Giáo án Lớp 1 - Tuần 4 - GV: Nguyễn Thị Hội

Giáo án Lớp 1 - Tuần 4 - GV: Nguyễn Thị Hội

Tiết 2-3: HỌC VẦN

Bài 13 : n , m

I – Mục tiêu :

 - HS đọc được : n , m , nơ , me ; từ và câu ứng dụng .

 - Viết được n , m , nơ , me

 - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Bố mẹ, ba má .

 + HS khá giỏi biết đọc trơn .

II – Đồ dùng :

 Tranh ảnh minh hoạ ( vật mẫu ) các từ khoá .

 Tranh ảnh minh hoạ câu ứng dụng . Phần luyện nói

III . Các Hoạt động dạy học

Kiểm tra bài cũ: (4’)

-Đọc , viết i , a , bi , cá

-GV nhận xét ghi điểm

 Bài mới : Giới thiệu trực tiếp n , m .

Hoạt động 1 : (12’) Dạy chữ ghi âm

Âm n: + Nhận diện chữ :

GV ghi bảng chữ n.

So sánh giống và khác nhau

 GV nhận xét kl .

-Phát âm và đánh vần :

- GV đọc mẫu HD HS đọc

( Tương tự dạy chữ ghi âm m )

 * Giải lao (3’)

Hoạt đông 2 :(8’) Luyện viết bảng con

GV viết mẫu các tiếng HD cách viết

HD cách viết lên kg trung

GV nhận xét sửa sai

Hoạt đông 3 : (10’)Đọc tiếng từ ứng dụng

GV HD HS đọc các từ ứng dụng ,

Cho HS đọc tiếng từ ứng dụng

GV nhận xét, sửa lỗi

 Đọc từ ngữ ứng dụng

GV giải thích

GV đọ mẫu

 

