Giáo án dạy các môn khối 1 - Tuần 6

Giáo án dạy các môn khối 1 - Tuần 6

I.MỤC TIÊU

- HS biết caùch xé , daùn hình quả cam từ hình vuông

 - Xeù daùn được hình quả cam ñöôøng xeù có theå bò raêng cöa .Hình daùn töông ñoái phaúng .Coù theå duøng buùt maøu ñeå veõ cuoáng vaø laù

 * HS kheùo tay ; xeù daùn ñöôïc hình quaû cam coù cuoáng coù laù . Ñöôøng xeù ít raêng cöa .Hình daùn phaúng -Coù theå xeù ñöôïc theâm hình quaû cam coù kích thöôùc hình daïng maøu saéc khaùc nhau .

 - Coù theå keát hôïp veõ trang trí quaû cam

 NX 2 CC 1,2,3 HS Theo dõi chung

IICHUẨN BỊ :

 -GV : Mẫu , giáo án

 - HS: giấy màu , hồ , vở

 

doc 23 trang Người đăng Nobita95 Lượt xem 1105Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy các môn khối 1 - Tuần 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 LÒCH BAÙO GIAÛNG TUAÀN 6
Thöù 
Moân
PPCT
 TEÂN BAØI DAÏY
 HAI 
20/9
Chaøo côø 
Tieáng vieät
Tieáng vieät
Thuû coâng
6
1
2
6
Chaøo côø 
 g,gh
 g,gh 
Xeù daùn hình quaû cam t1
ÑC
Quy trình
TNXH
Reøn TV 
Reøn TNXH
6
1
6
 Chaêm soùc vaø baûo veä raêng
g,gh
 Chaêm soùc vaø baûo veä raêng 
Tranh 
BA 
 21/9
Tieáng vieät 
Tieáng vieät 
Toaùn 
Mó thuaät 
3
4
21
6
 h
h
Soá 10
Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn(GDBVMT
Reøn Toaùn
Reøn TV
Reøn Mó Th
21
2
6
 Soá 10
h
Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn(GDBVMT 
VBT
TÖ
22/9
Theå duïc 
Tieáng vieät 
Tieáng vieät 
Toaùn 
6
5
6 
22
 Ñoäi hình ñoäi nguõ - TCVÑ
 Luaät chính taû i
 Luaät chính taû i
Luyện tập
ÑDHT
Reøn TV 
Reøn AN
Reøn Toaùn 
3
7
24
 Luaät chính taû i
 Hoïc haùt : tìm baïn thaân
 Luyện tập
VBT
N AÊM
23/9
Toaùn 
Tieáng vieät 
Tieáng vieät 
Ñaïo ñöùc
23
7
8 
6
 Luyeän taäp
Gi,dì,ghì
Gi,dì ghì
Giữ gìn sách vở ÑDHT ( tiết2)GDBVMT
Tranh 
Reøn TV 
 Reøn Toaùn 
Reøn Theå d
4
23
6
Gi,dì ,ghì
 Luyeän taäp
 Ñoäi hình ñoäi nguõ - TCVÑ
VBT
SAÙ 
24/10
Toaùn 
Tieáng vieät 
Tieáng vieät 
AÂm nhaïc
24
9
10
6
 Luyện tập chung
kh
kh
Học hát bài : “ tìm bạn thân 
Reøn Toaùn 
NGLL
SHCN
24
6
7
 Luyện tập chung.
TC : Ñoåi nhaø .
SHCH
VBT
NGAØY SOAÏN 19/9
NGAØY DAÏY 20/9
 Thöù hai ngaøy 20 thaùng 9 naêm 2010
 TIEÁT 1 CHAØO CÔØ 
 TIEÁT 2- 3 TIEÁNG VIEÄT PPCT T 1-2
 g,gh
 THEO SAÙCH THIEÁT KEÁ 
 TIEÁT 4 THUÛ COÂNG PPCT T 6
 XÉ DÁN HÌNH QUẢ CAM (tiết 1) (ĐC)
I.MỤC TIÊU 
- HS biết caùch xé , daùn hình quả cam từ hình vuông 
 - Xeù daùn được hình quả cam ñöôøng xeù có theå bò raêng cöa .Hình daùn töông ñoái phaúng .Coù theå duøng buùt maøu ñeå veõ cuoáng vaø laù 
 * HS kheùo tay ; xeù daùn ñöôïc hình quaû cam coù cuoáng coù laù . Ñöôøng xeù ít raêng cöa .Hình daùn phaúng -Coù theå xeù ñöôïc theâm hình quaû cam coù kích thöôùc hình daïng maøu saéc khaùc nhau .
