Giáo án lớp 1 - Trường Tiểu học Việt Thông - Tuần 13

Giáo án lớp 1 - Trường Tiểu học Việt Thông - Tuần 13

I. Mục tiêu: Giúp học sinh:

 - HS thuộc bảng trừ và biết làm tính trừ trong phạm vi 7; Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trư.

 II. Đồ dùng dạy học:

- Sử dụng bộ đồ dùng dạy học Toán lớp 1

- Các mô hình phù hợp với nội dung bài học.

 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

doc 23 trang Người đăng Nobita95 Lượt xem 1020Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 - Trường Tiểu học Việt Thông - Tuần 13", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 13
Thöù hai ngaøy 22 thaùng 11 naêm 2010
chµo cê
TËp trung toµn tr­êng
.
mÜ thuËt
(Giaùo vieân chuyeân ngaønh soaïn giaûng)
To¸n
PhÐp céng trong ph¹m vi 7 
I. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh:
 - HS thuoäc baûng tröø vaø bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 7; Bieát ø moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp trö.ø
 II. Ñoà duøng daïy hoïc:
Söû duïng boä ñoà duøng daïy hoïc Toaùn lôùp 1
Caùc moâ hình phuø hôïp vôùi noäi dung baøi hoïc.
 III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1’
5’
30’
2’
1. OÅn ñònh: 
2. Baøi cuõ:
- Số? 4 + ... = 6 ... + 6 = 6
 ... + 2 = 6 4 + ... = 6
 5 - ... = 3 ... – 2 = 4
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 7.
 - GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 
3. Daïy baøi môùi: Giôùi thieäu baøi : pheùp coäng trong phaïm vi 7.
* Thaønh laäp baûng coäng trong phaïm vi 7:
 a) Thaønh laäp coâng thöùc 6 + 1 = 7 vaø 1 + 6 = 7
 - GV gaén beân traùi 6 hình tam giaùc, beân phaûi 1 hình tam giaùc.
 b) Thaønh laäp coâng thöùc 5 + 2 = 7 , 2 + 5 = 7 vaø 4 + 3 = 6, 3 + 4 = 7.
 - Tieán haønh töông töï nhö ñoái vôùi 6 + 1 = 7 vaø 1 + 6 = 7 
 - Cho HS ñoïc caùc pheùp coäng treân baûng.
c) Höôùng daãn HS ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 7:
 * Thöïc haønh: 
 Baøi 1: Tính.
 - Cho HS neâu caùch laøm baøi.
 - Cho HS laøm baøi baûng con . Nhaéc HS vieát keát quaû thaúng coät.
 Baøi 2: Tính
 - Goïi HS neâu caùch laøm baøi. 
 0 + 7 = 1 + 6 = 2 + 5 = 3 + 4 =
 7 + 0 = 6 + 1 = 5 + 2 = 4 + 3 =
 - Troø chôi : ñoáù baïn 
 Baøi 3: Tính.
1 + 5 + 1 = 1 + 4 + 2 = 3 + 2 + 2 =
2 + 3 + 2 = 2 + 2 + 3 = 5 + 0 + 2 =
Baøi 4: Vieát pheùp tính thích hôïp.
 - GV neâu yeâu caàu.
4. Cuûng coá –daën doø:
 - Nhaän xeùt tieát hoïc.
 - Hoïc thuoäc baûng tröø trong phaïm vi 7. 
- Chuaàn bò baøi sau.
- Haùt.
- 3 HS leân laøm.
- 2 HS leân ñoïc.
 - HS nhìn hình tam giaùc vieát 2 pheùp tính coäng: 5 + 1 = 6
 1 + 5 = 6
 - HS ñoïc 2 pheùp tính.
 - HS ñoïc caùc pheùp tính:
6 + 1 = 7
1 + 6 = 7
5 + 2 = 7
 2 + 5 = 7
 4 + 3 = 7
 3 + 4 = 7
 - HS laøm baøi vaø chöõa baøi.
- Tính vaø ghi keát quaû vaøo sau daáu =.
