Giáo án 2 buổi - Tuần 19 - Lớp 1

Giáo án 2 buổi - Tuần 19 - Lớp 1

Buổi sáng::

Tiếng việt : BÀI 77 : ăc - õc

I. Mục tiêu:

- Đọc được: ăc, âc, mắc áo, quả gấc; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được: ăc, âc, mắc áo, quả gấc

- Luyện nói từ 1 – 3 câu theo chủ đề: Ruộng bậc thang.

* KNS : -Học sinh tích cực, chủ động trong học tập.

 -Phát triển kĩ năng giao tiếp

II. Đồ dùng dạy học:

 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.

III. Các hoạt động dạy học: Tiết 1 : ăc - õc

 

doc 23 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 13/01/2021 Lượt xem 264Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án 2 buổi - Tuần 19 - Lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 19
 Thứ 2 ngày 9 tháng 1 năm 2012
Buổi sáng::
TiÕng viÖt : BÀI 77 : ăc - âc 
I. Môc tiªu:
- Đọc được: ăc, âc, mắc áo, quả gấc; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: ăc, âc, mắc áo, quả gấc 
- Luyện nói từ 1 – 3 câu theo chủ đề: Ruộng bậc thang.
* KNS : -Học sinh tích cực, chủ động trong học tập.
 -Phát triển kĩ năng giao tiếp
II. §å dïng d¹y häc:
 - Sö dông tranh minh ho¹ trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: TiÕt 1 : ăc - âc
 Ho¹t ®éng cña thÇy
 Ho¹t ®éng cña trß
1. KiÓm tra bµi cò: 
- §äc bµi 76, viÕt b¶ng con : hạt thóc , bản nhạc
 - GV nhËn xÐt , ghi ®iÓm .
2. Bµi míi :
H§1: Nhận diện vần: ăc
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phân tích vần ăc.
- Cho H cả lớp cài vần ăc.
- GV nhận xét .
b) Đánh vần:
- Có vÇn ăc, muốn có tiếng mắc ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng mắc.
- GV nhận xét và ghi bảng tiếng mắc.
- GV hướng dẫn đánh vần 1 lần.
- Dùng tranh giới thiệu từ “mắc áo”.
- Gọi đánh vần tiếng mắc , đọc trơn từ mắc áo.
* Vần âc : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
H§2 : Hưíng dÉn viÕt.
- GV viÕt mÉu , nªu quy tr×nh viÕt .
- Yªu cÇu HS viÕt vµo b¶ng con .
- GV chØnh söa t­ thÕ viÕt cho HS .
H§3: D¹y tõ øng dông.
- GV ghi lÇn l­ît c¸c tiÕng øng dông lªn b¶ng 
- GV chØnh söa cho HS .
- GV ®äc mÉu , gi¶i thÝch .
+ Em h·y t×m tiÕng ghi vÇn võa häc ë trong c¸c tõ øng dông ?
3. Cñng cè - DÆn dß
 - Gv nhËn xÐt giê häc
* 3 hocj .
* 1 H phân tích vần ăc.
 - Cả lớp thực hiện.
- H quan sát trả lời.
- H cả lớp cài tiếng mắc.
- 1 H phân tích tiếng mắc
- Quan sát, lắng nghe.
- Đánh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhóm, cả lớp.
* HS quan s¸t .
- HS tËp viÕt vµo b¶ng con .
* HS luyÖn ®äc c¸ nh©n . – nhãm – líp .
- HS t×m .
 TiÕt 2: LuyÖn tËp
H§1: LuyÖn ®äc .
a. §äc bµi trªn b¶ng líp.
- Yªu cÇu HS luyÖn ®äc toµn bµi ë tiÕt 1 .
- GV chØnh söa cho HS .
b. §äc c©u øng dông :
- Yªu cÇu HS quan s¸t , nhËn xÐt tranh minh ho¹ .
- GV ghi c©u øng dông lªn b¶ng , yªu cÇu HS ®äc .
- GV chØnh söa cho HS .
- GV ®äc mÉu , gi¶i thÝch vµ gäi HS ®äc cn 
- Yªu cÇu HS t×m tiÕng ghi ©m võa häc trong c©u øng dông .
 Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
H§ 2: LuyÖn viÕt.
- Híng dÉn c¸ch viÕt trong vë
- KT c¸ch cÇm bót, t­ thÕ ngåi viÕt
- Giao viÖc
- GV quan s¸t vµ gióp ®ì nh÷ng HS yÕu