 - Coù theå keát hôïp veõ trang trí quaû cam 
 NX 2 CC 1,2,3 HS Theo dõi chung
IICHUẨN BỊ : 
 -GV : Mẫu , giáo án
 - HS: giấy màu , hồ , vở
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HĐGV
HĐHS
1.Ổn định . 
2. Kiểm tra bài cũ 
-Kiểm tra đồ dùng HS 
-GV NX .
3.Bài mới 
- GTB ghi tựa đề
 @ HD HS quan sát mẫu và nhận xét mẫu 
+ GV đính tranh quả cam lên bảng hỏi : 
- Quả cam có những bộ phận nào ? có dạng hình gì ?
- Có những màu nào ?
- Gọi HS nêu 1 số quả có dạng giống hình quả cam
 @ HD HS mẫu 
- HD HS xé dán quả cam ( ĐC: KHÔNG DẠY XÉ DÁN THEO Ô)
 - Đánh dấu rồi vẽ thành hình vuông
- Xé 1 hình vuông theo lần lượt các cạnh rồi chỉnh sửa cho giống hình quả cam
- Xé lá : Xé HCN sau đó xé 4 góc của hình chữ nhật rồi chỉnh sửa cho giống hình cái lá
- GV HDHS xé cuống lá 
 - Xé hình chữ nhật sau đó xé đôi hình chữ nhật rồi lấy 1 nửa làm cuống
 - Đặt hình cho cân đối rồi mới dán : Dán thân quả trước rồi dán cuống đến lá 
 Nghỉ giữa tiết
@ HS thực hành
-Xeù hình quaû .
-Xeù cuoáng .
-Xeù laù.
-.Nhắc các em xé từ từ, xé xong dán hình 
 * HS kheùo tay ; xeù daùn ñöôïc hình quaû cam coù cuoáng coù laù . Ñöôøng xeù ít raêng cöa .Hình daùn phaúng . Coù theå xeù ñöôïc theâm hình quaû cam coù kích thöôùc hình daïng maøu saéc khaùc nhau . Coù theå keát hôïp veõ trang trí quaû cam 
- GV theo dõi giúp hs yếu
- Cho HS trưng bày sản phẩm
GVNX lại và tuyên dương
4.Củng cố :
-GV hệ thống lại bài học 
-GV NX tuyên dương
5.Dặn dò Về nhà xem lại bài chuẩn bị bài sau
 GVNX tiết học 
HS nhắc lại
HS quan sát
Hình tròn .Thân ,cuống , lá
Màu xanh màu vàng 
Quả cà , quả bí 
HS quan sát theo dõi
HS thực hành bằng giấy màu
HS trưng bày sản phẩm
HSNX bài của bạn
HS nhắc lại nội dung bài
	BUOÅI CHIEÀU 
 TIEÁT 1 TÖÏ NHIEÂN VAØ XAÕ HOÄI PPCT T6
 CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RĂNG
 I. MỤC TIÊU
 - HS biết : Cách giữ vệ sinh răng miệng để phong sâu răng
 - Chăm sóc răng đúng cách 
 - Tự giác súc miệng sau khi ăn và đánh răng hằng ngày 
 * HSKG : nhaän ra söï caàn thieát phaûi giöõ veä sinh raêng mieäng .Neâu ñöôïc neân laøm vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä raêng 
 NX 2 CC 2 HS Theo doõi chung
 II. CHUẨN BỊ 
- GV: tranh , giáo án
- HS: SGK
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY& HỌC
HĐGV
HĐHS
1.Ổn định . 
2. Kiểm tra bài cũ 
-Kiểm tra HS 
-GV NX .
3.Bài mới 
Khôûi ñoäng: 
_GV höôùng daãn vaø phoå bieán quy taéc chôi:
.Giôùi thieäu baøi môùi: 
 Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc theo caëp
_Muïc tieâu: Bieát theá naøo laø raêng khoûe, ñeïp; theá naøo laø raêng bò suùn, bò saâu hoaëc raêng thieáu veä sinh.
