Giáo án Âm nhạc tiểu học - Tuần 17 - GV: Lê Văn Quẩn - Trường Tiểu học Xã Tân Ân

Giáo án Âm nhạc tiểu học - Tuần 17 - GV: Lê Văn Quẩn - Trường Tiểu học Xã Tân Ân

LỚP 1

 TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC

TÌM BAÏN THAÂN,ÑAØN GAØ CON

I. MỤC TIÊU

- HS hát thuộc lời, đúng giai điệu các bài hát đã học và mạnh dạn tham gia biểu diễn bài hát trước lớp.

 * Noäi dung giaùo duïc:

- Sau khi học bài hát:Các em phải yêu thương đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập trong cuộc sống.

- Giáo dục các em:Loài vật nuôi sẽ cho ta nhiều lợi ích:thịt ,trứng.Từ đó các em phải biết yêu quý loài vật,biết chăm sóc loài vật nuôi.

II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:

- Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.

- Nhạc cụ đệm.

- Băng đĩa.

- Một số động tác phụ họa

III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

 

doc 11 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 23/02/2021 Lượt xem 168Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Âm nhạc tiểu học - Tuần 17 - GV: Lê Văn Quẩn - Trường Tiểu học Xã Tân Ân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 1
 TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC
TÌM BAÏN THAÂN,ÑAØN GAØ CON
I. MỤC TIÊU
- HS hát thuộc lời, đúng giai điệu các bài hát đã học và mạnh dạn tham gia biểu diễn bài hát trước lớp.
 * Noäi dung giaùo duïc:
- Sau khi học bài hát:Các em phải yêu thương đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập trong cuộc sống.
- Giáo dục các em:Loài vật nuôi sẽ cho ta nhiều lợi ích:thịt ,trứng..Từ đó các em phải biết yêu quý loài vật,biết chăm sóc loài vật nuôi.
II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:
Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đệm.
Băng đĩa.
Một số động tác phụ họa
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS 
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: Giới thiệu – ghi bảng
- Tập thể hát
- HS thực hiện
- Hs quan sát chú ý
Giới thiệu bài:
- Giáo viên giới thiệu và ghi tựa bài lên bảng, yêu cầu học sinh nhắc lại
 b. Hoạt động: 
Tập biểu diễn các bài hát đã học
- GV đàn đệm cho HS hát lại các bài hát đã học.
- Lần lượt gọi HS lên bảng hoặc đứng tại choã biểu diễn các bài hát.
- GV nhận xét.
- GV chỉ định 3-5 em HS làm ban giám khảo (BGK).
- Tổ chức lớp thành từng nhóm (mỗi nhóm từ 5 - 7 HS) lên biểu diễn trước lớp lần lượt các bài hát
- GV động viên các nhóm hát đúng, đều giọng, biểu diễn đẹp, đề nghị BGK cộng thêm điểm
- GV đề nghị BGK công bố điểm của các nhóm.
- GV nhận xét.
 nếu nhóm nào gõ không đúng là thua.
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
- Học sinh lắng nghe, nhắc lại tựa bài
- HS hát theo đàn.
- HS thực hiện.
- HS lắng nghe.
- Thực hiện theo hướng dẫn của GV
- Các nhóm lần lượt lên biểu diễn, nhóm còn lại ngồi xem biểu diễn, vỗ tay động viên.
- HS thực hiện.
- Nhóm HS làm BGK công bố điểm, cả lớp vỗ tay.
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
LỚP 2
 tËp biÓu diÔn mét sè bµi h¸t ®· häc
 Chuùc möøng sinh nhaät,Coäc caùch tuøng cheng
 Trß ch¬i ©m nh¹c
I.MUÏC TIEÂU:
