Giáo án Lớp 1 Tuần 11 - Trường Tiểu học Số 1 Bảo Ninh

Giáo án Lớp 1 Tuần 11 - Trường Tiểu học Số 1 Bảo Ninh

Ting viƯt: bµi 42 : ­u - ­¬u

I/ Mục tiêu:

 HS đọc viết được ưu, ươu, trái lựu, hươu sao.

 Nhận ra vÇn ưu, ươu trong các tiếng từ. Đọc được từ, câu ứng dụng trong bµi

 Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Hổ, báo, gấu, hươu. Hs ni ®­ỵc Ýt nht lµ 2 – 3 c©u vỊ chđ ®Ị trªn.

II/ Chuẩn bị: Tranh minh họa từ, câu, phần luyện nói. B ghép chữ.

III/ Hoạt động dạy và học:

1/ Kiểm tra bài cũ:

- Học sinh viết từ: hiĨu bµi, buỉi chiỊu, yªu quý.

- Đọc câu ứng dụng. ( Trung, Huy)

- Học sinh đọc toàn bài. (Ch©u, Qu©n )

 

doc 19 trang Người đăng Nobita95 Ngày đăng 16/11/2016 Lượt xem 350Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 Tuần 11 - Trường Tiểu học Số 1 Bảo Ninh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 11
Tõ 2/ 11 ®Õn 6/ 11 n¨m 2009
S¸ng Thø hai ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 2009
TiÕng viƯt: bµi 42 : ­u - ­¬u
I/ Mục tiêu:
v HS đọc viết được ưu, ươu, trái lựu, hươu sao. 
v Nhận ra vÇn ưu, ươu trong các tiếng từ. Đọc được từ, câu ứng dụng trong bµi
v Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Hổ, báo, gấu, hươu. Hs nãi ®­ỵc Ýt nhÊt lµ 2 – 3 c©u vỊ chđ ®Ị trªn.
II/ Chuẩn bị: Tranh minh họa từ, câu, phần luyện nói. Bé ghép chữ.
III/ Hoạt động dạy và học:
1/ Kiểm tra bài cũ: 
- Học sinh viết từ: hiĨu bµi, buỉi chiỊu, yªu quý.
- Đọc câu ứng dụng. ( Trung, Huy)
- Học sinh đọc toàn bài. (Ch©u, Qu©n )
2/ Dạy học bài mới:
ND Hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Dạy vần
(12 phút )
Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng(5 phút)
Hoạt động 3: Viết bảng con
(5 phút)
Hoạt động 1: Luyện đọc
(13 phút )
Hoạt động 2: Luyện viết
(5 phút)
Hoạt động 3: Luyện nói
(5 phút)
Hoạt động 4: 
Đọc ë SGK
(4 phút)
Tiết 1:
- Đây là vần gì?
- Phát âm: ­u.
- Hướng dẫn gắn vần ­u.
- Hướng dẫn phân tích vần ­u.
- Hướng dẫn đánh vần vần ­u.
- Hươáng dẫn gắn: lùu.
- H dẫn phân tích, đánh vần: lùu. 
- Treo tranh giới thiệu: tr¸i lùu.
- Đọc mẫu, H dẫn Hs đọc.
- Đọc phần 1.
* Dạy vần ­¬u tương tự.
- So sánh vần ­u với vần ­¬u?
- Đọc phần 2.
- Đọc bài khóa.
Nghỉ giữa tiết
- Giảng từ: bÇu r­ỵu: (vËt thËt)
M­u trÝ: m­u kÕ vµ tµi trÝ.
B­íu cỉ: bƯnh do thiÕu chÊt i - èt.
- Tìm tiếng có vần ­u, ­¬u?
- H dẫn đánh vần tiếng, đọc trơn từ.
- Đọc toàn bài.	
