Bài giảng Đạo đức Lớp 1 - Bài: Biết nhận lỗi

Bài giảng Đạo đức Lớp 1 - Bài: Biết nhận lỗi

 Các em quan sát tranh

Bạn nào trong tranh đã biết nhận lỗi?

Em đồng tình với bạn nào

Không đồng tình với bạn nào?

Tranh 1

Anh trai vô tình giẫm vào chân em gái. Khi thấy em gái khóc vì đau, anh trai đã xin lỗi và hỏi han em.

pptx 25 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 290Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 1 - Bài: Biết nhận lỗi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC CON ĐẾN VỚI MÔN : ÑAÏO ÑÖÙC 
Thöù ba ngaøy 09 thaùng 03 naêm 2021 
ÑAÏO ÑÖÙC 
-Lôùp baùo caùo só soá lôùp. 
Khôûi 
ñoäng 
 Môøi caùc con nghe caâu chuyeän 
 Caùi bình hoa 
Laøm vieäc taäp theå 
 Vì sao Voâ-va traàn troïc khoâng nguû?. 
 Qua caâu chuyeän treân, em thaáy caàn laøm gì khi coù loãi?. 
 Bieát nhaän loãi coù taùc duïng gì?. 
 Trong baøi hoïc hoâm nay cuõng noùi ñeán ñieàu naøy, giôø môøi caùc con tìm hieåu qua baøi: “ Bieát nhaän loãi ” . 
 Keát luaän : Chuùng ta caàn bieát nhaän loãi khi maéc loãi. Bieát nhaän loãi chöùng toû mình laø ngöôøi duõng caûm, trung thöïc. 
Thöù ba ngaøy 09 thaùng 03 naêm 2021 
ÑAÏO ÑÖÙC 
Môøi baïn... nhaéc laïi baøi. 
 Bieát nhaän loãi 
 Caùc em quan saùt tranh 
 Baïn naøo trong tranh ñaõ bieát nhaän loãi? 
 Em ñoàng tình vôùi baïn naøo? 
 Khoâng ñoàng tình vôùi baïn naøo? 
 Anh trai voâ tình giaãm vaøo chaân em gaùi. Khi thaáy em gaùi khoùc vì ñau, anh trai ñaõ xin loãi vaø hoûi han em . 
Tranh 1 
 Trong lôùp hoïc, vaøo giôø uoáng söõa, baïn gaùi voâ tình laøm ñoå söõa vaøo aùo cuûa baïn ngoài beân caïnh vaø ñaõ xin loãi baïn. 
Tranh 2 
Tranh 3 
 Ba baïn nam chôi ñaù boùng laøm vôû cöûa kính nhaø baùc haøng xoùm nhöng khoâng xin loãi, nhaän loãi maø cuøng nhau choán ñi nôi khaùc. 
Laøm vieäc caù nhaân ? 
 Vì sao khi maéc loãi em caàn bieát nhaän loãi ? . 
 Bieát nhaän loãi vaø söõa loãi seõ mau tieán boä vaø ñöôïc moïi ngöôøi yeâu quyù . 
 Sau khi nhaän loãi vaø söõa loãi, em caûm thaáy nhö theá naøo? 
 Em caûm thaáy vui vaø thích thuù vì ñöôïc khen . 
 Keát luaän: Khi maéc loãi, caàn thaät thaø nhaän loãi, xin loãi gioáng nhö baïn trong tranh 1, 2 ñeå laàn sau mình khoâng maéc phaûi loãi sai ñoù. Chuùng ta khoâng neân hoïc theo haønh ñoäng khoâng bieát nhaän loãi trong tranh 3. 
 Hoaït ñoäng 1:Thaûo luaän nhoùm ñoâi 
 Trong giôø hoïc veõ, chaúng mai em laøm maøu veõ nöôùc dính vaøo quaàn aùo ñoàng phuïc cuûa baïn. 
Xöû lí tình huoáng: 
 Hoaït ñoäng 1:Thaûo luaän nhoùm ñoâi 
Xöû lí tình huoáng: 
 Trong giôø ra chôi, em vaø caùc baïn ñuøa nhau, xoâ ngaõ moät baïn vaø khieán baïn bò ñau. 
 Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi. 
 Nhaän xeùt, keát luaän: 
 Bieát nhaän loãi khi laøm giaây maøu veõ nöôùc ra aùo baïn, maõi chôi, xoâ ngaõ laøm baïn bò ñau, ñaõ thaønh thaät xin loãi laø caùch xöû lí ñaùng khen. 
 Caùc em chia seõ cuøng baïn theo caùc caâu hoûi sau: 
Hoaït ñoäng 2: Laøm theo nhoùm ñoâi 
 Em ñaõ töøng maéc loãi vôùi ai chöa ? 
 Keát luaän : Ai cuõng coù khi maéc loãi. Ñieàu qua troïng laø phaûi bieát nhaän loãi vaø söõa loãi. Nhö vaäy em seõ mau tieán boä vaø ñöôïc moïi ngöôøi yeâu quyù. 
 Em ñaõ laøm gì ñeå nhaän loãi vaø söûa loãi? 
Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän nhoùm 
 Quan saùt tranh em em coù lôøi khuyeân gì cho baïn? 
 Khuyeân baïn neân noùi thaät vôùi meï vaø nhaän loãi vôùi meï, ñöøng neân ñoã thöøa cho con meøo. 
 Keát luaän : Khi maéc loãi, bieát nhaän loãi vaø xin loãi seõ ñöôïc moïi ngöôøi saün saøng tha thöù, yeâu quyù vaø tin töôûng mình hôn. Khoâng neân ñoå loãi cho ngöôøi khaùc. 
Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm 
 Vôùi baïn beø, coù theå naém tay, nhìn vaøo baïn thaønh thaät xin loãi. 
 Chuù yù khi ñoùng vai caùch xin loãi 
 Vôùi ngöôøi lôùn caàn khoanh tay, cuùi ñaàu, xöng hoâ leã pheùp, nhìn thaúng vaøo ngöôøi mình xin loãi. 
Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm 
 Keát luaän :Ñeå trôû thaønh ngöôøi bieát cö xöû lòch söï, em caàn bieát nhaän loãi vaø duõng caûm söûa loãi, coù nhö vaäy em nhaän ñöôïc söï tha thöù khi em maéc loãi. 
 Caùc nhoùm taäp ñoùng vai laøm ngöôøi duõng caûm nhaän loãi vaø söûa loãi khi maéc loãi 
 Moät soá nhoùm ñaïi dieän thöïc haønh laïi tröôùc lôùp. 
Môøi caùc con ñoïc laïi thoâng ñieäp 
 Moãi khi em maéc loãi 
 Bieát nhaän ra sai laàm 
 Haõy noùi lôøi xin loãi 
 Em thaáy loøng mình vui. 
Tiết học kết thúc. chúc các con chăm ngoan 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_dao_duc_lop_1_bai_biet_nhan_loi.pptx