- HS laøm baøi vaø tham gia troø chôi .
 - HS laøm baøi vaø chöõa baøi.
 - HS nhìn tranh vaø vieát pheùp tính töông öùng.
Häc vÇn
¤n tËp
I. Muïc tieâu:
 - Hoïc sinh ñoïc vaø vieát 1 caùch chaéc chaén caùc vaàn coù keát thuùc baèng n.
 - Ñoïc vieát ñuùng töø ngöõ vaø caâu öùng duïng töø baøi 44 deán baøi 50.
 - Nghe hieåu vaø keå laïi moät ñoaïn truyeän theo tranh truyeän keå: Chia phaàn.
II. Chuaån bò:
1. Giaùo vieân:
- Baûng oân trong saùch giaùo khoa trang 104,105.
2. Hoïc sinh:
 - Saùch giaùo khoa , baûng con, boä ñoà duøng tieáng Vieät.
III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1’
5’
30’
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ: 
 - Ñoïc: u«n, ­¬n, chuån chuån, v­¬n vai, cuén d©y, con l­¬n, v­ên nh·n.
 - Ñoïc SGK.
 - Vieát: uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai, 
 - GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
3. Baøi môùi:
a. Giôùi thieäu baøi:
b. Hoaït ñoäng1: OÂn caùc vaàn vöøa hoïc.
Muïc tieâu: Cuûng coá cho hoïc sinh heä thoáng caùc vaàn ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc. 
 - Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh chæ chöõ ôû baûng oân.
à Giaùo vieân söûa sai cho hoïc sinh.
c. Hoaït ñoäng 2: Ñoïc töø ngöõ öùng duïng
Muïc tieâu: Hoïc sinh ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ coù trong baøi.
 - Giaùo vieân ñaëc caâu hoûi ruùt ra caùc töø öùng duïng
 cuån cuén con v­în th«n b¶n
 - Giaùo vieân söûa loãi phaùt aâm
d. Hoaït ñoäng 4: Taäp vieát
Muïc tieâu: Vieát ñuùng quy trình, côõ chöõ töø öùng duïng: cuồn cuộn
 - Neâu tö theá ngoài vieát
 - Giaùo vieân höôùng daãn vieát:
+ cuồn cuộn : ñaët buùt döôùi ñöôøng keû 2 vieát c, lia buùt vieát u , nhaác buùt ñaët daáu saéc treân ôn caùch 1 con chöõ o vieát chöõ cuộn
 - Hoïc sinh ñoïc toaøn baøi ôû lôùp
 * Nhaän xeùt
 - Haùt muùa chuyeån tieát 2
 - Haùt
 - 3 HS ñoïc.
 - 2 HS ñoïc.
 - HS vieát. 
 - Hoïc sinh laøm theo yeâu caàu
 - Hoïc sinh luyeän ñoïc
 - Hoïc sinh theo doõi
 - Hoïc sinh neâu
 - Hoïc sinh vieát treân khoâng, treân baøn, baûng con
 - Hoïc sinh vieát 1 doøng
 - Hoïc sinh ñoïc
TiÕt 2
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1’
16’
7’
7’
5’
1’
1. Giôùi thieäu: Chuùng ta seõ hoïc tieát 2
2. Baøi môùi:
a). Luyeän ñoïc
 * Ñoïc laïi tieát 1:
 * Ñoïc caâu öùng duïng:
 - Giaùo vieân cho hoïc sinh xem tranh, tranh veõ gì ? 
 - GV: Caâu öùng duïng cuûa chuùng ta hoâm nay laø: 
 Gµ mÑ dÉn ®µn con ra b·I cá. Gµ con võa ch¬I võa chê mÑ rÏ cá, bíi giun.
 - GV ghi caâu öùng duïng.
 * Ñoïc SGK:
 - GV môû SGK vaø ñoïc maãu.
b).Keå truyeän: Chia phaàn
 - Giaùo vieân treo töøng tranh vaø keå.
 - Giaùo vieân huôùng daãn neâu yù nghóa caâu chuyeän.
c). Luyeän vieát: 
 - Nhaéc laïi cho ta tö theá ngoài vieát, caùch vieát.