* Viết mẫu và H dẫn cách viết: viÕt liỊn nÐt gi÷a ­, ­¬ víi u. ViÕt liỊn nÐt gi÷a c¸c ch÷ , ®Ỉt dÊu thanh ®ĩng vÞ trÝ, khoảng cách giữa các tiếng... 
- Nhận xét, sửa sai.
Tiết 2:
* Đọc bài tiết 1
* Đọc câu ứng dụng: 
Tranh vẽ gì?
- Nhận biết tiếng có ­u, ­¬u.
- Gv ®äc mÉu vµ HdÉn c¸ch ®äc: Khi ®äc gỈp dÊu chÊm, dÊu phÈy ta ph¶i lµm g×?
- Đọc toàn bài.
* Gv HdÉn viÕt vµ viÕt mÉu: ­u, ­¬u, tr¸i lùu, h­¬u sao: L­u ý: ViÕt liỊn nÐt gi÷a c¸c ch÷, khoảng cách giữa các tiếng, đặt các dấu thanh...
- Chấm 5 - 7 bài, nhận xét.
 Nghỉ giữa tiết
Chủ đề: Hổ, báo, gấu, hươu, nai, voi
- Treo tranh.
? Tranh vẽ những con vật nào?
? Chúng sống ở đâu?
? Con nào thích ăn thịt, ăn cỏ, ăn mật?
? Em đã thấy con vật nào? Em thích con nào nhất?
* HS đọc bài trong SGK
- NhËn xÐt vµ ghi ®iĨm.
- Chơi trò chơi tìm tiếng mới: sưu thuế, lưu loát...
Vần ­u.
Cá nhân, lớp.
Thực hiện trên bảng gắn.
Cá nhân
­ - u - ­u: cá nhân, nhóm, lớp.
Thực hiện trên bảng gắn.
Lê - ­u - l­u - nỈng - lùu: CN, líp.
Cá nhân, nhóm, lớp.
Cá nhân, nhóm.
+Giống: âm cuối u.
+Khác: âm đầu ­ - ­¬. 
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
2 - 3 em đọc
Cõu, m­u, r­ỵu, b­íu.
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
Học sinh viết bảng con.
­u - tr¸i lùu
­¬u - h­¬u sao.
Cá nhân, lớp.
2 em đọc.
cừu, hươu
NghØ h¬i, ng¾t h¬i.
Hs ®äc cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
Viết vào vở tập viết.
­u, ­¬u mỗi vần 1 dòng.
Mỗi từ 1 viÕt 1 dòng vµ viết 2 lần.
 Hát múa.
Cá nhân, lớp nªu chđ ®Ị.
Hổ, báo, gấu, hươu, nai, voi
Trong rừng
Ăn thịt: Hổ, báo. Ăn cỏ: Hươu, nai, voi. Ăn mật: gấu
Hs nãi víi nhau theo N2, mét sè Hs nãi tr­íc líp.
Hs ®äc c¸ nh©n, líp.
Hs th¶o luËn vµ thi viÕt nhanh theo tỉ.
3/ Củng cố - Dặn dò: DỈn học sinh về học thuộc bài. 
š&›
TOÁN: LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu:
v Củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi các số đã học.
v So sánh các số trong phạm vi 5. Quan sát tranh, nêu bài toán và biểu thị bằng phép tính thích hợp.
v GD Học sinh cẩn thận khi làm bài.
II/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:
1/ Kiểm tra bài cũ: 
 5 – 1 = 4 + 1 = 4 - 1 ... 3 + 2 5 - 2 ... 1 + 2 
 5 – 4 = 5 – 3 = 3 - 2 ... 5 – 4 2 + 3 ... 5 - 3
2/ Dạy học bài mới:
ND Hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
Hoạt động 2:
Lµm bµi tËp
* Giới thiệu bài
Bài 1: (6 phút) Tính:
 5
 - 2
L­u ý ®Ỉt c¸c sè th¼ng cét víi nhau.
