Giáo án môn Tiếng Việt - Trần Thị Thu Hương

Giáo án môn Tiếng Việt - Trần Thị Thu Hương

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ e và âm e

2.Kĩ năng :Bước đầu nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật và sự vật

3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :Trẻ em và loài vật ai cũng có lớp học

 của mình

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, mẹ, xe,ve, giấy ô li, sợi dây

 -Tranh minh hoạ phần luyện nói về các lớp học của chim, ve,ếch

-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt

III.Hoạt động dạy học:

doc 343 trang Người đăng Nobita95 Lượt xem 648Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Tiếng Việt - Trần Thị Thu Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUẦN 1
	Thø hai ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2009	
Bài 1: e
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ e và âm e
2.Kĩ năng :Bước đầu nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật và sự vật
3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :Trẻ em và loài vật ai cũng có lớp học 
 của mình
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, mẹ, xe,ve, giấy ô li, sợi dây
 -Tranh minh hoạ phần luyện nói về các lớp học của chim, ve,ếch
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt
III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
 1.Khởi động :
 2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs
 3.Bài mới :
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
 Giới thiệu bài :Qua tìm hiểu tranh 
Hoạt động 1 : Nhận diện chữ và âm e
 +Mục tiêu: Nhận biết được chữ e và âm e
+Cách tiến hành :
-Nhận diện chữ:Chữ e gồm một nét thắt
Hỏi:Chữ e giống hình cái gì?
 -Phát âm:
Hoạt động 2:Luyện viết
MT:HS viết được chữ e theo đúng quy trình trên bảng con
-Cách tiến hành:
-Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên bảng lớp(Hướng dẫn qui trình đặt bút)
+Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ
Củng cố, dặn dò
Tiết 2:
Hoạt động 1: Luyện đọc
+Mục tiêu:HS phát âm được âm e
+Cách tiến hành :luyện đọc lại bài tiết 1
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 Hoạt động 2:
 b.Luyện viết:
MT:HS tô đúng chữ e vào vở
Cách tiến hành: Hướng dẫn HS tập tô chữ e
 Hoạt động 3:
c.Luyện nói:
+Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung Trẻ em và loài vật ai cũng có lớp học của mình
+Cách tiến hành :
Hỏi: - Quan sát tranh em thấy những gì?
 - Mỗi bức tranh nói về loài vật nào?
 - Các bạn nhỏ trong bức tranh đang học gì?
 - Các bức tranh có gì chung?
+ Kết luận : Học là cần thiết nhưng rất vui.Ai cũng phải đi học và học hành chăm chỉ.
4.:Củng cố dặn dò
Thảo luận và trả lời: be, me,xe
Thảo luận và trả lời câu hỏi: sợi dây vắt chéo
(Cá nhân- đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Cả lớp viết trên bàn
Viết bảng con
Phát âm e(Cá nhân- đồng thanh)
Tô vở tập viết
Các bạn đều đi học
RÚT KINH NGHIỆM:
....
Bài 2 : b
Ngày dạy :7-9-2006
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ b và âm b
2.Kĩ năng :Bước đầu nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật và sự vật
3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :Các hoạt động học tập khác nhau của
 trẻ em và của các con vật
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, bẽ, bóng,bà, giấy ôli,sợi dây
 -Tranh minh hoạ phần luyện nói :chim non,voi,gấu,em bé
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt,bảng con,phấn,khăn lau
III.Hoạt động dạy học: Tiết1	
 1.Khởi động : Oån định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ :
 - Đọc và viết :e (Trong tiếng me,ve,xe)
 - Nhận xét bài cũ
3.Bài mới :
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
Giới thiệu bài-GV giới thiệu qua tranh ảnh tìm hiểu.
Hoạt động 1: Dạy chữ ghi âm:
 +Mục tiêu: Nhận biết được chữ b và âm b
+Cách tiến hành :
-Nhận diện chữ: Chữ b gồm 2 nét :nét khuyết trên và nét thắt
Hỏi: So sánh b với e?