 - Giaùo vieân nhaän xeùt phaàn luyeän vieát.
3. Cuûng coá -Toång keát:
 - Troø chôi: Thi tìm tieáng, töø coù vaàn oân.
 - GV nhaän xeùt 3 ñoäi chôi.
4. Daën doø:
 - Tìm chöõ vöøa hoïc ôû saùch baùo.
 - Ñoïc laïi baøi , xem tröôc baøi môùi keá tieáp.
 - Nhaän xeùt lôùp hoïc.
 - 3 ñeán 5 hoïc sinh ñoïc.
 - HS traû lôøi. 
 - HS leân gaïch chaân tieáng coù vaàn vöøa oân.
 - Hoïc sinh luyeän ñoïc caù nhaân,
 toå, lôùp.
 - HS ñoïc caù nhaân, ñoïc noái tieáp.
 - HS quan saùt tranh vaø nghe GV keå.
 - Hoïc sinh neâu noäi dung töøng tranh.
- Hoïc sinh keå theo nhoùm.
 - HS neâu. 
 - Hoïc sinh nhaéc laïi.
- Hoïc sinh vieát vaøo vôû taäp vieát.
 - 3 toå chôi, toå naøo tìm ñöôïc nhieàu tieáng töø thì toå ñoù thaéng.
Thöù ba ngaøy 23 thaùng 11 naêm 2010
To¸n
PhÐp trõ trong ph¹m vi 7 
 I. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh:
 - HS thuoäc baûng tröø vaø bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 7; Bieát ø moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp trö.ø
 II. Ñoà duøng daïy hoïc:
Söû duïng boä ñoà duøng daïy hoïc Toaùn lôùp 1
Caùc moâ hình phuø hôïp vôùi noäi dung baøi hoïc.
 III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1’
5’
30’
2’
1. OÅn ñònh: 
2. Baøi cuõ:
- Tính: 6 + 1 = 4 + 3 =
 5 + 2 = 2 + 5 =
- Soá? 1 + ... = 7 2 + ... = 7
 ... + 3 = 7  + 3 = 7
- Ñoïc baûng coäng trong phaïm vi 7
 - GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 
3. Daïy baøi môùi: Giôùi thieäu baøi : pheùp tröø trong phaïm vi 7.
* HD HS thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 7:
 a) Höôùng daãn HS thaønh laäp coâng thöùc tröø 7 – 1 = 6 vaø 7 – 6 = 1
 - GV ñöa ra beân traùi 6 hình tam giaùc vaø beân phaûi 1 hình tam giaùc.
 - Cho HS ñoïc baûng.
 b) Höôùng daãn HS thaønh laäp coâng thöùc 7 – 2 = 5 , 7 – 5 = 2 vaø 7 – 3 = 4, 7 – 4 = 3
 - Tieán haønh töông töï nhö ñoái vôùi 7 – 1 = 6 - Cho HS ñoïc caùc pheùp tröø treân baûng.
* Thöïc haønh: 
 Baøi 1: Soá?
 - Cho HS neâu caùch laøm baøi.
 Baøi 2: Tính.
 7 7 7 7 7 7
 - - - - - -
 6 5 4 3 2 1
 Baøi 3: Tính.
7 – 4 = 7 – 3 = 7 – 2 = 7 – 6 =
7 – 1 = 7 – 0 = 7 – 5 = 7 – 7 =
 Baøi 4: Tính.
7 – 4 – 2 = 7 – 4 – 1 = 7 – 3 – 1 =
7 – 1 - 5 = 7 – 2 - 4 = 7 – 1 – 3 =
Baøi 5: Vieát pheùp tính thích hôïp.
 - GV neâu yeâu caàu.
4. Cuûng coá –daën doø:
 - Nhaän xeùt tieát hoïc.
 - Hoïc thuoäc baûng tröø trong phaïm vi 7. 
- Chuaàn bò baøi sau.
- Haùt.
- 2 HS leân laøm.
- 2 HS leân laøm.