Bài 2: (4 phút) Tính: 5 – 1 – 1 =
Bài 3: (5 phút) Điền dấu: >, <, =
 5 - 3 ... 2
Bài 4: (6 phút)Viết phép tính thích hợp:
- Gäi hs nªu bµi to¸n.
- Gäi hs nªu phÐp tÝnh.
Bài 5: (4 phút) Sè?
Yêu cầu Hs tính phép tính bên trái dấu bằng: 5 – 1 = 4. Rồi nêu 4 + ? = 4. Từ đó điền số 0 vào chỗ chấm.
- Gv chÊm bµi vµ nhËn xÐt.
Nhắc đề.
Nêu yêu cầu, làm bài ë b¶ng con.
Nêu yêu cầu, làm bài b¶ng con.Trao đổi, sửa bài.
Hs nêu lại cách làm: Trước khi điền dấu phải thực hiện phép tính nếu có rồi so sánh kết quả với nhau.
Quan sát và nêu đề toán rồi viết phép tính ứng với tình huống trong tranh.
5 – 2 = 3 5 – 1 = 4 
5 - 1 = 4 + 0
3/ Củng cố - Dặn dò:
- Chơi trò chơi tiếp sức
 3 +2 5 -1 4 +1 5 -3 2 +2 4 -1 3 
- Học thuộc các phép tính cộng, trừ trong phạm vi đã học.
	š&›
ĐẠO ĐỨC: thùc hµnh kÜ n¨ng gi÷a k× i
I/ Mục tiêu:
v Hs cđng cè kÜ n¨ng thùc hiƯn hµnh vi: lƠ phÐp víi anh chÞ, nh­êng nhÞn em nhá; gi÷ g×n s¸ch vë, kĨ vỊ gia ®×nh
v VËn dơng ®Ĩ øng xư trong cuéc sèng hµng ngµy.
v Giáo dục học sinh tính mạnh dạn ®Ĩ trë thµnh ng­êi con ngoan.
II/ Chuẩn bị: Nội dung ôn tập.
III/ Hoạt động dạy và học:
1/ Ổn định lớp :
2/ Nội dung ôn tập: 
ND Hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
Giíi thiƯun bµi
Hoạt động 2:
¤n tËp c¸c kÜ n¨ng ®· häc
Hoạt động 3:
§ãng vai vµ xư lÝ t×nh huèng.
* Thùc hµnh c¸c kÜ n¨ng gi÷a häc k× I
* Gv nªu c¸c c©u hái ®Ĩ Hs tr¶ lêi:
- Em ph¶i lµm g× ®Ĩ gi÷ g×n s¸ch vë, ®å dïng häc tËp?
- T¹i sao ph¶i gi÷ g×n s¸ch vë vµ ®å dïng häc t©p?
- §èi víi «ng bµ, cha mĐ em cÇn ®èi xư nh­ thÕ nµo?
§èi víi anh chÞ ph¶i c­ xư nh­ thÕ nµo?
§èi cíi em nhá ph¶i c­ xư nh­ thÕ nµo?
- T¹i sao ph¶i lƠ phÐp víi anh chÞ, nh­êng nhÞn víi em nhá?
- ThÕ nµo lµ ¨n mỈc gän gµng, s¹ch sÏ?
- Gv cho Hs liªn hƯ theo nhãm.
*Nghỉ giữa tiết:
* Yªu cÇu Hs th¶o luËn vµ ®ãng vai theo 5 t×nh huèng ë BT 3 (18).
- Em cã nhËn xÐt g× vỊ c¸ch øng xư cđa ng­êi anh (chÞ, em) trong c¸c TH ®ã?
- NÕu lµ em em sÏ lµm g× khi ®ã?
Gv kÕt luËn chung. NhËn xÐt c¸c c¸ch xư lÝ t×nh huèng cđa c¸c nhãm.
- Kh«ng lµm háng, lµm bÈn, lµm qu¨n s¸ch, vë; sau khi häc xong xe4Ðp ®Ỉt gän gµng Gi÷ g×n s¸ch vë ®å dïng häc tËp giĩp em häc tËp tèt.
- §èi víi «ng bµ, cha mĐ: lƠ phÐp. Víi anh chÞ: v©ng lêi, lƠ phÐp. Víi em nhá: th­¬ng yªu, nh­êng nhÞn. 
- Gia ®×nh hoµ thuËn, cha mĐ vui lßng
- ¡n mỈc gän gµng, s¹ch sÏ lµ cã trang phơc, ®Çu tãc gän gµng, s¹ch sÏ.
