Giáo án Toán 1 - Hoàng Thị Hồng – Trường Tiểu Học Cao Nhân - Tuần 11, 12

Giáo án Toán 1 -  Hoàng Thị Hồng – Trường Tiểu Học Cao Nhân - Tuần 11, 12

I. Mục tiêu.

 - Giúp H củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi các số đã học. Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng hai phép tính thích hợp.

II. Các hoạt động dạy học

1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')

- Làm bảng 5 - 1 = -1 = 4 - 2 = 3 5 - 3 =

- Đọc các phép tính trừ trong phạm vi 5.

2. Hoạt động 2: Luyện tập (30')

 

doc 13 trang Người đăng trvimsat Lượt xem 1177Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 1 - Hoàng Thị Hồng – Trường Tiểu Học Cao Nhân - Tuần 11, 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán
Tiết 41 : Luyện tập
I. Mục tiêu.
 - Giúp H củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi các số đã học. Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng hai phép tính thích hợp.
II. Các hoạt động dạy học
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')
- Làm bảng 	 5 - 1 = š 	 š -1 = 4 š - 2 = 3	 5 - 3 = š 
- Đọc các phép tính trừ trong phạm vi 5.
2. Hoạt động 2: Luyện tập (30')
H làm VBT/44
* Bài 1/44: (5’). Củng cố cách đặt tính
* Bài 2/44: ( 8’) Làm VBT củng cố cách trừ 3 số.
=>Chốt cách tính. Thực hiện từ trái sang phải.
* Bài 3/44: ( 8’) Làm VBT
 =>Củng cố về phép trừ trong phạm vi 5 và so sánh số.
* Bài 4/44: ( 8’)Làm VBT
 	=> Kiến thức: Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính thích hợp.
=> Sai lầm: H tính sai phần b 
 H làm bài b tình huống
* Bài 5/44: (2’)Làm VBT - G chữa bài 
3. Hoạt động 3 : Củng cố (5')
 	- Tập ghép lại các tính trừ trong phạm vi 5 
 Rút kinh nghiệm
 .....................................................................................................................
 ......................................................................................................................
Toán
Tiết 42 : Số 0 trong phép trừ
I. Mục tiêu. 
- Giúp H bước đầu nắm được 0 là kết quả của phép trừ 2 số bằng nhau. 1 số trừ đi 0 cho kết quả là chính số đó. Biết thực hiện tính trong trường hợp này.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính trừ thích hợp.
II. Đồ dùng
III. Các hoạt động dạy học
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')
- Làm bảng: 	3 + 1 = 	0 + 5 = 
	 	4 + 0	=	0 + 2 =
2. Hoạt động 2: Dạy học bài mới (15')
a. HĐ 2(1): Giới thiệu phép trừ 1 - 1 = 0; 3 – 3 = 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5
Phép trừ 1 – 1 =
 	- Dùng que tính: G và H cùng làm
- Có 1 que tính bớt 1 que tính còn mấy que ? ị 1 - 1 = 0
Giới thiệu phép trừ 3 - 3 = 0
- Đính 3 quả cam bớt 3 quả cam còn mấy quả cam ? 3 - 3 =0
Cho H tính nhanh kết quả
 	2 - 2 = 	4- 0 =	5- 0 =
ị Chốt 1 số trừ đi chính nó cho kết quả bằng 0.
Giới thiệu phép trừ 1 số trừ đi 0 qua sơ đồ .
- Dùng trực quan hình thành phép tính trừ 	4 - 0 =
	 	5 - 0 =
- Tính nhanh kết quả 	1 - 0 =
	3 - 0 =
=> Chốt: 1 số trừ đi 0 thì bằng chính số đó.
b HĐ2(2): Luyện tập ( 15’)
Làm VBT/45
* Bài 1 /45: (5’) làmVBT 
 - Củng cố một số trừ đi 0
* Bài 2/45: (6’) LàmVBT:
 - Củng cố một số cộng với 0
* Bài 4/45: ( 4’)Làm VBT:
 - Viết phép tính theo hình vẽ bài toán.
=> Chốt tình huống đúng với bài.
4. Hoạt động 4 : Củng cố (3')
+ Làm bảng con: 	4- 4 = 0	2- 0 = 2
	 	5 - 0 = 5	 	1 - 1 =0
Rút kinh nghiệm