doc 20 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 16/01/2021 Lượt xem 343Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 4 - GV: Nguyễn Thị Hội", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH BÁO GIẢNG LỚP HAI BUỔI / NGÀY
Tuần 4
Thứ
Tiết
Môn
 Tên bài
Hai( sáng)
06/9
 1
2-3
4
HĐTT
Học vần
Toán
Chào cờ
Bài 13: n,m
Bằng nhau. Dấu =
Ba( sáng)
07/9
1
2-3
4
Nhạc
Mĩ thuật
Học vần
Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca- Trò chơi theo bài đồng dao( Ngựa ông đã về)
Vẽ hình tam giác
Bài 14: d,đ
Ba (Chiều)
07/9
1
2
3
Ôn tiếng việt
Ôn nhạc
Ôn mĩ thuật
Bài 14: d,đ
Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca- Trò chơi theo bài đồng dao( Ngựa ông đã về)
Vẽ hình tam giác
Tư( sáng)
08/9
1-2
3
4
Học vần
Toán
TNXH
Bài 15: t,th 
Luyện tập
Bảo vệ mắt, tai
Sáu( sáng)
10/9
1-2
3
4
Tập viết
Toán
HĐTT
Bài: Lễ, cọ, bờ, mơ, do, ta, thơ..
Số 6
Sinh hoạt lớp
Sáu( chiều)
10/9
1-2
3
4
Ôn tập viết
Ôn toán
ATGT
HĐNG
Bài: Lễ, cọ, bờ, mơ, do, ta, thơ..
Số 6
Tìm hiểu đường phố
**************************
Thứ hai ngày 06 tháng 9 năm 2010
Tiết 2-3: HỌC VẦN
Bài 13 : n , m
I – Mục tiêu : 
 - HS đọc được : n , m , nơ , me ; từ và câu ứng dụng .	
 - Viết được n , m , nơ , me 
 - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Bố mẹ, ba má . 
 + HS khá giỏi biết đọc trơn .
II – Đồ dùng : 
 Tranh ảnh minh hoạ ( vật mẫu ) các từ khoá . 
 Tranh ảnh minh hoạ câu ứng dụng . Phần luyện nói 
III . Caùc Hoaït ñoäng daïy hoïc
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG HS
HTĐB
Kiểm tra bài cũ: (4’)
Đọc , viết i , a , bi , cá 
GV nhận xét ghi điểm 
 Bài mới : Giới thiệu trực tiếp n , m . 
Hoạt động 1 : (12’) Dạy chữ ghi âm 
Âm n: + Nhận diện chữ : 
GV ghi bảng chữ n. 
So sánh giống và khác nhau 
 GV nhận xét kl . 
Phát âm và đánh vần : 
 GV đọc mẫu HD HS đọc 
( Tương tự dạy chữ ghi âm m ) 
 * Giải lao (3’)
Hoạt đông 2 :(8’) Luyện viết bảng con
GV viết mẫu các tiếng HD cách viết
HD cách viết lên kg trung 
GV nhận xét sửa sai 
Hoạt đông 3 : (10’)Đọc tiếng từ ứng dụng 
GV HD HS đọc các từ ứng dụng , 
Cho HS đọc tiếng từ ứng dụng
GV nhận xét, sửa lỗi
 Đọc từ ngữ ứng dụng
GV giải thích
GV đọ mẫu
 Tiết 2
Hoạt động 1: (10’)Luyện đọc . 
 Luyện đọc bài ở tiết 1 
Cho HS lần lượt phát âm 
Luyện đọc câu ứng dụng 
Nhận xét tranh
Cho HS đọc câu ứng dụng
GV chỉnh sửa
 GVnhận xét tuyên dương HS 
Hoạt động 2 : 10’) luyện viết 
GV HD HS viết bài trong vở tập viết .
Nhắc tư thế ngồi, cầm bút..
Thu vở chấm nhận xét 
Hoạt động 3 : (10’) Luyện nói .
HD HS QS tranh và trả lời câu hỏi 
GV HD HS thảo luận tranh 
GV nêu câu hỏi gợi ý 
 Củng cố -dặn dò : (5’) Đọc lại bài học 
Về nhà luyện viết và luyện đọc ở nhà 
Nhận xét tiết học 
Hs lên bảng
HS thảo luận TLCH 
HS ghép chữ 
HS đọc CN –ĐT nhóm , lớp 
 HD hS XĐ vị trí chữviết 
HS tập viết trên không 
 HS viết B /lớp , B/ con 
HS đọc CN –ĐT , Nhóm, bàn, cá nhân, cả lớp.
HS đoc CN –ĐT 
HS thảo luận TLCH 