+ ChÊm ®iÓm mét sè bµi viÕt
- NhËn xÐt chung bµi viÕt cña HS, ch÷a mét sè lçi sai phæ biÕn
H§ 3 : LuyÖn nãi.
 - Cho H quan sát tranh minh hoạ để luyện nói theo câu hỏi gợi ý: 
Bức tranh vẽ gì?
- Nói 1-2 câu về chủ đề: Ruộng bậc thang.
* Cñng cè - DÆn dß
 - Gv nhËn xÐt giê häc
* HS luyÖn ®äc cn – nhãm – líp .
- HS quan s¸t nhËn xÐt .
- HS luyÖn ®äc c¸ nh©n . – nhãm – líp .
- HS ®äc c¸ nh©n .
- HS t×m .
* HS tËp tËp viÕt theo HD cña GV
- HS chó ý theo dâi
* HS th¶o luËn nhãm theo yªu cÇu cña GV
- C¸c nhãm cö ®¹i diÖn nªu kÕt qu¶ th¶o luËn
TOÁN: M­êi mét , m­êi hai
I. Môc tiªu:
- Nhận biết được các cấu tạo các số mười một , mười hai ; biết đọc , viết các số đó ; bước đầu nhận biết số có hai chữ số ; 11 (12) gồm 1 chục và 1 (2) đơn vị 
- Bµi tËp cÇn lµm : Bài 1; Bài 2; Bài 3.
II. §å dïng d¹y häc:
 - Bộ ĐDHT toán 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
 Ho¹t ®éng cña thÇy
 Ho¹t ®éng cña trß
1. KiÓm tra bµi cò: 
- HS lên bảng điền số vào vạch của tia số tia số 
 - GV nhËn xÐt , ghi ®iÓm .
2. Bµi míi :
a. Giới thiệu số 11
- GV cùng hs thao tác trên que tính
- GV lấy 10 que tính, sau đó lấy thêm 1 que tính nữa 
- 10 que tính thêm 1 que tính là mấy que tính?
- GV ghi bảng: 11
- GV hỏi: 10 còn gọi là mấy chục?
 11 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- GV giới thiệu cách viết: Số 11 gồm có 2 chữ 1 viết liền nhau.
GV nhận xét sửa sai.
b. Giới thiệu số 12
 Cách làm tương tự số 11 
c. Thực hành
Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống
- Trước khi điền số vào ô trống ta phải làm gì?
GV quan sát giúp đỡ hs yếu.
- HS, GV nhận xét.
Bài 2: Vẽ thêm chấm tròn( theo mẫu)
- GV treo bảng phụ và nêu yêu cầu
- Yêu cầu 1 hs khá giải thích mẫu
GV quan sát giúp đỡ hs yếu.
- GV,HS nhận xét.
Bài 3 :Tô màu vào 11 hình tam giác và 12 hình vuông
- Yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra lẫn nhau.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. 
*1 em đọc thuộc.
* Hs lấy 10 que tính, lấy thêm 1 que tính 
- số HS nhắc lại:10 que tính thêm 1 que tính là 11 que tính
- HS đọc số: mười một( cá nhân, đồng thanh)
-Hs nhắc lại: 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị( cá nhân, đồng thanh)
- HS thực hành viết số 11 vào bảng con. 
* HS nêu yêu cầu
- HS tự làm bài. 
- Hs đọc kết quả của mình.
* HS làm bài vào SGK toán. 
- 2 hs lên bảng chữa bài.
* HS nêu yêu cầu 
- HS tự làm bài vào SGK toán.
2 Hs lên bảng làm bài.
Buổi chiều:
G§ BD tiÕng viÖt : LUYỆN ĐỌC, VIẾT : ăc - âc
I. Môc tiªu:
 - Củng cố cách đọc và viết: vần ăc,âc
 - Làm tốt bài tập ở vở bài tập
 - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. §å dïng d¹y häc:
 S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë BT TviÖt..
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1.Giíi thiÖu bµi:
 2. Hưíng dÉn HS luyÖn ®äc vµ lµm bµi tËp ë vë BTTiÕng ViÖt
HĐ1: Đọc bài SGK .
- Gọi HS nhắc lại tên bài học? Cho HS mở sách đọc bµi 77.
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 78.
Bài 1: Nối
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.Yêu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xét. 