- 2 HS ñoïc.
 - HS nhìn hình veõ vieát hai pheùp tính tröø thích hôïp.
 - HS ñoïc: 7 – 1 = 6
 7 – 6 = 1 
 - HS ñoïc caùc pheùp tính:
7 – 2 = 5
7 – 5 = 2
7 – 3 = 4
 7 – 4 = 3
- HS laøm baøi vaø chöõa baøi.
 - HS laøm baøi vaø chöõa baøi.
- HS laøm baøi vaø chöõa baøi.
- HS laøm baøi vaø chöõa baøi.
- HS nhìn tranh vaø vieát pheùp tính töông öùng.
..
©m nh¹c
Giaùo vieân chuyeân ngaønh soaïn giaûng
Häc vÇn
VÇn ong – «ng
 I. Muïc ñích – yeâu caàu:
- Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc: ong, «ng, c¸I vâng, dßng s«ng.
- Ñoïc ñöôïc caùc tieáng vaø töø ngöõ öùng duïng.
- Luyeän noùi töø 2 – 3 caâu theo chuû ñeà: Ñaù boùng.
- Yeâu thích ngoân ngöõ tieáng Vieät. Töï tin trong giao tieáp.
 II. Chuaån bò:
1. Giaùo vieân:
- SGK, tranh minh hoaï trong saùch giaùo khoa trang 106, 107.
2. Hoïc sinh: 
- Saùch , baûng con, boä ñoà duøng Tieáng Vieät. 
 III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: 
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1’
5’
30’
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ: 
 - Ñoïc: ¨n, «n, un, ªn, iªn, u«n, ­¬n, cuån cué, con v­în, th«n b¶n.
- Ñoïc SGK.
 - Viết: cuồn cuộn, con vượn
 - GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
3. Baøi môùi:
a). Giôùi thieäu vần ong:
- GV yeâu caàu HS gheùp aâm o với ng.
- GV yeâu caàu HS phaân tích vaàn ong.
 - GV höôùng daãn ñoïc ñaùnh vaàn.
 - GV höôùng daãn ñoïc trôn.
- GV yeâu caàu HS gheùp aâm v vaøo tröôùc vaàn ong vaø daáu ngaõ treân aâm o taïo thaønh tieáng môùi.
 - GV: phaân tích tieáng vâng
 - GV: ñoïc ñaùnh vaàn.
- GV: ñoïc trôn.
- GV giôùi thieäu tranh caùi voõng.
- GV ghi töø: c¸i vâng
 b). Giôùi thieäu aâm «ng:
- GV giôùi thieäu tranh doøng soâng. GV ghi töø : dßng s«ng
- GV yeâu caàu HS phaân tích töø : dßng s«ng
 - GV: coøn tieáng s«ng hoâm nay coâ seõ giôùi thieäu vôùi caùc con.
 - GV yeâu caàu HS phaân tích tieáng s«ng
- GV: Coøn vaàn «ng hoâm nay coâ giôùi thieäu vôùi caùc con.
- GV yeâu caàu HS phaân tích vaàn «ng.
 - GV: ñoïc ñaùnh vaàn, ñoïc trôn.
 - GV: phaân tích tieáng s«ng
 - GV: ñoïc ñaùnh vaàn.
- GV: ñoïc trôn.
- GV: ñoïc töø.
 * So saùnh 2 vaàn ong, «ng 
- GV: vaàn ong, «ng coù gì gioáng vaø khaùc nhau.
 * Giaûi lao giöõa giôø:
c). Ñoïc töø öùng duïng:
- GV ghi töø öùng duïng:
 con ong c©y th«ng
 vßng trßn c«ng viªn
- GV giaûi nghóa moät soá töø.
d). Vieát:
- GV höôùng daãn vieát chöõ ong, ông, cái võng, dòng sông.
* Nhaän xeùt tieát hoïc
 * Haùt muùa chuyeån tieát 2
- Haùt
- 3 HS ñoïc.
 - 2 HS ñoïc.
 - 2 HS leân baûng vieát, caû lôùp vieát baûng con.
