Giáo án giảng dạy môn học lớp 1, học kì II - Tuần 12 năm 2009

Giáo án giảng dạy môn học lớp 1, học kì II - Tuần 12 năm 2009

I.MỤC TIÊU:

 _ HS hiểu: Trẻ em có quyền có quốc tịch, Quốc kì Việt Nam là lá cờ đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, Quốc kì tượng trưng cho đất nước, cần phải trân trọng, giữ gìn.

_ HS có kĩ năng nhận biết được Tổ quốc; phân biệt được tư thế đứng chào cờ đúng với tư thế sai, biết nghiêm trang trong các giờ chào cờ đầu tuần.

_ HS biết tự hào mình là người Việt Nam, tôn kính Quốc kì và yêu quý Tổ quốc Việt Nam.

II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:

 _ Gv: Một lá cờ Việt Nam (đúng quy cách, bằng vải hoặc giấy), Bài hát “ Lá cờ Việt Nam” (Nhạc và lời: Đỗ Mạnh Thường và Lý Trọng)

 _ Hs:Vở bài tập Đạo đức 1,Bút màu, giấy vẽ

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

 

doc 28 trang Người đăng viethung99 Ngày đăng 31/10/2019 Lượt xem 90Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án giảng dạy môn học lớp 1, học kì II - Tuần 12 năm 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TuÇn 12 
 So¹n: 7/11/2008
 Gi¶ng: T2 – 10/11/2008
 TiÕt1: §¹o ®øc 
 12. Nghiªm trang khi chµo cê (t1)
I.MỤC TIÊU:
 _ HS hiểu: Trẻ em có quyền có quốc tịch, Quốc kì Việt Nam là lá cờ đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, Quốc kì tượng trưng cho đất nước, cần phải trân trọng, giữ gìn.
_ HS có kĩ năng nhận biết được Tổ quốc; phân biệt được tư thế đứng chào cờ đúng với tư thế sai, biết nghiêm trang trong các giờ chào cờ đầu tuần.
_ HS biết tự hào mình là người Việt Nam, tôn kính Quốc kì và yêu quý Tổ quốc Việt Nam.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
 _ Gv: Một lá cờ Việt Nam (đúng quy cách, bằng vải hoặc giấy), Bài hát “ Lá cờ Việt Nam” (Nhạc và lời: Đỗ Mạnh Thường và Lý Trọng)
 _ Hs:Vở bài tập Đạo đức 1,Bút màu, giấy vẽ 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc :
2.kiĨm tra bµi cị
3.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
* Hoạt động 1: Quan sát tranh BT1 và đàm thoại.
_Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
_Các bạn đó là người nước nào? Vì sao em biết?
_GV kÕt luËn: Các bạn nhỏ trong tranh đang giới thiệu, làm quen với nhau. Mỗi bạn mang một quốc tịch riêng: Việt Nam, Lào, Trung Quốc, Nhật Bản. Trẻ em có quyền có quốc tịch của chúng ta là Việt Nam.
* Hoạt động 2: Quan sát tranh BT 2 và đàm thoại.
_GV chia HS thành từng nhóm nhỏ, yêu cầu HS quan sát tranh bài tập 2 và cho biết những người trong tranh đang làm gì?
_Đàm thoại theo các câu hỏi:
+ Những người trong tranh đang làm gì?
+ Tư thế họ đứng chào cờ như thế nào? Vì sao họ lại đứng nghiêm trang khi chào cờ? (đối với tranh 1,ø2 )
+ Vì sao họ lại sung sướng cùng nhau nâng lá cờ Tổ quốc? (đối với tranh 3).
_GV kÕt luËn: Quốc kì tượng trưng cho một nước. Quốc kì Việt Nam màu đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh (GV đính Quốc kì lên bảng, vừa chỉ vừa giới thiệu) Quốc ca là bài hát chính thức của một nước dùng khi chào cờ.Khi chào cờ cần phải: Bỏ mũ, nón. Sửa sang lại đầu tóc, quần áo cho chỉnh tề. Đứng nghiêm. Mắt hướng nhìn Quốc kì.Phải nhgiêm trang khi chào cờ để bày tỏ lòng tôn kính Quốc kì, thể hiện tình yêu đối với Tổ quốc Việt Nam.
