Kế hoạch bài dạy lớp 1 - Tuần 14 - Trường THCS Lê Duẩn

Kế hoạch bài dạy lớp 1 - Tuần 14 - Trường THCS Lê Duẩn

Bài 54: UNG - ƯNG

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : ung, ưng, bông súng, sừng hươu.

2.Kĩ năng :Đọc được câu ứng dụng :” Không sơn mà đỏ

 Không gõ mà kêu ”

3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Rừng, thung lũng, suối đèo.

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: bông súng, sừng hươu

 -Tranh câu ứng dụng: Không sơn mà đỏ

 -Tranh minh hoạ phần luyện nói: Rừng, thung lũng, suối đèo.

-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

 

doc 19 trang Người đăng haihoa92 Lượt xem 733Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy lớp 1 - Tuần 14 - Trường THCS Lê Duẩn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 14
Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009
 Học vần
Bài 54: UNG - ƯNG
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : ung, ưng, bông súng, sừng hươu.
2.Kĩ năng :Đọc được câu ứng dụng :” Không sơn mà đỏ
 Không gõ mà kêu”
3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Rừng, thung lũng, suối đèo.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: bông súng, sừng hươu
 -Tranh câu ứng dụng: Không sơn mà đỏ
 -Tranh minh hoạ phần luyện nói: Rừng, thung lũng, suối đèo.
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.
III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc bảng và viết bảng con :
 rặng dừa, phẳng lặng, vầng trăng, nâng niu ( 2 – 4 em đọc, lớp viết bảng con) 
 -Đọc bài ứng dụng: Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi. Sóng vỗ bờ rì rào, rì rào.
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
+Mục tiêu:
+Cách tiến hành :
Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới: ung ưng– Ghi bảng
2.Hoạt động 2 :Dạy vần:
 +Mục tiêu: nhận biết được: ung, ưng, bông súng,..
+Cách tiến hành :
 a.Dạy vần: ung
-Nhận diện vần : Vần ung được tạo bởi: u và ng
 GV đọc mẫu
 Hỏi: So sánh ung và ong?
 -Phát âm vần:
-Đọc tiếng khoá và từ khoá : súng, bông súng
-Đọc lại sơ đồ:
 ung
 súng
 bông súng
b.Dạy vần âng: ( Qui trình tương tự)
 ưng 
 sừng
 sừng hươu
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
 Å Giải lao
-Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu ( Hướng dẫn cách đặt bút, lưu ý nét nối)
-Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
 cây sung củ gừng
 trung thu vui mừng
3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
Tiết 2:
1.Hoạt động 1: Khởi động
2. Hoạt động 2: Bài mới:
+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
 Luyện nói theo chủ đề
+Cách tiến hành : 
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS 
 b.Đọc câu ứng dụng: 
 “Không sơn mà đỏ
 Không gõ mà kêu
 Không khều mà rụng”. 
 c.Đọc SGK:
 Å Giải lao
d.Luyện viết:
e.Luyện nói:
 +Mục tiêu:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung 
“Rừng, thung lũng, suối đèo.”.
+Cách tiến hành :
Hỏi:-Trong rừng thường có những gì?
 -Em thích nhất gì ở rừng?
 -Em có biết thung lũng, suối, đèo ở đâu không?
-Em chỉ xem trong tranh đâu là thung lũng, suối,đèo?
 -Có ai trong lớp đã được vào rừng?
 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: ung
Giống: kết thúc bằng ng
Khác : ung bắt đầu bằng u
Đánh vần ( c nhân - đthanh)
Đọc trơn ( cá nhân - đthanh)
Phân tích và ghép bìa cài: súng
Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Viết b.con:
 ung ưng bơng súng 
 s ừng hơưu
Tìm và đọc tiếng có vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
(cá nhân - đồng thanh)
Đọc (cá nhân 10 em – đthanh)
Nhận xét tranh.
