Giáo án Tuần 02 - Lớp Một

Giáo án Tuần 02 - Lớp Một

Häc ©m

Bµi 4: DÊu ( ? ), dÊu ( . )

I- Môc tiªu:

- NhËn biÕt ®­îc dÊu hái vµ thanh hái, dÊu nÆng vµ thanh nÆng.

- §äc ®­îc: bÎ, bÑ.

- Tr¶ lêi 2-3 c©u hái ®¬n gi¶n vÒ c¸c bøc tranh trong SGK.

II- §å dïng d¹y häc:

GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : gioû, khæ, thoû, hoå, moû, quaï

-Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beû coå aùo, beû baùnh ña, beû baép

HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng con, phaán, khaên lau

III- Hoaït ñoäng daïy hoïc:

1. Oån ñònh toå chöùc.

2. Kieåm tra baøi cuõ :

- Vieát, ñoïc : daáu saéc,beù(Vieát baûng con).

- Chæ daáu saéc trong caùc tieáng : voù, laù, tre, veù, boùi caù, caù meø( Ñoïc 5- 7 em).

- Nhaän xeùt KTBC.

 

doc 19 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 22/01/2021 Lượt xem 552Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tuần 02 - Lớp Một", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 2 Thø hai ngµy 6 th¸ng 9 n¨m 2010
Häc ©m
Bµi 4: DÊu ( ? ), dÊu ( . )
I- Môc tiªu:
- NhËn biÕt ®­îc dÊu hái vµ thanh hái, dÊu nÆng vµ thanh nÆng.
- §äc ®­îc: bÎ, bÑ.
- Tr¶ lêi 2-3 c©u hái ®¬n gi¶n vÒ c¸c bøc tranh trong SGK.
II- §å dïng d¹y häc:
GV: -Tranh minh hoaï coù tieáng : gioû, khæ, thoû, hoå, moû, quaï
-Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beû coå aùo, beû baùnh ña, beû baép
HS: -SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng vieät, baûng con, phaán, khaên lau
III- Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1. Oån ñònh toå chöùc.
2. Kieåm tra baøi cuõ :
- Vieát, ñoïc : daáu saéc,beù(Vieát baûng con).
- Chæ daáu saéc trong caùc tieáng : voù, laù, tre, veù, boùi caù, caù meø( Ñoïc 5- 7 em).
- Nhaän xeùt KTBC.
3. Baøi môùi :
Giôùi thieäu baøi - GV giôùi thieäu qua tranh aûnh tìm hieåu.
Hoaït ñoäng 1: Daïy daáu thanh:
+ Muïc tieâu:- Nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi, daáu naëng.
- Bieát gheùp caùc tieáng : beû, beï
+ Caùch tieán haønh :
a. Nhaän dieän daáu :
- Daáu hoûi : Daáu hoûi laø moät neùt moùc
Hoûi: Daáu hoûigioáng hình caùi gì?
- Daáu naëng : Daáu naëng laø moät daáu chaám.
Hoûi: Daáu chaám gioáng hình caùi gì?
b. Gheùp chöõ vaø phaùt aâm:
- Khi theâm daáu hoûi vaøo be ta ñöôïc tieáng beû
- Phaùt aâm:
- Khi theâm daáu naëng vaøo be ta ñöôïc tieáng beï
- Phaùt aâm:
Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát
MT: HS vieát ñuùng daáu ? , . ,tieáng beû ,beï
- Caùch tieán haønh: vieát maãu treân baûng lôùp.
+ Vieát maãu treân baûng lôùp(Höôùng daãn qui trình ñaët vieát).
+ Höôùng daãn vieát treân khoâng baèng ngoùn troû.
Thaûo luaän vaø traû lôøi
Ñoïc teân daáu : daáu hoûi
Ñoïc caùc tieáng treân(Caù nhaân- ñoàng thanh)