HS Đọc nhóm, bàn, cá nhân
Đọc nhóm, bàn, cá nhân
HS viết bài 
HS thảo luận nhóm 
HS trả lời 
Hỗ trợ HS ñoïc 
Giúp hs (Tuâng, đết, Khanh) viết
HT HS ñoïc thaønh tieáng
Giúp hs (Tuâng, đết, Khanh) viết yếu
Giúp các nhóm thảo luận
**************************
Tiết 4: TOÁN
BAÈNG NHAU , DAÁU =
I. MUÏC TIEÂU : 
 - Nhaän bieát söï baèng nhau veà soá löôïng, moãi soá baèng chính nó ( 3=3 , 4= 4 )ù - Bieát söû duïng töø baèng nhau, daáu = khi so saùnh caùc soá 
 + HS làm được bài tập 1, 2 , 3 
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 + Caùc moâ hình, ñoà vaät phuø hôïp vôùi tranh veõ cuûa baøi hoïc 
 + Hoïc sinh vaø giaùo vieân coù boä thöïc haønh .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOAÏT ÑOÄNG GV
HOAÏT ÑOÄNG H S
HTĐB
 .Kieåm tra baøi cuõ :(3’)
- Gọi 3 hoïc sinh leân baûng laøm baøi taäp : 
1  3 4 5 2  4
2 4 35 4. 2
- Nhaän xeùt ghi điểm
Baøi môùi : 
Hoaït ñoäng 1 : (7’) Giôùi thieäu khaùi nieäm baèng nhau
-Gaén tranh hoûi hoïc sinh : 
Coù maáy con höôu cao coå?
Coù maáy chaám troøn traéng ?.....
Cöù 1 chaám troøn xanh laïi coù ( duy nhaát ) 1 chaám troøn traéng (vaø ngöôïc laïi )neân soá chaám troøn xanh baèng soá chaám troøn traéng. Ta coù : 3 = 3 
- Giôùi thieäu caùch vieát 3 = 3 
Vôùi tranh 4 ly vaø 4 thìa 
-Giaùo vieân cuõng laàn löôït tieán haønh nhö treân ñeå giôùi thieäu vôùi hoïc sinh 4 = 4 
GV-Hs nhận xét
Hoaït ñoäng 2 : (5’) Hoïc sinh taäp vieát daáu =
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh vieát baûng con daáu = vaø pheùp tính 3= 3 , 4= 4 .
-Giaùo vieân ñi xem xeùt uoán naén nhöõng em coøn chaäm, yeáu keùm
-Giaùo vieân gaén treân bìa caøi 3= 3 , 4= 4 .
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt 2 soá ñöùng 2 beân daáu = 
Hoaït ñoäng 3: (13) Thöïc haønh 
Baøi 1 : vieát daáu =
Baøi 2 : vieát pheùp tính phuø hôïp vôùi hình 
-Cho hoïc sinh laøm mieäng 
-Giaùo vieân giôùi thieäu höôùng daãn theâm roài cho laøm vaøo vôû Baøi taäp 
Baøi 3 : Ñieàn daáu , = vaøo choã chaám 
-Giaùo vieân höôùng daãn maãu 
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laøm vaø chöõa baøi 
Hoaït ñoäng 4: (4’) Troø chôi 
-Yeâu caàu toå cöû ñaïi dieän tham gia chôi noái nhoùm hình laøm cho soá hình baèng nhau 
- Giaùo vieân nhaän xeùt khen hoïc sinh laøm nhanh, ñuùng . 
.Cuûng coá daën doø : (4’)
-Em vöøa hoïc baøi gì? 2 soá gioáng nhau thì theá naøo 
- 5 baèng maáy ? 3 baèng maáy ? maáy baèng 2 ?
-Daën hoïc sinh veà hoïc baøi vaø chuaån bò baøi mới 
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông 
Lên bảng làm bài tập
-Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi caâu hoûi
HS luyện viết
Hoïc sinh laëp laïi 3 = 3 
-Hoïc sinh vieát baûng con 
 daáu = : 3 laàn 
- 3 = 3 , 4 = 4 
HS trả lời yêu cầu bài và làm bài tập
HS lắng nghe và tham gia chơi
HS trả lời
Gọi hs Tuâng, đết, Khanh, Thu ,Bi) trả lời câu hỏi 
Giúp hs làm 
được bài 1 và bài 2 
Khuyến khích HS yếu tham gia 