-Ghép âm và phát âm: be,b
Hoạt động 2: Luyện viết
-MT:HS viết đúng quy trình chữ b
-Cách tiến hành:GV viết mẫu trên bảng lớp.
-Hướng dẫn viết bảng con :
Củng cố dặn dò
Tiết 2:
Hoạt động 1: Luyện đọc
-MT:HS phát âm đúng âm b ,be
-Cách tiến hành: Đọc bài tiết 1
GV sữa lỗi phát âm cho học sinh
Hoạt động 2:Luyện viết
-MT:HS tô đúng âm b và tiếng be vào vở
Cách tiến hành:GV hướng dẩn HS tô theo dòng
Hoạt động 3:Luyện nói: “Việc học tập của từng cá nhân”
MT:HS nói được các hoạt động khác của trẻ em
Cách tiến hành:
Hỏi: -Ai học bài? Ai đang tập viết chữ e?
 - Bạn voi đang làm gì? Bạn ấy có biết đọc chữ không?
 - Ai đang kẻ vở? Hai bạn nhỏ đang làm gì?
 - Các bức tranh có gì giống và khác nhau?
 4: Củng cố và dặn dò
--Đọc SGK
-Củng cố và dặn dò
–Nhận xét và tuyên dương
Thảo luận và trả lời: bé, bẻ, bà, bóng
Giống: nét thắt của e và nét khuyết trên của b
Khác: chữ b có thêm nét thắt
Ghép bìa cài. 
Đọc (C nhân- đ thanh)
Viết : b, be
Đọc :b, be (C nhân- đ thanh)
Viết vở Tập viết
Thảo luận và trả lời
Giống :Ai cũng tập trung vào việc học tập
Khác:Các loài khác nhau có những 
công việc khác nhau
RÚT KINH NGHIỆM:
Bài 3: Dấu sắc /
Ngày dạy:8-9-2006
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được dấu và thanh sắc , biết ghép tiếng bé
2.Kĩ năng :Biết được dấu và thanh sắc ở tiếng chỉ đồ vật, sự vật
3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung các hoạt động khác nhau của trẻ em
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, cá,lá,chó,khế
 -Tranh minh hoạ phần luyện nói : một số sinh hoạt của bé ở nhà trường
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng ,con, phấn, khăn lau.
III.Hoạt động dạy học: Tiết 1 
 1.Khởi động : Oån định tổ chức
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Viết và đọc : b, be (Viết bảng con và đọc 5-7 em)
 -Chỉ b ( Trong các tiếng : bé , bê, bóng) (Đọc 2-3 em)
 - Nhận xét KTBC 
3. Bài mới :
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
Giới thiệu bài- GV giới thiệu qua tranh ảnh tìm hiểu.
Hoạt động 1: Dạy dấu thanh:
 +Mục tiêu: nhận biết được dấu và thanh sắc , 
 biết ghép tiếng bé
+Cách tiến hành :
a.Nhận diện dấu: Dấu sắc là một nét nghiên phải (/)
Hỏi:Dấu sắc giống cái gì ?
b. Ghép chữ và phát âm: 
-Hướng dẫn ghép:
 -Hướng dẫn đọc:
Hoạt động 2:Tập viết
MT:HS viết đúng dấu sắc tiếng bé
-Cách tiến hành:
c.Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên trên bảng lớp(Hướng dẫn qui trình đặt bút)
+Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ
Củng cố dặn dò
Tiết 2:
Hoạt động 1:Luyện đọc
-MT:HS phát âm đúng tiếng bé
-Cách tiến hành:Đọc lại bài tiết 1
GV sữa lỗi phát âm
Hoạt động 2: Luyện viết
 +Mục tiêu: HS tô đúng:be ,bé vào vở
+Cách tiến hành :Hướng dẫn HS tô theo từng dòng.
Hoạt động 3:Luyện nói:
 +Mục tiêu: “Nói về các sinh hoạt thường gặp của các em bé ở tuổi đến trường”.
