Giáo án lớp 1, tuần 8 môn Toán - Tiết 33: Luyện tập

Giáo án lớp 1, tuần 8 môn Toán - Tiết 33: Luyện tập

Toán

 Tiết 33 : Luyện tập

(Tr.52)

I.Mục tiêu:

Biết phép cộng với số 0, thuộc bảng cộng và biết cộng các số trong phạm vi đã học.

*Bài tập cần làm : Bài tập 1, 2, 3

 II. Đồ dùng dạy học:

 -GV: Phóng to tranh SGK, phiếu học tập bài 4, bảng phụ ghi BT 1, 2, 3, 4.

 - HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.Vở BT Toán 1. Bảng con.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

 1. Khởi động: Ổn định tổ chức

 2. Kiểm tra bài cũ: Bài cũ học bài gì? ( Số 0 trong phép cộng ) - (1HS trả lời)

 Làm bài tập 3/51: ( Điền số) (1 HS nêu yêu cầu).

 1 + = 1 ; 1 + = 2 ; 2 + 2 = 4 (3HS viết bảng lớp- cả lớp làm bảng con).

 + 3 = 3 ; 2 + = 2 ; 0 + = 0

 GV Nhận xét, ghi điểm.

 Nhận xét KTBC:

 3. Bài mới:

 