_Caùch tieán haønh:
Böôùc 1:_GV höôùng daãn, HS thöïc hieän
+Hai HS quay maët vaøo nhau, laàn löôït töøng ngöôøi quan saùt haøm raêng cuûa nhau.
+ Nhaän xeùt xem raêng cuûa baïn em nhö theá naøo (traéng, ñeïp hay bò suùn, bò saâu)?
 Böôùc 2:_ GV neâu yeâu caàu:+ Nhoùm naøo xung phong noùi cho caû lôùp bieát veà keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm mình: Raêng cuûa baïn em coù bò suùn, bò saâu khoâng?
Keát luaän:GV vöøa noùi vöøa cho caû lôùp quan saùt moâ hình haøm raêng Haøm raêng treû em coù ñaày ñuû laø 20 chieác-goïi laø raêng söõa. Khi raêng söõa hoûng hay ñeán tuoåi thay, raêng söõa seõ bò lung lay vaø ruïng (khoaûng 6 tuoåi, chính laø tuoåi cuûa HS lôùp 1), khi ñoù raêng môùi seõ ñöôïc moïc leân, chaéc chaén hôn, goïi laø raêng vónh vieãn (GV coù theå höôùng daãn caùc em khi thaáy raêng cuûa mình coù hieän töôïng lung lay thì neân laøm gì vaø laøm theá naøo ñeå raêng môùi moïc ñeïp). Neáu raêng vónh vieãn bò saâu, bò ruïng thì seõ khoâng moïc laïi nöõa. Vì vaäy, vieäc giöõ veä sinh vaø baûo veä raêng laø raát caàn thieát vaø quan troïng
 Nghæ giöõa tieát 
Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi SGK
_Muïc tieâu: HS bieát neân laøm gì vaø khoâng laøm gì ñeå baûo veä raêng
_Caùch tieán haønh:
 Böôùc 1_GV höôùng daãn HS quan saùt hình veõ vaø yeâu caàu:
+ Chæ vaø noùi veà vieäc laøm cuûa caùc baïn trong moãi hình. Vieäc laøm naøo ñuùng, vieäc laøm naøo sai? Taïi sao?
 Böôùc 2:_GV neâu caâu hoûi:
+ Trong töøng hình, caùc baïn ñang laøm gì?
+ Vieäc laøm naøo cuûa caùc baïn laø ñuùng, vieäc laøm naøo laø sai? Vì sao laø ñuùng, vì sao laø sai?
_GV coù theå ñaët tieáp caùc caâu hoûi xen keõ keõ vôùi caùc caâu traûû lôøi cuûa HS cho phuø hôïp
 * HSKG : nhaän ra söï caàn thieát phaûi giöõ veä sinh raêng mieäng .Neâu ñöôïc neân laøm vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä raêng
+ Neân ñaùnh raêng, suùc mieäng vaøo luùc naøo thì toát nhaát?
+ Taïi sao khoâng neân aên nhieàu baùnh keïo, ñoà ngoït?
+ Phaûi laøm gì khi raêng ñau hoaëc raêng bò lung lay?
Keát luaän:_GV toùm taét laïi yù chính cho töøng caâu hoûi treân.
_Nhaéc nhôû HS veà nhöõng vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä haøm raêng cuûa mình.
4.Củng cố :
-GV hệ thống lại bài học 
 5.Dặn dò Về nhà xem lại bài chuẩn bị bài sau
 GVNX tiết học 
_Troø chôi: “ Ai nhanh, ai kheùo”
_HS laøm vieäc ôû nhoùm (2 em) theo höôùng daãn cuûa GV
+Moät soá nhoùm trình baøy veà keát quaû quan saùt cuûa mình
_HS quan saùt caùc hình ôû trang 14, 15 SGK
+HS (theo caëp) laøm vieäc theo chæ daãn cuûa GV.
_Moät soá HS traû lôøi caâu hoûi. Caùc HS khaùc vaø GV coù theå boå sung.
 TIEÁT 2 REØN TIEÁNG VIEÄT PPCT T 1
	 g ,gh
I, MUÏC TIEÂU.