Thaûo luaän vaø traû lôøi : gioáng moùc caâu ñaët ngöôïc, coå ngoãng
Thaûo luaän vaø traû lôøi
Ñoïc teân daáu : daáu naëng
Ñoïc caùc tieáng treân (Caù nhaân- ñoàng thanh)
Thaûo luaän vaø traû lôøi : gioáng noát ruoài, oâng sao ban ñeâmGheùp bìa caøi
Ñoïc : beû(Caù nhaân- ñoàng thanh)
Gheùp bìa caøi
Ñoïc : beï(Caù nhaân- ñoàng thanh)
Vieát baûng con : beû, beï
Tieát 2:
Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc
- MT: HS phaùt aâm ñuùng beû ,beï
- Caùch tieán haønh: Ñoïc laïi baøi tieát 1.
GV söûa phaùt aâm cho HS
Hoaït ñoäng 2: Luyeän vieát:
- MT: HS toâ ñuùng beû , beï
- Caùch tieán haønh:GV höôùng daãn HS toâ theo doøng.
Hoaït ñoäng 3: Luyeän noùi: “ Beû”
- MT: HS luyeän noùi ñöôïc theo noäi dung ñeà taøi beû.
- Caùch tieán haønh: treo tranh
Hoûi: - Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì?
- Caùc böùc tranh coù gì chung?
- Em thích böùc tranh naøo ? Vì sao?
4. Cuûng coá, daën doø:
- Ñoïc SGK.
- Nhaän xeùt tuyeân döông.
Ñoïc laïi baøi tieát 1(C nhaân- ñ thanh)
Toâ vôû taäp vieát : beû, beï
Chuù noâng daân ñang beû baép. Moät baïn gaùi ñang beû baùnh ña chia cho caùc baïn. Meï beû coå aùo cho baïn gaùi tröôùc khi ñeán tröôøng.
Ñeàu coù tieáng beû ñeå chæ caùc hoaït ñoäng.
_________________________________________
Toaùn
Tieát 5: LUYEÄN TAÄP
I/ Mục tiêu:
- Nhaän bieát hình vuoâng, hình troøn, hình tam giaùc. Gheùp caùc hình ñaõ bieát thaønh hình môùi.
- Laøm ñöôïc caùc baøi 1, 2.
II/ Đồ dùng dạy học :
- GV: Moät soá hình vuoâng, hình troøn, hình tam giaùc baèng bìa hoaëc goã, nhöïa... coù kích thöôùc maøu saéc khaùc nhau. Phieáu hoïc taäp – Phoùng to tranh SGK
- HS: Boä ñoà duøng hoïc Toaùn lôùp 1, Saùch Toaùn 1.
III/ Hoạt động dạy học :
1. Bài cuõ : 
- GV ñöa ra moät soá ñoà vaät coù daïng hình vuoâng, hình troøn, hình tam giaùc maøu saéc khaùc nhau.(3HS neâu teân caùc hình ñoù)
- Nhaän xeùt KTBC
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
2.Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi tröïc tieáp.
HÑ1: Höôùng daãn HS laøm caùc baøi taäp ôû SGK.
 Baøi 1 : Laøm vôû baøi taäp
- Höôùng daãn HS
- Löu yù HS :
. Caùc hình vuoâng toâ cuøng moät maøu
. Caùc hình troøn toâ cuøng moät maøu
. Caùc hình tam giaùc toâ cuøng moät maøu
Nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS
HÑ 2 Thöïc haønh gheùp, xeáp hình.
 GV khuyeán khích HS duøng caùc hình vuoâng vaø hình tam giaùc ñeå gheùp thaønh moät soá hình khaùc (VD : hình caùi nhaø)
 Nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS
+ Cho HS duøng caùc que dieâm ( que tính) ñeå xeáp thaønh hình vuoâng , hình tam giaùc.
HÑ 3 Troø chôi
 - Nhaän bieát nhanh hình tam giaùc, hình vuoâng, hình troøn töø caùc vaät thaät
 GV phoå bieán nhieäm vuï :
GV nhaän xeùt thi ñua
Hñ 4 Cuûng coá , daën doø