doc 8 trang Người đăng viethung99 Lượt xem 718Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1, tuần 8 môn Toán - Tiết 33: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toaùn
 Tieát 33 : Luyeän taäp
(Tr.52)
I.Muïc tieâu:
Bieát pheùp coäng vôùi soá 0, thuoäc baûng coäng vaø bieát coäng caùc soá trong phaïm vi ñaõ hoïc.
*Baøi taäp caàn laøm : Baøi taäp 1, 2, 3 
 II. Ñoà duøng daïy hoïc:
 -GV: Phoùng to tranh SGK, phieáu hoïc taäp baøi 4, baûng phuï ghi BT 1, 2, 3, 4.
 - HS: Boä ñoà duøng hoïc Toaùn lôùp1. Saùch Toaùn 1.Vôû BT Toaùn 1. Baûng con.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy- hoïc chuû yeáu:
 1. Khôûi ñoäng: OÅn ñònh toå chöùc 
 2. Kieåm tra baøi cuõ: Baøi cuõ hoïc baøi gì? ( Soá 0 trong pheùp coäng ) - (1HS traû lôøi)
 Laøm baøi taäp 3/51: ( Ñieàn soá) (1 HS neâu yeâu caàu).
 1 + = 1 ; 1 + = 2 ; 2 + 2 = 4 (3HS vieát baûng lôùp- caû lôùp laøm baûng con).
 + 3 = 3 ; 2 + = 2 ; 0 + = 0
 GV Nhaän xeùt, ghi ñieåm. 
 Nhaän xeùt KTBC:
 3. Baøi môùi:
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 
HOAÏT ÑOÄNG I: Giôùi thieäu baøi tröïc tieáp 
HOAÏT ÑOÄNG II:
Höôùng daãn HS laøm caùc baøi taäp ôû SGK.
 +Muïc tieâu: Cuûng coá baûng coäng vaø laøm tính coäng trong phaïm vi caùc soá ñaõ hoïc.Tính chaát cuûa pheùp coäng.
+Caùch tieán haønh :
 *Baøi taäp1/52: HS laøm vôû Toaùn.
Höôùng daãn HS töï neâu caùch laøm, 
GV ø chaám ñieåm vaø nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS.
*Baøi 2/52: Caû lôùp laøm baûng con.
 Höôùng daãn HS neâu caùch laøm .
GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS.
KL: Khi ñoåi choã caùc soá trong pheùp coäng, keát quaû khoâng thay ñoåi.
*Baøi 3/52 : Gheùp bìa caøi.
GV neâu vaø höôùng daãn HS laøm töøng baøi:(Chaúng haïn chæ vaøo 2 2 + 3 roài neâu:Laáy 2 coäng vôùi 3 baèng 5 laáy 2 saùnh vôùi 5, vieát daáu< vaøo choã chaám : 2 < 2 + 3 )
GV nhaän xeùt keát quaû HS laøm.
Baøi taäp 4/52: Y/c HS khaù gioûi laøm theâm 
Laøm phieáu hoïc taäp.
HD HS caùch laøm :(Laáy moät soá ôû coät ñaàu coäng vôùi moät soá ôû haøng ñaàu trong baûng ñaõ cho roài vieát keát quaû vaøo oâ vuoâng thích hôïp trong baûng ñoù, chaúng haïn: ôû baûng thöù 
nhaát. Töø soá1ôû coät ñaàu, gioùng ngang sang phaûi, tôùi oâ vuoâng thaúng coät vôùi soá 1 (ôû haøng ñaàu) thì döøng laïi vaø vieát keát quaû cuûa pheùp coäng 1+1=2 vaøo oâ vuoâng ñoù.
HD HS laøm baûng thöù hai: Ta laáy 1( ôû coät ñaàu) laàn löôït coäng vôùi caùc soá ôû haøng ñaàu(1+1,1+2,1+3),roài laáy 2(ôû coät ñaàu )laàn löôït coäng vôùi caùc soá ôû haøng ñaàu ( 2+1,2+2,2+3).Nhö vaäy, ta ñieàn keát quaû pheùp coäng vaøo caùc oâ vuoâng trong baûng theo töøng haøng.
GV chaám ñieåm vaø nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS.
HOAÏT ÑOÄNG III: Troø chôi
+Muïc tieâu: Cuûng coá pheùp coäng trong phaïm vi caùc soá ñaõ hoïc.
+ Caùch tieán haønh:
 GV hoûi:”2 coäng 3 baèng maáy?”( hoaëc” 1 coäng maáy baèng 4?”,hoaëc maáy coäng 0 baèng 3?” )roài chæ ñònh baát kì HS naøo traû lôøi.
GV nhaän xeùt thi ñua cuûa hai ñoäi.
HOAÏT ÑOÄNG CUOÁI: Cuûng coá, daën doø:
 -Vöøa hoïc baøi gì? -Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ laøm.