*Hoạt động 3: HS làm bài tập 3.
_ Gv yªu cÇu hs lµm bµi tËp 3
_GV kÕt luËn: Khi chào cờ phải đứng nghiêm trang không quay ngang, quay ngửa, nói chuyện riêng. 
4.Cđng cè - dỈn dß
_Gv cđng cè néi dung bµi. 
_Yªu cÇu hs vỊ nhµ luyƯn tËp t­ thÕ chµo cê.
_ChuÈn bÞ bµi sau: xem tr­íc néi dung c¸c bt cßn l¹i.
_Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
_Quan sát tranh bài tập 1
_Các bạn nhỏ trong tranh đang giới thiệu, làm quen với nhau. 
_Việt Nam, Lào, Trung Quốc, Nhật Bản. Dựa vào trang phục
_Chia lớp thành nhóm
_HS quan sát tranh theo nhóm
+Đang chào cờ.
+ Nghiêm trang. Vì đứng nghiêm trang khi chào cờ để bày tỏ lòng tôn kính Quốc kì, thể hiện tình yêu đối với Tổ quốc Việt Nam.
HS làm bài tập (có thể theo nhóm hoặc cá nhân).
_HS trình bày ý kiến.
 __________________________________________
 TiÕt 2+3: TiÕng ViƯt 
 101+102. Bài 46: ôn-ơn
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
 _ HS biÕt cÊu t¹o, c¸ch ®äc, viÕt vÇn «n,¬n
_ HS đọc và viết ®­ỵc: ôn, ơn, con chồn, sơn ca. Đọc được tõ, câu ứng dụng
_ Hs cã ý thøc häc tËp ®Ĩ mai sau lín lªn lµm ng­êi cã Ých.
II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:
_ Gv:Tranh minh hoạ,
_ Hs: Bé thùc hµnh TiƠng ViƯt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 TiÕt 1
Hoạt động của giáo viên
 Ho¹t ®éng cđa häc sinh
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:
2. Kiểm tra bài cũ: 
_ Đọc 
_Viết:
3.Bµi míi
 a.Giới thiệu bài:
 b.D¹y vÇn míi:
 * ôn
 _ Nhận diện vần: 
 +Phân tích vần ôn?
 _ Đánh vần:
* Vần: 
_ Cho HS đánh vần
* Tiếng khoá, từ khoá:
_Phân tích tiếng chồn?
_Cho HS đánh vần tiếng: chồn
_Cho HS đọc trơn từ ngữ khoá
_Cho HS đọc:
 * ơn
 _ Nhận diện vần: 
 +Phân tích vần ơn?
 _ Đánh vần:
* Vần: 
_ Cho HS đánh vần
* Tiếng khoá, từ khoá:
_Cho HS đánh vần tiếng: sơn
_Cho HS đọc trơn từ ngữ khoá
_Cho HS đọc:
 * Viết: 
_Gv viÕt mÉu vµ h­íng dÉn c¸ch viÕt
_Gv theo dâi, giĩp dì
 *§ọc từ ngữ ứng dụng:
+Tìm tiếng mang vần vừa học
+Đánh vần tiếng
+Đọc từ
_GV đọc mẫu
 TiÕt 2 
c. Luyện tập:
_ Luyện đọc:
* Luyện đọc các âm ở tiết 1
* Đọc câu ứng dụng:
_ Cho HS xem tranh
_ GV nêu nhận xét chung
_Cho HS đọc câu ứng dụng:
+Tìm tiếng mang vần vừa học
+Đánh vần tiếng
+Đọc câu
_ Chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
_GV đọc mẫu
_ Luyện viết:
_ Cho HS tập viết vào vở
_ GV nhắc nhở HS tư thế ngồi học: lưng thẳng, cầm bút đúng tư thế
_ Luyện nói: Mai sau khôn lớn
_GV cho HS xem tranh và đặt câu hỏi:+Trong tranh vẽ gì? 
+Mai sau lớn lên, em thích làm gì?
+Tại sao em thích nghề đó?
+Bố mẹ em đang làm nghề gì?
+Muốn trở thành người như em mong muốn, bây giờ em phải làm gì?