 ...............................................................................................
 ...............................................................................................
Toán
Tiết 43 : Luyện tập
I. Mục tiêu. 
- Giúp H củng cố về phép trừ 2 số bằng nhau. Phép trừ 1 số trừ đi 0.
- Bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi các số đã học.
II. Các hoạt động dạy học
1. Hoạt động 1: Kiểm tra (5')
 - Làm bảng con 	3 - 3 = 	4- 4 =
	 	 1 - 0 = 	2 - 0 =
2. Hoạt động 2: Luyện tập (30')
+ Làm VBT/46
* Bài 1/46: (6’)Làm VBT
=> Chốt; số 0 trong phép cộng và trừ
* Bài 2/46: (6’) Làm bảng con
ị Chốt phép trừ 2 số bằng nhau và phép trừ cho 0.
* Bài 3/46: (7’) Làm VBT
ị Thực hiện dãy tính từ trái sang phải
* Bài 4/46: (6’)
 - Cả lớp làm VBT.
 - 1 H làm bảng phụ.
 - G chữa bảng phụ.
 - Củng cố về so sánh số.
* Bài 5/46: ( 5’)LàmVBT> củng cố số 0 trong phép trừ.
3. Hoạt động 3: Củng cố (5')
- Làm bảng con + hay - ?
 	1 ÿ 1 = 0	5 ÿ 0 = 5
 	1 ÿ 0 = 1 	0 ÿ 5 = 5
Rút kinh nghiệm
......................................................................................................................
.....................................................................................................................
Toán
Tiết 44 : Luyện tập chung
I. Mục tiêu. Giúp H
- Củng cố về phép cộng và phép trừ trong phạm vi các số đã học.- Phép cộng và trừ với số 0.
- Viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh.
II. Các hoạt động dạy học
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
- Làm bảng con: Đặt tính rồi tính
 	 3 + 2 =	5 - 3 =	5 - 0 =
2. Hoạt động 2: Luyện tập (32')
Làm VBT/47
* Bài 1/47: (9’) Làm VBT ị Kiến thức:
- Củng cố bảng cộng trừ trong phạm vi các số đã học.
- Củng cố phép cộng trừ với 0, trừ 2 số bằng nhau.
* Bài 2/47: (7’)Làm VBT
 =>Kiến thức,tính chất giao hoán trong phép cộng.
* Bài 3/47: ( 7’)Làm VBT 
 => Củng cố cách so sánh số
* Bài 4/47: ( 7’)Làm VBT
 => Sai lầm. Phần b H có thể đặt toán theo 2 cách
 	 3 + 2 = 5 5 - 3 =2
3. Hoạt động 3: Củng cố (5')
- Làm bảng con. Điền số vào ÿ 
 	3 + 0 = ÿ 	0 + ÿ = 5
 	4- ÿ = 4	2 - 0 = ÿ
Rút kinh nghiệm
 ....................................................................................................................
 .....................................................................................................................
Toán
Tiết 45 : Luyện tập chung
I. Mục tiêu. 
 Giúp H củng cố về
- Phép cộng, phép trừ trong phạm vi các số đã học.
- Phép cộng phép trừ với số 0
- Viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh.
II. Đồ dùng dạy học
SGK
III. Các hoạt động 
1. Hoạt động 1: KTBC (5')
 	- Làm bảng:- đặt tính rồi tính
	 	1 + 4	2 - 0
	3 + 2	4 - 4
2.Hoạt động 2: Luyện tập (30-32')
Làm VBT/48
* Bài 1/48: ( 7’) Làm VBT
 => Củng cố về làm tính nhẩm 
 * Bài 2/48: (7’) .- LàmVBT
 => Củng cố cách làm tính có 2 phép cộng hoặc trừ
* Bài 3/48:( 10’)
 => Củng cố các phép tính cộng trừ đã học
* Bài 4/48( 7’) : H làmVBT
 =>H nêu tình huống trong tranh và viết phép tính thích hợp
3. Hoạt động 3: Củng cố : G nhận xét giờ học.
Toán
Tiết 46 : Phép cộng trong phạm vi 6
I. Mục tiêu. Giúp H
- Tiếp tục củng cố khái niệm phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 6
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 6
II. Đồ dùng dạy học
- Bộ đồ dùng dạy toán: 6 hình D, 6 hình vuông, 6 hình thoi.
III. Các hoạt động dạy học