- Vöøa hoïc baøi gì?
- Veà nhaø tìm caùc ñoà vaät coù daïng hình vuoâng, hình troøn, hình tam giaùc ( ôû tröôøng, ôû nhaø,..)
- Nhaän xeùt, tuyeân döông
- Chuaån bò : Saùch Toaùn 1, hoäp ñoà duøng hoïc Toaùn ñeå hoïc baøi : “ Caùc soá 1,2,3”.
- HS ñoïc yeâu caàu
- HS duøng buùt chì maøu khaùc nhau ñeå toâ maøu vaøo caùc hình.
- HS duøng 2 hình tam giaùc, 1 hình vuoâng ñeå gheùp thaønh moät hình môùi 
(nhö hình maãu VD trong SGK)
- HS duøng caùc hình vuoâng, hình tam giaùc (nhö treân) ñeå laàn löôït gheùp thaønh hình a, hình b, hình c.
- Thöïc haønh xeáp hình vuoâng, hình tam giaùc baèng caùc que dieâm hoaëc que tính.
HS thi ñua tìm nhanh hình vuoâng, hình troøn, hình tam giaùc trong caùc ñoà vaät ôû trong phoøng hoïc, ôû nhaø,...
Traû lôøi ( Luyeän taäp)
Laéng nghe.
___________________________________________
ThÓ dôc
(§/C Chung so¹n gi¶ng)
Thø ba ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 2009
Häc ©m
Bµi 5: DÊu ( ` ), dÊu (~ )
I/ Mục tiêu :
 - Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc daáu huyeàn vaø thanh huyeàn, daáu ngaõ vaø thanh ngaõ. 
 - Ñoïc ñöôïc : beø, beõ.
 - Traû lôøi 2-3 caâu hoûi ñôn giaûn veà caùc böùc tranh trong SGK
II Đồ dùng dạy học :
GV : Tranh minh hoaï coù tieáng : coø, meøo, gaø, veõ, goã, voõ, voõng
 Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi veà : beø
HS : SGK, vôû taäp vieát, vôû baøi taäp Tieáng Vieät, baûng con, phaán, khaên lau
III/ Hoạt động dạy học :
1. Bài cuõ : 
 - Vieát ñoïc : daáu saéc, beû, beï ( Vieát baûng con vaø ñoïc 5-7 em)
 - Chæ daáu hoûi trong caùc tieáng : cuû caûi, ngheù oï, ñu ñuû, coå aùo, xe coä, caùi keïo ( 2-3 em leân chæ)
 - Nhaän xeùt baøi cuõ.
 TIẾT1
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
2. Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi.
 - Tranh naøy veõ ai vaø veõ gì?
( Döøa, meøo, coø laø caùc tieáng gioáng nhau ôû choã ñeàu coù thanh huyeàn)
Tranh naøy veõ ai vaø veõ gì?
(Veõ, goã, voõ, voõng laø caùc tieáng gioáng nhau ôû choã ñeàu coù thanh ngaõ)
HÑ 1 : Daïy daáu thanh :
 a/ Nhaän dieän daáu :
- Daáu huyeàn : 
Hoûi : Daáu huyeàn gioáng hình caùi gì?
- Daáu ngaõ :Laø moät neùt moùc ñuoâi ñi leân
Hoûi : Daáu ngaõ gioáng hình caùi gì?
b/ Gheùp chöõ vaø phaùt aâm :
- Khi theâm daáu huyeàn vaøo be ta ñöôïc tieáng beø
- Phaùt aâm :
- Khi theâm daáu ngaõ vaøo be ta ñöôïc tieáng beõ
- Phaùt aâm :
HÑ 2 : Höôùng daãn vieát baûng con :
- Höôùng daãn quy trình ñaët buùt
HÑ 4: Cuûng coá, daën doø.
-Nhận xét tiết học. 
Tieát 2 :
HÑ 1 Luyeän ñoïc :
 -Ñoïc baøi ôû baûng lôùp.
 -Ñoïc baøi ôû sgk:
HÑ.2: Luyeän noùi : “ Beø”
 - Quan saùt tranh em thaáy nhöõng gì?
- Beø ñi treân caïn hay döôùi nöôùc?
- Thuyeàn khaùc veø ôû choã naøo?
-Beø thöôøng duøng ñeå laøm gì?
