Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 7: Xé, dán hình con gà con (Tiết 1)

Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 7: Xé, dán hình con gà con (Tiết 1)

Thủ công

Xé, dán hình con gà con( tiết 1)

1. Quan sát, nhận xét

2. Hướng dẫn cách xé

a) Xé hình thân gà

b) Xé hình đầu gà

pptx 25 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 153Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Thủ công Lớp 1 - Bài 7: Xé, dán hình con gà con (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Thủ công – Lớp 1 
Th ủ c ô ng 
X é, dán hình con gà con ( tiết 1 ) 
1. Quan s át, nhận xét 
Th ủ c ô ng 
X é, dán hình con gà con ( tiết 1) 
1. Quan s át, nhận xét 
2. H ướng d ẫn cách xé 
a) X é h ình thân gà 
10 ô 
8 ô 
Th ủ c ô ng 
X é, dán hình con gà con (tiết) 
1. Quan s át, nhận xét 
2. H ướng d ẫn cách xé 
a) X é h ình thân gà 
b) X é h ình đầu gà 
Thủ công 
X é, dán hình con gà con ( tiết 1) 
Thủ công 
X é, dán hình con gà con ( tiết 1) 
Th ủ c ô ng 
X é, dán hình con gà con 
1. Quan s át, nhận xét 
2. H ướng d ẫn cách xé 
a) X é h ình thân gà 
b) X é h ình đầu gà 
c) X é h ình đuôi gà 
Th ủ c ô ng 
X é, dán hình con gà con (tiết1) 
Th ủ c ô ng 
X é, dán hình con gà con (tiết1) 
1. Quan s át, nhận xét 
2. H ướng d ẫn c ách xé 
a) X é h ình thân gà 
b) X é h ình đầu gà 
c) X é h ình đuôi gà 
d) X é h ình mỏ, chân và mắt gà 
Th ủ c ô ng 
X é, dán hình con gà con (tiết1) 
1. Quan s át, nhận xét 
2. H ướng d ẫn c ách xé 
a) X é h ình thân gà 
b) X é h ình đầu gà 
c) X é h ình đuôi gà 
d) X é h ình mỏ, chân và mắt gà 
e) Dán h ình 
CHÚC CÁC CON CHĂM 
NGOAN HỌC GIỎI 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_thu_cong_lop_1_bai_7_xe_dan_hinh_con_ga_con_tiet_1.pptx