Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 96: Inh-ich - Năm học 2021-2022

Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 96: Inh-ich - Năm học 2021-2022

I, Nội dung

Sau bài học, các con:

- Biết cách đọc và viết âm inh-ich

- Vận dụng bài học để sử dụng 1 cách hiệu quả

II,Chuẩn bị

- Sách giáo khoa Tiếng Việt 1

- Chuẩn bị đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập.

 

pptx 27 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 666Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 96: Inh-ich - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC CON 
ĐẾN VỚI TIẾT HỌC VẦN 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP A 
KHỞI ĐỘNG 
BAY LÊN NÀO 
dòng kênh 
mắt xếch 
ễnh ương 
bập bênh 
ếch 
nhẹ tênh 
Thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2022 
Học vần 
Bài 96: 
 inh - ich 
inh 
ich 
kính maét 
1. Laøm quen 
Ñaùnh vaàn 
kính 
k 
ính 
lòch baøn 
1. Laøm quen 
Ñaùnh vaàn 
lòch 
l 
òch 
 k ính maét 
inh 
 l òch baøn 
 ich 
2. Tieáng naøo coù vaàn inh ? Tieáng naøo coù vaàn ich ? 
aám tích 
inh 
ich 
chim chích 
baøn tính 
phích nöôùc 
vònh Haï Long 
dieãn kòch 
3. TËp viÕt (b¶ng con) 
THƯ GIÃN 
TẬP ĐỌC 
lòch baøn 
in hình 
vònh Haï Long 
naêm thaùng 
hoïc haønh 
laõng phí 
Luyện đọc từ ngữ 
1 
2 
3 
4 
5 
 Cuoán lòch vöøa giuùp Bích bieát naêm thaùng vöøa trang trí cho baøn hoïc cuûa em. 
Luyện đọc câu 
4 
Tìm hiểu bài 
Dặn dò 
Tạm biệt và 
hẹn gặp lại! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_96_inh_ich_nam_hoc_2021_2022.pptx