- Nhöõng ngöôøi trong tranh ñang laøm gì?
Phaùt trieån chuû ñeà luyeän noùi :
- Taïi sao chæ duøng beø maø khoâng duøng thuyeàn?
- Em ñaõ troâng thaáy beø bao giôø chöa?
- Queâ em coù ai ñi thuyeàn hay beø chöa?
- Ñoïc teân baøi luyeän noùi.
HÑ.3 Luyeän vieát :
HD vieát vôû taäp vieát.
Chaám baøi-nhaän xeùt.
HÑ .4 : Cuûng coá daën doø
- Ñoïc SGK
- Nhaän xeùt tuyeân döông
- Nhaän xeùt giôø hoïc.
Thaûo luaän vaø traû lôøi
Ñoïc teân daáu : daáu huyeàn
Ñoïc caùc tieáng treân
(caù nhaân – ñoàng thanh)
Thaûo luaän vaø traû lôøi
Ñoïc teân daáu : daáu ngaõ
Ñoïc caùc tieáng treân
(caù nhaân – ñoàng thanh)
-Thaûo luaän vaø traû lôøi : Gioáng thöôùc keû ñaët xuoâi, daùng caây nghieâng.
-Thaûo luaän vaø traû lôøi : Gioáng ñoøn gaùnh, laøn soùng khi gioù to.
Gheùp bìa caøi
Ñoïc : beø ( caù nhaân – ñoàng thanh)
Gheùp bìa caøi
Ñoïc : beõ ( caù nhaân – ñoàng thanh)
-Vieát treân khoâng baèng ngoùn troû
-Vieát baûng con : beø, beõ
-Luyeän ñoïc theo höôùng daãn cuûa GV
-Ñoïc laïi baøi tieát 1 
(Ñoïc ñoàng thanh, nhoùm, caù nhaân)
-HS nhìn tranh trả lời.
Ñoïc chuû ñeà luyeän noùi (Beø)
-Thaûo luaän nhoùm ñoâi 
-Ñaïi deän nhoùm ñoâi traû lôøi
 Toâ vôû taäp vieát : beø, beõ 
-HS đọc ,lớp đọc thầm.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
¢m nh¹c
(§/c Liªn so¹n gi¶ng)
To¸n
TiÕt 6: C¸c sè 1, 2, 3
I- Môc tiªu:
- NhËn biÕt ®­îc sè l­îng c¸c nhãm ®å vËt cã 1, 2, 3 ®å vËt.
- §äc, viÕt ®­îc c¸c ch÷ sè 1, 2, 3.
- BiÕt ®Õm 1, 2, 3 vµ ®äc theo thø tù ng­îc l¹i 3, 2, 1; biÕt thø tù cña c¸ sè 1, 2, 3.
- Lµm ®­îc c¸c bµi tËp 1, 2, 3.
II- §å dïng d¹y häc:
- Caùc nhoùm coù 1,2,3 ñoà vaät cuøng loaïi (3 con gaø, 3 boâng hoa, 3 hình troøn).
- 3 tôø bìa moãi tôø ghi 1 soá : 1, 2, 3 . 3 tôø bìa veõ saün 1 chaám troøn, 2 chaám troøn, 3 chaám troøn.
III- C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu:
1. OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -Saùch Giaùo khoa .
2. Kieåm tra baøi cuõ :
- Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh trong vôû baøi taäp toaùn
3. Baøi môùi : Giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu Soá 1,2,3
Mt :Hoïc sinh coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 1,2,3.
- Giaùo vieân cho hoïc sinh môû saùch giaùo khoa, höôùng daãn hoïc sinh quan saùt caùc nhoùm chæ coù 1 phaàn töû. Giôùi thieäu vôùi hoïc sinh : Coù 1 con chim, coù 1 baïn gaùi, coù 1 chaám troøn, coù 1 con tính.
- Taát caû caùc nhoùm ñoà vaät vöøa neâu ñeàu coù soá löôïng laø 1, ta duøng soá 1 ñeå chæ soá löôïng cuûa moãi nhoùm ñoà vaät ñoù.
- Giaùo vieân giôùi thieäu soá 1, vieát leân baûng . Giôùi thieäu soá 1 in vaø soá 1 vieát.
- Giôùi thieäu soá 2, soá 3 töông töï nhö giôùi thieäu soá 1
Hoaït ñoäng 2 : Ñoïc vieát soá
Mt : Bieát ñoïc, vieát soá 1,2,3. Bieát ñeám xuoâi, ngöôïc trong phaïm vi 3
- Goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc soá
- Höôùng daãn vieát soá treân khoâng. Vieát baûng con moãi soá 3 laàn. Gv xem xeùt uoán naén, söûa sai .
- Höôùng daãn hoïc sinh chæ vaøo caùc hình oâ vuoâng ñeå ñeám töø 1 ñeán 3 roài ñoïc ngöôïc laïi
- Cho nhaän xeùt caùc coät oâ  ... öôïc
- 3 Hoïc sinh ñeám 1, 2, 3, 4 .
- Hoïc sinh ñeám nhaåm roài traû lôøi : 4 caùi keøn
-Coù 4 chaám troøn, 4 con tính
- Hoïc sinh laëp laïi: soá 4
- Hoïc sinh laëp laïi: soá 5
- Hoïc sinh vieát theo quy trình höôùng daãn cuûa giaùo vieân – vieát moãi soá 5 laàn
- Hoïc sinh laàn löôït gaén caùc soá 1, 2, 3, 4, 5. Roài ñeám laïi daõy soá ño.ù
- Gaén laïi daõy soá: 5, 4, 3, 2, 1 roài ñeám daõy soá ñoù
- Hoïc sinh leân vieát 1, 2, 3, 4 , 5 .
- 5, 4, 3, 2, 1 .
- Hoïc sinh ñeám xuoâi ngöôïc.
- 2 hoïc sinh leân baûng ñieàn soá :
- Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1
- Hïc sinh môû vôû
- Neâu yeâu caàu laøm baøi vaø töï laøm baøi
Baøi 1 : Vieát soá 4, 5
Baøi 2 : Ñieàn soá coøn thieáu vaøo oâ troáng ñeå coù caùc daõy soá ñuùng
Baøi 3 : ghi soá vaøo oâ sao cho phuø hôïp vôùi soá löôïng trong moãi nhoùm
1 em chöõa baøi - Hoïc sinh nhaän xeùt
Baøi 4:
- 2 em leân baûng tham gia laøm baøi
- Lôùp nhaän xeùt, söûa sai
4. Cuûng co,á daën doø :
- Em vöøa hoïc baøi gì ? Ñeám xuoâi töø 1 -5 vaø ngöôïc töø 5 - 1
- Soá 4 ñöùng lieàn sau soá naøo vaø ñöùng lieàn tröôùc soá naøo.
- Nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát - Daën hoïc sinh oân baøi vaø chuaån bò baøi hoâm sau.
_______________________________________________________________________
Thø s¸u ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2010
§¹o ®øc
Bµi 1: Em lµ häc sinh líp 1 (tiÕt 2)
I- Môc tiªu:
- B­íc ®Çu biÕt trÎ em 6 tuæi ®­îc ®i häc.
- BiÕt tªn tr­êng, líp, tªn thÇy, c« gi¸o, mét sè b¹n bÌ trong líp.
- B­íc ®Çu biÕt giíi thiÖu vÒ tªn m×nh, nh÷ng ®iÒu m×nh thÝch tr­íc líp.
* HS giái biÕt vÒ quyÒn vµ bæn phËn cña trÎ em lµ ®­îc ®i häc vµ ph¶i häc tËp tèt. BiÕt tù giíi thiÖu vÒ b¶n th©n mét c¸ch m¹nh d¹n.
II- §å dïng d¹y häc:
- Vôû BTÑÑ1 , caùc ñieàu 7.28 trong coâng öôùc QT veà QTE .
- Caùc baøi haùt : Tröôøng em , ñi hoïc , Em yeâu tröôøng em , Ñi tôùi tröôøng .
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. OÅn Ñònh : haùt , Chuaån bò vôû BTÑÑ.
2. Kieåm tra baøi cuõ :
- Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ?
- Em haõy töï giôùi thieäu veà em.?
- Em caûm thaáy nhö theá naøo khi töï giôùi thieäu veà mình ?
- Em caàn laøm gì ñeå xöùng ñaùng laø Hoïc sinh lôùp Moät ?
- Nhaän xeùt baøi cuõ, KTCBBM
3. Baøi môùi :
Khôûi ñoäng:Haùt baøi ñi tôùi tröôøng
- GV yeâu caàu vaøi hoïc sinh keå laïi buoåi ñaàu tieân em ñeán lôùp.
- Giaùo vieân nhaän xeùt, boå sung yù kieán .