 - HS gheùp vaàn ong vaøo baûng.
 - HS: Vaàn ong goàm aâm o ñöùng tröôùc, aâm ng ñöùng sau.
 - HS ñoïc caù nhaân, ñoàng thanh.
 - HS ñoïc laïi caù nhaân, ñoàng thanh. 
 - HS gheùp tieáng vâng.
 - HS: Tieáng vâng goàm aâm v ñöùng tröôùc, vaàn ong ñöùng sau vaø daá ... ’
1. OÅn ñònh:
2. Baøi cuõ:
- Tính: 7 – 2 – 3 = 7 – 6 - 1 =
 7 – 5 – 1 = 7 – 3 - 2 =
- Soá ?
 7 - ... = 6 ... – 3 = 4
 7 - ... = 1 7 – ... = 5
- GV nhaän xeùt , ghi ñieåm.
3. Baøi môùi:
GV höôùng daãn HS laøm caùc baøi taäp trong vôû baøi taäp Toaùn 1 – trang 54.
Baøi 1 : Tính. 
 7 2 4 7 3 6 
 - + + - + - 
 5 5 3 4 3 3
 Baøi 2: Tính.
 4 + 3 = 5 + 2 = 6 + 1 =
 3 + 4 = 2 + 5 = 1 + 6 =
 7 – 4 = 7 – 5 = 7 – 6 =
 7 – 3 = 7 – 2 = 7 – 1 =
 Baøi 4: >, <, =? 
 3 + 4 ... 6 6 + 1  6 6 + 1 ... 6
 4 + 3 ... 7 5 + 2  6 7 - 5 ... 2
 7 – 4 ... 4 7 – 2 ... 5 7 – 6 ... 1
Baøi 3 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám.
 2 + ... = 7 ... + 1 = 7 7 - ... = 1 
 7 - ... = 4 1 + ... = 5 7 - ... = 2 
 Baøi 5: Vieát pheùp tính thích hôïp.
 - Giaùo vieân chaám vôû. 
4. Cuûng coá – Daën doø:
 - GV nhaän xeùt giôø hoïc.
- Veà nhaø xem laïi caùc baøi vöøa laøm.
- Laøm laïi caùc baøi vaøo baûng con. 
- Haùt 
 - 2 HS leân laøm.
 - 2 HS laøm.
 - HS môû vôû baøi taäp Toaùn 1.
 - HS neâu yeâu caàu.
 - HS laøm baøi.
 - HS ñoåi vôû kieåm tra.
 - HS laøm baøi. 
- 3 HS leân chöõa.
 - HS laøm baøi.
 - 3 HS leân chöõa.
- HS laøm baøi vaø chöõa baøi.
- HS quan saùt tranh, ghi pheùp tính thích hôïp vaø neâu ñeà toaùn phuø hôïp vôùi pheùp tính vöøa neâu.
Thñ c«ng
C¸c quy ­íc c¬ b¶n vÒ gÊp giÊy vµ gÊp h×nh
 I. MUÏC TIEÂU:
- Giuùp HS naém ñöôïc caùc kí hieäu, quy öôùc veà gaáp giaáy.
- Gaáp hình theo kí hieäu quy öôùc.
- HS caån thaän, saùng taïo khi thöïc haønh.
 II. CHUAÅN BÒ:
 1.Giaùo vieân:
 - Maãu veõ nhöõng kí heäu quy öôùc veà gaáp hình (phoùng to).
 2.Hoïc sinh:
 - Giaáy nhaùp traéng, buùt chì, vôû thuû coâng.
 III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC CHUÛ YEÁU:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1’
5’
30’
2’
. Kieåm tra baøi cuõ:
 - GV kieåm tra ñoà duøng cuûa HS.
2. Baøi môùi:
 - Giôùi thieäu baøi, ghi töïa.
 - Giaùo vieân noùi: Ñeå gaáp hình ngöôøi ta quy öôùc moät soá kí hieäu veà gaáp giaáy.
 a.Kí hieäu ñöôøng giöõa hình:
 - Ñöôøng daáu giöõa hình laø ñöôøng coù neùt gaïch chaám.