. ***************************
Thứ ba ngày 07 tháng 9 năm 2010
Buổi sáng
Tiết 1: Haùt nhaïc
OÂN HAI BAØI HAÙT ÑAÕ HOÏC
QUEÂ HÖÔNG TÖÔI ÑEÄP .. MÔØI BAÏN VUI MUÙA CA
I.Muïc tieâu :
 -HS bieát haùt theo giai ñieäu vaø thuoäc lôøi ca.
-Bieát haùt keát hôïp vận động phuï hoaï đơn giản.
-Bieát tham gia trò chơi. (Biết hát đúng lời ca.-Tham gia tập biểu diễn bài hát
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-Nhaïc cuï, taäp ñeäm theo baøi haùt.
-Moät soá nhaïc cuï goõ.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
HTÑB
1.KTBC: (3’) Hoïc sinh xung phong haùt laïi baøi haùt: “Môøi baïn vui muùa ca”.
Nhận xét- đánh giá
2.Baøi môùi : 
Hoaït ñoäng 1 :(8’)
OÂn baøi haùt “Queâ höông töôi ñeïp”
Yeâu caàu caû lôùp haùt laïi baøi haùt.
Cho hoïc sinh taäp voã tay (hoaëc goõ) ñeäm theo thanh phaùch hoaëc theo tieát taáu lôøi ca.
Cho töøng nhoùm hoïc sinh taäp bieåu dieãn tröôùc lôùp (khi haùt keát hôïp moät vaøi ñoäng taùc phuï hoaï).
Hoaït ñoäng 2: (8’)
OÂn baøi haùt “Môøi baïn vui muùa ca”.
Yeâu caàu caû lôùp haùt laïi baøi haùt.
Cho hoïc sinh taäp voã tay (hoaëc goõ) ñeäm theo thanh phaùch hoaëc theo tieát taáu lôøi ca.
Hoaït ñoäng 3:(10’)Troø chôi cöôõi ngöïa theo baøi ñoàng dao Ngöïa oâng ñaõ veà.
GV phổ biến cách chơi ,luật chơi
Cho hs tham gia chơi
Nhận xét
3.Cuûng coá :(4’)
Hoûi teân 2 baøi haùt.
HS haùt coù vaän ñoäng phuï hoaï, goõ thanh phaùch theo tieát taáu lôøi ca.
Nhaän xeùt, tuyeân döông.
4.Daën doø veà nhaø: (1’)
Hoïc thuoäc lôøi ca 2 baøi haùt, taäp haùt vaø bieåu dieãn cho boá meï cuøng xem.
3 hoïc sinh xung phong haùt.
Vaøi HS nhaéc laïi
Lôùp haùt laïi baøi haùt.
Taäp ñoäng taùc phuï hoaï theo höôùng daãn cuûa GV.
Chia laøm 2 nhoùm thi ñua bieåu dieãn tröôùc lôùp.
Lôùp haùt laïi baøi haùt.
Taäp ñoäng taùc phuï hoïa theo höôùng daãn cuûa GV.
Lôùp chia thaønh 4 nhoùm vöøa ñoïc lôøi ñoàng dao, vöøa chôi troø chôi “cöôõi ngöïa”.
Neâu teân 2 baøi haùt.
Thöïc hieän ôû nhaø.
Giúp hs còn lúng túng
HD HS yeáu Tuâng, đết, Khanh, Thu ,Bi)thöïc hieän
*****************************
 Tiết 2: Mó Thuaät
BAØI : VEÕ HÌNH TAM GIAÙC
I.Muïc tieâu :
-Nhaän bieát ñöôïc hình tam giaùc.
-Bieát caùch veõ hình tam giaùc.
-Vẽ được một số đồ vật có dạng hình tam giác.
-Töø caùc hình tam giaùc veõ ñöôïc moät soá hình tạo thành bức tranh đơn giản.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
GV: 	-Moät soá hình veõ coù daïng hình tam giaùc.
	-caùi eâke, khaên quaøng.
HS:	-Vôû taäp veõ 1.
	-Buùt chì ñen, chì maøu hoaëc buùt daï, saùp maøu.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
HTÑB
1. KTBC:(3’) Kieåm tra duïng cuï hoïc moân mó thuaät cuûa hoïc sinh. 
2. Baøi môùi:
Hoaït ñoäng 1 (5’) Giôùi thieäu hình tam giaùc.
GV cho hoïc sinh quan saùt hình veõ ôû baøi 4, Vôû Taäp veõ 1 vaø ñoà duøng daïy hoïc ñeå caùc em nhaän ra:
Hình veõ caùi noùn.
Hình veõ maùi nhaø
Chæ vaøo caùc hình minh hoaï ôû hình 3 vaø yeâu caàu hoïc sinh goïi teân cuûa caùc hình ñoù.
