Kế hoạch dạy học môn: Tự nhiên và xã hội lớp 1 - Bài 23: Cây hoa

Kế hoạch dạy học môn: Tự nhiên và xã hội lớp 1 - Bài 23: Cây hoa

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Tự nhiên và xã hội lớp 1

Bài 23: CÂY HOA

I. Mục tiêu: Giúp Hs biết:

 - Kể tên một số cây hoa và nơi sống của chúng.

 - Quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận chính của cây hoa.

 - Nói ích lợi của việc trồng hoa.

 - Có ý thức chăm sóc các cây hoa ở nhà, không bẻ cây, hái hoa nơi công cộng.

II. Đồ dùng:

 1. GV: - Hình ảnh hoa có rễ, thân, lá hoa.(phiếu học tập)

 - Bài giảng điện tử

 2. HS: - Sưu tầm cây hoa, SGK.

III. Các hoạt động dạy học

 

doc 3 trang Người đăng viethung99 Lượt xem 761Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học môn: Tự nhiên và xã hội lớp 1 - Bài 23: Cây hoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Môn: Tự nhiên và xã hội lớp 1
Bài 23: CÂY HOA
I. Mục tiêu: Giúp Hs biết:
 - Kể tên một số cây hoa và nơi sống của chúng.
 - Quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận chính của cây hoa.
 - Nói ích lợi của việc trồng hoa.
 - Có ý thức chăm sóc các cây hoa ở nhà, không bẻ cây, hái hoa nơi công cộng.
II. Đồ dùng:
 1. GV: - Hình ảnh hoa có rễ, thân, lá hoa.(phiếu học tập)
	- Bài giảng điện tử
 2. HS:	- Sưu tầm cây hoa, SGK.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
kiểm tra bài cũ : 
Cây rau có những bộ phận chính nào ?
Ăn rau có ích lợi gì ?
Baøi môùi:
Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học bài cây hoa. (1 phút)
 Hoạt động 1: Quan sát cây hoa. (10phút)
 Mục tiêu: 
- Biết hoa được trồng ở đâu 
- Hs chỉ và nói tên các bộ phận cây hoa. 
Cách tiến hành:
 - HS quan sát hình ảnh và cho biết hoa được trồng ở đâu ?
- GV kết luận : cây hoa được trồng ở Công viên, vườn, đầm, chậu .
- HS thảo luận nhóm 4 và làm phiếu học tập 
Yêu cầu : Hãy chỉ rễ, thân, lá, hoa của cây hoa.
- Đại diện các nhóm trình bày
 - GV kết luận các cây hoa đều có thân, rễ, lá, hoa.
 Hoạt động 2: Làm việc nhóm đôi. (12 phút)
 Mục tiêu: 
- Nêu tên một số cây hoa và đặc điểm phân biệt
Cách tiến hành:
 - Làm việc nhóm đôi 
Yêu cầu : 
Quan sát tranh và nêu tên các loại hoa
Hoa có đặc điểm gì vì sao ai cũng thích ?
 - GV kết luận : Có nhiều loại hoa. Mỗi loại hoa có màu sắc, hương thơm, hình dáng khác nhau.
Hoạt động 3: 
Tìm hiểu ích lợi của hoa 
Mục tiêu : 
- Nêu được ích lợi của việc trồng hoa.
Cách tiến hành:
- Quan sát tranh và cho biết hoa có ích lợi gì?
 3. Củng cố, dặn dò : Trò chơi “Đố bạn hoa gì?”
Mục tiêu: Hs củng cố những hiểu biết về cây hoa.
Cách tiến hành: 
- Nêu tên trò chơi: “đố bạn hoa gì ?”
- GV phổ biến luật chơi : chia lôùp thaønh 4 ñoäi chôi.Vôùi moãi caâu hoûi caùc ñoäi coù 10 giaây suy nghó vaø ghi ñaùp aùn vaøo baûng con. Moãi caâu traû lôøi ñuùng seõ ñöôïc 20 ñieåm.Neáu sau 10 giaây maø vaãn chöa coù caâu traû lôøi thì ñöôïc xem hình traû lôøi neáu ñuùng seõ ñöôïc 10 ñieåm .
- Các câu đố : 
Như chiếc kèn nhỏ.
 Cánh hoa trắng tinh.
 Nhụy nó xinh xinh.
 Hương thơm thơm ngát ?
Hoa gì nở hướng mặt trời. 
 Sắc vàng rực rỡ thắm tươi vườn nhà ?
Hoa gì trông giống hoa sen. 
 Cũng vươn từ nước, mọc chen từ bùn?
Tên mua được nhiều thứ 
 Mà lại là loài hoa
 Cuống dài không có lá
 Là hoa mà chẳng thơm?
Hoa màu nhung đỏ.
 Cánh tròn xinh xinh. 
 Gió thổi rung rinh. 
 Hương thơm thơm ngát ?.
- Tổng kết, nhận xét, biểu dương.
GV giáo dục HS không bẻ cành hái hoa nơi công cộng. 
- Dặn dò :Chuẩn bị bài cây gỗ, sưu tầm tranh ảnh về cây gỗ.
- Rễ, thân, lá
- Cung cấp nhiều vitamin c giúp chúng ta dễ tiêu hóa.
- Hs nêu yêu cầu.
- Công viên, vườn, đầm, chậu .
- Các nhóm thảo luận. 
- Các nhóm khác bổ sung.
- HS thảo luận 
- Hoa dâm bụt , hoa mua , hoa mai ,hoa đào , hoa cúc , hoa lan
- Hoa có nhiều màu sắc, hương thơm, đẹp .
- Hoa coù ích lôïi laø duøng laøm nöôùc hoa,trang trí,laøm thöùc aên,laøm thuoác,öôùp traø
- Hs chơi đúng luật
Hoa loa kèn
Hoa hướng dương
Hoa súng
Hoa đồng tiền
Hoa hồng nhung
. 
- HS lắng nghe
 GV hướng dẫn kí duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • doccay hoa.doc