* Keát luaän : Con ngöôøi ai cuõng coù moät teân rieâng vaø ai cuõng coù moät ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc .
- Vieäc chuaån bò cuûa caùc em tuyø thuoäc vaøo hoaøn caûnh töøng gia ñình, nhöng caùc em ñeàu coù chung 1 nieàm vui söôùng laø ñaõ laø hoïc sinh lôùp Moät .
Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt tranh vaø keå chuyeän theo tranh .
Mt : Qua thöïc teá cuûa mình Hoïc sinh coù theå keå moät caâu chuyeän theo noäi dung tranh :
- Cho Hoïc sinh môû vôû BTÑÑ quan saùt tranh ôû BT4, yeâu caàu Hoïc sinh keå chuyeän theo nhoùm.
- Yeâu caàu Hoïc sinh leân trình baøy tröôùc lôùp, Giaùo vieân laéng nghe boå sung yù kieán cho töøng em?
- Giaùo vieân keå laïi chuyeän (theo tranh )
+ Tranh 1: Ñaây laø baïn Hoa. Hoa 6 tuoåi . Naêm nay Hoa vaøo lôùp 1. Caû nhaø vui veû chuaån bò cho Hoa ñi hoïc.
+ Tranh 2 : Meï ñöa Hoa ñeán tröôøng . Tröôøng Hoa thaät laø ñeïp . Coâ giaùo töôi cöôøi ñoùn em vaø caùc baïn vaøo lôùp .
+ Tranh 3: ÔÛ lôùp, Hoa ñöôïc coâ giaùo daïy baûo ñieàu môùi laï. Roài ñaây em seõ bieát ñoïc, bieát vieát, bieát laøm toaùn nöõa. Em seõ töï ñoïc truyeän ñoïc baùo cho oâng baø nghe, seõ töï vieát thö cho Boá khi boá ñi xa. Hoa seõ coá gaéng hoïc thaät gioûi. Thaät ngoan .
+ Tranh 4: Hoa coù theâm nhieàu baïn môùi. Giôø chôi em vui ñuøa ôû saân tröôøng thaät vui.
+ Tranh 5: Veà nhaø Hoa keå vôùi boá meï veà tröôøng lôùp môùi, veà coâ giaùo vaø caùc baïn cuûa em. Caû nhaø ñeàu vui. Hoa laø Hoïc sinh lôùp 1 roài.
Hoaït ñoäng 2: Muùa haùt veà tröôøng lôùp cuûa em
Mt : Hoïc sinh bieát yeâu quyù baïn beø, thaày coâ giaùo, tröôøng lôùp :
Cho Hoïc sinh muùa haùt .
Keát luaän : Treû em coù quyeàn coù hoï teân , coù quyeàn ñöôïc ñi hoïc. Chuùng ta thaät vui vaø töï haøo vì ñaõ trôû thaønh Hoïc sinh lôùp 1 Haõy coá gaéng hoïc thaät gioûi, thaät ngoan ñeå xöùng ñaùng laø Hoïc sinh lôùp 1 .
- HS laéng nghe, neâu nhaän xeùt .
- HS hoïp theo nhoùm, quan saùt tranh vaø keå chuyeän .
- Nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy .
- HS laéng nghe, nhaän xeùt, boå sung 
- HS quan saùt, laéng nghe keå chuyeän .
+ Muùa taäp theå
+ Haùt caù nhaân
+ Haùt taäp theå
4. Cuûng coá, daën doø :
Nhaän xeùt tieát hoïc, khen ngôïi hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc.
Daën hoïc sinh oân laïi baøi, taäp keå laïi chuyeän theo tranh.
Chuaån bò baøi hoâm sau:“ Goïn gaøng, saïch seõ ” .
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TËp viÕt
TuÇn 1: T« c¸c nÐt c¬ b¶n
I- Môc tiªu:
- T« ®­îc c¸c nÐt c¬ b¶n theo vë TËp viÕt 1, tËp mét.
- HS kh¸, giái cã thÓ viÕt ®­îc c¸c nÐt c¬ b¶n.
II- §å dïng d¹y häc:
GV: - Caùc neùt cô baûn ñöôïc trình baøy trong khung chöõ.
- Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 1
