Thiết kế bài dạy các môn học lớp 1 - Tuần 18

Thiết kế bài dạy các môn học lớp 1 - Tuần 18

Tiết 1 Thể dục: TRề CHƠI NHẢY Ô TIẾP SỨC

I/ Mục tiờu :

HS biết cách chơi và tham gia chơi được

II/ Địa điểm, phương tiện:

- Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sân tập

- Phương tiện: cũi, kẻ sõn cho trũ chơi.

III/ Nội dung và phương pháp lên lớp

doc 20 trang Người đăng haihoa92 Lượt xem 686Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn học lớp 1 - Tuần 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 18
Thứ 2 Ngày 14 Tháng 12 Năm 2009 G-V. Bùi Thị Thu. TTH. Yên Đĩnh
 Nghỉ di dự TK Hoạt động công đoàn đ/c Thuỷ dạy
Thứ 3 Ngày 29 Tháng 12 Năm 2009 G-V. Bùi Thị Thu. TTH. Yên Đĩnh
 Soạn ngày 27/ 12 Giảng ngày 29 / 12 NĂM HọC 2009-2010
Tiết 1 Thể dục: TRề CHƠI nhảy ô tiếp sức
I/ Mục tiờu :
HS biết cách chơi và tham gia chơi được
II/ Địa điểm, phương tiện:
- Địa điểm: Sõn trường, vệ sinh sõn tập
- Phương tiện: cũi, kẻ sõn cho trũ chơi.
III/ Nội dung và phương phỏp lờn lớp:
Nội dung
TG
Phương phỏp tổ chức
1/ Phần mở đầu:
- Gv nhận lớp phổ biến nội dung, yờu cầu
- Khởi động: Hs giậm chõn tại chỗ đếm theo nhịp. Hs đứng tại chỗ vỗ tay hỏt.
- Trũ chơi “Diệt cỏc con vật cú hại”
Gv điều khiển hs chơi.
2/ Phần cơ bản:
a, Trũ chơi “Nhảy ụ tiếp sức”
- Gv nờu tờn trũ chơi, nờu cỏch chơi và luật chơi
- Tập trung hs vào đội hỡnh chơi, Gv giải thớch cỏch chơi.
- Gv làm mẫu
- Hs chơi thử.
- Hs chơi chớnh cú thi đua. 
 Gv điều khiển, quan sỏt xử lý tỡnh huống trũ chơi
3/ Phần kết thỳc :
- Thả lỏng: Hs đi thường và hỏt
 Hs đứng vỗ tay hỏt.
- Gv cựng hs hệ thống bài học.
- Gv nhận xột giờ học.
- Dặn dũ: ụn TTCB đó học. 
- Xuống lớp.
10 phỳt
20 phỳt
 1 lần
 1-2 lần
2-3 lần
5 phỳt
GV x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
10 10
8 9 8 9
7 7
5 6 5 6
4 4
2 3 2 3
 1 1 XP
GV x x CB
x x
x x
x x
x x
x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
GV
Thứ 4 Ngày 16Tháng 12 Năm 2009 G-V. Bùi Thị Thu. TTH. Yên Đĩnh
 Soạn ngày 14 / 12Giảng ngày 16 / 12 NĂM HọC 2009-2010
Tiết 1 Toán 
BAÛNG COÄNG VAỉ TRệỉ TRONG PHAẽM VI 10
I. MUẽC TIEÂU : 
Thuộc bảng cộng, trừ; biết làm tớnh cộng, trừ trong phạm vi 10; làm quen với túm tắt và viết được phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
 +Veừ treõn baỷng phuù baứi taọp 2 / 87 - 3 / 87 ( phaàn b) – Tranh baứi taọp 3a) / 87 
 + Boọ thửùc haứnh toaựn .
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn ẹũnh :
+ Haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp 
2.Kieồm tra baứi cuừ :
+ Goùi 2 em hoùc sinh ủoùc laùi baỷng trửứ trong phaùm vi 10 – 2 hoùc sinh ủoùc pheựp coọng phaùm vi 10 