+Cách tiến hành :Treo tranh
Hỏi: -Quan sát tranh : Những em bé thấy những gì?
 -Các bức tranh có gì chung?
 -Em thích bức tranh nào nhất ? Vì sao?
Phát triển chủ đề nói:
-Ngoài hoạt động kể trên, em và các bạn có những hoạt động nào khác?
-Ngoài giờ học,em thích làm gì nhất?
-Đọc lại tên của bài này?
4. Củng cố dặn dò
-Đọc SGK, bảng lớp
-Củng cố dặn dò
-Nhận xét – tuyên dương
Đọc dấu sắc trong các tiếng bé, lá, chó, khế, cá(Cá nhân- đồng thanh)
Thảo luận và trả lời câu hỏi: Thước đặt nghiêng
Tiếng be thêm dấu sắc được tiếng bé(Ghép bìa cài)
bé(Cá nhân- đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Cả lớp viết trên bàn
Viết bảng con: (Cnhân- đthanh)
Phát âm bé(Cá nhân- đồng thanh)
Tô vở tập viết
Thảo luận nhóm ( Các bạn đang ngồi học trong lớp.Hai bạn gái nhảy dây. Bạn gái đi học)
Đều có các bạn đi học
Bé(Cá nhân- đồng thanh)
RÚT KINH NGHIỆM
Tuần 2
Thø hai ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2009
Bài 4: dÊu hái, dÊu nỈng
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được dấu hỏi, dấu nặng.Biết ghép các tiếng : bẻ, bẹ
2.Kĩ năng :Biết các dấu , thanh hỏi & nặng ở các tiếng chỉ đồ vật và sự vật
3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Hoạt động bẻ của bà mẹ, bạn gái vµ
øcác nông dân trong tranh.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : giỏ, khỉ, thỏ ,hổ,mỏ, quạ
 -Tranh minh hoạ phần luyện nói về : bẻ cổ áo, bẻ bánh đa, bẻ bắp
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con, phấn, khăn lau
III.Hoạt động dạy học: Tiết1
 1.Khởi động : Oån định tổ chức
 2.Kiểm tra bài cũ :
 - Viết, đọc : dấu sắc,bé(Viết bảng con)
 - Chỉ dấu sắc trong các tiếng : vó, lá, tre, vé, bói cá, cá mè( Đọc 5- 7 em)
 - Nhận xét KTBC
 3.Bài mới :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
Giới thiệu bài - GV giới thiệu qua tranh ảnh tìm hiểu.
Hoạt động 1: Dạy dấu thanh:
 +Mục tiêu:-Nhận biết được dấu hỏi, dấu nặng
 -Biết ghép các tiếng : bẻ, bẹ
+Cách tiến hành :
a. Nhận diện dấu :
- Dấu hỏi :Dấu hỏi là một nét móc
 Hỏi:Dấu hỏigiống hình cái gì?
 - Dấu nặng : Dấu nặng là một dấu chấm
Hỏi:Dấu chấm giống hình cái gì?
b.Ghép chữ và phát âm:
-Khi thêm dấu hỏi vào be ta được tiếng bẻ
-Phát âm:
-Khi thêm dấu nặng vào be ta được tiếng bẹ
-Phát âm:
 Hoạt động 2:Luyện viết
-MT:HS viết đúng dấu ? , . ,tiếng bẻ ,bẹ
-Cách tiến hành:viết mẫu trên bảng lớp
+Viết mẫu trên bảng lớp(Hướng dẫn qui trình đặt viết)
+Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ
Củng cố dặn dò
Tiết 2:
Hoạt động 1:Luyện đọc
-MT:HS phát âm đúng bẻ ,bẹ
-Cách tiến hành:Đọc lại bài tiết 1.
GV sữa phát âm cho HS
Hoạt động 2:Luyện viết:
-MT:HS tô đúng bẻ , bẹ
-Cách tiến hành:GV hướng dẫn HS tô theo dòng.
Hoạt động 3:Luyện nói: “ Bẻ”
-MT:HS luyện nói được theo nội dung đề tài bẻ.
