Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 20: Cắt dán hình vuông

Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 20: Cắt dán hình vuông

Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét:

Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau và đều bằng 7 ô.

Hoạt động 2: Hướng dẫn cách cắt, dán hình vuông.

Cách 1

Bước 1:Xác định khung hình vuông, đánh dấu 4 điểm.

Bước 2: Kẻ khung hình vuông.

 Bước 3: Cắt theo khung hình vuông.

Bước 4: Dán hình vuông.

 

pptx 25 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 152Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 20: Cắt dán hình vuông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thủ công Lớp 1 
 Em hãy nêu các bước cắt, dán hình chữ nhật ? 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
 C¾t, d¸n hình chữ nhËt gåm 4 b­íc: 
B­íc 1 : X¸c ®Þnh khung hình ch ữ nhËt, ®¸nh dÊu 4 ®iÓm. 
B­íc 2 : KÎ khung hình ch ữ nhËt. 
B­íc 3 : C¾t theo khung hình ch ữ nhËt. 
B­íc 4 : D¸n hình ch ữ nhËt. 
KIỂM TRA DỤNG CỤ HỌC TẬP 
 kéo 
 giấy màu 
hồ dán 
thước kẻ 
bút chì 
Đây là hình gì? 
a. H ì nh tam gi á c. 
b. Hình chữ nhật. 
c. Hình vuông. 
: 
Hoạt động 1 : Quan sát và nhận xét: 
7 ô 
7 ô 
7 ô 
7 ô 
 H ỡn h vuông có 4 cạnh bằng nhau và đ ều bằng 7 ô. 
Hoạt động 2: H ư ớng dẫn cách cắt, dán hình vuông. 
Cách 1 
A 
B 
D 
C 
. 
. 
. 
. 
Bước 1: Xác định khung hình vuông, đánh dấu 4 điểm. 
Bước 2 : Kẻ khung hình vuông. 
. 
. 
. 
. 
A 
B 
D 
C 
 
` 
 
 
 
 B ư ớc 3 : Cắt theo khung h ì nh vuông. 
 
 
 
 
A 
B 
C 
D 
B ư ớc 4: Dán hình vuông. 
B ư ớc 4: Dán hình vuông. 
+ Em hãy nêu các bước cắt, dán hình vuông? 
 Cắt, dán hình vuông gồm 4 b ư ớc: 
B ư ớc 1 : Xác đ ịnh khung hình vuông, đ ánh dấu 4 đ iểm. 
B ư ớc 2 : Kẻ khung hình vuông. 
B ư ớc 3 : Cắt theo khung hình vuông. 
B ư ớc 4 : Dán hình vuông. 
+ Em hãy so sánh các bước cắt, dán hình chữ nhật và hình vuông có gì giống và khác nhau? 
Giống nhau 
Khác nhau 
 Cắt,dán hình chữ nhật và hình vuông đều làm theo 4 bước: 
Bước 1: Xác định khung hình, đánh dấu 4 điểm. 
Bước 2: Kẻ khung hình. 
Bước 3: Cắt theo khung hình. 
Bước 4: Dán hình. 
 Hình chữ nhật có hai chiều dài bằng nhau, hai chiều rộng bằng nhau. 
 Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau. 
THƯ GIÃN 
B ư ớc 1: Xác đ ịnh khung h ì nh vuông , đ ánh dấu 4 đ iểm. 
Cách 2 
A 
B 
C 
D 
. 
. 
. 
. 
B ư ớc 2: Kẻ khung h ì nh vuông. 
A 
. 
. 
. 
D 
. 
C 
B 
 
 
B ư ớc 3: Cắt theo khung h ì nh vuông. 
. 
. 
. 
. 
A 
B 
D 
C 
 
 
B ư ớc 4: Dán h ì nh. 
Hoạt động 3 : Thực hành cắt, dán hình vuông. 
A 
B 
D 
C 
. 
. 
. 
. 
A 
B 
D 
C 
 
 
 
 
. 
. 
. 
. 
Bước 1 
Bước 2 
 
 
 
 
A 
B 
C 
D 
Bước 3 
Bước 4 
Quy trình cắt, dán hình vuông 
C 
D 
Cắt hình vuông dùng để làm gì? 
Nhận xét tiết học 
Chúc các em học sinh chĂm ngoan, học tốt ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_thu_cong_lop_1_bai_20_cat_dan_hinh_vuong.pptx