Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Bài: Trường em - Năm học 2019-2020

Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Bài: Trường em - Năm học 2019-2020

I, Nội dung

Sau bài học, các con:

- Hiểu biết trường học là nơi như thế nào và có tầm quan trọng ra sao

II,Chuẩn bị

- Chuẩn bị đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập.

 

pptx 18 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 402Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Bài: Trường em - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chaøo möøng caùc em ñeán vôùi lôùp hoïc 
luyùnh quyùnh 
k huyønh tay 
h uyønh huîch 
p huï huynh 
ñeøn huyønh quang 
u yønh uîch 
Tröôøng hoïc laø ngoâi nhaø thöù hai cuûa em. 
 ÔÛ tröôøng coù coâ giaùo hieàn nhö meï ,coù nhieàu beø baïn 
thaân thieát nhö anh em. Tröôøng hoïc daïy em thaønh ngöôøi 
toát . Tröôøng hoïc daïy em nhöõng ñieàu hay. 
Em raát yeâu maùi tröôøng cuûa em. 
Tröôøng em 
t haân thieát 
maùi 
 Taäp ñoïc 
 raát 
hay 
giaùo 
daïy 
Thöù hai ngaøy 13 thaùng 4 naêm 2020 
m aùi tröôøng 
r aát yeâu 
ñieàu hay 
c oâ giaùo 
d aïy em 
t haân thieát 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Tröôøng hoïc laø ngoâi nhaø thöù hai cuûa em. 
 ÔÛ tröôøng coù coâ giaùo hieàn nhö meï, coù nhieàu beø baïn 
thaân thieát nhö anh em. Tröôøng hoïc daïy em thaønh 
ngöôøi toát . Tröôøng hoïc daïy em nhöõng ñieàu hay. 
Em raát yeâu maùi tröôøng cuûa em. 
Tröôøng em 
1 
2 
3 
4 
5 
 Môn : Tập đọc 
/ 
// 
// 
// 
// 
// 
Thöù hai ngaøy 13 thaùng 4 naêm 2020 
Luyeän ñoïc caâu 
Tröôøng hoïc laø ngoâi nhaø thöù hai cuûa em. 
ÔÛ tröôøng coù coâ giaùo hieàn nhö meï, coù nhieàu beø baïn thaân thieát nhö anh em. 
 Tröôøng hoïc daïy em thaønh ngöôøi toát. 
 Tröôøng hoïc daïy em nhöõng ñieàu hay. 
 Em raát yeâu maùi tröôøng cuûa em. 
Thöù hai ngaøy 13 thaùng 4 naêm 2020 Taäp ñoïc Tröôøng em 
 Tröôøøng hoïc laø ngoâi nhaø thöù hai cuûa em. 
ÔÛ tröôøng coù coâ giaùo hieàn nhö meï, coù nhieàu beø baïn thaân thieát nhö anh em. 
 Tröôøng hoïc daïy em thaønh ngöôøi toát. 
 Tröôøng hoïc daïy em nhöõng ñieàu hay . 
 Em raát yeâu maùi tröôøng cuûa em. 
1 
2 
3 
4 
5 
Tröôøng hoïc laø ngoâi nhaø thöù hai cuûa em. 
 ÔÛ tröôøng coù coâ giaùo hieàn nhö meï ,coù nhieàu beø baïn 
thaân thieát nhö anh em. Tröôøng hoïc daïy em thaønh ngöôøi 
toát . Tröôøng hoïc daïy em nhöõng ñieàu hay. 
Em raát yeâu maùi tröôøng cuûa em . 
Tröôøng em 
 Taäp ñoïc 
Thöù hai ngaøy 13 thaùng 4 naêm 2020 
Tröôøng hoïc laø ngoâi nhaø thöù hai cuûa em. 
 ÔÛ tröôøng coù coâ giaùo hieàn nhö meï ,coù nhieàu beø baïn 
thaân thieát nhö anh em. Tröôøng hoïc daïy em thaønh ngöôøi 
toát. Tröôøng hoïc daïy em nhöõng ñieàu hay. 
Em raát yeâu maùi tröôøng cuûa em . 
Tröôøng em 
 Taäp ñoïc 
1 
2 
3 
Thöù hai ngaøy 13 thaùng 4 naêm 2020 
Tìm hieåu baøi 
 Tröôøng em 
 Tröôøøng hoïc laø ngoâi nhaø thöù hai cuûa em. 
 ÔÛ tröôøng coù coâ giaùo hieàn nhö meï, coù nhieàu beø baïn thaân thieát nhö anh em. Tröôøng hoïc daïy em thaønh ngöôøi toát.Tröôøng hoïc daïy em nhöõng ñieàu hay. 
 Em raát yeâu maùi tröôøng cuûa em. 
1.Trong baøi, tröôøng hoïc coøn ñöôïc goïi laø gì? 
Tröôøng hoïc coøn ñöôïc goïi laø ngoâi nhaø thöù hai. 
 Tröôøng em 
 Tröôøøng hoïc laø ngoâi nhaø thöù hai cuûa em. 
 ÔÛ tröôøng coù coâ giaùo hieàn nhö meï, coù nhieàu beø baïn thaân thieát nhö anh em. Tröôøng hoïc daïy em thaønh ngöôøi toát.Tröôøng hoïc daïy em nhöõng ñieàu hay. 
 Em raát yeâu maùi tröôøng cuûa em. 
2. Noùi tieáp, tröôøng hoïc laø ngoâi nhaø thöù hai cuûa em vì.... 
Tröôøng hoïc coøn ñöôïc goïi laø ngoâi nhaø thöù hai cuûa em vì coù coâ giaùo hieàn nhö meï, coù nhieàu baïn beø thaân thieát nhö anh em, tröôøng daïy em nhöõng ñieàu toát, tröôøng daïy em nhöõng ñieàu hay 
Tröôøng hoïc laø ngoâi nhaø thöù hai cuûa em. 
 ÔÛ tröôøng coù coâ giaùo hieàn nhö meï ,coù nhieàu beø baïn 
thaân thieát nhö anh em. Tröôøng hoïc daïy em thaønh ngöôøi 
toát . Tröôøng hoïc daïy em nhöõng ñieàu hay. 
Em raát yeâu maùi tröôøng cuûa em . 
Tröôøng em 
 Taäp ñoïc 
Thöù hai ngaøy 13 thaùng 4 naêm 2020 
Baøi taäp vaän duïng 
Ñieàn vaàn ai hay ay 
röûa t . 
ay 
Baøi taäp vaän duïng 
Ñieàn vaàn ai hay ay 
soá h  . 
ai 
Baøi taäp vaän duïng 
Ñieàn vaàn ai hay ay 
M.. .. bay 
ay 
ù 
Baøi taäp vaän duïng 
Ñieàn vaàn ai hay ay 
nh.. .. daây 
ay 
û 
Baøi taäp vaän duïng 
Ñieàn vaàn ai hay ay 
Hoa m.. .. 
ai 
Tieát hoïc keát thuùc. Chuùc caùc em chaêm ngoan, hoïc toát 
Vietnam Australia International School 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_doc_lop_1_bai_truong_em_nam_hoc_2019_2020.pptx