-Cách tiến hành:treo tranh
Hỏi: -Quan sát tranh em thấy những gì?
 -Các bức tranh có gì chung?
 -Em thích bức tranh nào ? Vì sao ... u
b. LuyƯn ®äc tiÕng, tõ ng÷
c. LuyƯn ®äc c©u
LuyƯn ®äc ®o¹n, bµi
3. ¤n vÇn it, uyt
T×m tiÕng trong bµi cã vÇn it
T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn it, uyt
§iỊn miƯng vµ ®äc c¸c c©u ghi d­íi tranh
TiÕt 2
4. T×m hiĨu bµi vµ luyƯn nãi
a. T×m hiĨu bµi kÕt hỵp luyƯn ®äc
Chĩ bÐ ch¨n cõu gi¶ vê kªu cøu, ai ®Õn giĩp?
Khi sãi ®Õn thËt c©u kªu cøu, cã ai ®Õn giĩp kh«ng?
Sù viƯc kÕt thĩc thÕ nµo?
C©u chuyƯn chĩ bÐ ch¨n cõu :
Nãi dèi mäi ng­êi ®· dÉn ®Õn hËu qu¶ ®µn Cõu bÞ Sãi ¨n thÞt, chuyƯn khuyªn ta kh«ng nªn nãi dèi. Nãi dèi cã ngµy sÏ thiƯt th©n
b. LuyƯn nãi
§Ị tµi: Nãi lêi khuyªn chĩ bÐ ch¨n cõu
C¸ch thùc hiƯn
C¸c em ®· ®­ỵc nghe cËu bÐ ch¨n cõu kĨ chuyƯn, mçi em h·y t×m mét lêi khuyªn ®Ĩ nãi víi cËu bÐ ch¨n cõu
5. Cđng cè, dỈn dß
VỊ kĨ l¹i chuyƯn cho bè, mĐ nghe
§äc bµi §i häc: 2 em
ViÕt b¶ng: H­¬ng rõng, n­íc suèi
HS theo dâi
Bçng, gi¶ vê, kªu to¸ng, tøc tèc, hèt ho¶ng
Ph©n tÝch mét sè tiÕng
HS ®äc tiÕp nèi, mçi c©u hai em ®äc
HS ®äc ®o¹n trong nhãm 
Thi ®äc trong nhãm
§äc ®o¹n 1: 3 nhãm
2: 2 nhãm
§äc c¶ líp: 1 lÇn
thÞt 
qu¶ mÝt, thÞt gµ, thÝt chỈt
qu¶ quýt, huýt s¸o, xe buýt
§äc tiÕp nèi
MÝt chÝn th¬m phøc
Xe buýt ®Çy kh¸ch
§äc ®o¹n 1: 4 em
C¸c b¸c n«ng d©n lµm quanh ®ã ch¹y ®Õn cøu nh­ng ch¼ng thÊy sãi ®©u (NhiỊu em nh¾c l¹i
§äc ®o¹n 2: 4 em
Kh«ng ai ®Õn cøu c¶
BÇy cõu ®· bÞ sãi ¨n thÞt hÕt
§äc c¶ bµi: 2 em
HS ®ãng vai
1 em trong vai cËu bÐ ch¨n cõu
3 b¹n kh¸c ®ãng vai cËu häc trß gỈp cËu bÐ ch¨n cõu.
Giao H­¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 
 Ký duyƯt cđa BGH
TuÇn 34 
Thø hai ngµy 3 th¸ng 5 n¨m 2010
TËp ®äc
B¸c ®­a th­
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu
HS ®äc tr¬n c¶ bµi: §äc c¸c tõ ng÷: mõng quýnh, nhƠ nh¹i, m¸t l¹nh, lƠ phÐp, luyƯn ng¾t nghØ h¬i sau dÊu phÈy, dÉu chÊm.
¤n c¸c vÇn uynh – uych, t×m tiÕng cã vÇn uynh, uych.