HS: - Vôû taäp vieát, baûng con, phaán , khaên lau baûng.
III- Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1. Oån ñònh toå chöùc:
2. Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra vieäc chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS.
3. Baøi môùi :
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu caùc neùt cô baûn
Hoâm nay coâ seõ giuùp caùc em oân laïi caùch vieát caùc neùt cô baûn ñeå caùc em bieát vaän duïng vieát chöõ toát hôn qua baøi hoïc hoâm nay : Caùc neùt cô baûn.
Hoaït ñoäng 2 : Cuûng coá caùch vieát caùc neùt cô baûn.
- GV ñöa ra caùc neùt cô baûn maãu.
- Hoûi: Ñaây laø neùt gì ?
Neùt ngang :
Neùt soå thaúng :
Neùt xieân traùi :
Neùt xieân phaûi :
Neùt moùc xuoâi :
Neùt moùc ngöôïc :
Neùt moùc hai ñaàu :
Neùt khuyeát treân :
Neùt khuyeát döôùi :
Keát luaän: Haõy neâu laïi caùc neùt cô baûn.
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn qui trình vieát
- GV söû duïng que chæ toâ treân chöõ maãu.
- Vieát maãu treân khung chöõ thaät thong thaû.
- Vieát maãu treân doøng keû ôû baûng lôùp .
- Höôùng daãn vieát: + Vieát treân khoâng.
+ Vieát treân baûng con.
Keát luaän: Neâu laïi caùch vieát caùc neùt cô baûn?
Hoaït ñoäng 4: Thöïc haønh
- GV neâu yeâu caàu baøi vieát
- Nhaéc tö theá ngoài, caùch caàm buùt, ñeå vôû
- GV vieát maãu
- GV theo doõi , uoán naén, giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu keùm.
- Chaám baøi HS ñaõ vieát xong (Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám).
- Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.
4. Cuûng coá, daën doø:
- Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát
- Nhaän xeùt giôø hoïc
- Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø
HS quan saùt
HS traû lôøi
2 HS neâu
HS quan saùt
HS theo doõi
HS vieát theo söï höôùng daãn cuûa GV
1 HS neâu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TËp viÕt
TuÇn 2: TËp t« e, b, bÐ
I- Môc tiªu:
T« vµ viÕt ®­îc c¸c ch÷: e, b, bÐ theo vë TËp viÕt 1, tËp mét.
II- §å dïng d¹y häc:
GV: - Maãu chöõ e, b trong khung chöõ.
- Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 2
HS: - Vôû taäp vieát, baûng con, phaán , khaên lau baûng.
III- Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1. Oån ñònh toå chöùc:
2. Kieåm tra baøi cuõ:
- Em ñaõ vieát nhöõng neùt gì? ( 1 HS neâu)
- GV ñoïc nhöõng neùt cô baûn ñeå HS vieát vaøo baûng con.
3. Baøi môùi :
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöõ e ,b ,be
Hoaït ñoäng 2 : Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con chöõ : e, b; tieáng : beù
a. Höôùng daãn vieát chöõ : e, b
- GV ñöa chöõ maãu: e - Ñoïc chöõ: e
- Phaân tích caáu taïo chöõ e ?
- Vieát maãu : e
- GV ñöa chöõ maãu: b - Ñoïc chöõ: b
- Phaân tích caáu taïo chöõ b ?