 . . . . .
 b.Kí hieäu ñöôøng daáu gaáp:
 - Ñöôøng daáu gaáp laø ñöôøng coù neùt ñöùt.
 --------------------------------------------------
 c.Kí hieäu ñöôøng daáu gaáp vaøo:
 - Coù muõi teân chæ höôùng gaáp.
 d.Kí hieäu daáu gaáp ngöôïc ra phía sau:
 - Coù muõi teân cong chæ höôùng gaáp.
 - GV ñöa maãu cho hoïc sinh quan saùt 
 - Cho hoïc sinh veõ laïi caùc kí hieäu vaøo giaáy nhaùp tröôùc khi veõ vaøo vôû thuû coâng.
 3. Nhaän xeùt- daën doø:
 - Nhaän xeùt tieát hoïc.
 - Ñaùnh giaù saûn phaåm.
 - Veà nhaø chuaån bò giaáy maøu cho baøi sau
- HS môû ñoà duøng.
- Vaøi HS neâu laïi
 - Hoïc sinh quan saùt maãu ñöôøng giöõa hình do GV höôùng daãn.
 - Hoïc sinh quan saùt maãu ñöôøng daáu gaáp do GV höôùng daãn.
-----------------
Höôùng gaáp vaøo
------------------
Höôùng gaáp ra sau
- Hoïc sinh veõ kí hieäu vaøo nhaùp vaø vôû thuû coâng.
 - Hoïc sinh neâu quy öôùc kí hieäu gaáp giaáy
Thöù saùu ngaøy 26 thaùng 11 naêm 2010
TËp viÕt
Nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây, vườn nhãn
 	I.Muïc tieâu :
	- Giuùp hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung baøi vieát, ñoïc ñöôïc caùc töø: c¸i kÐo, tr¸iI ®µo,s¸o sËu, lÝu lo, hiÓu bµi, yªu cÇu . 
	- Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ.
 - Bieát caàm buùt, tö theá ngoài vieát.
 	II.Ñoà duøng daïy hoïc:
Giaùo vieân:
- Chöõ maãu, baûng keû oâ li 
Hoïc sinh: 
- Vôû vieát, baûng con.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
5’
30’
2’
1’
1.KTBC
 - Vieát: chú cừu, rau non, thợ hàn.
 - Nhaän xeùt baøi cuõ vaø ghi ñieåm.
2.Baøi môùi:
 * Giôùi thieäu baøi:
 - GV giô chöõ: nền nhà, nhà in, cá biển, cuộn dây, vườn nhãn.
 - GV ghi daàu baøi.
 * Höôùng daãn vieát:
 - GV giô chöõ : nền nhà
 - GV höôùng daãn caùch vieát.
 - Töông töï nhö vaäy vôùi caùc chöõ coøn laïi: nhà in, cá biển, cuộn dây, vườn nhãn.
 * Thöïc haønh :
 - GV höôùng daãn tö theá ngoài vieát.
 - GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm, giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát.
3. Cuûng coá :
 - Goïi hoïc sinh ñoïc laïi noäi dung baøi vieát.
 - Thu vôû chaám moät soá em.
 - Nhaän xeùt tuyeân döông.
4. Daën doø : 
- Vieát baøi ôû nhaø, xem baøi môùi.
 - 2 hoïc sinh leân baûng vieát, ở dưới viết bảng con.
 - HSñoïc.
 - HS ñoïc, neâu caáu taïo, ñoä cao töøng con chöõ.
 - HS vieát vaøo baûng con.
 - HS môû vôû taäp vieát.
 - HS ñoïc töøng doøng vaø vieát.
- HS: Neàn nhaø, nhaø in, caù bieån, cuoän daây, vöôøn nhaõn.
TËp viÕt
Con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng, củ riềng
 	I.Muïc tieâu :
	- Giuùp hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung baøi vieát, ñoïc ñöôïc caùc töø: con ong, c©y th«ng, vÇng tr¨ng, c©y sung, cñ gõng, cñ riÒng.