+ 3 hoùc sinh leõn baỷng : 
+Nhaọn xeựt, sửỷa baứi chung nhaộc nhụỷ caựch laứm tửứng loaùi baứi 
+ Nhaọn xeựt baứi cuừ - Ktcb baứi mụựi 
 3. Baứi mụựi : 
TG
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
5’
7’
7’’
15’
5’
A, Mở đầu
1.OÅn đũnh tổ chức :
2.Kieồm tra baứi cuừ :
+ Goùi 2 em hoùc sinh ủoùc laùi
 baỷng trửứ trong phaùm vi 10 
– 2 hoùc sinh ủoùc pheựp coọng phaùm vi 10 
+ 3 hoùc sinh leõn baỷng : 
8 + 0 = 10 3 + 7 0 10 10 – 1 0 9 + 1 
+Nhaọn xeựt, sửỷa baứi chung nhaộc nhụỷ caựch laứm tửứng loaùi baứi 
+ Nhaọn xeựt baứi cuừ - 
 3.Giới thiệu bài trực tiếp
B, Hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng 1 : Cuỷng coỏ baỷng coọng trửứ trong phaùm vi 10. 
-Yeõu caàu hoùc sinh ủoùc thuoọc loứng caực baỷng coọng baỷng trửứ phaùm vi 10 ủaừ hoùc 
-Hoỷi mieọng – goùi hoùc sinh traỷ lụứi nhanh moọt soỏ pheựp tớnh 
-Nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng hoùc sinh hoùc thuoọc caực baỷng coọng trửứ 
Hoaùt ủoọng 2 : Cuỷng coỏ moỏi quan heọ giửừa pheựp coọng vaứ trửứ.
-Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh mụỷ SGK laứm caực pheựp tớnh, tửù ủieàn soỏ vaứo choó chaỏm 
-Giaựo vieõn hửụựng daón cho hoùc sinh bieỏt caựch saộp xeỏp caực coõng thửực tớnh treõn baỷng vửứa thaứnh laọp vaứ nhaọn bieỏt quan heọ giửừa caực pheựp tớnh coọng trửứ 
Hoaùt ủoọng 3 : Thửùc haứnh 
-Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh laàn lửụùt laứm caực baứi taọp 
Baứi 1 : Hửụựng daón hoùc sinh vaọn duùng caực baỷng coọng, trửứ ủaừ hoùc ủeồ thửùc hieọn caực pheựp tớnh trong baứi 
-Lửu yự hoùc sinh vieỏt soỏ thaỳng coọt trong baứi 1b) .
Baứi 2 : ẹieàn soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng
-Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh nhụự laùi caỏu taùo soỏ 10, 9 , 8 , 7 vaứ tửù ủieàn soỏ thớch hụùp vaứo tửứng oõ 
-Chaỳng haùn : 10 goàm 1 vaứ 9 . Vieỏt 9 vaứo oõ 
-Giaựo vieõn treo baỷng phuù yeõu caàu 4 hoùc sinh leõn sửỷa baứi 
Baứi 3 : a) Treo tranh – Hửụựng daón hoùc sinh neõu baứi toaựn vaứ pheựp tớnh thớch hụùp 
-Hửụựng daón hoùc sinh traỷ lụứi ( neõu lụứi giaỷi baống lụứi ) ủeồ bửụực ủaàu laứm quen vụựi giaỷi toaựn coự lụứi vaờn 
 b) Hửụựng daón hoùc sinh ủoùc toựm taột roài neõu baứi toaựn (baống lụứi )
-Hửụựng daón hoùc sinh traỷ lụứi (lụứi giaỷi) cho baứi toaựn vaứ ghi pheựp tớnh phuứ hụùp (mieọng ) 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt, hửụựng daón, sửỷa sai ủeồ hoùc sinh nhaọn bieỏt trỡnh baứy 1 baứi toaựn giaỷi 
C, Kết luận:
- Em vửứa hoùc baứi gỡ ? ẹoùc laùi baỷng coọng, trửứ trong phaùm vi 10 
- Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt .
- Daởn hoùc sinh hoùc veà nhaứ hoùc thuoọc taỏt caỷ caực baỷng coọng, trửứ tửứ 2 à 10 .
- Chuaồn bũ baứi hoõm sau.
+ Haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp 
-8 em ủoùc thuoọc 
-Hoùc sinh ủieàn soỏ vaứo baỷng coọng,trửứ 10 baống buựt chỡ 
-Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứo vụỷ Btt 
-1 hoùc sinh sửỷa baứi chung 
Dành cho HS khỏ giỏi.
-Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứo vụỷ Btt 
-Hoùc sinh tửù ủieàu chổnh baứi cuỷa mỡnh 
-Haứng treõn coự 4 chieỏc thuyeàn. Haứng dửụựi coự 3 chieỏc thuyeàn. Hoỷi taỏt caỷ coự bao nhieõu chieỏc thuyeàn ? 
 4 + 3 = 7 
-Hoùc sinh gheựp pheựp tớnh ủuựng leõn bỡa caứi
-Lan coự 10 quỷa boựng. Lan cho baùn 3 quaỷ boựng. Hoỷi lan coứn laùi maỏy quaỷ boựng ?
-Traỷ lụứi : Soỏ quaỷ boựng lan coứn laứ 
 10 – 3 = 7 
-Hoùc sinh gheựp pheựp tớnh leõn bỡa caứi 
Tieỏt 2+3 Tieỏng Vieọt 
 Baứi 66: uoõm - ửụm
I.Muùc tieõu:
- Đọc được: uụm, ươm, cỏnh buồm, đàn bướm; từ và cỏc cõu ứng dụng.
- Viết được: uụm, ươm, cỏnh buồm, đàn bướm.
- Luyện núi từ 2-4 cõu theo chủ đề: Ong, bướm, chim, cỏ cảnh.
II.ẹoà duứng daùy hoùc:
-GV: -Tranh minh hoaù tửứ khoaự: caựnh buoàm, ủaứn bửụựm 
 -Tranh caõu ửựng duùng vaứ tranh minh hoaù phaàn luyeọn noựi.
-HS: -SGK, vụỷ taọp vieỏt, vụỷ baứi taọp Tieỏng vieọt.
III.Hoaùt ủoọng daùy hoùc: Tieỏt1 
TG
 Hoaùt ủoọng cuỷa GV
 Hoaùt ủoọng cuỷa HS
5’
10’
10’
5’
5’
5’
8’
15’
6’
2’
 A, Mở đầu:
 1.Khụỷi ủoọng : 
 2.Kieồm tra baứi cuừ :
-ẹoùc vaứ vieỏt baỷng con : 
thanh kieỏm, quyự hieỏm, aõu yeỏm, 
yeỏm daừi ( 2 – 4 em ủoùc) 
 -ẹoùc caõu ửựng dung
“Ban ngaứy, Seỷ maỷi ủi kieỏm aờn cho
caỷ nhaứ.Toỏi ủeỏn, Seỷ mụựi coự thụứi gian aõu yeỏm ủaứn con”.
 -Nhaọn xeựt baứi cuừ
 3.Giụựi thieọu baứi :
Giụựi thieọu trửùc tieỏp : Hoõm nay coõ giụựi thieọu cho caực em vaàn mụựi:uoõm, ửụm – Ghi baỷng
B, Hoạt động dạy học:
Hoaùt ủoọng 1 :Daùy vaàn:
 a.Daùy vaàn: uoõm
-Nhaọn dieọn vaàn:Vaàn uoõm ủửụùc taùo bụỷi: u,oõ vaứ m
 GV ủoùc maóu
 Hoỷi: So saựnh uoõm vaứ ieõm?
 -Phaựt aõm vaàn:
-ẹoùc tieỏng khoaự vaứ tửứ khoaự : buoàm, caựnh buoàm
-ẹoùc laùi sụ ủoà: uoõm
 buoàm
 caựnh buoàm
 b.Daùy vaàn ửụm: ( Qui trỡnh tửụng tửù)
 ửụm 
 bửụựm
 ủaứn bửụựm
- ẹoùc laùi hai sụ ủoà treõn baỷng
 Giaỷi lao
-Hửụựng daón vieỏt baỷng con :
+Vieỏt maóu treõn giaỏy oõ li ( Hửụựng daón qui trỡnh ủaởt buựt, lửu yự neựt noỏi)
+Chổnh sửỷa chửừ sai
 -Hửụựng daón ủoùc tửứ ửựng duùng: 
 ao chuoõm vửụứn ửụm
 nhuoọm vaỷi chaựy ủửụùm
Tieỏt 2:
1.Hoaùt ủoọng 1: Khụỷi ủoọng
2. Hoaùt ủoọng 2: Baứi mụựi:
 a.Luyeọn ủoùc: ẹoùc laùi baứi tieỏt 1
 GV chổnh sửỷa loói phaựt aõm cuỷa HS
 b.ẹoùc caõu ửựng duùng: 
“Nhửừng boõng caỷi nụỷ roọ nhuoọm vaứng