_Gv kÕt luËn
4.Củng cố – dặn dò:
 _ Gv cđng cè néi dung bµi. 
 _Yªu cÇu hs vỊ nhµ ®äc, viÕt l¹i bµi, lµm bµi tËp ë vë bµi tËp
 _ChuÈn bÞ bµi sau: Xem trước bài 47
 _Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
Vị: Thªm: - đọc các từ: ân, ăn, cái cân, con trăn, bạn thân, gần gũi, khăn rằn, dặn dò
 Nam: Tr­êng -Đọc : Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn Lê là thợ lặn
Th¶o: Ninh: -Viết: cái cân, con trăn
_ô và n
_Đánh vần: ô-n-ôn
_Hs ph©n tÝch
_Đánh vần:chờ-ôn-chôn-huyền-chồn
_Đọc: con chồn
_HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
_ơ và n
_Đánh vần: ơ-n-ơn
_Đánh vần: sờ-ơn-sơn
_Đọc: sơn ca
_HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
_Hs viÕt: «n, ¬n, con chån, s¬n ca.
_2-3 HS đọc từ ngữ ứng dụng
_ Đọc lần lượt: cá nhân, nhóm, bàn, lớp
_ Lần lượt phát âm:ôn, chồn, con chồn; ơn, sơn, sơn ca 
_Đọc các từ (tiếng) ứng dụng: nhóm, cá nhân, cả lớp
_Thảo luận nhóm về tranh minh họa của câu đọc ứng dụng
_ HS đọc theo: nhóm, cá nhân, cả lớp 
_2-3 HS đọc
_Tập viết: ôn, ơn, con chồn, con trăn
_ Đọc tên bài luyện nói
_HS quan sát vàtrả lời
+Em bé đang mơ ước trở thành chiến sĩ biên phòng
 TiÕt4: To¸n 
 45. LUYỆN TẬP CHUNG
I.MỤC TIÊU:
 _Giúp học sinh củng cố về: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi các số đã học,phép cộng, phép trừ với số 0.
_RÌn kÜ n¨ng Ýnh to¸n, viÕt phép tính thích hợp với tình huống trong tranh.
_ Hs nghiªm tĩc, tù gi¸c lµm bµi.
II.ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:
 _Gv: Bé thùc hµnh to¸n
 _Hs: Sách Toán 1, vở bài tập toán 1, bút chì
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc :
2.kiĨm tra bµi cị:
 _KiĨm tra vë bµi tËp cđa häc sinh
 _Gv nhËn xÐt
3.LuyƯn tËp
Bài 1: 
_Cho HS nêu yêu cầu của bài
_Cho HS làm và chữa bài
Bài 2:
_Cho HS đọc yêu cầu của bài
_Cho HS nêu cách làm bài 
 Chẳng hạn: 3 + 1 + 1
+Lấy 3 cộng 1 bằng 4, rồi cộng tiếp với 1 được 5 ghi số 5
Bài 3: 
_Cho HS nêu cách làm bài
_Yêu cầu: HS phải thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi các số đã học, từ đó ghi các số thích hợp vào ô trống
_Cho HS làm và chữa bài
Bµi 4: 
_Cho HS xem tranh, nªu yªu cÇu bµi to¸n 
_Cho HS quan s¸tt tranh 
 +Nªu bµi to¸n
 +ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp víi tranh.
4.Củng cố – dặn dò:
_ Gv cđng cè néi dung bµi. 
_Yªu cÇu hs vỊ nhµ lµm bµi tËp ë vë bµi tËp trang 48
_ChuÈn bÞ bµi sau: Xem trước bài PhÐp trõ trong pham vi 6.
 _Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
_ Tính 
_Làm bài và đổi chéo nhau chữa bài
_Tính
_Làm bài vào vở 
_Điền số
_HS làm bài và chữa bài
_HS nêu bài toán
a)Có 2 con vịt thêm 2 con vịt nữa chạy đến. Hỏi có mấy con vịt?
 2 + 2 = 4
 b) 4 – 1 = 3
_____________________________________________________________________________
 So¹n: 8/11/2008
 Gi¶ng: T3 – 11/11/2008
 TiÕt2+3: TiÕng ViƯt 
101+102 Bài 47: en- ên
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
 _ HS biÕt cÊu t¹o, c¸ch ®äc, viÕt vÇn en, ªn
_ HS đọc và viết ®­ỵc: en. ªn, l¸ sen, con nhƯn. Đọc được tõ, câu ứng dụng.