Giải câu đố: (ông mặt trời, sấm, hạt mưa).Đọc (cnh–đth)
HS mở sách. Đọc c nh (10 em)
Viết vở tập viết
ung ưng bơng súng 
 s ừng hơưu
Quan sát tranh và trả lời
-------------------------------------------------------
§¹o ®øc
Bµi 7 : §i häc ®Ịu vµ ®ĩng giê (tiÕt1 )
I- Mơc tiªu:
1. KiÕn thøc: HiĨu Ých lỵi cđa viƯc ®i häc ®Ịu vµ ®ĩng giê, vµ ®Ĩ ®i häc ®Ịu vµ ®ĩng giê cÇn lµm g×.
2. KÜ n¨ng: BiÕt thùc hiƯn viƯc®i häc ®Ịu vµ ®ĩng giê, chuÈn bÞ c¸c c«ng viƯc cÇn thiÕt ®Ĩ ®i häc ®Ịu vµ ®ĩng giê.
3. Th¸i ®é: Tù gi¸c ®i häc ®ĩng giê, yªu quý b¹n ®i häc ®ĩng giê.
II §å dïng:
Gi¸o viªn: Tranh vÏ bµi tËp sè 1.
Häc sinh: Vë bµi tËp.
III- Ho¹t ®éng d¹y häc chÝnh:
1. Ho¹t ®éng 1: KiĨm tra bµi cị (5')
- H¸t bµi h¸t Quèc ca ViƯt Nam.
- T­ thÕ khi chµo cê nh­ thÕ nµo?
2. Ho¹t ®éng 2: Giíi thiƯu bµi (2')
- HS ®äc ®Çu bµi.
- Nªu yªu cÇu, ghi ®Çu bµi
3. Ho¹t ®éng 3: KĨ chuyƯn theo tranh (8')
- Ho¹t ®éng
- Treo tranh bµi tËp sè 1, giíi thiƯu vỊ c¸c nh©n vËt trong tranh, gäi HS nãi xem chuyƯn g× sÏ x¶y ra víi b¹n thá vµ b¹n rïa?
- b¹n thá vµo líp muén, b¹n rïa ®i häc ®ĩng giê
- V× sao thá nhanh nhĐn mµ ®i häc muén?
- v× hay la cµ m¶i ch¬i.
- Qua c©u chuyƯn em thÊy b¹n nµo ®¸ng khen?
Chèt: Thá la cµ lªn ®i häc muén, thËt ®¸ng chª, rïa tuy chËm ch¹p nh­ng vÉn cè g¾ng ®i häc ®ĩng giê thËt ®¸ng khen.
- b¹n rïa v× biÕt m×nh chËm ch¹p nh­ng b¹n vÉn cè g¾ng ®Ĩ ®i häc ®ĩng giê.
4. Ho¹t ®éng 4: §ãng vai (10')
- ho¹t ®éng nhãm
- Cho HS quan s¸t c¸c tranh trong bµi tËp sè 2, nªu néi dung tõng tranh. Ph©n nhãm ®ãn vai theo tranh nµo.
- ®ãgn vai theo tranh ®­ỵc ph©n c«ng trong nhãm.
- Gäi c¸c nhãm lªn ®ãng vai tr­íc líp.
- quan s¸t c¸ch øng xư cđa nhãm b¹n
- NhËn xÐt c¸ch øng xư cđa nhãm b¹n, nÕu em cã mỈt ë ®ã em sÏ nãi g× víi b¹n?
- nh¾c b¹n dËy sím ®i häc
Chèt: §Ĩ ®i häc ®­ỵc ®ĩng giê em cÇn lµm g×?
- cÇn dËy sím, mĐ gäi lµ bËt dËy ngay
5. Ho¹t ®éng 5: Liªn hƯ b¶n th©n (6')
- B¹n nµo trong líp m×nh hay ®i häc muén? B¹n cã ®¸ng khen kh«ng?
- tù liªn hƯ ®Õn líp vµ nh¾c nhë b¹n c©n cè g¾ng lÇn sau.