- Vieát maãu : b
b. Höôùng daãn vieát töø öùng duïng: beù
- Goïi HS ñoïc töø öùng duïng
- Giaûng töø: ( beù: coù hình theå khoâng ñaùng keå hoaëc keùm hôn caùi ñöôïc ñem ra so saùnh)
- Hoûi: Neâu ñoä cao caùc con chöõ ? Caùch ñaët daáu thanh?
- Vieát maãu: beù
Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh
- Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát?
- Cho xem vôû maãu
- Nhaéc tö theá ngoài, caùch caàm buùt, ñeå vô.û
- GV nªu y/c viÕt
- GV theo doõi, uoán naén, giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu keùm.
- Chaám baøi HS ñaõ vieát xong (Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám).
- Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.
4. Cuûng coá , daën doø:
- Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát.
- Nhaän xeùt giôø hoïc.
- Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø.
HS quan saùt
2 HS ñoïc vaø phaân tích
HS vieát baûng con: e
HS quan saùt
2 HS ñoïc vaø phaân tích
HS vieát baûng con: b
2 HS ñoïc
2 HS neâu
HS vieát baûng con: beù
HS ñoïc
HS quan saùt
HS laøm theo
HS vieát vaøo vôû Taäp vieát
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Thñ c«ng
(§/C Lý so¹n gi¶ng)
_______________________________________
Sinh ho¹t Sao
I. Muïc tieâu 
- HS bieát nhaän xeùt caùc hoaït ñoäng neàn neáp NGLL vaø hoïc taäp trong tuaàn.
- Naém ñöôïc keá hoaïch cuûa tuaàn tôùi.
II. Noäi dung sinh hoaït.
1. Caùc Sao tieán haønh sinh hoaït.
GV höôùng daãn caùc Sao sinh hoaït theo caùc böôùc sau:
- Sao tröôûng ñieåm danh.
- Kieåm tra veä sinh.
- Haùt baøi “Sao cuûa em”.
- Töøng thaønh vieân keå veà nhöõng vieäc laøm toáât vaø chöa toát cuûa mình.
- Sao tröôûng nhaän xeùt.
2. GV nhaän xeùt, giao nhieäm vuï tuaàn tôùi.
 a . Ñaùnh giaù hoaït ñoäng trong tuaàn : 
 1. Veà yù thöùc ñaïo ñöùc.
 - Phaàn lôùn HS coù yù thöùc ñaïo ñöùc toát, thöïc hieän ñaày ñuû caùc nhieäm vuï cuûa HS.
 2. Veà caùc neàn neáp HÑNGLL: HS thöïc hieän töông ñoái toát.
 3. Veà veä sinh : Giöõ veä sinh trong vaø ngoaøi lôùp saïch seõ.
 4. Toàn taïi : Coøn moät soá em maëc ñoàâng phuïc chöa ñuùng quy ñònh, trong lôùp coøn noùi chuyeän rieâng, haùt ñaàu giôø vaø giöõa giôø chöa toát.
 b. Keá hoaïch tuaàn tôùi : 
 - Ñi hoïc chuyeân caàn, ñuùng giôø .
 - Reøn luyeän yù thöùc ñaïo ñöùc, thöïc hieän toát caùc nhieäm vuï cuûa HS, thöïc hieän ñuùng an toaøn giao thoâng,
 - Thöïc hieän toát hôn nöõa caùc hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp.
 - Naâng cao hôn nöõa chaát löôïng hoïc taäp, haêng haùi phaùt bieåu xaây döïng baøi.
 - Chuù yù giöõ veä sinh caù nhaân, maëc ñoàng phuïc ñuùng quy ñònh.
 3. Lôùp sinh hoaït vaên ngheä.
______________________________________________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 2 Lop 1.doc