Bài giảng Toán lớp 1 - Phép trừ trong phạm vi 8

Bài giảng Toán lớp 1 - Phép trừ trong phạm vi 8

8– 1 = ? 8 – 7 = ?

 8 – 2 = ? 8 – 6 = ?

 8 – 3 = ? 8 – 5 = ?

 8 – 4 = ?

 

ppt 16 trang Người đăng Nobita95 Lượt xem 1316Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán lớp 1 - Phép trừ trong phạm vi 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các thầy cô giáo đã về dự lớp 1ATiết ToánGiáo viên: Nguyễn Tuấn ThọTrường T’H&THCS Húc Nghì Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010ToánKiểm tra bài củ:1. Tính:1 + 7 =4 + 4 =ToánThứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010.PhÐp trõ trong ph¹m vi 88 - 7 = 8 - 6 =8 - 5 =8 - 4 = 1 2 38 - 1 =8 - 2 =8 -3 =8 - 4 =7 6 5 4 4Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010PhÐp trõ trong ph¹m vi 8 8 – 1 = 7 8 – 7 = 1 8 – 2 = 6 8 – 6 = 2 8 – 3 = 5 8 – 5 = 3 8 – 4 = 4ToánThứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010PhÐp trõ trong ph¹m vi 8 8 – 1 = ? 8 – 7 = ? 8 – 2 = ? 8 – 6 = ? 8 – 3 = ? 8 – 5 = ? 8 – 4 = ?ToánThø hai ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 2009To¸nPhÐp trõ trong ph¹m vi 8 8 – ? = 7 8 – ? = 1 8 – 2 = ? 8 – 6 = ? 8 – ? = 5 8 – ? = 3 8 – 4 = ?NghØ gi÷a giêTHùC HµNHThứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010ToánPhép trừ trong phạm vi 8Bài 1: Tính81-782-83-84-85-86-87-654321Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010 ToánPhép trừ trong phạm vi 8Bài 2: Tính1 + 7 =8 – 1 = 8 – 7 = 8712 + 6 =8 – 2 =8 – 6 =8624 + 4 =8 – 4 =8 – 8 =840Thứ hai nagyf 22 tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ trong phạm vi 8Bài 3: Tính 8 – 4 =8 – 1 – 3 =8 – 2 – 2 =444Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010ToánPhép trừ trong phạm vi 8Bài 4: Viết phép tính thích hợp8 -4=4Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010 ToánPhép trừ trong phạm vi8 8 – 1 = 7 8 – 7 = 1 8 – 2 = 6 8 – 6 = 2 8 – 3 = 5 8 – 5 = 3 8 – 4 = 4Nối phép tính với kết quả đúng8 - 38 - 18 - 8075Trò chơi4Chóc c¸c ThÇy C« gi¸o sức khỏe. Chóc c¸c em ch¨m ngoan, häc giái.

Tài liệu đính kèm:

  • pptLop 1ToanPhep tru trong pham vi 8 1.ppt