Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 2: Playtime!

Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 2: Playtime!

This is my big red kite

This is my big green train

There’s an egg with a yellow hat

What’s your favourite toy?

My favourite toy is a teddy

ppt 20 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 313Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 2: Playtime!", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Unit 2: Playtime! 
doll 
ball 
teddy 
puzzle 
car 
kite 
bike 
train 
This is 
my big 
red kite 
Unit 2: Playtime! 
This is my big 
green train 
egg 
Fig 
Goat 
Hat 
There’s an egg 
with a yellow hat 
What’s your 
favourite toy? 
My 
favourite 
toy is 
a teddy 
My favourite 
colour is blue 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_1_unit_2_playtime.ppt