Giáo án Thủ công - Gấp cái ví (2 tiết)

Giáo án Thủ công - Gấp cái ví (2 tiết)

I . Mục tiêu:

 HS biết cách gấp cái ví bằng giấy.

 HS nắm được kĩ năng gấp, gấp đều, đẹp.

 Giáo dục HS tính xác , khéo léo

II . Chuẩn bị :

 GV: Mẫu cái ví, quy trình gấp. HS : Giấy nháp , giấy màu có kẻ ô.

III . Các hoạt động dạy và học :

 

doc 2 trang Người đăng Nobita95 Lượt xem 1077Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công - Gấp cái ví (2 tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thửự tử : 15/12/2010 + 22/12/2010 
THUÛ COÂNG
GAÁP CAÙI VÍ ( 2 tieỏt )
I . Muùc tieõu:
 HS bieỏt caựch gaỏp caựi vớ baống giaỏy.
 HS naộm ủửụùc kú naờng gaỏp, gaỏp ủeàu, ủeùp.
 Giaựo duùc HS tớnh xaực , kheựo leựo 
II . Chuaồn bũ :
 GV: Maóu caựi vớ, quy trỡnh gaỏp. HS : Giaỏy nhaựp , giaỏy maứu coự keỷ oõ.
III . Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc :
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1 . Khụỷi ủoọng :
2 . Baứi cuừ : 
- GV nhaọn xeựt baứi : Gaỏp caựi quaùt.
3 .Baứi mụựi
Giụựi thieọu , ghi tửùa baứi
Hoaùt ủoọng 1 : GV hửụựng daón hs quan saựt vaứ nhaọn xeựt 
- GV cho hs quan saựt maóu gaỏp caựi vớ : Em coự nhaọn xeựt gỡ veà caựi vớ ?
- GV nhaọn xeựt – choỏt : Caựi vớ ủửụùc gaỏp baống giaỏy, goàm coự nhieàu ngaờn.
Hoaùt ủoọng 2 : GV hửụựng daón maóu caựch gaỏp 
- GV hửụựng daón HS choùn vaọt lieọu : Vaọt lieọu goàm coự nhửừng gỡ ?
- GV nhaọn xeựt.
- GV hửụựng daón HS gaỏp tửứng bửụực theo quy trỡnh :
+ Bửụực 1 : Laỏy ủửụứng daỏu giửừa : ủaởt giaỏy theo chieàu doùc, gaỏp ủoõi tụứ giaỏy duứng tay vuoỏt nheù ủeồ taùo neỏp, mụỷ tụứ giaỏy maứu ra ta ủửụùc ủửụứng daỏu giửừa.
+ Bửụực 2 : Gaỏp 2 meựp vớ : Ta gaỏp 2 ủaàu tụứ giaỏy vaứo khoaỷng 1oõ
Quan saựt 
HS nhaọn xeựt.
Nhaộc laùi
Quan saựt 
HS thửùc hieọn treõn giaỏy nhaựp
Thử giaừn
+ Bửụực 3 : Gaỏp vớ : Gaỏp tieỏp 2 phaàn ngoaứi vaứo trong sao cho 2 mieọng vớ saựt vaứo ủửụứng daỏu giửừa.
- Laọt maởt sau gaỏp 2 phaàn ngoaứi vaứo trong sao cho caõn ủoỏi giửừa beà daứi vaứ beà ngang cuỷa vớ.
- GV cho HS nhaộc laùi tửứng bửụực.
- GV nhaọn xeựt
Tieỏt 2
Hoaùt ủoọng 1 : Õn laùi quy trỡnh gaỏp caựi vớ
GV gaộn quy trỡnh
-Sửỷ duùng neỏp gaỏp gỡ?
-Neõu laùi caực bửụực gaỏp
- Caàn lửu yự gỡ khi gaỏp ?
Gaỏp neỏp thaỳng
* Gụùi yự cho HS trang trớ theo caựi vớ maóu, theo yự thớch, nnhử caựi vớ em ủaừ tửứng thaỏy
Gv nhaọn xeựt
Thử giaừn
Hoaùt ủoọng 2 : thửùc haứnh 
Hửụựng daón Hs gaỏp vaứ daựn vaứo vụỷ thuỷ coõng 
Quan saựt – chổnh sửỷa cho HS
Nhaọn xeựt
Nhaọn xeựt baứi HS thửùc hieọn.
4 : Cuỷng coỏ - daởn doứ
Chuaồn bũ : Gaỏp muừ ca loõ
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
HS neõu 3 bửụực gaỏp
B1: Laỏy ủửụứng daỏu giửừa, gaỏp ủoõi tụứ giaỏy, gaỏp 2 ủaàu giaỏy vaứo ủửụứng daỏu giửừa
B2: Gaỏp 2 meựp vớ: gaỏp 2 meựp vaứo phaàn sau 
B3: Gaỏp tuựi vớ
Thửùc hieọn treõn giaỏy maứu
Hs daựn vaứo vụỷ, trang trớ
 .. 

Tài liệu đính kèm:

  • docTHU CONG.doc