	- Vieát ñuùng ñoä cao caùc con chöõ.
 - Bieát caàm buùt, tö theá ngoài vieát.
 	II.Ñoà duøng daïy hoïc:
Giaùo vieân:
- Chöõ maãu, baûng keû oâ li 
Hoïc sinh: 
- Vôû vieát, baûng con.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
5’
30’
2’
1’
1.KTBC
 - Vieát: cá biển, nhà in, yên ngựa.
 - Nhaän xeùt baøi cuõ vaø ghi ñieåm.
2.Baøi môùi:
 * Giôùi thieäu baøi:
 - GV giô chöõ: con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng, củ riềng.
 - GV ghi daàu baøi.
 * Höôùng daãn vieát:
 - GV giô chöõ : con ong
 - GV höôùng daãn caùch vieát.
 - Töông töï nhö vaäy vôùi caùc chöõ coøn laïi: cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng, củ riềng.
 * Thöïc haønh :
 - GV höôùng daãn tö theá ngoài vieát.
 - GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm, giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát.
3. Cuûng coá :
 - Goïi hoïc sinh ñoïc laïi noäi dung baøi vieát.
 - Thu vôû chaám moät soá em.
 - Nhaän xeùt tuyeân döông.
4. Daën doø : 
- Vieát baøi ôû nhaø, xem baøi môùi.
 - 2 hoïc sinh leân baûng vieát, ở dưới viết bảng con.
 - HSñoïc.
 - HS ñoïc, neâu caáu taïo, ñoä cao töøng con chöõ.
 - HS vieát vaøo baûng con.
 - HS môû vôû taäp vieát.
 - HS ñoïc töøng doøng vaø vieát.
 - HS: con ong, caây thoâng, vaàng traêng, caây sung, cuû göøng, cuû rieàng.
To¸n
PhÐp céng trong ph¹m vi 8 
I. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh:
 - HS thuoäc baûng tröø vaø bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 8; Bieát ø moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp trö.ø
 II. Ñoà duøng daïy hoïc:
Söû duïng boä ñoà duøng daïy hoïc Toaùn lôùp 1
Caùc moâ hình phuø hôïp vôùi noäi dung baøi hoïc.
 III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1’
5’
30’
2’
1. OÅn ñònh: 
2. Baøi cuõ:
- Tính: 7 - 6 + 3 = 4 – 3 + 1 =
 5 + 2 – 1 = 3 + 4 – 7 =
 - Số? 3 + ... = 7 ... + 5 = 7
 1 + ... = 7 7 – ... = 3
 - GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 
3. Daïy baøi môùi: Giôùi thieäu baøi : pheùp coäng trong phaïm vi 8.
* Thaønh laäp baûng coäng trong phaïm vi 8:
 a) Thaønh laäp coâng thöùc 7 + 1 = 8 vaø 1 + 7 = 8
 - GV gaén beân traùi 7 hình tam giaùc, beân phaûi 1 hình tam giaùc.
 b) Thaønh laäp coâng thöùc 6 + 2 = 8 , 2 + 6 = 8 vaø 5 + 3 = 8, 3 + 5 = 8, 4 + 4 = 8.
 - Tieán haønh töông töï nhö ñoái vôùi 7 + 1 = 8 vaø 1 + 7 = 8 
 - Cho HS ñoïc caùc pheùp coäng treân baûng.
c) Höôùng daãn HS ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 8:
 * Thöïc haønh: 
 Baøi 1: Tính.
 - Cho HS neâu caùch laøm baøi.
 - Cho HS laøm baøi baûng con . Nhaéc HS vieát keát quaû thaúng coät.
 Baøi 2: Tính
 - Goïi HS neâu caùch laøm baøi. 
 5 + 1 = 4 + 2 = 2 + 2 = 6 + 0 =
 1 + 5 = 2 + 4 = 3 + 3 = 0 + 6 =
 - Troø chôi : ñoáù baïn 
 Baøi 3: Tính.
