Giáo án Tự nhiên xã hội 1 - Tuần 32 - Gió

Giáo án Tự nhiên xã hội 1 - Tuần 32 - Gió

Gió

I) Mục tiêu: Sau giờ học giúp HS biết:

- Nhận xét trời có gió hay không có gió, gió nhẹ hay mạnh.

- Sử dụng vốn từ riêng của mình để mô tả cảm giác khi gió thổi vào ngươ

II) Chuẩn bị:Bút màu – giấy vẽ.

- GV và HS sưu tầm một số tranh ảnh thời tiết

III) Các hoạt động dạy và học:

1/ Giới thiệu bài : GV ghi: Gió

Hoạt động 1 : quan sát

Hướng dẫn HS quan sát 5 hình ở bài 32

Hình nào cho biết trời có gió

GV tổ chức cho Hs ra sân tường để các em thực hành quan sát theo yêu cầu trên.

GV treo tranh, ảnh gió to và bão lên bảng cho HS quan sát và hỏi:

GV: Gió mạnh có thể chuyển thành bão, bão rất nguy hiểm cho con người có thể làm đổ nhà, gẫy cây, thậm chí chết cả người nữa

 

doc 5 trang Người đăng buihue123 Lượt xem 504Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên xã hội 1 - Tuần 32 - Gió", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ph¹m ThÞ Liªn - Tr­êng TH T©n TiÕn Gi¸o ¸n líp 1 , n¨m häc : 2008 – 2009
Tù nhiªn x· héi
Gió
I) Mục tiêu: Sau giờ học giúp HS biết:
Nhận xét trời có gió hay không có gió, gió nhẹ hay mạnh.
Sử dụng vốn từ riêng của mình để mô tả cảm giác khi gió thổi vào ngươ
II) Chuẩn bị:Bút màu – giấy vẽ.
GV và HS sưu tầm một số tranh ảnh thời tiết
III) Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Giới thiệu bài : GV ghi: Gió 
Hoạt động 1 : quan sát
Hướng dẫn HS quan sát 5 hình ở bài 32 
Hình nào cho biết trời có gió
GV tổ chức cho Hs ra sân tường để các em thực hành quan sát theo yêu cầu trên.
GV treo tranh, ảnh gió to và bão lên bảng cho HS quan sát và hỏi:
GV: Gió mạnh có thể chuyển thành bão, bão rất nguy hiểm cho con người có thể làm đổ nhà, gẫy cây, thậm chí chết cả người nữa
Kết luận: Trời lăng gió cây cối đứng im, có lúc gió nhẹ làm cho ngọn cây, ngọn cỏ.. lay động nhẹ. Gió mạnh thì nguy hiểm nhất là bão
 Hoạt động 2:Quan sát ngoài trời
Giao nhiệm vụ và thực hiện.
 - Nhìn xem lá cây, ngọn cỏ ngoài sân trường có lay động hay không? Từ đó em rút ra kết luận gì?
HS làm việc theo nhóm
 Tập hợp – Báo cáo kết quả
 GV : Nhờ quan sát cây cối, mọi vật xung quanh vàchính cảm nhận của mỗi nười mà ta biết được là khi đó lặng gió hay có gió.
3/ Củng cố tiết học Trò chơi : chong chóng 
 - Khen ngợi những em tích cực hoạt động xây dựng bài tốt
 Nhận xét tiết học
 HS họp nhóm cùng quan sát và thảo luận
. Đại diện nhóm lên chỉ từng tranh và trả lời câu hỏi – cả lớp nhận xét và bổ sung ý kiến.
HS họp nhóm 2 và trả lời theo câu hỏi của GV 
 - Nhóm 6 em
 - Đai diện nhóm lên phát biểu
HS cùng bàn trao đổi và góp ý
Nguþ ThÞ NguyƯt- Tr­êngTH thÞ trÊn Neo Gi¸o ¸n líp1,n¨m häc : 2008- 2009
Tù nhiªn x· héi 
Gió
I) Mục tiêu: Sau giờ học giúp HS biết:
Nhận xét trời có gió hay không có gió, gió nhẹ hay mạnh.