_ HS ñoïc laïi baøi ñaõ hoïc .ñoïc thaønh thaïo caùc töø ñaõ hoïc coù aâm g ,gh .
_ HS vieát ñöôïc caùc töø trong baøi coù aâm g,gh.
- Cho hs nhaéc laïi luaät chính taû ñöùng tröôùc e,eâ,I thì vieát con chöõ g naøo .
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A 
_HS ; SGK + Vôû 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
 HÑGV
 HÑHS 
1 Ổn định 
2. KTBC
3 . Bài mới 
@ GV cho hs ñoïc baøi treân baûng caùc tieáng coù aâm g,gh .
 - Cho hs neâu moät soá tieáng coù aâm g vaø gh .
Cho hs ñoïc caù nhaân , ñoàng thanh, nhoùm 
GV chænh suûa cho hs .
Cho hs ñoïc baøi trong SGK trang 30 vaø 31 
Cho hs ñoïc caù nhaân .
Cho hs ñoïc theo nhoùm , ñoàng thanh 2-3 laàn .
@ Cho hs vieát baøi trang 31.
_ GV ñoïc cho hs vieát baøi caùc tieáng nhö :gaø ,go ,goâ, ghe , gheâ , gheá trong baøi .
_ Cho hs nhaéc laïi luaät chính taû khi ñöùng tröôùc e ,eâ , i thì vieát con chöõ g naøo .
_ HS ñoïc vaø phaân tích , vieát vaøo vôû .
Cho hs ñoïc tron töø ñaõ vieát .
GV thu baøi chaám ñeåm nhaän xeùt .
4. Củng cố : 
 _ GV heä thoáng laïi baøi .
5 . Dặn dò : 
 -Về nhà xem bài chuẩn bị bài sau
 -GV NX tiết học
_ HS ñoïc .
_ HS neâu .
_ HS ñoïc trong SGK.
_ HS vieát .
-HS vieát .
 TIEÁT 3 REØN TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI PPCT T 6 
CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RĂNG
 I. MỤC TIÊU
 - HS biết : Cách giữ vệ sinh răng miệng để phong sâu răng
 - Chăm sóc răng đúng cách 
 -HS bieát tự giác súc miệng sau khi ăn và đánh răng hằng ngày 
 II. CHUẨN BỊ 
- GV: tranh , giáo án
- HS: SGK
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY& HỌC
HĐGV
HĐHS
1.Ổn định . 
2. Kiểm tra bài cũ 
3.Bài mới 
_ Cho hs neâu caùch phoøng traùnh saâu raêng nhö theá naøo ?.
_ Muoán khoâng bò saâu raêng em phaûi laøm gì ? .
_ Em ñaõ thöïc hieän veä sinh raêng mieäng haèng ngaøy chöa ?.
_ Neân ñaùnh raêng, suùc mieäng vaøo luùc naøo thì toát nhaát?
_ Taïi sao khoâng neân aên nhieàu baùnh keïo, ñoà ngoït?
_Phaûi laøm gì khi raêng ñau hoaëc raêng bò lung lay?
Keát luaän:GV vöøa noùi vöøa cho caû lôùp quan saùt moâ hình haøm raêng Haøm raêng treû em coù ñaày ñuû laø 20 chieác-goïi laø raêng söõa. Khi raêng söõa hoûng hay ñeán tuoåi thay, raêng söõa seõ bò lung lay vaø ruïng (khoaûng 6 tuoåi, chính laø tuoåi cuûa HS lôùp 1), khi ñoù raêng môùi seõ ñöôïc moïc leân, chaéc chaén hôn, goïi laø raêng vónh vieãn (GV coù theå höôùng daãn caùc em khi thaáy raêng cuûa mình coù hieän töôïng lung lay thì neân laøm gì vaø laøm theá naøo ñeå raêng môùi moïc ñeïp). Neáu raêng vónh vieãn bò saâu, bò ruïng thì seõ khoâng moïc laïi nöõa. Vì vaäy, vieäc giöõ veä sinh vaø baûo veä raêng laø raát caàn thieát vaø quan troïng
 4.Củng cố :
-GV hệ thống lại bài học 
 5.Dặn dò Về nhà xem lại bài chuẩn bị bài sau
 GVNX tiết học 
+HS (theo caëp) laøm vieäc theo chæ daãn cuûa GV.