Bài 2: Điền ăc hay âc.
-Gọi HS nh¾c l¹i yêu cầu bài tập 2 
-yêu cầu HS ghÐp vÇn vµ ®iÒn ®óng tõ.
-Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng.
Bài 3: Viết màu sắc, giấc ngủ: 2 dòng 
-Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë.
-GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt
3. Cñng cè dÆn dß: 
- GV nhËn xÐt giê häc.
 L¾ng nghe.
* Đọc cá nhân- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nªu kÕt qu¶
* 2 HS lên bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* HS viết vào vở 
T - H T ViÖt: TiÕt 1: ăc - âc 
I. Môc tiªu:
- Củng cố cách đọc và viết: vần ăc,âc. T×m ®óng tiÕng cã chøa vÇn ăc,âc.
- Làm tốt bài tập ë vë thùc hµnh.
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. §å dïng d¹y häc:
 S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë thùc hµnh.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1.Giíi thiÖu bµi
 2. Hưíng dÉn HS lµm bµi tËp ë vë thùc hµnh trang 3,4 .
Bài 1 Điền vần, tiếng có vần ăc,âc .
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.
-Yêu cầu HS lµm vµo vở thùc hµnh. 
 -Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng.
Bài 2 §äc Cây bàng.
-GV ®äc mÉu toµn bµi .
-Hướng dẫn cách đọc
-T×m tiÕng cã vÇn ăc,âc cã trong bµi.
Bài 3: Viết : Mưa rắc bụi trên cành
-Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë.
-Nh¾c HS nÐt nèi c¸c con ch÷.
-GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt
3. Cñng cè dÆn dß- GV nhËn xÐt giê häc.
 L¾ng nghe.
* Lớp làm vào vở . 2 HS nêu kết quả đã điền.
* HS theo dâi trong bµi.
-HS l¾ng nghe
-HS ®äc ®ång thanh, ®äc c¸ nh©n.
- HS tìm
* HS viết vào vở .
 Thứ 3 ngày 10 tháng 1 năm 2012
TiÕng viÖt : BÀI 76 : uc - ưc
I. Môc tiªu:
- Đọc được: uc, ưc, cần trục, lực sĩ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: uc, ưc, cần trục, lực sĩ 
- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Ai thức dậy sớm.
* KNS : - Học sinh tích cực, chủ động trong học tập.
 -Phát triển kĩ năng giao tiếp
II. §å dïng d¹y häc:
 - Sö dông tranh minh ho¹ trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: TiÕt 1 : uc - ưc
 Ho¹t ®éng cña thÇy
 Ho¹t ®éng cña trß
1. KiÓm tra bµi cò 
- §äc bµi 77, viÕt b¶ng con : màu sắc, giấc ngủ
 - GV nhËn xÐt , ghi ®iÓm .
2. Bµi míi :
H§1: Nhận diện vần: ăc
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phân tích vần uc.
- Cho H cả lớp cài vần uc.
- GV nhận xét .
b) Đánh vần:
- Có vÇn uc, muốn có tiếng trục ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng trục.
- GV nhận xét và ghi bảng tiếng trục.
- GV hướng dẫn đánh vần 1 lần.
- Dùng tranh giới thiệu từ “cần trục”.
- Gọi đánh vần tiếng trục , đọc trơn từ cần trục.
* Vần ưc : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
H§2 : Hưíng dÉn viÕt.
- GV viÕt mÉu , nªu quy tr×nh viÕt .
- Yªu cÇu HS viÕt vµo b¶ng con .
- GV chØnh söa t­ thÕ viÕt cho HS .
H§3: D¹y tõ øng dông.
- GV ghi lÇn l­ît c¸c tiÕng øng dông lªn b¶ng 
- GV chØnh söa cho HS .
- GV ®äc mÉu , gi¶i thÝch .
+ Em h·y t×m tiÕng ghi vÇn võa häc ë trong c¸c tõ øng dông ?