 -Chuaån bò: Saùch Toaùn 1, vôû Toaùn ñeå hoïc baøi:”Luyeän taäp chung”. -Nhaän xeùt tuyeân döông.
Ñoïc yeâu caàu baøi1:” Tính”.
3HS leân baûng laøm baøi vaø chöõa baøi: HS ñoïc to pheùp tính. Caû lôùp ñoåi vôû ñeå chöõa baøi cho baïn.
-HS hoïc thuoäc baûng coäng ôû BT1..
-1HS ñoïc yeâu caàu baøi 2:”Tính”
-4HS laøm baøi ôû baûng lôùp, caû lôùp laøm baûng con. Ñoïc baøi vaø chöõa baøi:
1+2=3 ; 1+3=4 ; 1+4=5 ; 0+5=5
2+1=3 ; 3+1=4 ; 4+1=5 ; 5+0=5
1HS ñoïc yeâu caàu:”Tính”.
3HS laøm baûng lôùp, caû lôùp gheùp bìa caøi.
HS ñoïc yeâu caàu baøi 4:” Vieát keát quaû pheùp coäng”.
1HS leân baûng laøm, caû lôùp laøm PHT 
2 HS leân baûng laøm baûng 2 vaø baûng 3 caû lôùp laøm PHT.
Ñoäi naøo nhieàu baïn traû lôøi ñuùng ñoäi ñoù thaéng.
Traû lôøi (Luyeän taäp ).
Laéng nghe.
RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY :
Toaùn
Tieát 34 :Luyeän taäp chung
(Tr.53)
I.Muïc tieâu:
Laøm ñöôïc pheùp coäng caùc soá trong phaïm vi ñaõ hoïc, coäng vôùi soá 0.
*Baøi taäp caàn laøm : Baøi taäp 1, 2, 4
 II. Ñoà duøng daïy hoïc:
 -GV: Phoùng to tranh SGK BT4, phieáu hoïc taäp baøi 3, baûng phuï ghi BT 1, 2, 3 .
 - HS: Boä ñoà duøng hoïc Toaùn lôùp1. Saùch Toaùn 1. Baûng con.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy- hoïc chuû yeáu:
 1. Khôûi ñoäng: OÅn ñònh toå chöùc 
 2. Kieåm tra baøi cuõ: Baøi cuõ hoïc baøi gì? ( Luyeän taäp) - (1HS traû lôøi)
 Laøm baøi taäp 3/52: ( Ñieàn daáu , =) (1 HS neâu yeâu caàu).
 2 2 + 3 ; 5 5 + 0 ; 2 + 3 4 + 0 (3HS vieát baûng lôùp - caû lôùp laøm baûng con).
 5 2 + 1 ; 0 + 3 4 ; 1 + 0 0 + 1
 GV Nhaän xeùt, ghi ñieåm. 
 Nhaän xeùt KTBC:
 3. Baøi môùi:
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 
HOAÏT ÑOÄNG I: Giôùi thieäu baøi tröïc tieáp 
HOAÏT ÑOÄNG II:
Höôùng daãn HS laøm caùc baøi taäp ôû SGK.
 +Muïc tieâu: Cuûng coá baûng coäng vaø laøm tính coäng trong phaïm vi caùc soá ñaõ hoïc, coäng moät soá vôùi 0.
+Caùch tieán haønh :
 *Baøi taäp1/53: HS laøm vôû Toaùn.
Höôùng daãn HS töï neâu caùch laøm.Yeâu caàu HS vieát soá thaúng coät doïc. 
GV ø chaám ñieåm vaø nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS.
*Baøi 2/52: Caû lôùp laøm baûng con.
 Höôùng daãn HS neâu caùch laøm ,VD : 2 +1 + 2 = ta laáy 2 + 1 = 3, laáy 3 + 2 = 5 vieát 5 sau daáu baèng.
GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS.
*Baøi 3/53 :Y/c HS khaù gioûi laøm theâm 
 Laøm phieáu hoïc taäp.
GV neâu vaø höôùng daãn HS laøm töøng baøi:(Chaúng haïn chæ vaø 2 + 3 5 roài neâu:Laáy 2 coäng vôùi 3 baèng 5 laáy 5 so saùnh vôùi 5, vieát daáu = vaøo choã chaám : 2 + 3 = 5 )
GV löu yù HS Ñoái vôùi baøi 2+11 + 2,vaø 1 +4 4 + 1, coù theå ñieàn ngay daáu = vaøo choã chaám khoâng caàn phaûi tính 
( cuûng coá tính chaát cuûa pheùp coäng: Khi ñoåi choã caùc soá trong pheùp coäng, keát quaû khoâng thay ñoåi.) 
GV nhaän xeùt keát quaû HS laøm.
Baøi taäp 4/53: Gheùp bìa caøi.
HD HS caùch laøm :HS nhìn tranh neâu ñöôïc baøi toaùn, roài giaûi baøi toaùn ñoù. 
GV khyeán khích HS neâu nhieàu baøi toaùn khaùc nhau vaø giaûi nhieàu caùch khaùc nhau.
GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS.
HOAÏT ÑOÄNG III: Troø chôi.
+Muïc tieâu: Cuûng coá pheùp coäng trong phaïm vi caùc soá ñaõ hoïc.
+ Caùch tieán haønh:
 GV hoûi:”4 coäng 1 baèng maáy?”( hoaëc” 1 coäng maáy baèng 5?”,hoaëc maáy coäng 0 baèng 4?” )roài chæ ñònh baát kì HS naøo traû lôøi, hoaëc noái pheùp tính vôùi keát quaû cuûa pheùp tính ñoù.
 GV caên cöù vaøo toác ñoä laøm baøi cuûa HS ñeå cho HS laøm soá löôïng BT phuø hôïp vôùi töøng ñoái töôïng HS.
GV nhaän xeùt thi ñua cuûa hai ñoäi.
HOAÏT ÑOÄNG CUOÁI: Cuûng coá, daën doø:
 -Vöøa hoïc baøi gì? -Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ laøm.
 -Chuaån bò: Saùch Toaùn 1, vôû Toaùn ñeå hoïc baøi:” Pheùp tröø trong phaïm vi 3”. -Nhaän xeùt tuyeân döông.
Ñoïc yeâu caàu baøi1:” Tính”.
1HS leân baûng laøm baøi vaø chöõa baøi: HS ñoïc to pheùp tính. Caû lôùp ñoåi vôû ñeå chöõa baøi cho baïn.
-1HS ñoïc yeâu caàu baøi 2:”Tính”
-3HS laøm baøi ôû baûng lôùp, caû lôùp laøm baûng con. Ñoïc baøi vaø chöõa baøi:
2+1+2= 5 ; 3+1+1= 5 ; 2+ 0+2= 4 
1HS ñoïc yeâu caàu:”Tính”.
3HS laøm baûng lôùp, caû lôùp laøm phieáu hoïc taäp.
 Chöõa baøi taäp.
HS ñoïc yeâu caàu baøi 4:” Vieát pheùp tính thích hôïp”.
HS neâu baøi toaùn, roài giaûi baøi toaùn ñoù: 2 HS leân baûng gheùp baøi caøi caû lôùp gheùp bìa caøi:
 a, 2 + 1 = 3 
 b, 1 + 4 = 5
HS Traû lôøi
Ñoäi naøo nhieàu baïn traû lôøi ñuùng ñoäi ñoù thaéng.
Traû lôøi (Luyeän taäp chung).
Laéng nghe.
RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY :
Toaùn
Tieát 35 : Kieåm tra giöõa hoïc kì I
I. Muïc tieâu :
Taäp trung vaøo ñaùnh giaù:
Ñoïc, vieát, so saùnh caùc soá trong phaïm vi 10, bieát coïng caùc soá trong phaïm vi 5; nhaän bieát caùc hình ñaõ hoïc.
II. Chuaån bò :
- Ñeà baøi kieåm tra.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
1. OÅn ñònh :
2. Tieán haønh cho HS laøm baøi kieåm tra :
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 
- Phaùt giaáy kieåm tra cho HS 
-GV quan saùt löu yù hoïc sinh laøm baøi
-GV thu baøi kieåm tra.
-Nhaän xeùt giôø kieåm tra
-Daën chuaån bò baøi hoïc tieát 36.
-HS laøm baøi kieåm tra treân giaáy kieåm tra.
-HS laøm xong noäp baøi.
RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY :
Toaùn
Tieát 36 :Pheùp tröø trong phaïm vi 3
(Tr.54)
I.Muïc tieâu:
Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 3; bieát moâi quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø.
*Baøi taäp caàn laøm : Baøi taäp 1, 2, 3 
 II. Ñoà duøng daïy hoïc:
 -GV: Phoùng to tranh SGK, phieáu hoïc taäp BT1, baûng phuï ghi BT 1, 2.
 - HS: Boä ñoà duøng hoïc Toaùn lôùp1. Saùch Toaùn 1. Baûng con.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy- hoïc chuû yeáu:
 1. Khôûi ñoäng: OÅn ñònh toå chöùc 
 2. Kieåm tra baøi cuõ: Baøi cuõ hoïc baøi gì? (Luyeän taäp chung ) -1HS traû lôøi.
 Laøm baøi taäp 3/53 : (Ñieàn daáu , =) ( 1 HS ñoïc yeâu caàu)
 2 + 3 5 ; 2 + 2 1 + 2 ; 1 + 4 4 + 1
 2 + 2 5 ; 2 + 1 1 + 2 ; 5 + 0 2 + 3 ( 3 HS leân baûng laøm, caû lôùp laøm baûng con).
 Nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. Nhaän xeùt KTBC.
 3. Baøi môùi:
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 