- B¹n nµo ®· ®i häc ®ĩng giê, em ®· lµm thÕ nµo ®Ĩ ®i häc ®­ỵc ®ĩng giê?
- em®· dËy sím, ®Ĩ ®ång hå bµo thøc, t¸c phong nhanh nhĐn
6. Ho¹t ®éng 6: Cđng cè dỈn dß (5')
- NhËn xÐt giê häc.
- VỊ nhµ thùc hiƯn theo ®iỊu ®· häc.
- ChuÈn bÞ bµi sau : TiÕt 2.
----------------------------------------------------------
To¸n
phÐp céng trong ph¹m vi 8
I. Mơc tiªu
- TiÕp tơc cđng cè kh¸i niƯm phÐp céng
- Thµnh lËp vµ ghi nhí b¶ng céng trong ph¹m vi 8
 - BiÕt lµm phÐp tÝnh céng trong ph¹m vi 8
II. §å dïng
- Sư dơng ®å dïng d¹y to¸n líp 1
III. Ho¹t ®éng 
1. Ho¹t ®éng 1: Bµi cị
- Cho häc sinh ch÷a bµi tËp vỊ nhµ
- Häc sinh luyƯn b¶ng
2. Ho¹t ®éng 2: Bµi míi
a) Giíi thiƯu: PhÐp céng – B¶ng céng trong ph¹m vi 8
- Cho häc sinh quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái
- Gi¸o viªn rĩt ra b¶ng céng
 7 + 1 = 8
 1 + 7 = 8
H­íng dÉn häc sinh quan s¸t tranh vÏ råi nªu bµi to¸n “ TÊt c¶ cã 7 h×nh tam gi¸c, thªm 1 h×nh. Hái cã mÊy h×nh?”
Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh quan s¸t h×nh vÏ tù nªu ®­ỵc kÕt qu¶ cđa phÐp tÝnh 7 + 1 råi tù viÕt kÕt qu¶ ®ã vµo chè chÊm 7+ 1 = 
- Häc sinh quan s¸t tranh tr¶ lêi c©u hái
Cã 7 h×nh tam gi¸c, thªm 1 h×nh, tÊt c¶ cã 8 h×nh tam gi¸c 
7 + 1 = 8
3. Ho¹t ®éng 3: LuyƯn tËp h­íng dÉn häc sinh thùc hµnh phÐp céng trong ph¹m vi 8
Bµi 1: Cho häc sinh nªu yªu cÇu cđa bµi råi lµm bµi vµ ch÷a bµi.
Bµi 2: Gäi häc sinh nªu c¸ch lµm bµi råi häc sinh lµm bµi vµ ch÷a bµi
Bµi 3: Cho häc sinh nªu c¸ch lµm bµi (TÝnh nhÈm vµ viÕt kÕt qu¶) råi tù lµm bµi vµ ch÷a bµi
Bµi 4: Cho häc sinh quan s¸t tranh vµ thùc hiƯn phÐp tÝnh øng víi bµi to¸n ®· nªu
- Häc sinh luyƯn b¶ng con
- Häc sinh lµm theo nhãm
- §¹i diƯn nhãm lªn tr¶ lêi 
- Häc sinh tÝnh nhÈm vµ lµm bµi vµo vë
- Häc sinh lµm bµi
 6 + 2 = 8
4. Ho¹t ®éng 4: Cđng cè dỈn dß
- Häc sinh nh¾c l¹i b¶ng céng trong ph¹m vi 7
- VỊ nhµ lµm bµi tËp ë vë bµi tËp to¸n
- Xem tr­íc bµi: PhÐp trõ trong ph¹mvi 8
-----------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009
Bài 55: eng - iêng
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : eng, iêng, lưỡi xẻng, trống, chiêng.
2.Kĩ năng :Đọc được câu ứng dụng :” Dù ai nói ngả nói nghiêng
 Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”
3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Ao, hồ, giếng.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: lưỡi xẻng, trống, chiêng.Tranh câu ứng dụng 
 -Tranh minh hoạ phần luyện nói: Ao, hồ, giếng.