-HS tìm tiếng chứa vần mới, phân tích và đọc. 
 bục giảng bút mực
 thúc giục tức cười
3. Cñng cè - DÆn dß:
 - Gv nhËn xÐt giê häc
* 3 HS ®äc , 2 HS viÕt b¶ng líp.
* 1 H phân tích vần uc.
 - Cả lớp thực hiện.
- H quan sát trả lời.
- H cả lớp cài tiếng trục.
- 1 H phân tích tiếng trục
- Quan sát, lắng nghe.
- Đánh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhóm, cả lớp.
* HS quan s¸t .
- HS tËp viÕt vµo b¶ng con .
* HS luyÖn ®äc c¸ nh©n . – nhãm – líp .
- HS t×m .
- HS đọc trơn từ, hs yếu đánh vần. 
 TiÕt 2: LuyÖn tËp
H§1: LuyÖn ®äc .
a. §äc bµi trªn b¶ng líp.
- Yªu cÇu HS luyÖn ®äc toµn bµi ë tiÕt 1 .
- GV chØnh söa cho HS .
b. §äc c©u øng dông :
- Yªu cÇu HS quan s¸t , nhËn xÐt tranh minh ho¹ .
- GV ghi c©u øng dông lªn b¶ng , yªu cÇu HS ®äc .
- GV chØnh söa cho HS .
- GV ®äc mÉu , gi¶i thÝch vµ gäi HS ®äc cn 
- Yªu cÇu HS t×m tiÕng ghi ©m võa häc trong c©u øng dông .
 Cho HS nghØ gi÷a tiÕt
H§ 2: LuyÖn viÕt.
- Híng dÉn c¸ch viÕt trong vë
- KT c¸ch cÇm bót, t­ thÕ ngåi viÕt
- Giao viÖc
- GV quan s¸t vµ gióp ®ì nh÷ng HS yÕu
+ ChÊm ®iÓm mét sè bµi viÕt
- NhËn xÐt chung bµi viÕt cña HS, ch÷a mét sè lçi sai phæ biÕn
H§ 3 : LuyÖn nãi.
 - Cho H quan sát tranh minh hoạ để luyện nói theo câu hỏi gợi ý: 
-Bức tranh vẽ gì?
- Nói 2,4 câu về chủ đề: Ai thức dậy sớm nhất?.
* Cñng cè - DÆn dß
 - Gv nhËn xÐt giê häc
* HS luyÖn ®äc cn – nhãm – líp .
- HS quan s¸t nhËn xÐt .
- HS luyÖn ®äc c¸ nh©n . – nhãm – líp .
- HS ®äc c¸ nh©n .
- HS t×m .
* HS tËp tËp viÕt theo HD cña GV
- HS chó ý theo dâi
* HS th¶o luËn nhãm theo yªu cÇu cña GV
- C¸c nhãm cö ®¹i diÖn nªu kÕt qu¶ th¶o luËn
TOÁN: M­êi ba , m­êi bèn , m­êi l¨m 
I. Môc tiªu:
- Nhận biết được mỗi số 13 , 14 , 15 gồm một chục và một số đơn vị ( 3 , 4 , 5 ) ; biết đọc , viết các số .
- KNS : học sinh tích cực, chủ động trong học tập.
- Bµi tËp cÇn lµm : Bài 1; Bài 2; Bài 3.
II. §å dïng d¹y häc:
 - Bộ ĐDHT toán 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
 Ho¹t ®éng cña thÇy
 Ho¹t ®éng cña trß
1. KiÓm tra bµi cò 
- ...  lớp đọc các số từ 0 đến 20
3. Củng cố, dặn dò:
- 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- GV nhận xét tiết học. Về nhà xem lại bài.
-Hs viết số vào bảng con kết hợp phân tích cấu tạo số.
* Cả lớp cùng thao tác.
- Hai mươi que tính.
-HS đọc lại( cá nhân, đồng thanh)
- 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị
- Cả lớp viết bảng con số 20 và đọc. 
*Hs viết số vào bảng con và kết hợp nêu cấu tạo số
* Hs thảo luận hỏi đáp theo nhóm bàn.
-Một số cặp lên trình bày trên bảng.
-Lớp theo dõi, nhận xét.
* HS nêu yêu cầu và tự làm bài. 
- 1 hs lên chữa bài. 
 Thứ 6 ngày 13 tháng 1 năm 2012
Buổi sáng
TẬP VIẾT tuốt lúa,hạt thóc, màu sắc, giấc ngủ, máy xúc 
I. Môc tiªu:
- Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: tuốt lúa, hạt thóc, màu sắc, giấc ngủ, máy xúc.
- Rèn kó naêng noái chöõ caùi; vieát lieàn maïch ; vieát caùc daáu phuï, daáu thanh ñuùng vò trí.
- HS chăm luyện viết, cẩn thận khi viết bài.
II. §å dïng d¹y häc:
 - Chöõ maãu caùc từ ñöôïc phoùng to ( Bảng phụ) 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. KiÓm tra bµi cò 
