay và bước chân của 2 người khác nhau thì không nhất thiết giống nhau . Từ đó HS có biểu tượng về sự sai lệch , tính xấp xỉ hay sự ước lượng 
- Bước đầu thấy sự cần thiết phải có 1 ĐV đo chuẩn để đo độ dài . 
II. Đồ dùng dạy học 
	1. GV : Thước , que tính 
	2. HS : Thước , bút chì .
III. Các HĐ dạy học chủ yếu
1. ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi HS đọc đoạn thẳng AB. 
3. Bài mới :
a. HĐ1 : Giới thiệu độ dài gang tay :
- cho HS quan sát gang tay của HS và nói : gang tay là độ dài được tính từ đầu ngón cái đến đầu ngón tay giữa.
- HD HS để HS đo gang tay của mình trên bảng con : chấm 1 điểm nơi đầu ngón trỏ nối 2 điểm đó được đoạn AB .
- Gọi HS lên bảng thực hiện : 
- Yêu cầu HS quan sát hình vẽ trong SGK
b.HĐ2 : HD cách đo độ dài = gang tay 
- Cho HS đođộ dài cái bảng = gang tay 
- GV cho HS thực hành . 
 c. HĐ3 :Đo độ dài = bước chân 
- Đo chiều dài bục giảng = bước chân.
- GV thực hiện - HD HS làm 
d. HĐ4 : Thực hành 
- cho HS nêu yêu cầu bài toán ( 98 )
- cho HS thực hành vào SGK 
- GV chấm bài- nhận xét
- HS hát 1 bài 
- HS đọc đoạn thẳng : AB
- Nhận xét 
- Quan sát - nhận xét .
- đo bằng gang tay vào bảng con .
 Nối 2 điểm đó được đoạn AB
- nhận xét 
- thực hiện đo trên bảng .
- quan sát . 
- Thực hiện trên bục giảng .
- nêu yêu cầu của bài 
- thực hiện vào sách rồi đổi vở chữa bài cho nhau .
4. Củng cố dặn dò:
 a. GV gọi HS thi đo bảng bằng gang tay .
 b. GV nhận xét giờ.
 c. dặn dò : về nhà ôn lại bài .
Hoạt động tập thể
Văn nghệ ca ngợi: Đảng, Bác Hồ
I. Mục tiêu:
- Học sinh sinh hoạt văn nghệ ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương và Bác Hồ vĩ đại.
- Rèn kỹ năng hoạt động giao tiếp
- Giáo dục học sinh lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương, xứ sở.
II. Cách tiến hành:
1. Tổ chức: Hát
2. Chuẩn bị: 	Trang phục biểu diễn văn nghệ của các đội
1 học sinh dẫn chương trình
3. Tổ chức biểu diễn văn nghệ.
- Giáo viên duyệt trước chương trình văn nghệ và thống nhất với cán bộ lớp nội dung biểu diễn.
- Cán bộ lớp tự điều khiển chương trình (Giới thiệu ý nghĩa, người dự, người dẫn chương trình
- Thực hiện nội dung đã chuẩn bị
Khi người dẫn chương trình giới thiệu đến tiết mục nào thì nhóm học sinh đã chuẩn bị lên biểu diễn tiết mục đó.
Giáo viên có thể hướng dẫn cho học sinh nội dung
+ Nêu chủ đề buổi văn nghệ
+ Giới thiệu người dự
+ Giới thiệu từng tiết mục
+ Mở đầu là đơn ca nữ bạn. hát bài: Em là mầm non của Đảng
- Tiếp sau đây là tiết mục đọc thơ bạn. với bài: Cháu nhớ Bác Hồ.
+ Tốp nam, nữ với bài: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ.
+ Đơn ca bạn. với bài hát : Mái trường thân yêu.
Lời kết, lời chào và cảm ơn
Củng cố, dặn dò: Giáo viên nhận xét:	
+ Việc chuẩn bị của học sinh
+ Kết quả buổi văn nghệ
	Ngày tháng 12 năm 2009 	 TM. BGH ký duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 18 buoi 2 mon chinh Toan Tv.doc