Hs th¶o luËn nhãm vµ ®ãng vai theo c¸c TH ë SGK.
C¸c nhãm thĨ hiƯn tr­íc líp. 
Bỉ sung, nhËn xÐt.
3/ Củng cố - Dặn dò: Gv nhËn xÐt tiÕt häc. DỈn Hs «n l¹i c¸c néi dung trªn.	
š&›
ChiỊu	 Thø ba ngµy 3 th¸ng 11 n¨m 2009
TiÕng viƯt: bµi 43: «n tËp	 
I/ Mục tiêu:
v Học sinh đọc viết 1 cách chắc chắn các vần vừa học có kết thúc bằng u – o.
v Nhận biết các tiếng có vần kết thúc là u – o. Đọc được các từ, câu ứng dụng.
v Nghe hiểu và kể lại theo tranh truyện kể: “Sói và Cừu”.
II/ Chuẩn bị: Bảng ôn phóng to, tranh minh câu ứng dụng. Truyện kĨ: Sói và Cừu.
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:
1/ Kiểm tra bài cũ:
v Đọc viết từ: chú cừu, mưu trí, bầu rượu. 
v Đọc câu ứng dụng. (NhÞ )
v Đọc bài trong SGK.( §øc, TiÕn)
2/ Dạy học bài mới:
ND Hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
(5 phút)
Hoạt động 2:
¤n tËp
(10 phút)
Hoạt động 3: Đọc từ ứng dụng(5 phút)
Hoạt động 4: Viết bảng con. (5 phút)
Hoạt động 1: Luyện đọc.
(12 phút)
Hoạt động 2: Luyện viết
(5 phút)
Hoạt động 3:
Kể chuyện
(8 phút)
Hoạt động 4: HS đọc SGK
 (5 phút)
Tiết 1:
* Ta đã học những vần nào ?
- Gv ghi lại các vần Hs vừa nêu.
- Gv gắn bảng ôn để Hs đối chiếu.
- H dẫn Hs đọc
- Ghép âm thành vần: Ghép được từ các âm ở cột dọc với âm ở dòng ngang rồi đọc các vần vừa ghép được.
- Gv nhËn xÐt, chØnh sưa.
Nghỉ giữa tiết
* Gv viÕt b¶ng c¸c tõ øng dơng: Ao bèo, cá sấu, kì diệu.
Gi¶i thÝch: C¸ sÊu: tranh
 K× diƯu: k× l¹. 
- T×m tiÕng cã vÇn võa «n vµ ph©n tÝch tiÕng.
* Gv viÕt mÉu vµ HdÉn viÕt tõ: c¸ sÊu, k× diƯu.
- Gäi Hs nhËn xÐt ®é cao c¸c con ch÷, kho¶ng c¸ch c¸c tiÕng, ®Ỉt dÊu thanh.
Lưu ý các nét nối và ®Ỉt dấu thanh.
Tiết 2:
* Đọc lại bài ôn, từ tiết 1.
- Đọc câu ứng dụng
Treo tranh. Tranh vÏ g×?
Nhà sáo sậu ở sau dãy núi. Sáo ưa nơi khô ráo, có chiều châu chấu, cào cào.
- Nhận ra các tiếng có vần kết thúc là o – u.
- Khi ®äc c©u nµy cÇn chĩ ý ®iỊu g×?
- Đọc hoặc đánh vần.
- Đọc toàn bài.
* Gv viÕt mÉu vµ nh¾c l¹i c¸ch viÕt:
- Lưu ý độ cao, khoảng cách.
- Thu chấm, nhận xét.
Nghỉ giữa tiết
* Kể chuyện: Sói và Cừu. 
- Gv kể chuyện lần 1.
- Treo tranh, kể chuyện lần 2.
- Tranh 1 diƠn t¶ néi dung g×?
- Tranh 2, 3 diƠn t¶ néi dung g×?
- C©u chuyƯn diƠn t¶ néi dung g×? diƠn ra ë ®©u?
- Gv nhËn xÐt – Bỉ sung.
- C©u chuyƯn cho ta thÊy ®iỊu g×?
Ý nghĩa: Sãi chđ quan, kiªu c¨ng, ®éc ¸c nªn bÞ ®Ịn téi. Cõu th«ng minh nªn d· tho¸t chÕt.
* Gv gäi Hs ®äc bµi ë SGK.