Giuùp hoïc sinh reøn luyeän tính maïnh daïng töï tin.
Toå chöùc cho HS tham gia tích cöïc troø chôi.
 * Noäi dung giaùo duïc:
 - Giáo dục các em nhớ về ngày sinh của mình.Các em còn nhỏ các em xinh sắng như một đóa hoa.Các em phải biết ngoan ngoãn.
 - Qua bài hát:Các em biết được một số nhạc cụ của dân tộc về hình dáng,âm sắc,kích thước .
II .CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN:
Haùt vaø ñeäm ñaøn chuaån xaùc caùc baøi haùt oân .
Duïng cuï : Ñaøn, phaùch tre, tranh.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: 
a) Hoạt động 1:Giới thiệu – ghi bảng
b) Hoạt động 2: 
* Ôn tập bài hát: Chúc mừng sinh nhật
 - Giáo viên đệm đàn cho các em ôn lại bài hát và gõ đệm theo phách
 - Giáo viên theo dõi - sửa sai
 - Giáo viên cho các em học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm, các nhóm luân phiên thực hiện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên kiểm tra một số em cá nhân lên hát và biểu diễn trước lớp.
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
* Ôn tập bài hát: Cộc cách tùng cheng
 - Giáo viên đệm đàn cho các em ôn lại bài hát và gõ đệm theo phách
 - Giáo viên theo dõi - sửa sai
 - Giáo viên cho các em học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm, các nhóm luân phiên thực hiện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên kiểm tra một số em cá nhân lên hát và biểu diễn trước lớp.
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
c) Hoaït ñoäng 3 :Troø chôi aâm nhaïc.
GV toå chöùc troø chôi.
GV goõ troáng theo phaùch ñeàu.
GV phaùt hieän ra HS sai ñeå xöû phaït.
GV cã thÓ chän thªm c¸c trß ch¬i kh¸c 
GV tù s­u tÇm nh÷ng bµi h¸t nhÞp
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
- Tập thể hát
- HS thực hiện
- Hs quan sát chú ý
- Học sinh hát và gõ đệm theo phách
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
- Cá nhân thực hiện 
 - Học sinh hát và gõ đệm theo phách
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
- Cá nhân thực hiện 
HS vöøa daäm chaân vaø laéng nghe tieáng troáng vaø haùt baøi Chieán só tí hon 2 tay vung leân vôùi daùng ñieäu manh meõ. Nghe goõ maïnh tieán 2 böôùc ,nghe goõ nheï luøi 2 böôùc.Em naøo böôùc sai seõ xöû phaït.
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
 LỚP 3 Học Hát Bài: Do ñòa phöông töï choïn
 Baøi :SEN HỒNG
I. MỤC TIEÂU:
- Bieát haùt theo giai ñieäu vaø thuoäc lời ca.
- Biết haùt keát hôïp vỗ tay hoặc goõ ñeäm theo baøi haùt.
* HS khaù giỏi:Bieát ñaây laø baøi haùt daân ca ngheä An
 * Nội dung giaùo dục:Giaùo duïc HS yeâu thích caùc laøn ñieäu daân ca queâ höông.
 II. CHUẨN BỊ GIAÙO VIEÂN:
Thanh phaùch ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đñệm.
Băng ñóa.
Haùt chuẩn xaùc baøi haùt.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: Giới thiệu – ghi bảng
Cho HS khới động giọng theo âm mi
a) Hoạt động 1: Dạy bài hát: Sen hồng
 - Giáo viên giới thiệu bài hát
 - Giáo viên hát mẫu
 - Dạy hát từng câu nối tiếp cho đến hết bài.
 - Giáo viên cho các em học sinh hát ghép toàn bài
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên cho các em học sinh ôn lại bài hát theo nhóm các nhóm luân phiên thực hiện