Sử dụng vốn từ riêng của mình để mô tả cảm giác khi gió thổi vào ngươ
II) Chuẩn bị:Bút màu – giấy vẽ.
GV và HS sưu tầm một số tranh ảnh thời tiết
III) Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Giới thiệu bài : GV ghi: Gió 
Hoạt động 1 : quan sát
Hướng dẫn HS quan sát 5 hình ở bài 32 
Hình nào cho biết trời có gió
GV tổ chức cho Hs ra sân tường để các em thực hành quan sát theo yêu cầu trên.
GV treo tranh, ảnh gió to và bão lên bảng cho HS quan sát và hỏi:
GV: Gió mạnh có thể chuyển thành bão, bão rất nguy hiểm cho con người có thể làm đổ nhà, gẫy cây, thậm chí chết cả người nữa
Kết luận: Trời lăng gió cây cối đứng im, có lúc gió nhẹ làm cho ngọn cây, ngọn cỏ.. lay động nhẹ. Gió mạnh thì nguy hiểm nhất là bão
 Hoạt động 2:Quan sát ngoài trời
Giao nhiệm vụ và thực hiện.
 - Nhìn xem lá cây, ngọn cỏ ngoài sân trường có lay động hay không? Từ đó em rút ra kết luận gì?
HS làm việc theo nhóm
 Tập hợp – Báo cáo kết quả
 GV : Nhờ quan sát cây cối, mọi vật xung quanh vàchính cảm nhận của mỗi nười mà ta biết được là khi đó lặng gió hay có gió.
3/ Củng cố tiết học Trò chơi : chong chóng 
 - Khen ngợi những em tích cực hoạt động xây dựng bài tốt
 Nhận xét tiết học
 HS họp nhóm cùng quan sát và thảo luận
. Đại diện nhóm lên chỉ từng tranh và trả lời câu hỏi – cả lớp nhận xét và bổ sung ý kiến.
HS họp nhóm 2 và trả lời theo câu hỏi của GV 
 - Nhóm 6 em
 - Đai diện nhóm lên phát biểu
HS cùng bàn trao đổi và góp ý
Ph¹m ThÞ Liªn - Tr­êng TH T©n TiÕn Gi¸o ¸n líp 1 , n¨m häc : 2008 – 2009
Tù nhiªn x· héi
 ¤n tËp 
A. Mơc tiªu: Giĩp HS biÕt:
- Sư dơng vèn tõ riªng cđa m×nh ®Ĩ m« t¶ bÇu trêi vµ nh÷ng ®¸m m©y khi trêi n¾ng, trêi m­a.giã
B. §å dïng d¹y häc 
- GV vµ HS s­u tÇm nh÷ng tranh, ¶nh vỊ trêi n¾ng, trêi m­a.giã
C. C¸c ho¹t ®äng d¹y häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. Ho¹t ®éng 1: 
Lµm viƯc víi nh÷ng tranh ¶nh vỊ trêi n¾ng, trêi m­a.giã
Chia líp thµnh 3, 4 nhãm.
Yªu cÇu HS c¸c nhãm ph©n lo¹i nh÷ng tranh, ¶nh c¸c em ®· s­u tÇm mang ®Õn líp, ®Ĩ riªng nh÷ng tranh, ¶nh vỊ trêi n¾ng, ®Ĩ riªng nh÷ng tranh ¶nh vỊ trêi m­a.
GV KL: Khi trêi n¾ng, bÇu trêi trong xanh, cã m©y tr¾ng, mỈt trêi s¸ng chãi, n¾ng vµng chiÕu xuèng, mäi c¶nh vËt, ®­êng phè kh« r¸o...
Khi trêi m­a cã nhiỊu giät m­a r¬i, bÇu trêi phđ ®Çy m©y x¸m nªn th­êng kh«ng nh×n thÊy mỈt trêi, n­íc m­a lµm ­ít ®­êng phè, cá c©y vµ mäi vËt ë ngoµi trêi.
2 Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn
§i d­íi trêi n¾ng ph¶i ®éi mị, nãn ®Ĩ kh«ng bÞ nhøc ®Çu, sỉ mịi...
§i d­íi trêi m­a ph¶i nhí mỈc ¸o m­a, ®éi nãn hoỈc che « ®Ĩ kh«ng bÞ ­ít.
3 GV cho HS ch¬i trß ch¬i
“Trêi n¨ng, trêi m­a”
NhËn biÕt c¸c dÊu hiƯu chÝnh cđa trêi n¾ng, trêi m­a.
HS biÕt sư dơng vèn tõ riªng cđa m×nh ®Ĩ m« t¶ bÇu trêi vµ nh÷ng ®¸m m©y khi trêi n¾ng, trêi m­a.