- Gv nhËn xÐt vµ ghi ®iĨm.
Nhắc đề
Hs nêu nèi tiÕp tên các vần đã học.
Đọc vần
Hs đọc không theo thứ tự.
Đọc: a, e, â, ê, ơ, i , ư, iê, yê, ươ, au, ao.
Âu, ao, eo, âu, êu, iu, ưu, iêu, yêu, ươu: Đánh vần, đọc cá nhân, nhóm, lớp.
Hát múa
2 – 3 Hs ®äc.
Hs t×m tiÕng cã vÇn võa «n.
Hs ®äc tõ: Cá nhân, nhóm, lớp.
Hs nªu nhËn xÐt.
Hs viÕt b¶ng con:
cá sấu, kì diệu.
Cá nhân, nhóm, lớp.
2 em đọc.
Hs quan sát và trả lời.
Sáo ...  phút)
*TËp viÕt: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu.
- Giảng: hiĨu bµi: HiĨu vµ vËn dơng tèt c¸c néi dung c« gi¸o gi¶ng.
- Gv Hdẫn học sinh đọc các từ.
* Gv viết mẫu và H dẫn cách viết:
- Cái kéo: Điểm đặt bút nằm trên đường kẻ ngang 3, viết chữ xê, lia bút viết chữ a, nối nét viết chữ i, lia bút viết dấu chấm trên chữ i, lia bút viết dấu sắc trên chữ a. Cách 1 chữ o viết chữ kéo. Điểm đặt bút nằm trên đường kẻ ngang 2 viết chữ k, nối nét viết chữ e, lia bút viết chữ o, lia bút viết dấu sắc trên chữ e.
- T.tự H dẫn viết các từ: trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài.
- H dẫn Hs viết bảng con: trái đào, sáo sậu, hiểu bài.
Nghỉ giữa tiết
* H dẫn viết vào vở: Mçi tõ viÕt 1 dßng, c¸ch 2 « viÕt 1 tõ.
- Lưu ý tư thế ngồi, cầm viết.
- Gv chÊm bµi vµ nhËn xÐt.
Nhắc đề.
Cá nhân, cả lớp
Theo dõi và nhắc cách viết.
Viết bảng con: trái đào, sáo sậu, hiểu bài.
Hát múa.
Lấy vở, viết 1 tõ 1 dßng, c¸ch 2 « viÕt 1 tõ.
3/ Củng cố - Dặn dò: - Dặn Học sinh rèn chữ viết. 
TẬP VIẾT: CHÚ CỪU - RAU NON - THỢ HÀN - DẶN DÒ - KHÔN LỚN  
I/ Mục tiêu:
- Học sinh viết đúng: chú cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa theo kiĨu ch÷ viÕt th­êng.
- Viết đúng độ cao, khoảng cách, ngồi viết đúng tư thế.
- Giáo dục Học sinh tính tỉ mỉ, cẩn thận.
II/ Chuẩn bị: Mẫu chữ, trình bày bảng.
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:
1/ Kiểm tra bài cũ: Hs viết bảng con: trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu. 
2/ Dạy học bài mới:
ND Hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
Hoạt động 2: 
H­íng dÉn viÕt
 (12 phút)
Hoạt động 3:
Viết bài vào vở (15 phút)
*TËp viÕt: chú cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa.
- Giảng: khôn lớn: kh«n vµ ®µ ®· lín.
- Gv Hdẫn học sinh đọc các từ.
* Gv viết mẫu và H dẫn cách viết:
- Chú cừu: Điểm đặt bút nằm trên đường kẻ ngang 3. Viết chữ xê(c) nối nét viết chữ hát (h) nối nét viết chữ u lia bút viết dấu sắc (/) trên chữ u. Cách 1 chữ o viết chữ xê (c) nối nét viết chữ ư nối nét viết chữ u, lia bút viết dấu huyền (\) trên chữ ư.