- Gọi H lên bảng viết : xay bột, kết bạn
 - GV nhËn xÐt , ghi ®iÓm .
2. Bµi míi :
H§1: GV hướng dẫn H quan sát bài viết.
- Viết mẫu, vừa viết vừa nêu cách viết.
- Gọi H đọc nội dung bài viết.
- Phân tích độ cao, khoảng cách các chữ ở bài viết.
- H viết bảng con.
H§2: Thực hành :
- Cho H viết bài vào vở tập viết.
- GV theo dõi nhắc nhở động viên một số em viết chậm, giúp các em hoàn thành bài viết.
3. Củng cố, dặn dò:
- Thu vở chấm một số em.
- Nhận xét tuyên dương.
- 2 H lên bảng viết .
- H nêu tên bài học.
- H theo dõi ở bảng lớp.
- Đọc nội dung bài viết: tuốt lúa,hạt 
thóc, màu sắc, giấc ngủ, máy xúc.
- H tự phân tích: các con chữ được viết cao 5 dòng kẽ . Các con chữ được viết cao 4 dòng kẽ . Các con chữ được viết kéo xuống dưới tất cả là 5 dòng kẽ còn lại các nguyên âm viết cao 2 dòng kẽ. Khoảng cách giữa các chữ bằng 1 vòng tròn khép kín.
- H viết vào bảng con.
- H thực hành bài viết.
TẬP VIẾT: con ốc, đôi guốc, cá diếc, rước đèn...
I. Môc tiªu:
- Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: con ốc, đôi guốc, cá diếc, rước đèn, kênh rạch,
vui thích.
- Rèn kó naêng noái chöõ caùi; vieát lieàn maïch ; vieát caùc daáu phuï, daáu thanh ñuùng vò trí.
- HS chăm luyện viết, cẩn thận khi viết bài.
II. §å dïng d¹y häc:
 - Chöõ maãu caùc từ ñöôïc phoùng to ( Bảng phụ) 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. KiÓm tra bµi cò 
- Gọi H lên bảng viết : giấc ngủ, máy xúc.
- GV nhËn xÐt , ghi ®iÓm .
2. Bµi míi :
H§1: GV hướng dẫn H quan sát bài viết.
- Viết mẫu, vừa viết vừa nêu cách viết.
- Gọi H đọc nội dung bài viết.
- Phân tích độ cao, khoảng cách các chữ ở bài viết.
- H viết bảng con.
H§2: Thực hành :
- Cho H viết bài vào vở tập viết.
- GV theo dõi nhắc nhở động viên một số em viết chậm, giúp các em hoàn thành bài viết.
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tuyên dương.
- 2 H lên bảng viết .
- H theo dõi ở bảng lớp.
- Đọc nội dung bài viết: con ốc,đôi guốc,cá diếc,rước đèn,kênh rạch,vui thích.
- H tự phân tích: các con chữ được viết cao 5 dòng kẽ . Các con chữ được viết cao 4 dòng kẽ . Các con chữ được viết kéo xuống dưới tất cả là 5 dòng kẽ còn lại các nguyên âm viết cao 2 dòng kẽ. Khoảng cách giữa các chữ bằng 1 vòng tròn khép kín.
- H viết vào bảng con.
- H thực hành bài viết.
TN-XH CUỘC SỐNG XUNG QUANH
I. Môc tiªu:
- Nêu được một số nét về cảnh quan thiên nhiên và công của người dân nơi học sinh ở.
- Nêu được một số điểm giống và khác nhau giữa cuộc sống người nông dân và thành thị.
- Hiểu biết về cảnh quan thiên nhiên và xã hội xung quanh.
-KNS: Kĩ năng tìm kiếm và sử lí thông tin: Quan sát về cảnh vật và hoạt động sinh sống của người dân địa phương.
 - Kĩ năng tìm kiếm và sử lí thông tin: Phân tích, so sánh cuộc sống của thành thị và nông thôn.
 - Phát triển kĩ năng sống hợp tác trong công việc.
II. §å dïng d¹y häc:
- Một số đồ dùng và dụng cụ như: chổi có cán, khẩu trang, khăn lau, hốt rác, kéo, .....
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