HiĨu néi dung bµi: B¸c ®­a th­ rÊt vÊt v¶, trong viƯc b¸c ®­a th­ tíi mäi nhµ, c¸c em yªu mÕn vµ ch¨m sãc b¸c cịng nh­ nh÷ng ng­êi lao ®éng kh¸c.
II. §å dïng d¹y häc
Tranh minh häa
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
TiÕt 1
A. KiĨm tra bµi cị
§äc bµi
B. Bµi míi
1. Giíi thiƯu bµi: Trùc tiÕp
2. H­íng dÉn luyƯn ®äc
a. GV ®äc mÉu: giäng ®äc vui
b. HS luyƯn nãi
LuyƯn ®äc tiÕng, tõ ng÷
LuyƯn ®äc c©u
LuyƯn ®äc ®o¹n, bµi
3. ¤n vÇn uynh, uych
T×m tiÕng trong bµi cã vÇn uynh
T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn uynh, uych.
 TiÕt 2
4. T×m hiĨu bµi vµ luyƯn nãi
a. LuyƯn ®äc kÕt hỵp t×m hiĨu bµi: 
NhËn ®­ỵc th­ cđa bè, Minh muèn lµm g×?
ThÊy b¸c ®­a th­ måi h«i nhƠ nh¹i Minh lµm g×?
b. LuyƯn nãi
§Ị tµi: Nãi lêi chµo hái cđa Minh víi b¸c ®­a th­.
5. Cđng cè, dỈn dß
KĨ l¹i trß ch¬i ®ãng vai cho bè mĐ nghe
Nãi dèi h¹i th©n
2 em
 mõng quýnh, nhƠ nh¹i, m¸t l¹nh, lƠ phÐp
NhiỊu em ®äc
HS ®äc nèi tiÕp tõng c©u mét, mçi c©u 2 – 3 em
§äc theo nhãm, tỉ
C¶ líp ®äc ®ång thanh.
mõng quýnh
Phơ huynh, huúnh huþch
3 em ®äc ®o¹n 1
Minh muèn ch¹y vµo nhµ khoe víi me
§äc ®o¹n 2: 3 – 4 em
Minh rãt n­íc mêi B¸c uèng.
Thi ®äc ®o¹n 2
NhËn xÐt, chÊm ®iĨm
1 – 2 em ®äc c¶ bµi
§ãng vai: 2 em
1 em trong vai Minh
1 em: B¸c ®­a th­
Minh nãi thÕ nµo, B¸c ®­a th­ tr¶ lêi ra sao?
Thø ba ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 2010
TËp viÕt
T« ch÷ hoa X, y
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu
HS t« ®­ỵc ch÷ hoa X, y
TËp viÕt ch÷ th­êng, cì võa, ®ĩng mÉu, ®Ịu nÐt, c¸c vÇn inh, uynh, c¸c tõ ng÷: B×nh minh, phơ huynh.
II. §å dïng d¹y häc
B¶ng phơ viÕt s½n néi dung
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc	
A. KiĨm tra bµi cị
B. Bµi míi
1. Giíi thiƯu bµi: 
2. H­íng dÉn t« ch÷ hoa
Giíi thiƯu ch÷ hoa X,Y
NhËn xÐt vỊ cÊu t¹o quy tr×nh
GV viÕt mÉu – h­íng dÉn quy tr×nh
3. H­íng dÉn viÕt vÇn, tõ ng÷ øng dơng
H­íng dÉn viÕt mÉu minh häa
C¸ch ®­a bĩt, c¸c nÐt trßn, c¸ch nèi c¸c ch÷.
GV nhËn xÐt, sưa
4. H­íng dÉn viÕt vµo vë
Nh¾c nhë t­ thÕ ngåi viÕt, c¸ch cÇm bĩt
5. Cđng cè, dỈn dß
Gåm 2 nÐt cong l­ỵn ph¶i vµ cong l­ỵn tr¸i nèi víi nhau b»ng mét nÐt xiªn.
HS viÕt b¶ng con
§äc c¸c vÇn, tõ ng÷ øng dơng sÏ viÕt.