GV toùm taét: Coù theå veõ nhieàu hình (vaät, ñoà vaät) töø hình tam giaùc.
Hoaït ñoäng 2: (6’) Höôùng daãn hoïc sinh caùch veõ hình tam giaùc
Ñaët caâu hoûi: Veõ hình tam giaùc nhö theá naøo? Ñoàng thôøi GV veõ leân baûng cho hoïc sinh quan saùt caùch veõ:
Veõ töøng neùt.
Veõ neùt töø treân xuoáng.
GV veõ leân baûng moät soá hình tam giaùc khaùc nhau cho hoïc sinh quan saùt.
Hoaït ñoäng 3: (15’)Thöïc haønh.
Höôùng daãn hoïc sinh tìm ra caùch veõ caùnh buoàm, daõy nuùi, nöôùc vaøo phaàn giaáy beân phaûi (baøi 4, Vôû Taäp veõ 1). Coù theå veõ hai, ba caùi thuyeàn buoàm to, nhoû khaùc nhau.
Höôùng daãn hoïc sinh khaù, gioûi:
Veõ theâm hình: maây, caù
Veõ maøu theo yù thích
Höôùng daãn hoïc sinh veõ maøu trôøi vaø nöôùc.
3.Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: (4’)
Nhaän xeùt chung caû tieát hoïc veà noäi dung baøi hoïc, veà yù thöùc hoïc taäp cuûa caùc em.
GV cuøng hoïc sinh nhaän xeùt moät soá baøi veõ.
Yeâu caàu hoïc sinh tìm baøi veõ naøo maø mình thích.
4.Củng cố, dặn dò (3’)
Quan saùt quaû, caây, hoa, laù.
Chuaån bò cho baøi hoïc sau.
Hoïc sinh ñeå ñoà duøng hoïc taäp leân baøn ñeå GV kieåm tra.
Hoïc sinh quan saùt vaø laéng nghe.- trả lời
Quan saùt caùch veõ cuûa GV.
HS vẽ theo ý thích và gợi ý của GV
Veõ theâm hình theo yù thích cuûa mình hoaëc theo söï höôùng daãn cuûa GV.
Nhaän xeùt moät soá baøi veõ cuûa caùc baïn khaùc.
Tuyø yù thích cuûa moãi hoïc sinh.
Thöïc hieän ôû nhaø.
Hướng dẫn chậm
Chuù yù HS yeáu
Giúp hs lúng túng
********************************
Tiết 3-4: HỌC VẦN
Bài ... , bi ve kiểu chữ viết thường cỡ vừa theo vở tập viết 1 , tập 1 
 + HS khá giỏi viết dủ số dòng quy định trong vở tập viết .
II – Đồ dùng : Vở tâp viết , bộ chữ trong tiéng việt . 
III . Các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG HS
HTĐB
KTBC: (5’) Gọi hs lên bảng viết – đọc bài ở tiết học trước
Nhận xét- ghi điểm
 Bài mới : Giới thiệu bài ghi đầu bài 
Hoạt động 1: (7’) HDquy trình viết 
GV giới thiệu chữ mẫu 
GV viét mẫu và HD quy trình cách viết lần lượt các chữ theo vở tập viết . GV HD viết bảng con 
GV QS sửa sai cho HS 
Hoạt động 2 : (15’) luyện viết 
GV HD HS viết vào vở theo từng dòng trong vở tập viết .
GV QS giúp đỡ HS Yếu 
Hoạt động 3 :( 5’) Chấm chữa bài 
GV thu vở chấm tại lớp nêu nhận xét CN nhận xét chung .
 Cuûng coá,daën doø : (4’) Đọc lại bài tập viết 
 Vè nhà luyện viết các chữ
HS lên bảng
HS QS theo dõi và nhận biết 
HS viết b/ c 
HS viết bài vào vở 
HS nộp vở tập viết
HS đọc
HD HS yếu viêt được vào b / c
HD HS yếu viêt được 2 – 3 dòng vào vở tập viết
****************************
Tiết 2: TẬP VIẾT ( tuần 4)
Mơ , do , ta , thơ 
I – Mục tiêu :
- HS viết đúng các chữ mơ , do , ta , thơ  : kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1 , tập 1 
 + HS khá giỏi viết dủ số dòng quy định trong vở tập viết .
- HS viết đúng các chữ mơ , do , ta , thơ  : theo vở tập viết 1 , tập 1 . 