H§1: Tham quan hoạt động sinh sống của nhân dân khu vực xung quanh trường.
a. Bước 1: GV giao nhiệm vụ quan sát, phổ biến nội quy khi đi thăm quan.
b. Bước 2: Đưa HS đi thăm quan. GV quyết định điểm dừng để cho HS quan sát.
c. Bước 3:
Đưa HS về lớp
H§2: Thảo luận về hoạt động sinh sống của nhân dân
a. B1: Thảo luận nhóm
b. B2: Đại diện nhóm lên trình bày.
H§3: Làm việc theo nhóm với SGK.
*KL: Bức tranh ở bài 18 vẽ về cuộc sống ở nông thôn và bức tranh ở bài 19 vễ về cuộc sống ở thành phố.
3. Củng cố dặn dò: 
-Về nhà ôn lại bài, chuẩn bị bài tiết sau học tiếp.
* HS tập quan sát thực tế đường sá, nhà ở, ở khu vực xung quanh trường...
-HS phải luôn bảo đảm hàng ngũ, không đi tự do, phải trật tự, nghe theo HD của GV.
-HS xếp 2 hàng đi xung quanh khu vực trường đóng.
*HS quan sát kỹ và nói với nhau về những gì các em trông thấy.
-HS nói những nét nổi bật về các công việc sản xuất, buôn bán của nhân dân địa phương.
-Đại diện nhóm lên nói với cả lớp xem các em đã phát hiện được những công việc chủ yếu nào mà đa số nhân dân ở địa phương làm.
-Liên hệ những công việc mà bố mẹ hoặc những người khác trong gia đình em làm hàng ngày để nuôi gia đình.
*HS phân biệt 2 bức tranh trong SGK để nhận ra bức tranh nào vẽ về cuộc sống ở nông thôn, bức tranh nào vẽ về cuộc sống ở thành phố.
-HS nhận ra những nét nổi bật về cuộc sống ở địa phương mình, hình thành những biểu tượng ban đầu.
-HS hoạt động trưng bày triển lãm các tranh ảnh giới thiệu các nghề truyền thống của địa phương.
TH T. viÖt TiÕt 3: iêc, uôc, ươc
I. Môc tiªu:
- Củng cố cách đọc và viết: vần iêc,uôc,ươc .Tìm đúng tiếng có chứa vần iêc, uôc, ươc .
-Làm tốt bài tập ë vë thùc hµnh.
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. §å dïng d¹y häc:
 S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë thùc hµnh.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1.Giíi thiÖu bµi
 2. Hưíng dÉn HS lµm bµi tËp ë vë thùc hµnh 6.
Bài 1: §iÒn vần, tiÕng cã vÇn : iêc, uôc, ươc
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.
- Yêu cầu HS lµm vµo vở thùc hµnh. 
- Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng.
Bài 2: §äc bµi : Quê hương.
-GV ®äc mÉu toµn bµi .
-Hưíng dÉn c¸ch ®äc.
-T×m tiÕng cã vÇn iêc,ươc có trong bài.
Bài 3: Viết: Quê hương là con diều biếc.
-Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë.
-Nh¾c HS nÐt nèi c¸c con ch÷.
-GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt
3. Cñng cè dÆn dß- GV nhËn xÐt giê häc.
 L¾ng nghe.
* Lớp làm vào vở . 2 HS lªn b¶ng ®iÒn.
* HS theo dâi trong bµi.
-HS l¾ng nghe
-HS ®äc ®ång thanh, ®äc c¸ nh©n.
* HS viết vào vở .
Buổi chiều:
TH to¸n: TiÕt 2
I. Môc tiªu:
- BiÕt đọc, viết các số từ 10- 20, vẽ được tia số và điền số thích hợp vào tia số, biết các số đó gồm mấy chục, mấy đơn vị. 
- Áp dụng làm tốt vở bài tập ë vë thùc hµnh.
II. §å dïng d¹y häc:
 - Vë thùc hµnh .
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.Giíi thiÖu bµi
2. Hưíng dÉn häc sinh lµm bµi tËp ë thùc hµnh trang 8 
Bµi 1: Viết số thích hợp vào ô trống 
- Cho HS nªu yªu cÇu bµi 1
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi . 