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.
III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc bảng và viết bảng con :
 cây sung, trung thu, củ gừng, vui mừng ( 2 – 4 em đọc, lớp viết bảng con) 
 -Đọc bài ứng dụng: Không sơn mà đỏ( 2 em)
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
+Mục tiêu:
+Cách tiến hành :
Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới:eng, iêng – Ghi bảng
2.Hoạt động 2 :Dạy vần
+Mục tiêu: nhận biết được: eng, iêng, lưỡi xẻng, 
 trống, chiêng.
+Cách tiến hành :
 a.Dạy vần: eng
-Nhận diện vần : Vần eng được tạo bởi: e và ng
 GV đọc mẫu
 Hỏi: So sánh eng và ong?
 -Phát âm vần:
-Đọc tiếng khoá và từ khoá : xẻng, lưỡi xẻng
-Đọc lại sơ đồ:
 eng
 xẻng
 lưỡi xẻng
b.Dạy vần iêng: ( Qui trình tương tự)
 iêng 
 chiêng
 trống chiêng
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
 Å Giải lao
-Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu ( Hướng dẫn cách đặt bút, lưu ý nét nối)
-Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
 cái xẻng củ riềng
 xà beng bay liệng
3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
Tiết 2:
1.Hoạt động 1: Khởi động
2. Hoạt động 2: Bài mới:
+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
 Luyện nói theo chủ đề
+Cách tiến hành : 
a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
b.Đọc câu ứng dụng: “ Dù ai nói ngả nói nghiêng
 Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” 
 c.Đọc SGK:
Å Giải lao
d.Luyện viết: như tiết 1
e.Luyện nói:
+Mục tiêu:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: 
“Ao, hồ, giếng”.
+Cách tiến hành :
Hỏi:-Trong tranh vẽ gì? Chỉ đâu là giếng?
 -Em thích nhất gì ở rừng?
 -Những tranh này đều nói về cái gì?
 -Nơi em ở có ao, hồ, giếng không?
 -Ao, hồ, giếng có gì giống và khác nhau?
 -Làm gì để giữ vệ sinh cho nước ăn?
 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
 ... Qui trình tương tự)
 ương 
 đường
 con đường
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
 Å Giải lao
-Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu ( Hướng dẫn cách đặt bút, lưu ý nét nối)
uơng ương quả chuơng 
 con đường 
-Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
 rau muống nhà trường
 luống cày nương rẫy
3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
Tiết 2:
1.Hoạt động 1: Khởi động
2. Hoạt động 2: Bài mới:
+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
 Luyện nói theo chủ đề
+Cách tiến hành : 
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS b.Đọc câu ứng dụng: 
 “ Nắng đã lên. Lúa trên nương chín vàng. Trai 
 gái bản mường cùng vui vào hội.”
 c.Đọc SGK:
Å Giải lao
d.Luyện viết:
e.Luyện nói:
+Mục tiêu:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: 
“Đồng ruộng”.
+Cách tiến hành :
Hỏi:-Lúa, ngô, khoai, sắn được trồng ở đâu?
 -Ai trồng lúa, ngô, khoai, sắn? 
-Trên đồng ruộng, các bác nông dân đanglàm gì?
 -Ngoài những việc như bức tranh đã vẽ, em còn thấy các bác nông dân còn làm những việc gì khác?
 -Nếu không có nông dân làm ra lúa, ngô, khoai, chúng ta có cái gì để ăn không?
3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: uông.
Giống: kết thúc bằng ng
Khác : uông bắt đầu bằng uô
Đánh vần đọc trơn ( c nh - đ th)
Phân tích và ghép b.cài: chuông
Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Viết b.con: uông, ương,
 quả chuông, con đường.
Tìm và đọc tiếng có vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
(c nhân - đ thanh)
Đọc (cá nhân 10 em – đthanh)
Nhận xét tranh.