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Kiểm tra một số em cá nhân hát
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
b) Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách
 - Giáo viên thực hiện mẫu
Êm yêu đoá sen hồng giữa đồng Tháp 
 * * * 
Mười mênh mông ...
 *
 - Giáo viên đệm đàn cho các em học sinh hát và gõ đệm theo phách
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm, các nhóm vừa hát vừa gõ đệm theo phách
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Gọi một số em cá nhân lên hát
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá.
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
- Tập thể hát
- HS thực hiện
- Hs quan sát chú ý
- Hs thực hiện
- Học sinh theo dõi lắng nghe
 - Học sinh hát từng câu nối tiếp
 - Học sinh hát ghép toàn bài
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Học sinh thực hiện
 - Học sinh quan sát 
 - Học sinh hát và gõ đệm theo phách
 - Học sinh các nhóm thực hiện
 - Học sinh hát
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
LỚP 4
 OÂn taäp 2 baøi TÑN soá 2,soá 3 
I. MỤC TIEÂU:
- Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lời ca moät soá baøi haùt ñaõ hoïc.
- Taäp bieåu dieãn baøi haùt.
* HS khaù giỏi:Bieát ñoïc nhaïc, gheùp lôøi ca vaø keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch baøi TÑN soá 2,soá 3 * Nội dung giaùo dục:Giaùo duïc caùc em tính kæ naêng aâm nhaïc,phaùt huy naêng khieáu aâm nhaïc
 II. CHUẨN BỊ GIAÙO VIEÂN:
Thanh phaùch ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đñệm.
Băng ñóa.
Ñoïc,haùt chuẩn xaùc 2 baøi TÑN
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: Giới thiệu – ghi bảng
- Tập thể hát
- HS thực hiện
- Hs quan sát chú ý
a, OÂn baøi TÑN soá 2
Giíi thiÖu vµ viÕt ®Çu bµi lªn b¶ng.
Cho HS tìm nhịp
Cho học sinh tìm tên nốt của bài
Gi¸o viªn ®µn giai ®iÖu bµi T§N sè 2 l¹i 1 lÇn.
Cho 1 häc sinh ®øng t¹i chç ®äc.
Gi¸o viªn nhËn xÐt, söa sai.
Häc sinh ghi bµi.
Học sinh thực hiện
Học sinh thực hiện
Häc sinh nghe.
1 häc sinh thùc hiÖn.
Gi¸o viªn ®µn giai ®iÖu c¶ bµi, häc sinh ®äc nh¹c toµn bµi T§N sè 2 kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch.
Gi¸o viªn kh«ng ®µn mµ l¾ng nghe häc sinh ®äc ®Ó ph¸t hiÖn chç sai, h­íng dÉn häc sinh söa sai.
Gi¸o viªn ®µn giai ®iÖu c¶ bµi 2 lÇn, lÇn 1 häc sinh ®äc nh¹c lÇn 2 h¸t lêi (kÕt hîp gâ ph¸ch).
Häc sinh thùc hiÖn.
Häc sinh thùc hiÖn.
Häc sinh thùc hiÖn.
Chia líp thµnh 2 nöa, 1 nöa ®äc nh¹c, nöa kia h¸t lêi vµ ®æi l¹i.
Cho 1-2 häc sinh ®äc tr­íc líp.
Gi¸o viªn nhËn xÐt, khen, ®éng viªn.
Häc sinh tr×nh bµy.
C¸ nh©n ®äc.
b, OÂn baøi TÑN soá 3
Cho HS tìm nhịp
Cho học sinh tìm tên nốt của bài
Gi¸o viªn ®µn giai ®iÖu bµi T§N sè 3 cho häc sinh ®äc nh¹c vµ hßa theo, võa ®äc võa gâ ph¸ch.
Gi¸o viªn cho häc sinh ®äc vµ gâ ph¸ch, Gi¸o viªn nghe vµ söa sai.
ChØ ®Þnh 1-2 häc sinh kh¸ ®äc mÉu cho c¸c b¹n nghe.
Cho c¶ líp ®äc nh¹c vµ ghÐp lêi.
Chia líp thµnh 2 nöa: 1 nöa ®äc nh¹c, nöa kia ghÐp lêi vµ ®æi l¹i.
Cho 1 vµi c¸ nh©n thùc hiÖn.
Gi¸o viªn nghe, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