-GV nhËn xÐt chung
Bµi 2: Số
- Cho HS nªu yªu cÇu bµi .
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi . 
Bµi 3 : Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số
- Gäi H lªn b¶ng lµm bµi .
- §æi vë ch÷a bµi cña nhau 
Bài 4: Viết ( theo mẫu)
- HS làm vào vở.
- Gv ch÷a bµi nhËn xÐt .
Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (HS khḠgiái)
3. Cñng cè dÆn dß:
- Nhận xÐt tiết học.
- L¾ng nghe.
* H nªu y/c ®Ò bµi .
- 2H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
* H nªu y/c ®Ò bµi .
- 2H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
*2 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
* H tù lµm bµi vµo vë .
- 1 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
* HS lên bảng làm
G§-BD TVIÖT LUYỆN ĐỌC, VIẾT ôc, uôc
I. Môc tiªu:
-Củng cố giúp học sinh nắm vững cách đọc, viết vần, tiếng, từ có chứa vần ôc, uôc.
-Rèn kĩ năng đọc trơn.
II. §å dïng d¹y häc:
 S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë BT TviÖt..
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1.Giíi thiÖu bµi:
 2. Hưíng dÉn HS luyÖn ®äc vµ lµm bµi tËp ë vë BTTiÕng ViÖt
HĐ1: Đọc bài SGK .
- Gọi HS nhắc lại tên bài học? Cho HS mở sách đọc bµi 79.
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 80.
Bài 1: Nối
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.Yêu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xét. 
Bài 2: Điền ôc hay uôc.
-Gọi HS nh¾c l¹i yêu cầu bài tập 2 
-Yêu cầu HS ghÐp vÇn vµ ®iÒn ®óng tõ.
-Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng.
Bài 3: Viết con ốc, đôi guốc: 2 dòng 
-Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë.
-GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt
3. Cñng cè dÆn dß: 
- GV nhËn xÐt giê häc.
 L¾ng nghe.
* Đọc cá nhân- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nªu kÕt qu¶
* 2 HS lên bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* HS viết vào vở 
Sinh ho¹t : NhËn xÐt cuèi tuÇn 	 
I.MỤC TIÊU:
- Giúp H nhận ra khuyết điểm của bản thân, từ đó nêu ra hướng giải quyết phù hợp
- Rèn tính tự giác, mạnh dạn, tự tin
- Giáo dục thần đoàn kết,hoà đồng tập thể, noi gương tốt của bạn
II.CHUẨN BỊ:
- Công tác tuần
III.HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. Ổn ®Þnh tæ chøc
- Yªu cÇu c¶ líp h¸t 1 bµi.
2. NhËn xÐt t×nh h×nh ho¹t ®éng tuÇn 19:
*¦u ®iÓm:
- §a sè c¸c em thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng tèt. Trang phôc ®óng quy ®Þnh.VÖ sinh c¸ nh©n kh¸ s¹ch sÏ, gän gµng.
- NhiÒu em cã ý thøc häc vµ lµm bµi tríc khi ®Õn líp. Trong giê häc s«i næi x©y dùng bµi.
- Tham gia c¸c ho¹t ®éng ®Çu buæi, gi÷a buæi nhanh nhÑn, cã chÊt l­îng.
*Nhưîc ®iÓm:
-Mét sè em ý thøc tù gi¸c cha cao, cßn lưêi häc, ch÷ viÕt xÊu, cÈu th¶.
3. KÕ ho¹ch tuÇn 20.
- Ph¸t huy ­u ®iÓm, kh¾c phôc nhưîc ®iÓm.
- Gi¸o dôc cho HS ý thøc tù gi¸c kØ luËt trong mäi ho¹t ®éng.
* C¶ líp h¸t mét bµi. 
- Líp trưëng nhËn xÐt ho¹t ®éng trong tuÇn cña líp.
- L¾ng nghe GV nhËn xÐt vµ cã ý kiÕn bæ sung.
- Nghe GV phæ biÕn ®Ó thùc hiÖn.

Tài liệu đính kèm:

  • docGA 1T19MAIQT.doc