Đọc (cnhân–đthanh)
HS mở sách. Đọc cá nhân 10 em
Viết vở tập viết
Quan sát tranh và trả lời
----------------------------------------------------------
To¸n 
TiÕt 54: LuyƯn tËp (T75)
I- Mơc tiªu:
1. KiÕn thøc: Cđng cè c¸c phÐp tÝnh céng, trõ ph¹m vi 8
2. KÜ n¨ng: Lµm tÝnh céng, trõ trong ph¹m vi 8 thµnh th¹o.
3. Th¸i ®é: Say mª häc to¸n.
II- §å dïng:
 Gi¸o viªn: Tranh vÏ minh ho¹ bµi 4.
III- Ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu:
1. Ho¹t ®éng 1: KiĨm tra bµi cị (5')
- §äc b¶ng céng, trõ ph¹m vi 8?
- TÝnh: 5+3 = ...., 8 - 3 =...
2. Ho¹t ®éng 2: Giíi thiƯu bµi (2')
- Nªu yªu cÇu giê häc, ghi ®Çu bµi
- N¾m yªu cÇu cđa bµi.
3. Ho¹t ®éng 3: LuyƯn tËp (20')
Bµi 1: Gäi HS nªu yªu cÇu cđa bµi.
- tù nªu yªu cÇu cđa bµi
- Kh¾c s©u mèi quan hƯ gi÷a phÐp céng vµ trõ, ®ỉi chç c¸c sè trong phÐp céng.
- HS tù nªu yªu cÇu, tÝnh nhÈm vµ ch÷a bµi.
Bµi 2: Ghi ®Ị bµi:
- HS nªu c¸ch lµm, lµm vµo vë, ®ỉi bµi nhau ®Ĩ ch÷a.
Bµi 3: TÝnh:
- HS tù lµm vµ ®äc kÕt qu¶.
Bµi 4: Treo tranh, yªu cÇu häc sinh quan s¸t nªu bµi to¸n ?
- Yªu cÇu HS viÕt phÐp tÝnh phï hỵp víi ®Ị to¸n.
Bµi 5: Gäi HS nªu yªu cÇu.
- Cã 8 qu¶ t¸o lÊy ®i 2 qu¶ cßn mÊy qu¶ ? (8-2 = 6). Hay: Cã 6 qu¶ t¸o trong lµn, 2 qu¶ t¸o ë ngoµi, hái tÊt c¶ cã mÊy qu¶ ? (6+2=8)
- quan s¸t vµ nªu c¸ch lµm bµi, sau ®ã lµm vµ ch÷a bµi.
4. Ho¹t ®éng 4: Cđng cè - dỈn dß (5')
- Ch¬i thi ghÐp phÐp tÝnh nhanh.
- NhËn xÐt giê häc
- VỊ nhµ häc l¹i bµi, xem tr­íc bµi: PhÐp céng ph¹m vi 9
--------------------------------------------------------
Học vần :
Bài 57: ang - anh
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : ang, anh, cây bàng, cành chanh.
2.Kĩ năng :Đọc được câu ứng dụng : Không có chân, có cánh
 Sao gọi là con sông
3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Buổi sáng.
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: cây bàng, cành chanh.
 -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói: Đồng ruộng.
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.
III.Hoạt động dạy học: Tiết1 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc và viết bảng con : rau muống, luống cày, nhà trường, nương rẫy ( 2 – 4 em đọc) 
 -Đọc câu ứng dụng: Nắng đã lên. Lúa trên nương chín vàng. Trai gái bản mường cùng..
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
+Mục tiêu:
+Cách tiến hành :
Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới:ang, anh– Ghi bảng
2.Hoạt động 2 :Dạy vần:
+Mục tiêu: nhận biết được: ang, anh, cây bàng,. +Cách tiến hành :
 a.Dạy vần: ang
-Nhận diện vần:Vần ang được tạo bởi: a và ng
 GV đọc mẫu
 Hỏi: So sánh ang và ong?