_Moät soá HS traû lôøi caâu hoûi. Caùc HS khaùc vaø GV coù theå boå sung.
 NGAØY SOAÏN 19/9
NGAØY DAÏY 21/9
 Thöù ba ngaøy 21 thaùng 9 naêm 2010
 TIEÁT 1 TIEÁNG VIEÄT PPCT T3-4
 h
	THEO S ... 
 - GV: Tranh , giáo án
 - HS : Vở bài tập đạo đức
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HĐGV
HĐHS
1.Ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ
 GVKT bài :”giữ gìn sách vở và ÑDHT ( tiết 1)
 GV NX tuyên dương
3. Bài mới : GTB ghi tựa đề
 Hoạt động 1 : Thi “ sách vở ai đẹp nhất”.
 -GV nêu yêu cầu cuộc thi và tuyên bố thành phần ban giám khảo
 - Có 2 vòng thi : vòng 1 thi ở tổ , vòng 2 thi ở lớp
 - Tiêu chuẩn chấm thi :
 + Có đủ sách vở, đồ dùng học tập theo quy định
 + Sách vở và đồ dùng học tập sạch sẽ không nhàu nát xộc xệch...
 - GV cho HS trưng bày đồ dùng sách vở lên bàn
 - Cho ban giám khảo đi chấm và chọn sách vở đẹp nhất đi thi vòng 2
 - Thi vòng 2 giám khảo công bố kết quả khen thưởng cá , tổ thắng cuộc
* HSKG :Bieát nhaéc nhôû baïn beø cuøng thöïc hieän giöû gìn saùch vôû ÑDHT 
 GV KL
 Nghỉ giữa tiết
 Hoạt động 2 : Hát bài : “ sách bút thân yêu “
 + GV hát mẫu 1 lần 
 - Cho HS đọc thuộc lời ca
 - Dạy HS hát từng câu theo móc xích 
 - chia dãy hát và vỗ tay
 - Gọi HS lên hát trước lớp
 – GV NX tuyên dương
 +GVKL
 Hoạt động 3 : 
 - GVHD HS đọc câu thơ cuối bài 
** GDBVMT :Giöõ gìn saùch vôû ÑDHT can thaän , saïch ñeïp laø 1 vieäc laøm goùp phaàn tieát kieäm taøi nguyeân thieân nhieân , BVMT , laøm cho MT luoân saïch ñeïp 
 GVKL chung
4. Củng cố : GV hệ thống lại nội dung bài học
 GV liên hệ thực tế 
5.Dặn dò : Về nhà học bài chuẩn bị bài sau
 GV NX tiết học
HS hát
2HS lên trả lời
HS nhắc lại
HS trưng bày đồ dùng
HS hát cả lớp
HS đại diện lên hát 
HS ñoïc thô 
HS nhắc lại nội dung bài
 BUOÅI CHIEÀU 
 TIEÁT 1 REØN TOAÙN PCTT TIEÁT 23
 LUYỆN TẬP CHUNG
 I.MỤC TIÊU: 
 -HS nhận biết số lượng trong phạm vi 10
 -Biết đọc viết số 10, đếm và so sánh các số trong phạm vi 0
 -Biết thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10 _ Bieát xeáp hình theo maãu 
 II. CHUẨN BỊ 
 -GV: Phiếu , giáo án
 - HS: SGK, bảng con
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HĐGV
HĐHS
1.Ổn định 
2. KTBC
3.Bài mới : 
GTB ghi tựa đề
 - HD HS làm bài tập vaøo VBT
 Bài 1 : Noái GV nêu yêu cầu 
 - GV gắn tranh lên HDHS tìm hiểu nội dung tranh 
 - GV làm mẫu 1 tranh 
 - GV HDHS làm các tranh còn lại .