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')
- Tính bảng con 	4 + 1 + 0 = 	3 + 2 + 0 =	
	 	2 + 2 + 1 =	0 + 4 + 1 =
2. Hoạt động 2: Dạy học bài mới (15')
a. HĐ2(1) Thành lập bảng cộng trong phạm vi 6
- Dùng trực quan như SGK/65 ị Thành lập các phép tính
 	5 + 1 =	1 + 5 =
 	4 + 2 =	2 + 4 =
 	3 + 3 =
b. HĐ2 (2) Ghi nhớ bảng cộng
- G xoá dần phép tính để H đọc thuộc
- Điền KQ PT vào SGK /65 và đọc lại
3. Hoạt động 3: Thực hành (17')
Làm /49
* Bài 1/49: (5’) Làm bảng con 
ị Chốt cách tính cột dọc
* Bài 2/49: ( 5’) Làm VBT
 	ị Củng cố tính chất giao hoán của phép cộng
* Bài 3/49: ( 4’) 
=>Củng cố cách tính dãy 2 phép tính cộng. 
* Bài 4/49: (5’) 
=>Cho H nêu tình huống tranh và viết phép tính thích hợp.
4.Hoạt động 4. Củng cố (3')
- Đọc thầm bảng cộng 6
Rút kinh nghiệm
 .......................................................................................................................
 .......................................................................................................................
Toán
Tiết 47 :Phép trừ trong phạm vi 6
I. Mục tiêu. 
- Tiếp tục củng cố khái niệm phép trừ.
- Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 6.
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 6
II. Đồ dùng dạy học
Bộ đồ dùng dạy toán.
III. các hoạt động dạy học
1.Hoạt động 1: KTBC (5')
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 6
-Làm bảng- điền số vào ÿ 
 	5 - 1 = ÿ	 5 - 4 = ÿ 5 - ÿ = 3	 ÿ - 0 = 5
2. Hoạt động 2: Dạy bài mới (15')
HĐ 2(1) Thành lập bảng trừ trong phạm vi 6
- Dùng trực quan SGK/65 đ Thành lập các phép tính ( G và H cùng thực hiện)
 	6 - 1 =	6 - 5 = 
 	6 - 2 =	6 - 4 = 6 - 3 =
HĐ 2(2) Ghi nhớ bảng trừ
- G xoá dần phép tính để H nhẩm thuộc.
- Điền kết quả tính vào SGK /66 và đọc lại
 3 .Hoạt động 3 : Thực hành (17')
Làm VBT/50
* Bài 1/50: (5’)Làm bảng con 
đ Chốt cách đặt tính trừ cột dọc
* Bài 2/50:(4’) Làm VBT
 ->mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
* Bài 3/50(5’) 
->Củng cố cách tính dãy tính 2 phép trừ
 * Bài 4/50:( 3’) Làm VBT
đ Chốt các tình huống đúng với tranh
4. Hoạt động 4: Củng cố (2')
- Cho H điền số vào bảng trừ - đọc lại
Rút kinh nghiệm
.......................................................................................................................
.........................................................................................................................
Toán
Tiết 48 :Luyện tập 
I. Mục tiêu. 
- Giúp H củng cố về các phép tính cộng trừ trong phạm vi 6
II. Đồ dùng dạy học
- SGK, bảng, bộ đồ dùng học toán
III. các hoạt động dạy học
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')
- 2H điền số vào các phép tính
 	6 - ÿ = 1	6 - 3 = ÿ
 	ÿ - 4 = 2	6 - 1 = ÿ 
- Đọc lại bảng trừ trong phạm vi 6
- Dùng trực quan SGK /65 đ Thành lập các phép tính
Hoạt động 2: Luyện tập (32-33')
Làm VBT/51
* Bài 1/51: (7’) VBT 
=> Chốt: Cách đặt tính cột dọc
* Bài 2/51: ( 7’) Làm VBT
->Củng cố phép trừ trong dãy 2 phép tính
 	 -> Chốt tính giao hoán của phép cộng.
* Bài 3/51( 8’)
->Củng cố về so sánh số
* Bài 4/51: ( 5’)
	>Củng cố về bảng cộng (có mở rộng phạm vi 4,5)
* Bài 5/51: (5’)
->Chốt cách nêu tình huống đúng
 - Nêu BT đúng phép tính.	
Hoạt động 3: Củng cố)
- Trò chơi: Nêu đúng kết quả (sử dụng bộ đồ dùng) 
- G nói : 1 + 5	1 thêm 5 	6 trừ.... 	6 bớt 3....
- H thi đua đưa tấm bìa đúng.

Tài liệu đính kèm:

  • doc11-12hong.doc