HOAÏT ÑOÄNG I: Giôùi thieäu baøi tröïc tieáp 
HOAÏT ÑOÄNG II:
Giôùi thieäu pheùp tröø, baûng tröø trong phaïm vi 3.
+Muïc tieâu:Hình thaønh khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp tröø.
+Caùch tieán haønh :
a, Höôùng ñaãn HS hoïc pheùp tröø 2 - 1 = 1.
-Höôùng daãn HS quan saùt tranh:
-Goïi HS traû lôøi:
GV vöøa chæ vaøo hình veõ vöøa neâu:” Hai con ong bôùt moät con ong coøn laïi moät con ong.” “ Hai bôùt moät coøn moät”.
-Ta vieát : Hai bôùt moät baèng moät nhö sau: 2 – 1 = 1
( daáu – ñoïc laø”tröø”). Chæ vaøo 2 – 1 = 1 ñoïc roài chæ cho HS ñoïc:
 Hoûi HS:” 2 tröø 1baèng maáy?”.
b, Höôùng ñaãn HS hoïc pheùp tröø 3 - 1 = 2 ; 3 – 2 =1, theo 3 böôùc töông töï nhö ñoái vôùi 2 – 1 = 1.
c, Höôùng daãn HS nhaän bieát böôùc ñaàu veà moái quan heä giöõa coäng vaø tröø:
 Cho HS xem sô ñoà, neâu caùc caâu hoûi ñeå HS traû lôøi vaø nhaän bieát : 2 chaám troøn theâm 1 chaám troøn thaønh 3 chaám troøn: 2 + 1 = 3 ; 1 chaám troøn theâm 2 chaám troøn baèng 3 chaám troøn : 1 + 2 = 3 ; 3 chaám troøn bôùt 1 chaám troøn coøn 2 chaám troøn : 3 – 1 = 2 ; 3 chaám troøn bôùt 2 chaám troøn coøn 1 chaám troøn: 3 – 2 = 1.
( GV theå hieän baèng thao taùc treân sô ñoà ñeå HS nhaän ra moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø töø boä ba caùc soá 2, 1, 3).
HOAÏTÑOÄNG III: HS thöïc haønh coäng trong PV 3 *Baøi1/ 54:Caû lôùp laøm phieáu hoïc taäp 
 Höôùng daãn HS :
 GV chaám ñieåm, nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS.
*Baø2/54: 3HS laøm baûng lôùp, caû lôùp baûng con.
 GV giôùi thieäu caùch vieát pheùp coäng theo coät doïc, caùch laøm tính theo coät doïc (chuù yù vieát thaúng coät).
Baøi 3/54: Gheùp bìa caøi.
GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS.
HOAÏT ÑOÄNG III: Troø chôi.
+ Muïc tieâu: Bieát laøm tính tröø nhaåm trong phaïm vi 3.
+Caùch tieán haønh:
GV neâu caâu hoûi:” 3 tröø 1 baèng maáy?”; 3 tröø maáy baèng 1?”;” Maáy tröø 1 baèng 1?”
HOAÏT ÑOÄNG CUOÁI: Cuûng coá, daën doø
 -Vöøa hoïc baøi gì? -Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ laøm.
 -Chuaån bò: Saùch Toaùn 1, vôû Toaùn ñeå hoïc baøi: “Luyeän taäp”. Nhaän xeùt tuyeân döông.
Quan saùt hình veõ trong baøi hoïc ñeå neâu baøi toaùn:“ Luùc ñaàu coù 2 con ong ñaäu treân boâng hoa, sau ñoù 1 con ong bay ñi. Hoûi coøn laïi maáy con ong?” HS neâu caâu traû lôøi:”Luùc ñaàu coù 2 con ong, bay ñi 1 con ong. Coøn laïi 1 con ong.”
HS khaùc nhaéc laïi:” Hai bôùt moät baèng moät”. 
“Hai tröø moät baèng moät “.( CN- ÑT).
-2 tröø 1 baèng 1.
HS ñoïc thuoäc caùc pheùp tröø treân baûng (Ñoïc CN- ÑT)
HS ñoïc yeâu caàu baøi 1:” Tính”
4HS laøm baøi, HS ñoåi PHT , HS ñoïc keát quaû pheùp tính ñeå chöõa baøi.
HS ñoïc yeâu caàu baøi 2:” Tính”.
3HS laøm tính vaø chöõa baøi: ñoïc keát quaû pheùp tính: 2 3 3
 + + + 
 1 2 1
1HS ñoïc yeâu caàu baøi 3:“Vieát pheùp tính thích hôïp” . 
HS töï neâu baøi toaùn vaø töï giaûi pheùp tính: 3 – 2 = 1.
HS traû lôøi
Traû lôøi (Pheùp tröø trong phaïm vi 3).
Laéng nghe. 
RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY :

Tài liệu đính kèm:

 • docToan 9.doc