_ Hs cã ý thøc häc tËp ®Ĩ mai sau lín lªn lµm ng­êi cã Ých.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
_ Gv:Tranh minh hoạ,
_ Hs: Bé thùc hµnh TiƠng ViƯt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 TiÕt 1
Hoạt động của giáo viên
 Ho¹t ®éng cđa häc sinh
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:
2. Kiểm tra bài cũ: 
_ Đọc 
_Viết:
3.Bµi míi
 a.Giới thiệu bài:
 b.Dạy vần míi: 
 * en
 _ Nhận diện vần: 
 +Phân tích vần en?
 _ Đánh vần:
* Vần: 
_ Cho HS đánh vần
* Tiếng khoá, từ khoá:
_Phân tích tiếng sen?
_Cho HS đánh vần tiếng: sen
_Cho HS đọc trơn từ ngữ khoá
_Cho HS đọc toµn bµi.
 * ªn
 _ Nhận diện vần: 
 +Phân tích vần ªn?
 +So s¸nh vÇn en vÇn ªn?
 _ Đánh vần:
* Vần: 
_ Cho HS đánh vần
* Tiếng khoá, từ khoá:
_Cho HS đánh vần tiếng: nhện
_Cho HS đọc trơn từ ngữ khoá
_Cho HS đọc:
 * Viết: 
_Gv viÕt mÉu vµ h­íng dÉn c¸ch viÕt
_Gv theo dâi, giĩp dì
 *§ọc từ ngữ ứng dụng:
+Tìm tiếng mang vần vừa học
+Đánh vần tiếng
+Đọc từ
_GV đọc mẫu 
 TiÕt 2
c. Luyện tập:
_ Luyện đọc:
* Luyện đọc các âm ở tiết 1
* Đọc câu ứng dụng:
_ Cho HS xem tranh
_ GV nêu nhận xét chung
_Cho HS đọc câu ứng dụng:
+Tìm tiếng mang vần vừa học
+Đánh vần tiếng
+Đọc câu
_ Chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
_GV đọc mẫu
_ Luyện viết:
_ Cho HS tập viết vào vở
_ GV nhắc nhở HS tư thế ngồi học: lưng thẳng, cầm bút đúng tư thế
_ Luyện nói: bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới
_GV cho HS xem tranh và đặt câu hỏi: +Trong tranh vẽ gì? 
+Trong lớp bên phải em là bạn nào?
+Ra xếp hàng, đứng trước và sau em là những bạn nào?
+Ra xếp hàng bên trái tổ em là tổ n ... dụng: nhóm, cá nhân, cả lớp
_Thảo luận nhóm về tranh minh họa của câu đọc ứng dụng
_ HS đọc theo: nhóm, cá nhân, cả lớp 
_2-3 HS đọc
_ Tập viết: iên, yên, đèn điện, con yến
_ Đọc tên bài luyện nói
_HS quan sát vàtrả lời
+Làm muối
+HS theo dõi và đọc theo. 
+HS tìm chữ có vần vừa học trong SGK, báo, hay bất kì văn bản nào,  
_ Học lại bài, tự tìm chữ có vần vừa học ở nhà. 
_ Xem trước bài 50
 __________________________________________ 
 TiÕt 4: ThĨ dơc
 . 
Bài 12: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN 
 TRÒ CHƠI.
I. MỤC TIÊU:
_ Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Học động tác đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. Ôn trò chơi “ Chuyền bóng tiếp sức”.
_Yêu cầu thực hiện được động tác «n chính xác hơn giờ học trước, ®éng t¸c míi häc ở mức cơ bản đúng, biết tham gia vào trò chơi ở mức bắt đầu có sự chủ động.
 _Hs cã ý thøc rÌn luyƯn th©n thĨ.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 
_ Trên sân trường. Dọn vệ sinh nơi tập.
_ GV chuẩn bị 1 còi
III. NỘI DUNG: 
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
TỔ CHỨC LUYỆN TẬP
1/ Phần mở đầu: 
-GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
-Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. 
-Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát.
-Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp.
-Khởi động:
 +Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường 
 + Đi theo vòng tròn và hít thở sâu -Ôn phối hợp: 2 x 4 nhịp.
 +Nhịp 1: Từ TTĐCB, đưa hai tay ra trước.
 + Nhịp 2: Về TTĐCB.
 +Nhịp 3: Đứng đưa hai tay dang ngang.
 + Nhịp 4: Về TTĐCB.
-Ôn phối hợp: 2 x 4 nhịp.
 + Nhịp 1: Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
 + Nhịp 2: Về TTĐCB.
 +Nhịp 3: Đứng đưa hai tay lên cao thẳng hướng.
_ Nhịp 4: Về TTĐCB.
2/ Phần cơ bản: 
a) Đứng kiểng gót, hai tay chống hông:
 Xem ở bài 10
b) Đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông:
 Xem ở bài 11
c) Đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng:
 GV nêu tên động tác vừa làm mẫu, vừa giải thích.
_ Cho HS tập theo 4 nhịp sau:
 + Nhịp 1: Đưa chân trái ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
 +Nhịp 2: Về TTĐCB.
 +Nhịp 3: Đưa chân phải ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
 +Nhịp 4: Về TTĐCB.
Sau mỗi lần tập, GV nhận xét, sửa chữa động tác sai cho HS.
d) Ôn trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức” 
 Xem ở bài 11
3/ Phần kết thúc:
_ Thả lỏng.
_ Trò chơi hồi tĩnh
_ Củng cố.
_ Nhận xét.
_ Giao việc về nhà.
1-2 phút
1 phút
1 phút
30-50m
1 phút
1 phút
4-5 lần
1-2 lần
1-2 lần
3-5 lần
5-6 phút
1-2 phút
1-2 phút
1-2 phút
1-2 phút
- Lớp tập hợp thành 4 hàng dọc.
- Ôn và học một số động tác thể dục RLTTCB.
Đội hình hàng dọc à vòng tròn
Đội hình hàng ngang
- 2 x 4 nhịp
 Đội hình hàng dọc
- HS đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc trên địa hình tự nhiên hoặc hát.
- Diệt các con vật có hại 
- GV cùng HS hệ thống bài.
- Khen những tổ, cá nhân học ngoan, tập tốt.
- Tập lại các động tác đã học.
 _____________________________________________
So¹n: 11/11/2008 Gi¶ng: T6 – 14/11/2008
 TiÕt 1+2: TiÕng ViƯt 
 109+110. Bài 50: ôn-ươn
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
 _Hs n¾m ®­ỵc cÊu t¹o, c¸ch ®äc, viÕt vÇn uôn, ươn. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chuồn chuồn, châu chấu, cào cào.
 _ HS đọc và viết được: uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai . Đọc được tõ, c©u ứng dụng.
 _ Hs cã ý thøc ko ra ngoµi ch¬i vµo buỉi tr­a, lĩc trêi n¾ng..
II. ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:
_ Gv:Tranh minh hoạ,
_ Hs: Bé thùc hµnh TiƠng ViƯt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 TiÕt 1
Hoạt động của giáo viên
 Ho¹t ®éng cđa häc sinh
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc :
2.kiĨm tra bµi cị:
 _§äc
 _ViÕt:
3.Bµi míi
 a. Giíi thiƯu bµi:
 b.D¹y vÇn míi:
 *u«n
a Nhận diện vần: 
 +Phân tích vần u«n?
 _ Đánh vần:
* Vần: 
_ Cho HS đánh vần
* Tiếng khoá, từ khoá:
_Phân tích tiếng chuồn?
_Cho HS đánh vần tiếng: chuồn
_Cho HS đọc trơn từ ngữ khoá
_Cho HS đọc toµn bµi.
 * ­¬n
 _ Nhận diện vần: 
 +Phân tích vần ­¬n?
 +So s¸nh vÇn u«n vÇn ­¬n?