- T. tự Hdẫn viết từ: rau non, thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa.
- H dẫn Hs viết bảng con: khôn lớn, rau non.
Nghỉ giữa tiết
* H dẫn viết vào vở: Mçi tõ viÕt 1 dßng, c¸ch 2 « viÕt 1 tõ. Cã thĨ viÕt nÐt thanh vµ nÐt ®Ëm.
- Lưu ý tư thế ngồi, cầm viết.
- Gv chÊm bµi vµ nhËn xÐt.
Nhắc đề.
Cá nhân, cả lớp
Theo dõi và nhắc cách viết.
Viết bảng con: khôn lớn, rau non.
Hát múa.
Lấy vở, viết 1 tõ 1 dßng, c¸ch 2 « viÕt 1 tõ.
3/ Củng cố Dặn dò: - Nhắc nhở những em viết sai.
 - Dặn Học sinh về tập rèn chữ.
š&›
TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu:
- Củng cố về phép cộng, trừ trong phạm vi các số đã học. Phép cộng 1 số với 0. Phép trừ 1 số với 0. Phép trừ 2 số bằng nhau. Xem tranh, viết phép tính thích hợp. HS khuyÕt tËt ®äc, viÕt c¸c sè tõ 0 ®Õn 10.
- Rèn kĩ năng tính to¸n, nhËn xét.
- Giáo dục Hs có thái độ học tốt môn Toán.
II/ Chuẩn bị: PhiÕu bµi tËp cho trß ch¬i.
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:
1/ Kiểm tra bài cũ: 3 Hs làm bảng lớp, líp lµm b¶ng con: 
 3 + 2 = 5	4 + 0 = 4	5 – 0 = 5	
 5 – 5 = 0	5 – 3 = 2	5 – 2 = 3	
2/Dạy học bài mới:
ND Hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
Giới thiệu bài:
Hoạt động 1: Làm bài tập
Hoạt động 2:
Chơi trò chơi
(5 phút)
* Luyện tập chung
Bài 1: (5 phút) Tính:
 5 
 - 3
L­u ý: Viết số thẳng hàng.
Bài 2: (4 phút) Tính:
 2 + 3 =	3 + 2 =
NhËn xÐt vỊ vÞ trÝ vµ kÕt qu¶ cđa hai phÐp tÝnh?
Bài 3: (5 phút) Điền dấu >, <, =
 4 + 1 ... 4
Bài 4: (5 phút)Viết phép tính thích hợp: Gv treo tranh gọi Hs nêu đề toán vµ viÕt phÐp tÝnh vµo vë.
Nghỉ giữa tiết
- Chơi trò chơi: Buộc dây cho bóng
Vẽ bóng, trên mỗi quả có ghi 1 phép tính cộng hoặc trừ trong phạm vi 5.
Vµ các ô vuông ghi kết quả của các phép tính trên.
- Cách chơi: Nối bóng với ô theo kết quả thích hợp.
Nhắc đề.
Nêu yêu cầu
Hs làm bài ë b¶ng con.
1 Hs làm bảng lớp.
HS khuyÕt tËt ®äc c¸c sè tõ 0 ®Õn 10.
HS khuyÕt tËt viÕt sè 1, 2.
Hs làm ë b¶ng con tõng cỈp phÐp tÝnh vµ nªu nhËn xÐt..
Nêu yêu cầu, làm bài ë vë.
2 Hs lªn ch÷a bµi.
Hs nªu bµi to¸n vµ viÕt phÐp tÝnh vµo vë.
1 Hs lªn ch÷a bµi.
Hs th¶o luËn theo nhãm. 
Mỗi tổ chọn 4 bạn lên bảng thực hiện.xe
Gọi 2 nhóm lên thi đua.
3/ Củng cố - Dặn dò: - Gọi Hs đọc lại 1 số phép cộng, trừ trong phạm vi 2 -> 5.
š&›