 -Phát âm vần:
-Đọc tiếng khoá và từ khoá : bàng, cây bàng
-Đọc lại sơ đồ:
 ang
 bàng
 cây bàng
 b.Dạy vần anh: ( Qui trình tương tự)
 anh 
 chanh
 cành chanh
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
 Å Giải lao
-Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu ( Hướng dẫn cách đặt bút, lưu ý nét nối)
ang anh cây bàng cành chanh
-Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
 buôn làng bánh chưng
 hải cảng hiền lành
3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
Tiết 2:
1.Hoạt động 1: Khởi động
2. Hoạt động 2: Bài mới:
+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
 Luyện nói theo chủ đề
+Cách tiến hành : 
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 b.Đọc câu ứng dụng: 
 “Không có chân có cánh, 
 Sao gọi là con sông?
 Không có lá, có cành
 Sao gọi là ngọn gió? ”
c.Đọc SGK:
Å Giải lao
d.Luyện viết:
ang anh cây bàng cành chanh
e.Luyện nói:
 +Mục tiêu:Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung 
“Buổi sáng”.
+Cách tiến hành :
Hỏi:-Đây là cảnh nông thôn hay thành phố?
 -Trong buổi sáng, mọi người đang đi đâu?
 -Trong buổi sáng, mọi người trong gia đình em làm việc gì?
 -Buổi sáng, em làm những việc gì?
 -Em thích buổi sáng nắng hay mưa? Buổi sáng buổi mùa đông hay buổi sáng mùa hè?
 -Em thích buổi sáng, trưa hay chiều? Vì sao?
3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò
Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài:ang.
Giống: kết thúc bằng ng
Khác : ang bắt đầu bằng a
Đánh vần đọc trơn ( c nh - đth)
Phân tích và ghép bìa cài: bàng
Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình.Viết b.con: ang, anh, cây bàng,
 cành chanh.
Tìm và đọc tiếng có vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
(c nhân - đ thanh)
Đọc (cá nhân 10 em – đthanh)
Nhận xét tranh.
Đọc (cnhân–đthanh)
HS mở sách. Đọc cá nhân 10 em
Viết vở tập viết
Quan sát tranh và trả lời
---------------------------------------------------------
To¸n 
TiÕt 53: PhÐp céng trong ph¹m vi 9 (T76)
I- Mơc tiªu:
1. KiÕn thøc: Thµnh lËp b¶ng céng ph¹m vi 9, biÕt lµm tÝnh céng ph¹m vi 9.
2. KÜ n¨ng: Thuéc b¶ng céng ph¹m vi 9.
3. Th¸i ®é: Yªu thÝch häc to¸n.
II- §å dïng:
 Gi¸o viªn: Tranh vÏ minh ho¹ bµi 4.
Häc sinh: Bé ®å dïng to¸n 1.
III- Ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu:	
1. Ho¹t ®éng 1: KiĨm tra bµi cị (5')
- TÝnh: 4+4 = ...., 5+3 =..., 6+2=...
- §äc b¶ng céng ph¹m vi 8 ?
2. Ho¹t ®éng 2: Giíi thiƯu bµi (2')
- Nªu yªu cÇu giê häc, ghi ®Çu bµi
- N¾m yªu cÇu cđa bµi.
3. Ho¹t ®éng 3: Thµnh lËp b¶ng céng 9 (10')
- Ho¹t ®éng c¸ nh©n.
- Yªu cÇu HS lÊy b¶ng cµi, chän mét nhãm ®å vËt råi thªm mét nhãm n÷a ®Ĩ cã 9 ®å vËt, sau ®ã nªu bµi to¸n ®ã c¸c b¹n ?
- HS tiÕn hµnh lµm vµ mang b¶ng cµi ®è c¸c b¹n.
- Gäi HS tr¶ lêi.
- C¸c em kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung cho b¹n. 
- Hái ®Ĩ cã c¸c phÐp céng b¶ng 9, ghi b¶ng
- §äc c¸c phÐp tÝnh.
4. Ho¹t ®éng 4: Häc thuéc b¶ng céng 9 (5')
- Tỉ chøc cho HS häc thuéc b¶ng céng 9.