Häc sinh ghi bµi.
Học sinh thực hiện
 - Häc sinh nghe vµ ®äc theo.
Häc sinh thùc hiÖn.
1-2 häc sinh ®äc.
C¶ líp thùc hiÖn.
C¸ nh©n thùc hiÖn.
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
LỚP 5
 - Taäp bieåu dieãn 2 baøi haùt:Reo vang bình minh,
 Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh
 - OÂn taäp TÑN soá 2
I. MỤC TIEÂU:
- Bieát haùt theo giai ñieäu vaø ñuùng lời ca.
- Taäp bieåu dieãn 2 baøi haùt.
- Biết haùt keát hôïp caùc hoaït ñoäng.
* HS khaù giỏi:
- Bieát haùt ñuùng giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca.
- Bieát ñoïc nhaïc, gheùp lôøi keát hôïp goõ phaùch baøi TÑN soá 2
 * Nội dung giaùo dục:
- Giaùo duïc hoïc sinh tính maïnh daïn töï tin theå hieän tröôùc ñaùm ñoâng
- Phaùt huy khaû naêng naêng khieáu cuûa hoïc sinh.
 II. CHUẨN BỊ GIAÙO VIEÂN:
Thanh phaùch ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đñệm.
Băng ñóa.
Haùt chuẩn xaùc 2 baøi haùt vaø TÑN.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: 
Hoạt động 1: Giới thiệu – ghi bảng
- Tập thể hát
- HS thực hiện
- Hs quan sát chú ý
Hoaït ñoäng 2: OÂn bieåu dieãn Reo vang bình minh
- GV höôùng daãn haùt keát hôïp goõ ñeäm: Ñoaïn 1 haùt vaø goõ ñeäm theo nhòp, ñoaïn 2 haùt vaø goõ ñeäm vôùi 2 aâm saéc . Theå hieän tình caûm hoàn nhieân, trong saùng cuûa baøi haùt 
- GV höôùng daãn HS trình baøy baøi haùt baèng caùch haùt ñoái ñaùp , ñoàng ca keát hôïp goõ ñeäm
- GV höôùng daãn HS trình baøy baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng 
Hoaït ñoäng 3:OÂn bieåu dieãn Haõy giöõ cho em baàu trôøi xanh
- GV höôùng daãn haùt keát hôïp goõ ñeäm: Ñoaïn 1 haùt vaø goõ ñeäm theo nhòp, ñoaïn 2 haùt vaø goõ ñeäm vôùi 2 aâm saéc . Theå hieän tình caûm hoàn nhieân, trong saùng cuûa baøi haùt 
- GV höôùng daãn HS trình baøy baøi haùt baèng caùch haùt ñoái ñaùp , ñoàng ca keát hôïp goõ ñeäm
- GV höôùng daãn HS trình baøy baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng 
Hoaït ñoäng 4 : OÂn taäp TÑN soá 2
- Luyeän taäp cao ñoä
- GV Quy ñònh ñoïc caùc noát Ñoâ-Reâ-Mi-Reâ-Ñoâ, roài ñaøn ñeå HS ñoïc hoaø gioïng.
- GV höôùng daãn ñoïc nhaïc , haùt lôøi keát hôïp goõ phaùch 
- GV höôùng daãn ñoïc nhaïc , haùt lôøi keát hôïp ñaùnh nhòp 3/4
- Haùt caû Baøi TÑN: HS ñoïc nhaïc , haùt lôøi keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch 
- Trong quaù trình hoïc, GV khuyeán khích HS theå hieän söï töï tin khi trình baøy baøi haùt vaø 
baøi TÑ N.
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
- HS theo doõi
- HS thöïc hieän theo yeâu caàu 
- HS trình baøy theo nhoùm, caù nhaân
- HS thöïc hieän theo yeâu caàu 
- HS thöïc hieän
- HS trình baøy theo nhoùm, caù nhaân
- HS luyeän ñoïc
- HS thöïc hieän
- HS thöïc hieän
- HS trình baøy 
- HS thöïc hieän
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
KIỂM DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG
Nội dung:. 
Số lượng:.
Hình thức:
Ý kiến:
KIỂM DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG
Nội dung:. 
Số lượng:.
Hình thức:
Ý kiến:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 17 LỚP 1- 5.doc