 Bài 2 : Vieát caùc soá öø 0 ñeán 10
 - HD HS viết số 
 - GV theo dõi giúp HS yếu
 Bài 3 : Soá Gọi HS nêu yêu cầu 
 - HD HS viết số VBT
 - GV NX sửa sai 
 Nghỉ giữa tiết
 Bài 4 : Xeáp caùc soá 
 - HD HS làm vào trong VBT
 - GV chấm điểm NX sửa sai
 -Gọi HS lên chữa bài 
 Bài 5: GV nêu YC 
 GV gắn hình mẫu lên gọi HS nhận xét cách xép hình 
 -GV HDHS xép hình theo mẫu
 -GV thu baøi chaám ñieåm 
4. Củng cố : 
 -GV heä thoáng laïi baøi 
 -GV NX tuyên dương
5 . Dặn dò : 
-Về nhà xem lại bài chuẩn bị bài sau
 -GV NX tiết học 
HS nhắc lại
HS làm trong SGK
HS lên chữa bài
HS viết trong vở
HS làm trong phiếu
HS sử dụng hình xếp lên mặt bàn
 TIEÁT 2 REØN TIEÁNG VIEÄT PPCT T4
 Gi,dì,ghì
I, MUÏC TIEÂU.
 _ HS ñoïc laïi baøi ñaõ hoïc .vaø caâu öùng duïng trong baøi coù aâm gi.
_ HS vieát ñöôïc caùc töø trong baøi coù aâm gi ,d .
_ HS bieát phaân bieät ñöôïc khi naøo söû duïng d/gi .
II. CHUAÅN BÒ 
_ GV : G.A 
_HS ; SGK + Vôû 
III .HOAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
 HÑGV
 HÑHS 
 1 . Ổn định 
 2. KTBC 
 3 Bài mới 
@ Cho hs neâu caùc töø coù aâm d vaø gi , gv ghi leân baûng .
 - GV cho hs ñoïc baøi treân baûng .
Cho hs ñoïc caù nhaân , ñoàng thanh, nhoùm 
GV chænh söûa cho hs .
Cho hs ñoïc baøi trong SGK trang 36 - 37.
Cho hs ñoïc caù nhaân .
Cho hs ñoïc theo nhoùm , ñoàng thanh.
 Cho hs yeáu leân ñoïc baøi .
@ Cho hs vieát .
_ GV ñoïc cho hs vieát caùc tieáng nhö : giaù ,giaø , giaõ , dì , gì , daï , daõ vaø caâu trang 37 trong baøi .
_ HS ñoïc vaø phaân tích , vieát vaøo vôû .
Cho hs ñoïc tron töø ñaõ vieát .
GV thu baøi chaám ñeåm nhaän xeùt .
4.Củng cố: 
 -GV hệ thống nội dung bài học
5. Dặn dò: 
 - GV NX tieát hoïc . 
_ HS neâu.
_ HS ñoïc .
_ HS ñoïc trong SGK.
_ HS vieát .
 TIEÁT 3 REØN THEÅ DUÏC PPCT T6
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ, TC VAÄN ÑOÄNG 
 I.MỤC TIÊU
 - Bieát caùch taäp hôïp haøng doïc , doùng thaúng haøng doïc 
 - Bieát caùch ñöùng nghieâm, ñöùng nghæ . Nhaän bieát ñuùng höôùng ñeå xoay ngöôøi theo höôùng ñoù. 
 - Laøm quen caùch doàn haøng , daøn haøng. Bieát caùch chôi troø chôi 
 II.HOẠT ĐÔNG DẠY VÀ HỌC
 ND
KL
 TCLT
1.Phần mở đầu
 -GV phổ biến nội dung bài học
 -Cho HS khôûi ñoäng .