Sinh ho¹t tËp thĨ:
SINH HOẠT LỚP 
I/ Mục tiêu:
- HS nắm được ­u, khuyết điểm của mình trong tuần 11.
- Hs biết khắc phục và phấn đấu trong tuần 12.
- Giáo dục học sinh mạnh dạn và biết tự quản.
II/ Chuẩn bị: Nội dung sinh hoạt, trò chơi, bài hát.
III/ Hoạt động dạy và học:
 Hoạt động 1: Nhận xét các hoạt động trong tuần 11.
 Đạo đức:
- Các em chăm ngoan, lễ phép. 
- Đi học đúng giờ. Lớp không vắng.
 - Chuẩn bị bài tốt, học và làm bài đầy đủ.
- Có đầy đủ dụng cụ học tập.
- Các em đều tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài.
- Tham gia phong trµo hoa điểm 10 đạt kết quả cao.
 Học tập:
- Học bài và làm bài đầy đủ.
- Thi đua giành nhiều hoa điểm 10. 
- Biết rèn chữ giữ vở.
 Công tác khác:
 - Tham gia tập văn nghệ tham dù 20 -11. 
 - Tham gia tËp c¸c bµi h¸t cđa §éi ®¹t kÕt qu¶ cao.
 - Nề nếp lớp tương đối tốt.
Tuyªn d­¬ng: Huy, Ph­¬ng, ¸nh, Quúnh, T. S¬n
Nh¾c nhë: Qu¶ng, Trung, Trang.
Hoạt động 2: Tập bài hát: “Nhanh b­íc nhanh Nhi ®ång”.
Hoạt động 3: Nêu phương hướng tuần 12:
- Ph¸t ®éng thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy Nhµ gi¸o viƯt Nam 20 - 11.
- TiÕp tơc rÌn ch÷, gi÷ vë.
- T¨ng c­êng häc bµi vµ lµm bµi ë nhµ. 
- Nhắc nhở 1 số em còn mắc khuyết điểm, cần phấn đấu trong tuần 12.
š&›
THỦ CÔNG: XÉ, DÁN HÌNH CON GÀ (T2)
I/ Mục tiêu:
v Học sinh xÐ vµ dán được hình con gà.
v Hs xÐ ®­ỵc hình con gµ con vµ d¸n cân đối, trang trí đẹp.
v Giáo dục Hs yêu thích môn học. Ph¸t triĨn kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, tÝnh thÈm mÜ
II/ Chuẩn bị: v Giáo viên: Hình mẫu con gà con, các bước xé.
 v Học sinh: Giấy màu, vở, bút chì.
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:
1/ Kiểm tra dụng cụ: Kiểm tra dụng cụ của học sinh vµ nhËn xÐt.
2/ Dạy học bài mới:
ND Hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
Cđng cè kiÕn thøc
Hoạt động 2:
Hướng dẫn thực hành.
(15 phút)
Hoạt động 3:
§¸nh gi¸, nhËn xÐt.
(5 phút)
- Gv treo mÉu. Gäi 2 – 3 hs nªu l¹i c¸ch xÐ d¸n h×nh con gµ con.
? H·y nªu c¸ch xÐ d¸n h×nh con gµ con?
- Gv nhËn xÐt vµ bỉ sung.
 *Trò chơi giữa tiết:
- Gv theo dâi vµ h­íng dÉn thªm cho Hs thùc hµnh cßn chËm.
- Gv HdÉn Hs cã thĨ tr×nh bµy s¶n phÈm theo c¸ch s¸ng t¹o.
* Gv tỉ chøc cho Hs nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm: 
? Em thÝch s¶n phÈm nµo? V× sao?
- Gv khen c¸c nhãm xÐ d¸n ®Đp, tr×nh bµy s¸ng t¹o.
- Gv chÊm s¶n phÈm. NhËn xÐt chung.