HS viÕt b¶ng con
HS viÕt vµo vë
	ChÝnh t¶
B¸c ®­a th­
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu
HS nghe, viÕt ®­ỵc ®o¹n “B¸c ®­a th­  må h«i nhƠ nh¹i” trong ®o¹n tËp ®äc
§iỊn vÇn inh hoỈc uynh, ch÷ c hoỈc k
II. §å dïng d¹y häc
B¶ng phơ viÕt s½n néi dung
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
A. KiĨm tra bµi cị
ViÕt dßng th¬
B. Bµi míi
1. Giíi thiƯu bµi: Trùc tiÕp
2. H­íng dÉn nghe viÕt chÝnh t¶
GV ®äc ®o¹n v¨n sÏ viÕt
GV cÊt b¶ng phơ
GV ®äc chÝnh t¶
§äc l¹i bµi chÝnh t¶
§¸nh vÇn ch÷ khã viÕt
3. Bµi tËp
a. §iỊn uynh hay inh
b. §iỊn c hoỈc k
4. Tỉng kÕt, dỈn dß
NhËn xÐt giê häc, H­íng dÉn tù häc
Tr­êng cđa em be bÐ
N»m lỈng gi÷a rõng c©y
HS theo dâi trªn b¶ng phơ
Nªu nh÷ng ch÷ dƠ viÕt sai
HS viÕt trªn b¶ng con
HS viÕt vµo vë
HS so¸t lçi
HS ghi sè lçi ra ngoµi lỊ
HS lµm bµi tËp vµo vë
B×nh hoa, khuúnh tay
Cï nïo, dßng kªnh.
Thø t­ ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2010
TËp ®äc
Lµm anh
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu
HS ®äc tr¬n toµn bµi, ®äc ®ĩng c¸c tõ ng÷: lµm anh, ng­êi lín, dç dµnh, dÞu dµng.
¤n c¸c vÇn ia, uya. T×m ®­ỵc tiÕng trong bµi cã cÇn uya, ia.
HS hiĨu anh chÞ ph¶i yªu th­¬ng nh­êng nhÞn em nhá.
II. §å dïng d¹y häc
Tranh minh häa
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
TiÕt 1
A. KiĨm tra bµi cị:
§äc bµi
B. Bµi míi:
1. Giíi thiƯu bµi: Trùc tiÕp
2. H­íng dÉn luyƯn ®äc
a. §äc mÉu
b. HS luyƯn ®äc
LuyƯn ®äc tiÕng, tõ 
LuyƯn ®äc c©u
LuyƯn ®äc ®o¹n, bµi
3. ¤n vÇn
T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ia, uya
3 em
Lµm anh, ng­êi lín, dç dµnh, dÞu dµng
§äc liỊn hµi dßng th¬ mét
HS ®äc nèi tiÕp
Mçi khỉ th¬ 3 em ®äc
§äc theo nhãm, tỉ, líp
C¶ bµi: 2 – 3 em
Chia (tia chíp, tÝa t«)
®ªm khuya, ph¬ luya
TiÕt 2
4. T×m hiĨu bµi vµ luyƯn nãi
a. LuyƯn ®äc kÕt hỵp t×m hiĨu bµi
Anh ph¶i lµm g× khi em bÐ ng·?
Anh lµm g× cho em khi cã ®å ch¬i ®Đp? Quµ b¸nh ngon?
Muèn lµm anh ph¶i cã tÝnh chÊt nh­ thÕ nµo víi em bÐ?
b. LuyƯn nãi
§Ị tµi: KĨ víi anh, chÞ cđa em
5. Tỉng kÕt, dỈn dß
NhËn xÐt giê häc, h­íng dÉn tù häc
§äc khỉ th¬ 1, 2: 3 em
Anh ph¶i dç dµnh
Anh n©ng dÞu dµng
2 em ®äc khỉ th¬ 3
Chia quµ cho em phÇn h¬n
Nh­êng em khi cã ®å ch¬i ®Đp
Ph¶i yªu em bÐ
HS th¶o luËn nhãm hai
C¸ nh©n kĨ tr­íc líp
Thø n¨m ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 2010
ChÝnh t¶
Chia quµ
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu
ChÐp l¹i ®o¹n v¨n chia quµ, tËp tr×nh bÇy ®o¹n v¨n, ghi l¹i lêi ®èi tho¹i
HS nhËn ra th¸i ®é lƠ phÐp cđa chÞ em Ph­¬ng khi nhËn quµ vµ th¸i ®é nh­êng nhÞn cđa em Ph­¬ng.