 -Cho HS chơi trò chơi “ diệt các con vật có hại”
2.Phần cơ bản 
- Ôn tập hợp hàng dọc , dóng hàng dọc, đứng nghiêm nghỉ , quay phải , quay trái
 + GV cho HS tập 2 lần 
 - dãn hàng , dồn hàng 
 - Cho HS tập cả lớp 
 - GV theo dõi giúp HS yếu 
 - Chia tổ nhóm tập 
 – GV sửa sai cho HS
 - Gọi đại diện lên tập trước lớp
 – GVNX tuyên dương
-Ôn trò chơi : Qua đường lội
 + GV nêu tên trò chơi
 + GV giới thiệu lại cách chơi 
 + GV làm mẫu lại trò chơi
 - Cho HS chơi thử 1 lần
 - Lần 2 cho HS chơi chính thức
 + GV NX sửa sai cách chơi 
 - GV ñöa ra hình thöùc phaït ai laøm sai
3. Phần kết thúc
 -GV hệ thống bài học
 -Cho HS hát và vỗ tay
 -GV NX tiết học
5-6’
5-8’
5-8’
1-2l
1-2 l
5-6’
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * * 
 * * * * * * *
 *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * * 
 * * * * * * * *
 * ** * * * * * 
 *
NGAØY SOAÏN 22/9
NGAØY DAÏY 24/9
 Thöù saùu ngaøy 24 thaùng 9naêm 2010
 TIEÁT 1 TOAÙN PPCT T24
 LUYỆN TẬP CHUNG
 I.MỤC TIÊU: 
 - So saùnh ñöôïc caùc soá trong phaïm vi 10. Caáu taïo cuûa soá 10
 - Saép xeáp ñöôïc caùc soá theo thöù töï ñaõ XÑ trong phaïm vi 10 
 - Baøi 1, baøi 2, baøi 3, baøi 4 
 * HS khaù gioûi : Laøm heát caùc baøi taäp 
 II. CHUẨN BỊ 
- GV: Phiếu , giáo án
- HS: SGK , bảng con
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HĐGV
HĐHS
1.Ổn định 
2. Kiểm tra bài cũ : 
- KTB: Luyeän taäp chung 
_ GV NX ghi điểm
3.Bài mới :
 GTB ghi tựa 
 Bài 1 : Gọi HS nêu yêu cầu 
 - GV HDHS làm vào SGK
 - Gọi HS lên chữa bài ở bảng lớp
 -GV NX tuyên dương
 Bài 2 : Gọi HS nêu yêu cầu 
 - HD HS làm vào trong vở
 - GV theo dõi giúp HS yếu
 - GV chấm điểm NX tuyên dương
 Bài 3 : GV gọi HS nêu yêu cầu 
 - HD HS làm vào bảng con
 - GV NX sửa sai 
 Nghỉ giữa tiết
 Bài 4 : GV nêu yêu cầu 
 - HD HS làm vào trong phiếu
 GV theo dõi giúp HS yếu
 - GV chấm điểm NX sửa sai
 -Gọi HS lên chữa bài 
 * Bài 5: GV nêu YC ( HS khaù gioûi )
 - GV gắn hình tam giác lên bảng
 -Gọi HS trả lời miệng
 - GV NX sửa sai bổ sung
4. Củng cố : 
 -GV heä thoáng laïi baøi 
 -GVNX tuyên dương
5 . Dặn dò : 
 Về nhà xem lại bài chuẩn bị bài sau
 GV NX tiết học 
HS nhắc lại
HS nêu yêu cầu
HS làm trong SGK
HS lên chữa bài
HS viết trong vở
HS nêu yêu cầu
HS làm vào bảng con
HS làm trong phiếu
a. 2,5,6,8,19
b. 9,8,6,5,2
Có 3 hình tam giác
3 bạn đại diện lên chơi
 TIEÁT 2-3 TIEÁNG VIEÄT PPCT T9-10
 kh
 THEO SAÙCH THIEÁT KEÁ 
 TIEÁT 4 AÂM NHAÏC PPCT T6
 HOÏC HAÙT : BAØI TÌM BAÏN THAÂN
 GV CHUYEÂN TRAÙCH DAÏY
 BUOÅI CHIEÀU
 TIEÁT 1 REØN TOAÙN PPCT T 24
 LUYỆN TẬP CHUNG
 I/ MỤC TIÊU: 
 - So saùnh ñöôïc caùc soá trong phaïm vi 10. Caáu taïo cuûa soá 10
 - Saép xeáp ñöôïc caùc soá theo thöù töï ñaõ XÑ trong phaïm vi 10 
 II. CHUẨN BỊ 
- GV: Phiếu , giáo án
- HS: SGK , bảng con
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HĐGV
HĐHS
1.Ổn định 
2. Kiểm tra bài cũ : 
3.Bài mới :
 GTB ghi tựa 
 Bài 1 : Soá ? Gọi HS nêu yêu cầu 
 - GV HDHS làm vào VBT
 - Gọi HS lên chữa bài ở bảng lớp
 Bài 2 : = Gọi HS nêu yêu cầu 
 - HD HS làm vào trong vở
 - GV theo dõi giúp HS yếu
 - GV chấm điểm NX tuyên dương
 Bài 3 : Soá ? GV gọi HS nêu yêu cầu 
 - HD HS làm vào bảng con
 - GV NX sửa sai 
Bài 4 :Vieát caùc soá GV nêu yêu cầu 
 - HD HS làm vào trong phiếu
 GV theo dõi giúp HS yếu
 - GV chấm điểm NX sửa sai
 -Gọi HS lên chữa bài 
 Bài 5: Ñieàn soá thích hôïp 
 - GV gắn hình tam giác lên bảng
 -Gọi HS trả lời miệng
 - GV NX sửa sai bổ sung
_ GV thu vôû chaám baøi 
4. Củng cố : 
 -GV heä thoáng laïi baøi 
 -GVNX tuyên dương
5 . Dặn dò : 
 Về nhà xem lại bài chuẩn bị bài sau
 GV NX tiết học 
HS nhắc lại
HS nêu yêu cầu
HS làm trong VBT
HS lên chữa bài
HS viết trong vở BT
HS nêu yêu cầu
HS làm vào bảng con
HS làm trong phiếu
Có 3 hình tam giác
 TIEÁT 2 NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP PPCT T6
 TROØ CHÔI : ÑOÅI NHAØ .