Mçi HS trong nhãm nªu lªn dÊu hiƯu cđa trêi n¾ng.
LÇn l­ỵt mçi HS nªu lªn dÊu hiƯu cđa trêi m­a.
§¹i diƯn vµi nhãm ®em nh÷ng tranh, ¶nh vỊ trêi n¾ng, trêi m­a ®· s­u tÇm ®­ỵc lªn giíi thiƯu tr­íc líp.
HS cã ý thøc b¶o vƯ søc khoỴ khi ®i d­íi trêi n¾ng, trêi m­a.
2 HS hái vµ tr¶ lêi nhau c¸c c©u hái trong SGK.
Mét sè HS nãi l¹i nh÷ng g× c¸c em ®· th¶o luËn.
Mét HS h« “Trêi n¾ng” c¸c HS kh¸c cÇm nhanh nh÷ng tÊm b×a cã vÏ (hoỈc ghi tªn) nh÷ng thø phï hỵp dïng cho khi ®i n¾ng
Mét HS h« “Trêi m­a” c¸c HS kh¸c cÇm nh÷ng tÊm b×a cã vÏ (hoỈc ghi tªn) nh÷ng thø phï hỵp dïng cho khi ®i m­a.
3. Cđng cè - dỈn dß 
VỊ «n l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕt sau
Nguþ ThÞ NguyƯt- Tr­êngTH thÞ trÊn Neo Gi¸o ¸n líp1,n¨m häc : 2008- 2009
Tù nhiªn x· héi
 ¤n tËp 
A. Mơc tiªu: Giĩp HS biÕt:
- Sư dơng vèn tõ riªng cđa m×nh ®Ĩ m« t¶ bÇu trêi vµ nh÷ng ®¸m m©y khi trêi n¾ng, trêi m­a.
B. §å dïng d¹y häc 
- GV vµ HS s­u tÇm nh÷ng tranh, ¶nh vỊ trêi n¾ng, trêi m­a.
C. C¸c ho¹t ®äng d¹y häc 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. Ho¹t ®éng 1: 
Lµm viƯc víi nh÷ng tranh ¶nh vỊ trêi n¾ng, trêi m­a.
Chia líp thµnh 3, 4 nhãm.
Yªu cÇu HS c¸c nhãm ph©n lo¹i nh÷ng tranh, ¶nh c¸c em ®· s­u tÇm mang ®Õn líp, ®Ĩ riªng nh÷ng tranh, ¶nh vỊ trêi n¾ng, ®Ĩ riªng nh÷ng tranh ¶nh vỊ trêi m­a.
GV KL: Khi trêi n¾ng, bÇu trêi trong xanh, cã m©y tr¾ng, mỈt trêi s¸ng chãi, n¾ng vµng chiÕu xuèng, mäi c¶nh vËt, ®­êng phè kh« r¸o...
Khi trêi m­a cã nhiỊu giät m­a r¬i, bÇu trêi phđ ®Çy m©y x¸m nªn th­êng kh«ng nh×n thÊy mỈt trêi, n­íc m­a lµm ­ít ®­êng phè, cá c©y vµ mäi vËt ë ngoµi trêi.
2 Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn
§i d­íi trêi n¾ng ph¶i ®éi mị, nãn ®Ĩ kh«ng bÞ nhøc ®Çu, sỉ mịi...
§i d­íi trêi m­a ph¶i nhí mỈc ¸o m­a, ®éi nãn hoỈc che « ®Ĩ kh«ng bÞ ­ít.
3 GV cho HS ch¬i trß ch¬i
“Trêi n¨ng, trêi m­a”
NhËn biÕt c¸c dÊu hiƯu chÝnh cđa trêi n¾ng, trêi m­a.
HS biÕt sư dơng vèn tõ riªng cđa m×nh ®Ĩ m« t¶ bÇu trêi vµ nh÷ng ®¸m m©y khi trêi n¾ng, trêi m­a.
Mçi HS trong nhãm nªu lªn dÊu hiƯu cđa trêi n¾ng.
LÇn l­ỵt mçi HS nªu lªn dÊu hiƯu cđa trêi m­a.
§¹i diƯn vµi nhãm ®em nh÷ng tranh, ¶nh vỊ trêi n¾ng, trêi m­a ®· s­u tÇm ®­ỵc lªn giíi thiƯu tr­íc líp.
HS cã ý thøc b¶o vƯ søc khoỴ khi ®i d­íi trêi n¾ng, trêi m­a.
2 HS hái vµ tr¶ lêi nhau c¸c c©u hái trong SGK.
Mét sè HS nãi l¹i nh÷ng g× c¸c em ®· th¶o luËn.
Mét HS h« “Trêi n¾ng” c¸c HS kh¸c cÇm nhanh nh÷ng tÊm b×a cã vÏ (hoỈc ghi tªn) nh÷ng thø phï hỵp dïng cho khi ®i n¾ng
Mét HS h« “Trêi m­a” c¸c HS kh¸c cÇm nh÷ng tÊm b×a cã vÏ (hoỈc ghi tªn) nh÷ng thø phï hỵp dïng cho khi ®i m­a.
3. Cđng cè - dỈn dß 
VỊ «n l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕt sau

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an TNXH 2008.doc