 _ Đánh vần:
* Vần: 
_ Cho HS đánh vần
* Tiếng khoá, từ khoá:
_Cho HS đánh vần tiếng: vươn
_Cho HS đọc trơn từ ngữ khoá
_Cho HS đọc:
 * Viết: 
_Gv viÕt mÉu vµ h­íng dÉn c¸ch viÕt
_Gv theo dâi, giĩp dì
 *§ọc từ ngữ ứng dụng:
+Tìm tiếng mang vần vừa học
+Đánh vần tiếng
+Đọc từ
_GV đọc mẫu 
 TiÕt 2
c. Luyện tập:
_ Luyện đọc:
* Luyện đọc các âm ở tiết 1
* Đọc câu ứng dụng:
_ Cho HS xem tranh
_ GV nêu nhận xét chung
_Cho HS đọc câu ứng dụng:
+Tìm tiếng mang vần vừa học
+Đánh vần tiếng
+Đọc câu
_ Chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
_GV đọc mẫu
_ Luyện viết:
_ Cho HS tập viết vào vở
_ GV nhắc nhở HS tư thế ngồi học: lưng thẳng, cầm bút đúng tư thế
_ Luyện nói: Chuồn chuồn, châu chấu, cào cào
 _GV cho HS xem tranh và đặt câu hỏi: 
+Trong tranh vẽ những con gì? 
+Em biết những loại chuồn chuồn nào?
+Em đã trông thấy những loại châu chấu, cào cào nào?
+Em đã làm nhà cho cào cào, châu chấu ở bao giờ chưa? Bằng gì?
+Ra giữa nắng bắt chuồn chuồn, châu châu, cào cào, tối về sụt sịt, mai không đi học được, có tốt không?
_ Gv kÕt luËn
4.Củng cố – dặn dò:
_ Yªu cÇu hs ®äc l¹i bµi, Gv cđng cè néi dung bµi. 
_Yªu cÇu hs vỊ nhµ ®äc, viÕt l¹i bµi, lµm bµi tËp ë vë bµi tËp
_ChuÈn bÞ bµi sau: Xem trước bài 51
 _Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
+Vị: Nam: §äc: iên, yên, đèn điện,con yến
+ Thªm: Tr­êng: _§äc: cá biển, viên phÊn, yên ngựa, yên vui
+Ninh: Th¶o: _Viết: đèn điện, con yến
_uô và n
_Đánh vần: u-ô-n-uôn
_Đánh vần: chờ-uôn-chuôn-huyền-chuồn
_Đọc: chuồn chuồn
_HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
_ươ và n
HS thảo luận và trả lời 
+Giống: kết thúc bằng n
+Khác: ươn bắt đầu bằng ươ
_Đánh vần: ư-ơ-n-ươn
_Đánh vần: vờ-ươn-vươn
_Đọc: vươn vai
_HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
_Viết bảng con: ươn, u«n, chuån chuån, v­¬n vai
_2-3 HS đọc từ ngữ ứng dụng
_ Đọc lần lượt: cá nhân, nhóm, bàn, lớp
_ Lần lượt phát âm: uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai
_Đọc các từ (tiếng) ứng dụng: nhóm, cá nhân, cả lớp
_Thảo luận nhóm về tranh minh họa của câu đọc ứng dụng
_ HS đọc theo: nhóm, cá nhân, cả lớp 
_2-3 HS đọc
_Tập viết: uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai
_ Đọc tên bài luyện nói
_HS quan sát vàtrả lời
+HS theo dõi và đọc theo. 
_ Học lại bài, tự tìm chữ có vần vừa học ở nhà. 
_ Xem trước bài 51
 _____________________________________________
 TiÕt3: To¸n
 48. LUYỆN TẬP
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
 _Giúp học sinh củng cố về các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 6.
 _RÌn kÜ n¨ng céng trõ cho hs.