II. §å dïng d¹y häc
 B¶ng phơ viÕt s½n néi dung
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
A. KiĨm tra bµi cị 
ViÕt b¶ng:
B. Bµi míi 
1. Giíi thiƯu bµi: Trùc tiÕp 
2. H­íng dÉn tù chÐp
GV giíi thiƯu néi dung
GV nhËn xÐt, sưa
H­íng dÉn chÐp bµi: t­ thÕ ngåi, cÇm bĩt, ®Ĩ vë, c¸ch tr×nh bÇy.
3. Bµi tËp
§iỊn ch÷ s hay x
§iỊn v hay d
4. Tỉng kÕt, dỈn dß
NhËn xÐt giê häc
H­íng dÉn tù häc
Mõng quýnh, nhƠ nh¹i
HS chÐp ®o¹n v¨n trªn b¶ng phơ
Nªu ch÷ khã viÕt
HS viÕt b¶ng con
HS viÕt bµi vµo vë
HS lµm bµi tËp vµo vë, ch÷a bµi
S¸o tËp nãi, b¸c x¸ch tĩi
Hoa cĩc vµng, bÐ dang tay
KĨ chuyƯn
Hai tiÕng kú l¹
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu
HS nghe kĨ, nhí vµ kĨ l¹i ®­ỵc tõng ®o¹n c©u chuyƯn dùa theo tranh vµ c©u hái gỵi ý d­íi tranh.
HS nhËn ra: LƠ phÐp, lÞch sù sÏ ®­ỵc mäi ng­êi quý mÕn vµ giĩp ®ì.
II. §å dïng d¹y häc
Tranh, ¶nh
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
A. KiĨm tra bµi cị.
HS kĨ nèi tiÕp truyƯn: Dª con nghe lêi mĐ
B. Bµi míi. 
1. Giíi thiƯu bµi: Trùc tiÕp.
2. GV kĨ 
Gv kĨ hai lÇn kÕt hỵp víi tranh minh häa
3. H­íng dÉn häc sinh kĨ tõng ®o¹n
Tranh 1 vÏ g×?
Tr¶ lêi c©u hái d­íi tranh
Tranh 2 vÏ g×?
Pao rÝch xin chÞ g¸i c¸i bĩt b»ng c¸ch nµo?
B»ng c¸ch nµo Pao rÝch xin ®­ỵc c¸i b¸nh cđa bµ?
Pao rÝch lµm c¸ch nµo ®Ĩ anh cho ®i b¬i thuyỊn?
ý nghÜa c©u chuyƯn
Hai tiÕng kú l¹ mµ cơ giµ d¹y Pao rÝch lµ g×?
V× sao Pao rÝch nãi hai tiÕng ®ã th× mäi ng­êi l¹i tá ra yªu mÕn vµ giĩp ®ì em?
3. Tỉng kÕt, dỈn dß.
NhËn xÐt giê häc. H­íng dÉn tù häc
HS l¾ng nghe
Cã mét cơ giµ vµ em bÐ
Pao rÝch ®ang buån bùc cơ giµ nãi ®iỊu g× lµ em bÐ ng¹c nhiªn?
Cơ giµ nãi: Ta sÏ d¹y ch¸u hai tiÕng kú l¹
KĨ ®o¹n 1: 2 – 3 em
Pao rÝch nãi chÞ vui lßng cho em mét c©y bĩt nµo!
HS kĨ ®o¹n 2: 3 em
Bµ vui lßng cho ch¸u xin thªm mét mÈu b¸nh nhÐ!