Hs nªu c¸ch xÐ d¸n: 
* Vẽ h.c.n. Xé 4 góc của h.c.n ®Ĩ t¹o th©n gµ.
-Xé 4 góc của h.v chỉnh sửa cho gần tròn giống hình đầu gà.
- Xé h.v. Vẽ rồi xé hình tam giác ®Ĩ lµm ®u«i gµ.
- VÏ mỏ, chân, mắt gà.
* Dán hình: S¾p xÕp c¸c chi tiÕt cho c©n ®èi råi d¸n vµo giÊy A4.
* Hs tËp xÐ d¸n h×nh con gµ con theo N4.
C¸c nhãm ®¸nh gi¸, nhËn xÐt s¶n phÈm cđa nhau.
3/ Củng cố - Dặn dò: - Đánh giá sản phẩm.
 - Dặn học sinh chuẩn bị bài sau.
š&›
TỰ NHIÊN & XÃ HỘI: GIA ĐÌNH
I/ Mục tiêu:
- Hs biết gia đình là tổ ấm của em. Bố, mẹ, ông, bà, anh, chị, em... là những người thân yêu nhất của em.
- Em có quyền được sống với cha mẹ và được cha mẹ yêu thương chăm sóc. Kể được về những người trong gia đình.
- Giáo dục Hs biết yêu quý gia đinh và những người thân trong gia đình.
II/ Chuẩn bị: Bài hát: Cả nhà thương nhau. Tranh ë SGK phãng to.
III/ Hoạt động dạy và học:
1/ Kiểm tra bài cũ:
- Cơ thể người gồm mấy phần? 
- Chúng ta nhận biết thế giới xung quanh bằng những bộ phận nào của cơ thể? 
- Em hãy kể lại trong 1 ngày mình đã làm gì? 
2/ Dạy học bài mới:
ND Hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu bài:
Hoạt động 1: 
Quan sát tranh ë SGK
 (7 phút)
Hoạt động 2:
KĨ vµ chia sỴ gia ®×nh m×nh víi c¸c b¹n
(10 phút)
Hoạt động 3:
VÏ vỊ gia ®×nh m×nh.(7 phút)
* Gia đình
* Gv yªu cÇu Hs quan s¸t tranh ë SGK vµ th¶o luËn nhãm 4:
+Gia đình Lan có những ai? Lan và những người trong gia đình làm gì?
+ Gia đình Minh có những ai? Minh và những người trong gia đình làm gì?
KL: Mỗi người khi sinh ra đều có bố mẹ và những người thân. 
* GV yªu cÇu Hs nãi vỊ gia ®×nh m×nh cho nhau nghe.
KL: Gia đình là tổ ấm của em. Bố mẹ, ông bà, anh hoặc chị em là những người thân yêu nhất của em.
* H·y vÏ vỊ gia ®×nh m×nh.
- Gv nhËn xÐt. Khen ngỵi.
KL: Mỗi người khi sinh ra đều có gia đình Em có quyền được sống chung với bố mẹ và người thân.
Cá nhân, lớp.
Thảo luận nhóm 4.
Bố, mẹ, Lan và em.
Ăn cơm.
Ông bà, cha mẹ, Minh, em. Đang quây quần ăn quả mít.
Nhắc lại.
Trao đổi theo cặp và kể về gia đình mình.
Mét sè nhãm kĨ tr­íc líp.
Nhắc lại.
Hs vÏ vµo giÊy A4. 
Mét sè hs giíi thiƯu tranh m×nh vÏ cho c¶ líp biÕt.
3/ Củng cố - Dặn dò:
- Giáo dục Hs biết yêu quý gia đình và những người thân trong gia ®×nh.
- Dặn Học sinh biết yêu quý, chăm sóc những người thân trong gia đình.
š&›

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 11 da duoc bo giao duc cong nhan.doc