- Ho¹t ®éng c¸ nh©, tËp thĨ.
5. Ho¹t ®éng 5: LuyƯn tËp (13')
Bµi 1: Cho HS nªu yªu cÇu, tÝnh vµ ch÷a bµi
- HS yÕu, trung b×nh cã thĨ cho sư dơng b¶ng céng.
Bµi 2: Lµm nhÈm vµ nªu kÕt qu¶.
- HS yÕu ch÷a
Bµi 3: HS nªu c¸ch lµm, lµm vµo vë
- HS trung b×nh ch÷a.
Bµi 4: Treo tranh, gäi HS nªu ®Ị bµi, tõ ®ã viÕt phÐp tÝnh.
- Em nµo cã ®Ị bµi kh¸c, tõ ®ã cã phÐp tÝnh kh¸c?
- HS nªu vµ ch÷a bµi.
- HS kh¸, giái ch÷a, cã thĨ viÕt c¸c phÐp tÝnh kh¸c nhau: 8+1, 1+8
6. Ho¹t ®éng 6: Cđng cè - dỈn dß (5')
- Thi ®äc b¶ng céng 9 nhanh.
- NhËn xÐt giê häc
- VỊ nhµ häc l¹i bµi, xem tr­íc bµi: PhÐp trõ ph¹m vi 9
-------------------------------------------------------
Thđ c«ng
GÊp c¸c ®o¹n th¼ng c¸ch ®Ịu
i. mơc tiªu
- Häc sinh biÕt c¸ch gÊp vµ gÊp ®­ỵc c¸c ®o¹n th¼ng c¸ch ®Ịu
II. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn : MÉu gÊp c¸c nÕp c¸ch ®Ịu cã kÝch th­íc lín
 	+ Quy tr×nh c¸c nÕp gÊp (h×nh phãng to)
- Häc sinh: GiÊy mµu cã kỴ « vµ tê giÊy häc sinh, vë thđ c«ng
III. C¸c ho¹t ®éng
1. Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt
- Cho häc sinh quan s¸t mÉu gÊp c¸c ®o¹n th¼ng c¸ch ®Ịu (H×nh 1)
- Gi¸o viªn kÕt luËn: Chĩng c¸ch ®Ịu nhau, cã thĨ chång khÝt lªn nhau khi xÕp chĩng l¹i
- Häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt
2. Gi¸o viªn h­íng dÉn mÉu c¸ch gÊp
a) GÊp nÕp thø nhÊt
- Gi¸o viªn ghim tê giÊy mµu lªn b¶ng, mỈt mµu ¸p s¸t vµo mỈt b¶ng
- Gi¸o viªn gÊp mÐp giÊy vµo « theo ®­êng dÊu.
b) GÊp nÕp thø hai
- Gi¸o viªn ghim tê giÊy l¹i, mỈt mµu ®Ĩ phÝa ngoµi ®Ĩ gÊp nÕp thø hai. C¸ch gÊp gièng nÕp thø nhÊt.
c) GÊp nÕp thø ba:
- Gi¸o viªn lËp l¹i tê giÊy vµ ghim l¹i mÉu lªn b¶ng, gÊp 1 « nh­ 2 nÕp gÊp tr­íc ®­ỵc h×nh 4
d) GÊp c¸c nÕp tiÕp theo
C¸c nÕp gÊp tiÕp theo thùc hiƯn gÊp nh­ c¸c nÕp gÊp tr­íc.
- Häc sinh quan s¸t vµ lµm theo
- Häc sinh quan s¸t h×nh 4 vµ lam theo sù h­íng dÉn cu¶ gi¸o viªn
IV. Cđng cè, dỈn dß
- Gi¸o viªn nhËn xÐt th¸i ®é häc tËp cđa häc sinh.
- Møc hiĨu biÕt cđa häc sinh
- §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cđa häc sinh.
--------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 20 tháng 11 năm 2009
nghỉ lễ 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 14.doc