 _ Hs cã ý thøc ch¨m chØ häc tËp
II.ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC:
_ Gv: đồ dùng dạy học Toán lớp 1
_ Hs: Bé thùc hµnh To¸n
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc :
2.kiĨm tra bµi cị:
 + TriƯu: _ §äc b¶ng trõ 6
 + Thu: _ Lµm bµi tËp 1 VBT – 50
 B§: ®äc to, ®ĩng: 10®. Lµm ®ĩng, viÕt sè ®Đp: 10® 
 _Gv nhËn xÐt
3.Bµi míi
 a. Giíi thiƯu bµi:
 b.LuyƯn tËp: 
Bài 1: Tính
_Cho HS nêu yêu cầu bài toán
_Hướng dẫn HS sử dụng các công thức cộng, trừ trong phạm vi 6 để tìm kết quả của phép tính 
 * Nhắc HS viết các số phải thật thẳng cột 
Bài 2: Tính
_Cho HS nêu cách làm bài
_GV lưu ý cho HS quan sát:
1 + 3 + 2 = 6
3 + 1 + 2 = 6
để rút ra nhận xét: “Nếu thay đổi vị trí các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi”
Bài 3: Tính
_Cho HS nêu cách làm bài 
_Hướng dẫn: Thực hiện phép tính ở vế trái trước, rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
Bài 4: 
_Hướng dẫn HS sử dụng các công thức cộng trong phạm vi các số đã học để tìm một thành phần chưa biết của phép cộng, rồi điền kết quả vào chỗ chấm
Bài 5: 
_Cho HS quan sát tranh rồi nêu bài toán, sau đó cho HS viết phép tính tương ứng với bài toán 
* Với mỗi tranh, HS có thể viết phép tính khác nhau (mỗi phép tính tương ứng với một bài toán
4.Củng cố – dặn dò:
_ Yªu cÇu hs ®äc l¹i b¶ng céng 6. Gv cđng cè néi dung bµi. 
_Yªu cÇu hs vỊ nhµ lµm bµi tËp ë vë bµi tËp trang 51
_ChuÈn bÞ bµi sau: Xem trước bài 49: Phép cộng trong phạm vi 7
 _Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
_Tính
_Làm và chữa bài
_HS tính rồi điền kết quả vào chỗ chấm
_Điền dấu >, <, =
+Bài toán 1:
 4 +2 = 6 hay 2 + 4 = 6
+Bài toán 2: 
 Phép tính: 6 – 2 = 4
+Bài toán 3: Phép tính: 6 – 4 = 2
_HS thi đua giơ các tấm bìa ghi kết quả tương ứng
 Sinh ho¹t tuÇn 12
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
 _ Hs n¾m ®­ỵc ­u ®iĨm, khuyÕt ®iĨm trong tuÇn.
 _ Hs biÕt kh¾c phơc ­­ ®iĨm, ph¸t huy khuyÕt ®iĨm.
 _ Hs cã ý thøc ®oµn kÕt v­¬n lªn
II. ChuÈn bÞ
 Sỉ theo dâi
III. Sinh ho¹t
 _ LÇn l­ỵt tỉ tr­ëng, líp tr­ëng lªn nhËn xÐt.
 _ Gv nhËn xÐt chung;
 + NỊ nÕp: §i häc ®Ịu, t­¬ng ®èi ®ĩng giê.
 Cßn 1 sè b¹n ko mỈc ®ång phơc: Th¶o. thªmTrùc nhËt cßn bÈn
 +Häc tËp: Lµm bµi t­¬ng ®èi ®Çy ®đ tr­íc khi ®Õn líp, cßn 1 sè b¹n ch­a häc bµi, ch­a chÞu khã ph¸t biĨu ý kiÕn x©y dung bµi, trong líp cßn ch­a chĩ ý vµo bµi häc nh­ : Giang, Nam, ChÝ Hoµng, ViƯt Hoµng.
 + C¸c ho¹t ®éng kh¸c: TËp thĨ dơc gi÷a giê t­¬ng ®èi ®Ịu.
 * Tuyªn d­¬ng, khen th­ëng: 
IV.ph­¬ng h­íng tuÇn sau
 _TiÕp tơc duy tr× tèt mäi nỊ nÕp ra vµo líp. §i häc ®Ịu vµ ®ĩng giê, mỈc ®ång phơc thø 2,4,6.
 _ TiÕp tơc thi ®ua häc tèt chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViƯt Nam
 _Duy tr× phơ d¹o hs yÕu, båi d­ìng hs giái, viÕt ®Đp vµo s¸ng t4,6
 _ Thùc hiƯn tèt b¶o vƯ cđa c«ng, tr­êng líp, c©y xanh
 _ Thùc hiƯn tèt ATGT
 ________________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 12.doc