II – Đồ dùng : Bộ chữ T? Vở tập viết .
III. Các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
HTĐB
 KTBC : (4’) đọc , viết lễ , cọ , bờ , hồ tiết 1 
 GV nhận xét – ghi điểm
 Bài mới : Giới thiệu bài ghi đầu bài . 
Hoạt động 1: (10’’) HD quy trình viết 
GV giới thiệu chữ mẫu 
GV viét mẫu và HD cách viết lần lượt các chữ theo vở tập viết . 
 GV QS sửa sai cho HS 
Hoạt động 2: (15’) luyện viết 
GV HD HS viết vào vở theo từng dòng.
GV QS giúp đỡ HS Yếu 
Hoạt động 3 : Chấm chữa bài 
GV thu vở chấm tại lớp nêu nhận xét CN nhận xét chung . 
 Cuûng coá,daën doø : (5’) 
Đọc lại bài tập viết
Về nhà luyện viết các chữ đã học 
 Nhận xét tiết học 
HS lên bảng
HS trao đổi nêu nhận xét HS đọc 
 HS viết b/ c 
HS viết bài vào vở 
HS nộp vở tập viết
HS đọc
HD HS yếu viêt được 
HD HS yếu viêt được 2 – 3 dòng vào vở tập viết
***************************
Tiết 3: TOÁN
Soá 6
I. MUÏC TIEÂU : 
 - Biết 5 thêm 1 được 6, viết được số 6; ñoïc, đếm được từ 1 đến 6, so saùnh caùc soá trong phạm vi 6, biét vò trí cuûa soá 6 trong daõy soá töø 1 ñeán 6 .
 Làm bài tập 1,2,3
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 + Caùcnhoùm coù 6 maãu vaät cuøng loaïi 
 + Caùc chöõ soá rôøi 1,2,3,4,5,6 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG HS
HTĐB
Kieåm tra baøi cuõ : (3’)
 Ñeám xuoâi vaø ngöôïc töø 1 ñeán 5 vaø 5 ñeán 1 
Soá naøo baèng soá 3 ? baèng soá 2 ?
Nhận xét- ghi điểm
 Baøi môùi : 
Hoaït ñoäng 1 : (7’) Giôùi thieäu soá 6
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh xem tranh hoûi :
Coù 5 em ñang chôi, 1 em khaùc ñang ñi tôùi . Vaäy taát caû coù maáy em ?
5 theâm 1 laø maáy ?
- yeâu caàu hoïc sinh laáy 5que tính roài theâm 1 que tính
-Soá 6 ñöùng lieàn sau soá maáy ? 
-Cho hoïc sinh ñeám xuoâi, ngöôïc phaïm vi 6 
Hoaït ñoäng 2 : (5’) Vieát soá 
-Giaùo vieân höôùng daãn vieát treân baûng lôùp
-Cho hoïc sinh vieát vaøo baûng con 
-Giaùo vieân uoán naén söûa sai cho hoïc sinh yeáu 
Hoaït ñoäng 3: (15’) Thöïc haønh 
Baøi 1 : vieát soá 6 
Nhận xét
Baøi 2 : Caáu taïo soá 6 
- Giaùo vieân höôùng daãn maãu trong saùch giaùo khoa 
-Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc laïi caáu taïo soá 6 
Baøi 3 : Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng
- Cho hoïc sinh quan saùt tranh , höôùng daãn maãu 1 baøi 
-Cho hoïc sinh laøm baøi 
-Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh .Cuûng coá daën doø : (5’)
- Ñeám xuoâi töø 1 ñeán 6 . Ñeám ngöôïc töø 6 ñeán 1 ?
- Neâu laïi caáu taïo soá 6 
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.
- Daën hoïc sinh chuaån bò baøi hoâm sau : soá 7 
HS lên bảng
-Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi caâu hoûi. 
- Hoïc sinh laàn löôït nhaéc laïi 
HS thực hiện
HS đọc- 
Hoïc sinh quan saùt theo doõi 
- Hoïc sinh vieát vaøo baûng con 
-Hoïc sinh vieát soá 6 vaøo vở
- hoïc sinh töï laøm baøi 
-1 em söûa baøi chung cho caû lôùp .
- Hoïc sinh laéng nghe naém yeâu caàu baøi 
