Giáo án Toán 1 - Bài: Phép cộng trong phạm vi 9

Giáo án Toán 1 - Bài: Phép cộng trong phạm vi 9

A -. MỤC TIÊU :

B-. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

1.GV: Sử dụng bộ đồ dùng dạy học toán 1

 - Các mô hình vật thật phù hợp với nội dung bài học.

C -. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

- Viết phép tính lên bảng gọi 3 em lên thực hiện

4+1+3= 6+1+1= 1+6+0=

- Nhận xét cho điểm

2. Bi mới: ( 25 pht )

a. Giới thiệu bài : Phép cộng trong phạm vi 9

b.Hướng dẫn HS thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 9

* Thành lập công thức : 8 + 1 = 9 ; 1 + 8 = 9.

- Đính lên bảng 8 hình tam giác hỏi : Có mấy hình tam giác ?

- Đính thêm 1 hình tam giác hỏi : Đã thêm mấy hình tam giác ?

 

doc 2 trang Người đăng viethung99 Lượt xem 650Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 1 - Bài: Phép cộng trong phạm vi 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN TOÁN
BÀI : PhÐp céng trong ph¹m vi 9 Tiết : 55 
 TGDK : 35’
A -. MỤC TIÊU :
- Thuéc b¶ng céng; biÕt lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 9; viÕt ®­îc phÐp tÝnh thÝch hîp víi h×nh vÏ.
B-. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
1.GV: Söû duïng boä ñoà duøng daïy hoïc toaùn 1
 - Caùc moâ hình vaät thaät phuø hôïp vôùi noäi dung baøi hoïc.
2. HS: b¶ng con, phiÕu bµi tËp.
C -. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
1.Bài cũ: ( 5 phút )
- Vieát pheùp tính leân baûng goïi 3 em leân thöïc hieän
4+1+3= 6+1+1= 1+6+0=
- Nhận xét cho điểm
2. Bài mới: ( 25 phút )
a. Giôùi thieäu baøi : Pheùp coäng trong phaïm vi 9
b.Höôùng daãn HS thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 9 
* Thaønh laäp coâng thöùc : 8 + 1 = 9 ; 1 + 8 = 9.
- Ñính leân baûng 8 hình tam giaùc hoûi : Coù maáy hình tam giaùc ?
- Ñính theâm 1 hình tam giaùc hoûi : Ñaõ theâm maáy hình tam giaùc ?
- GV ñoïc :
 - Coù 8 hình tam giaùc theâm 1 hình tam giaùc . Hoûi coù taát caû bao nhieâu hình tam giaùc ?
+Em haõy neâu caùch tìm hình tam giaùc? + Coù theå ghi pheùp tính töông öùng ?
 GV ghi baûng : 8 + 1 = 9
- Cho HS xem tranh töï ruùt ra pheùp tính : 1 + 8 = 9 ghi baûng .
- So saùnh 2 pheùp tính 8+1=9 1+8=9
* Cho HS xem tranh thaønh laäp baûng coäng trong phaïm vi 9. 
 7 + 2 = 9 2 + 7 = 9 , 
 6 + 3 = 9 3 + 6 = 9 , 5 + 4 = 9
* Ghi nhôù baûng coäng trong pv 9 - Cho HS ñoïc theo caùch xoaù - che daàn 
3.Luyeän taäp :
* Baøi 1: Tính
- Cho HS neâu yeâu caàu baøi toaùn vaø thöïc hieïân.
- hs laøm baûng con - Vieát soá thaúng coät
+
+
+
+
+
+
 1 3 4 7 6 3
 8 5 5 2 3 3
 9 8 9 9 9 6
- HS cuøng chöõa baøi
* Baøi 2: Tính
- Cho HS neâu yeâu caàu baøi toaùn vaø thöïc hieïân.- Cho HS laøm phieáu
- Tính vaø vieát keát quaû theo haøng ngang
2 + 7 = 9 4 + 5 = 9 8+1 = 9
0 + 9 = 9 4 + 4 = 8 5+2 = 7
8 – 5 = 3 7 - 4 = 3 6-1 = 5
* Baøi 3: Tính.
- GV cho HS neâu caùch laøm baøi:
 laøm baûng con
- Muoán tính 4+1+ 4 = thì ta tính 4 coäng vôùi 1 ñöôïc bao nhieâu coäng tieáp vôùi 4, roài ghi keát quaû sau daáu baèng.
+HS laøm baøi vaø chöõa baøi.
 4+5= 9 
4+1+4= 9 
4+2+3= 9 
* Baøi 4: 
- GV cho HS nhìn tranh neâu baøi toaùn , neâu caùch laøm baøi vaø vieát pheùp tính thích hôïp vaø vieát pheùp tính thích hôïp.
- Neâu mieäng laøm vôû 
a. Coù 8 khoái hình vuoâng , xeáp theâm 1 khoái hình vuoâng vaøo nöõa. Hoûi coù taát caû maáy khoái hình vuoâng ?
- Thöïc hieän pheùp coäng.
8
+
1
=
9
b. Coù 7 baïn ñang chôi, 2 baïn chaïy ñeán. Hoûi coù taát caû maáy baïn ?
- Thöïc hieän pheùp coäng
7
+
2
=
9
3. Củng cố , dặn dò: ( 5 phút )
-Cho HS nhaéc laïi noäi dung baøi.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Daën HS veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bò baøi tieát sau.
D – PHẦN BỔ SUNG :

Tài liệu đính kèm:

  • docph¹m vi 9.doc