I . MUÏC TIEÂU
_ HS bieát chôi troø chôi , bieát ñoaøn keát chôi vôùi baïn . 
 _ HS ñöôïc hoaït ñoäng thö giaõn vui veû .
_ HS yeâu thích moân hoïc .
II. CHUAÅN BÒ .
_ GV : G.A + troø chôi .
III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC 
 HÑGV
	HÑHS
1. Ổn định 
2 . KTBC 
 3. Bài mới ‘
Giới thiệu bài:
GV neâu teân troø chôi troø chôi vaø phoå bieán luaät chôi .
GV HD HS caùch chôi . Cho hs xeáp thaønh voøng troøn vaø ñeám töø 1 ñeán 3 . caùc soá 1 vaø 3 chuïm 2 tay laïi taïo thaønh maùi nhaø . Baïn mang soá 2 ôû trong nhaø , khi quaûn troø hoâ ñoåi naø hì chaïy ñi tìm cho mình moät nhaø môùi .
 GV cho hs chôi .
 GV NX , söûa sai .
GV yeâu caàu hs chôi troø chôi .
GV cho hs chôi .
 Cho caû lôùp cuøng chôi .
GV nhaän xeùt , tuyeân döông .
4 Cuûng coá .
_ GV heä thoáng laïi baøi .
.5 Daën doø .
Veà oân laïi troø chôi . GV nhaän xeùt tieát hoïc .
_ HS nghe .
_ HS chôi .
_ HS chôi .
_ Caû lôùp cuøng chôi .
 TIEÁT 5 SINH HOẠT LỚP PPCT : 6
 I. NHẬN ĐỊNH 
- GV nhaän xeùt trong tuaàn ,qua .
- GV tuyeân döông 1 soá hs coù tieán boä trong tuaàn .
+ Neâu nhöõng öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm trong tuaàn qua .
Neà neáp vaøo lôùp ñuùng giôø .
Veä sinh caù nhaän saïch seõ .
Moät soá baïn chöa ñi hoïc ñuùng giôø .
Moät soà baïn coøn queân ñoà duøng saùch vôû .
Baøi cuõ coøn moät soá baïn chöa thuoäc 
Veä sinh caù nhaân chöa ñuùng ñoàng phuïc .
 II. PHƯƠNG HƯỚNG 
 - Tieáp tuïc duy trì sæ soá lôùp .
 _ Chuaån bò ñoà duøng nay ñuû khi ñeán lôùp .
 _ Hoïc vaø laøm baøi khi ñeán lôùp .
 _ Veä sinh caù nhaän saïch seõ .
 _ Tieáp tuïc keøm hs yeáu keùm cuûa lôùp nhö : Haøo ,Kieät , Tieán ,Nhaân , Baøo ,Phöông ,,,
 III. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP 
 _ GV toå chöùc moät soá troø chôi . 
 _ Cho hs leân haùt caùc baøi haùt ñaõ hoïc .
 _ GV nhaän xeùt , tuyeân döông 
 KHOÁI TRÖÔÛNG DUYEÄT 
 NGUYEÃN THÒ HAØ
 CHUYEÂN MOÂN DUYEÄT

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 6 M.doc