-Töï laøm baøi vaø chöõa baøi 
- 2 em chöõa baøi 
Hs thực hiện
 Giúp hs thực hiện thao tác trên que tính
Giúp hs viết
**************************
TIẾT 4: SINH HOẠT LỚP
1 Văn nghệ: (5p)
 Cho hs hát một số bài hát quen thuộc.
2/ Báo cáo kết quả trong tuần .(7p)
 Các tổ báo cáo kết quả học tập ,sinh hoạt của tổ .
 Lớp trưởng báo cáo kết quả thi đua của từng tổ .
 Lớp ý kiến.
 Nhận xét đánh giá . 
 Giáo viên nhận xét đánh giá chung tình hình học tập ,rèn luyện của lớp . 
 Nhắc nhở những học sinh , học yếu 
 Biểu dương học sinh Khá, giỏi
 Nhắc nhở hs hay vắng học. ( Y Tuấn, Thu,Đết..)
3/ Triển khai công tác thi đua tuần tới .(7p)
 Nhắc hs đi học đều và đúng giờ
 Vệ sinh lớp học.
 Vệ sinh cá nhân khi đến lớp.
 Rèn chữ viết
*******************************
Buổi chiều
 Tiết 1: ÔN TẬP VIẾT 
LỄ ,CỌ , BỜ , HÔ, MƠ,DO,TA,THƠ..
I – Mục tiêu : 
 HS viết đúng các chữ lễ , cọ , bờ , hồ, bi ve, mơ, do, ta kiểu chữ viết thường cỡ vừa theo vở tập viết 1 , tập 1 
 + HS khá giỏi viết dủ số dòng quy định trong vở tập viết .
II – Đồ dùng : Vở tâp viết , bộ chữ trong tiéng việt . 
III . Các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG HS
HTĐB
KTBC: (5’) Gọi hs lên bảng viết – đọc bài ở tiết học trước
Nhận xét- ghi điểm
 Bài mới : Giới thiệu bài ghi đầu bài 
Hoạt động 1: (10’) Nhắc lại quy trình viết 
GV giới thiệu chữ mẫu 
-GV viét mẫu và HD quy trình cách viết lần lượt các chữ theo vở tập viết . 
-GV HD viết bảng con 
GV QS sửa sai cho HS 
Hoạt động 2 : (15’) luyện viết 
GV HD HS viết vào vở theo từng dòng trong vở tập viết .
GV QS giúp đỡ HS Yếu 
Hoạt động 3 :( 5’) Chấm chữa bài 
GV thu vở chấm tại lớp nêu nhận xét CN nhận xét chung .
 Cuûng coá,daën doø : (4’) Đọc lại bài tập viết 
 Vè nhà luyện viết các chữ
HS lên bảng
HS QS theo dõi và nhận biết 
HS viết b/ c 
HS viết bài vào vở 
HS nộp vở tập viết
HS đọc
HD HS yếu viêt được vào b / c
HD HS yếu viêt được 2 – 3 dòng vào vở tập viết
	******************************
Tiết 2: ÔN TOÁN
Soá 6
I. MUÏC TIEÂU : 
 - Biết 5 thêm 1 được 6, viết được số 6; ñoïc, đếm được từ 1 đến 6, so saùnh caùc soá trong phạm vi 6, biét vò trí cuûa soá 6 trong daõy soá töø 1 ñeán 6 .
 Làm bài tập 1,2,3
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
 + Caùc nhoùm coù 6 maãu vaät cuøng loaïi 
 + Caùc chöõ soá rôøi 1,2,3,4,5,6 
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG HS
HTĐB
Kieåm tra baøi cuõ : (3’)
 Ñeám xuoâi vaø ngöôïc töø 1 ñeán 5 vaø 5 ñeán 1 
Soá naøo baèng soá 3 ? baèng soá 2 ?
Nhận xét- ghi điểm
 Baøi môùi : 
Hoaït ñoäng 1 : (7’) Tiếp tục cho hs nhận diện số 6 qua các vật thực tế
-Nhận xét
Hoaït ñoäng 2 : (5’) Vieát soá 
-Giaùo vieân höôùng daãn vieát treân baûng lôùp
-Cho hoïc sinh vieát vaøo baûng con 
-Giaùo vieân uoán naén söûa sai cho hoïc sinh yeáu 
Hoaït ñoäng 3: (15’) Thöïc haønh 
Baøi 1 : vieát soá 6 
Nhận xét
Baøi 2 : Caáu taïo soá 6 
- Giaùo vieân höôùng daãn maãu trong saùch giaùo khoa 
-Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc laïi caáu taïo soá 6 
Baøi 3 : Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng
- Cho hoïc sinh quan saùt tranh , höôùng daãn maãu 1 baøi 
-Cho hoïc sinh laøm baøi 
-Giaùo vieân nhaän xeùt ghi điểm
 .Cuûng coá daën doø : (5’)
- Ñeám xuoâi töø 1 ñeán 6 . Ñeám ngöôïc töø 6 ñeán 1 ?
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.
- Daën hoïc sinh chuaån bò baøi hoâm sau : soá 7 
HS lên bảng
HS theo dõi và thực hiện trả lời 
HS thực hiện
Hoïc sinh quan saùt theo doõi 
- Hoïc sinh vieát vaøo baûng con 
- Hs töï laøm baøi 
-1 em söûa baøi chung cho caû lôùp .
-Töï laøm baøi vaø chöõa baøi 
- 2 em chöõa baøi 
Hs thực hiện
Giúp hs thực hiện thao tác trên que tính, đồ vật
Giúp hs viết
HS yếu đếm (Thê, Hê, Thu..)
***********************************
 Tiết 3:	 An toàn giao thông 
Baøi 2: TÌM HIEÅU ÑÖÔØNG PHOÁ
I. MUÏC TIEÂU :
 - Hoïc sinh keå teân vaø moâ taû 1 soá ñöôøng phoá nôi em ôû hoaëc ñöôøng phoá maø em bieát ( roäng , heïp , bieån baùo, væa heø) 
- Hs bieát ñöôïc söï khaùc nhau cuûa ñöôøng phoá , ngoõ heûm 
- Nhôù teân vaø neâu ñöôïc ñaëc ñieåm ñöôøng phoá ( nôi em soáng ) .
- Nhaän bieát ñöôïc caùc ñaëc ñieåm cô baûn veà ñöôøng An toaøn vaø khoâng an toaøn cuûa ñöôøng phoá , thöïc hieän ñuùng qui ñònh ñi treân ñöôøng .
 II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : 	
- 4 tranh ( SGK) cho caùc caùc nhoùm .
 III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG HS
HTĐB
I/ OÅn ñònh (1’)
II/ Kieåm traû baøi cuõ(3’) 
Kiểm tra lại nội dung tiết học trước
Nhận xét – tuyên tương
Hoaït ñoäng 1: (10’) Tìm hieåu ñaëc ñieåm ñöôøng phoá nhaø em ( tröôøng em) 
- Phaùt phieáu ghi caâu hoûi ( SGV/16) ñeå gôïi yù thaûo luaän .
- Keát luaän : Khi ñi treân ñöôøng phaûi caån thaän , ñi treân væa heø , quan saùt kó khi qua ñöôøng .
Hoaït ñoäng 2: (10’) Tìm hieåu ñöôøng phoá An toaøn vaø chöa an toaøn .
- Chia lôùp 4 nhoùm , giao moãi nhoùm 1 böùc tranh , thaûo luaän tranh thöïc hieän nhöõng haønh vi , ñöôøng phoá naøo laø AT vaø khoâng AT? thaûo luaän ñaëc ñieåm veà ñöôøng phoá trong böùc tranh ñoù coù AT hay khoâng AT? 
Keát luaän : Ñöôøng phoá laø nôi ñi laïi cuûa moïi ngöôøi .
Hoaït ñoäng 3: (10’) Troø chôi nhôù teân ñöôøng .
- Toå chöùc 3 ñoäi ( moãi ñoäi 4 Hs) thi nói tên nhöõng ñöôøng phoá maø em bieát 
- Ñoäi naøo bieát nhieàu teân ñöôøng phoá thì thaéng .
Keát luaän : Caàn nhôù teân ñöôøng vaø phaân bieät ñöôïc ñöôøng AT vaø khoâng AT .
- Khi ñi ngoõ heûm caàn chuù yù traùnh xe ñaïp , xe maùy .
- Khi ñi ñöôøng phoá caàn ñi cuøng cha meï hay ngöôøi lôùn .
III/.Cuûng coá: (4’) Nhaän xeùt giôø hoïc .
HS xung phong
- Thaûo luaän 
- Trình baøy , nhận xét
- Laéng nghe 
- Thaûo luaän nhoùm 4 
- Ñaïi dieän trình baøy 
- Nhaän xeùt 
- 3 ñoäi thi tieáp söùc 
- Nhaän xeùt 
- Laéng nghe 
Giúp các nhóm

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1(108).doc