1 + 4 + 1 = 0 + 5 + 1 = 2 + 2 + 2 =
1 + 3 + 2 = 2 + 4 + 0 = 3 + 3 + 0 =
Baøi 4: Vieát pheùp tính thích hôïp.
 - GV neâu yeâu caàu.
4. Cuûng coá –daën doø:
 - Nhaän xeùt tieát hoïc.
 - Hoïc thuoäc baûng tröø trong phaïm vi 8. 
- Chuaàn bò baøi sau.
- Haùt.
- 2 HS leân laøm.
- 2 HS leân laøm.
 - HS nhìn hình tam giaùc vieát 2 pheùp tính coäng: 7 + 1 = 8
 1 + 7 = 8
 - HS ñoïc 2 pheùp tính.
 - HS ñoïc caùc pheùp tính:
7 + 1 = 8
1 + 7 = 8
6 + 2 = 8
 2 + 6 = 8
 5 + 3 = 8
 3 + 5 = 8
 4 + 4 = 8
 - HS laøm baøi vaø chöõa baøi.
- Tính vaø ghi keát quaû vaøo sau daáu =.
- HS laøm baøi vaø tham gia troø chôi .
 - HS laøm baøi vaø chöõa baøi.
 - HS nhìn tranh vaø vieát pheùp tính töông öùng.
ThÓ dôc
 ThÓ dôc rÌn luyÖn t­ thÕ c¬ b¶n - Trß ch¬i 
vËn ®éng
 I. Muïc tieâu:
 - OÂân taäp moät soá ñoäng taùc reøn luyeän tö theá cô baûn ñaõ hoïc.
 - Hoïc ñöùng ñöa moät chaân sang ngang, 2 tay choáng hoâng.
 - Laøm quen vôùi troø chôi: “ chuyeàn boùng tieáp söùc”.
 	II. Ñòa ñieåm, phöông tieän: 
 - Treân saân tröôøng. Doïn veä sinh nôi taäp.
 - GV chuaån bò 1 coøi.
 III. Caùc hoaït ñoäng cô baûn: 
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
5’
1. PhÇn më ®Çu
 - GV nhaän lôùp, phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc.
- HS xeáp 3 haøng doïc, chaán chænh
trang phuïc.
- HS ñöùng taïi choã voã tay haùt.
- HS chaïy nheï theo moät haøng doïc.
- HS ñi theo voøng troøn vaø hít thôû saâu.
- HS khôûi ñoäng.
25’
II- PhÇn c¬ b¶n:
 * OÂân taäp:
 - OÂn ñöùng ñöa hai tay ra tröôùc.
 - OÂn ñöùng ñöa hai tay dang ngang.
 - OÂn ñöùng ñöa 2 tay leân cao cheách hình chöõ V, ñöùng ñöa 2 tay ra tröôùc.
 - OÂn ñöùng kieãng goùt, 2 tay choáng hoâng.
 - OÂn ñöùng ñöa moät chaân ra tröôùc, 2 tay choáng hoâng.
 - OÂn ñöùng ñöa moät chaân ra sau, 2 tay giô cao thaúng höôùng.
 - GV nhaän xeùt vaø söûa sai cho HS.
 * Baøi môùi:
 - Hoïc ñöùng ñöa moät chaân sang ngang, 2 tay choáng hoâng:
 GV neâu teân ñoäng taùc, sau ñoù vöøa giaûi thích vöøa laøm maãu.
 * Troø chôi: Chuyeàn boùng tieáp söùc. 
- HS taäp theo toå.
- HS taäp 2 – 3 laàn.
- 4 toå cuøng taäp moät luùc.
 - HS taäp theo söï höôùng daãn cuûa GV. Chuù yù khoâng chen laán, xoâ ñaåy.
 - HS taäp 2 - 3 laàn.
- HS chôi höùng thuù. 
5’
III- Phaàn keát thuùc:
- Giaäm chaân taïi choã.
- GV heä thoáng baøi hoïc.
- GV nhaän xeùt giôø hoïc, giao baøi veà nhaø.
.
NhËn xÐt, ®¸nh gi¸
...................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doclop13cottuan13haiqv.doc