Nãi: Anh vui lßng ®Ĩ cho em ®i víi nhÐ!
Thi kĨ ®o¹n: Pao rÝch xin anh cho ®i b¬i thuyỊn.
§ã lµ hai tiÕng “vui lßng”
V× hai tiÕng “vui lßng” ®· biÕn cËu bÐ Pao rÝch trë thµnh cËu bÐ lƠ phÐp, ngoan ngo·n, ®¸ng yªu.
Thø s¸u ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 2010
TËp ®äc
Ng­êi trång na
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu
HS ®äc tr¬n toµn bµi. §äc ®ĩng c¸c tõ ng÷ lĩi hĩi, ngoµi v­ên, trång na, ra qu¶, luyƯn ®äc c©u ®èi tho¹i.
 ¤n vÇn, t×m ®­ỵc tiÕng trong bµi cã vÇn oai (ngoµi bµi: oay)
HiĨu ®­ỵc néi dung cđa bµi: Cơ giµ trång na cho con ch¸u h­ëng, con ch¸u sÏ kh«ng quªn c«ng ¬n cđa ng­êi trång na.
II. §å dïng d¹y häc
 Tranh minh häa
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
TiÕt 1
A. KiĨm tra bµi cị. 
§äc thuéc lßng 1 khỉ th¬ trong bµi: lµm anh
Anh chÞ cÇn ph¶i c­ xư nh­ thÕ nµo víi em?
B. Bµi míi. 
1. Giíi thiƯu bµi: Trùc tiÕp
2. H­íng dÉn luyƯn ®äc
LuyƯn ®äc tiÕng, tõ ng÷
LuyƯn ®äc c©u
LuyƯn ®äc ®o¹n, bµi
3. ¤n vÇn
T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oai
TÝng tõ ngoµi bµi cã vÇn oai, oay
§iỊn tiÕng cã vÇn oai, oay.
HS ®äc c¸c tõ (mơc 1)
LuyƯn ®äc lêi ng­êi hµng xãm vµ lêi bµ cơ.
LuyƯn ®äc c¶ bµi, ph©n vai
Lêi ng­êi hµng xãm sëi lëi vui vỴ.
Lêi bµ cơ: Tin t­ëng
Ngoµi
Cđ khoai, khoan kho¸i, ph¸ ho¹i, loµi c©y
Loay hoay, xoay ng­êi, tr¸i kho¸y.
B¸c sü nãi chuyƯn ®iƯn tho¹i
DiƠn viªn mĩa xoay ng­êi.
TiÕt 2
4. T×m hiĨu bµi vµ luyƯn nãi
a. LuyƯn ®äc kÕt hỵp t×m hiĨu bµi
ThÊy cơ giµ trång na ng­êi hµng xãm khuyªn cơ ®iỊu g×?
Cơ giµ tr¶ lêi nh­ thÕ nµo?
§äc c¸c c©u hái trong bµi:
Ng­êi ta dïng dÊu g× ®Ĩ kÕt thĩc c©u hái?
b. LuyƯn nãi
§Ị tµi: KĨ vỊ «ng bµ em.
GV nhËn xÐt, ®éng viªn
5. Tỉng kÕt, dỈn dß.
NhËn xÐt giê häc. H­íng dÉn tù häc
§äc tõ ®Çu ®Õn lêi ng­êi hµng xãm: 3 em
Nªn trång chuèi, v× trång chuèi chãng cã qu¶, cßn trång na l©u cã qu¶.
§o¹n 2: 3 em ®äc
Cơ nãi: Con ch¸u cơ ¨n na sÏ kh«ng quªn ng­êi trång na.
§äc c¶ bµi: 4 em
2 em
dÊu hái
HS kĨ cho nhau nghe theo nhãm 2
1 – 2 em kĨ tr­íc líp
Giao H­¬ng ngµy th¸ng 5 n¨m 2010 
 Ký duyƯt cđa BGH

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an Tieng Viet Lop 1 ca nam.doc