 caỷ caựnh ủoàng. Treõn trụứi, bửụựm 
bay lửụùn tửứng ủaứn.”
 c.ẹoùc SGK:
 Giaỷi lao
d.Luyeọn vieỏt:
e.Luyeọn noựi:
 “Ong, bửụựm, chim caự caự caỷnh”.
Hoỷi:-Con ong thửụứng thớch gỡ?
 -Con bửụựm thửụứng thớch gỡ?
 -Con ong vaứ con chim coự ớch gỡ cho baực noõng daõn
-Em thớch con vaọt gỡ nhaỏt
-Nhaứ em coự nuoõi chuựng khoõng?
 C, Kết luận:
- Vừa rồi chúng ta học vần gì?
- Dặn dò : về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau
Haựt taọp theồ
Phaựt aõm ( 2 em - ủoàng thanh)
Phaõn tớch vaứ gheựp bỡa caứi: uoõm
Gioỏng: keỏt thuực baống m
Khaực : uoõm baựt ủaàu baống uoõ
ẹaựnh vaàn ( c nhaõn - ủoàng thanh)
ẹoùc trụn ( caự nhaõn - ủoàng thanh)
Phaõn tớch vaứ gheựp bỡa caứi: buoàm
ẹaựnh vaàn vaứ ủoùc trụn tieỏng ,tửứ 
( caự nhaõn - ủoàng thanh)
ẹoùc xuoõi – ngửụùc
( caự nhaõn - ủoàng thanh)
ẹoùc xuoõi – ngửụùc ( caự nhaõn - ủoàng thanh)
( caự nhaõn - ủoàng thanh)
Theo doừi qui trỡnh
Vieỏt b.con: uoõm, ửụm, 
caựnh buoàm, ủaứn bửụựm 
Tỡm vaứ ủoùc tieỏng coự vaàn vửứa hoùc
ẹoùc trụn tửứ ửựng duùng:
(c nhaõn - ủ thanh)
 ẹoùc (caự nhaõn 10 em – ủoàng thanh)
Nhaọn xeựt tranh.
ẹoùc (caựnhaõn – ủoàng thanh)
HS mụỷ saựch. ẹoùc caự nhaõn 10 em
Vieỏt vụỷ taọp vieỏt
Quan saựt tranh vaứ traỷ lụứi
Thớch huựt maọt ụỷ hoa
Thớch hoa
Huựt maọt thuù phaỏn cho hoa, baột saõu boù.
Tiết 4 TN&XH
 Baứi 16: hoạt động ở lớp
I. MUẽC TIEÂU:
Kể được một số hoạt động học tập ở lớp học.
HS khỏ giỏi : Nờu được cỏc hoạt động học tập khỏc ngoài hỡnh vẽ SGK như: học vi tớnh, học đàn,
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:
 - GV:	Tranh minh hoaù cho baứi hoùc.
 - HS:	
III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC:
TG
Hoaùt ẹoọng cuỷa GV
Hoaùt ẹoọng cuỷa HS
5’
10’
15’
5’
A, Mở đầu:
1. Oồn ủũnh toồ chửực:
 2. Kieồm tra baứi cuừ: Tieỏt hoõm trửụực caực con hoùc baứi gỡ?	(Lụựp hoùc)	
 - Coõ giaựo chuỷ nhieọm em teõn gỡ?
 - Haừy keồ teõn 	1 soỏ ủoà duứng ụỷ trong lụựp
 - Nhaọn xeựt baứi cuừ.
3. Giụựi thieọu baứi mụựi:
B, Hoạt động dạy học
Hẹ1: Hoaùt ủoọng chung caỷ lụựp .
 Muùc tieõu: HS bieỏt caực hoaùt ủoọng ụỷ lụựp vaứ moỏi quan heọ giửừa GV vaứ HS, HS vaứ HS trong tửứng hoaùt ủoọng hoùc taọp.
Caựch tieỏn haứnh:
Cho HS laỏy SGK quan saựt 
Bửụực 1: Hửụựng daón HS quan saựt vaứ neõu vụựi baùn noọi dung ủửụùc theồ trong tửứng hỡnh.
Bửụực 2: HS trỡnh baứy trửụực lụựp.
Bửụực 3: GV neõu caõu hoỷi chung.
 - Trong caực hoaùt ủoọng ủoự, hoaùt ủoọng naứo ủửụùc toồ chửực ụỷ lụựp?
 - Hoaùt ủoọng naứo ủửụùc toồ chửực ngoaứi saõn trửụứng?
 - Trong tửứng hoaùt ủoọng treõn GV laứm gỡ? HS laứm gỡ?
GV theo doừi HS traỷ lụứi.
Keỏt luaọn: ễÛ lụựp hoùc naứo cuừng coự thaày, coự coõ vaứ HS. Trong lụựp hoùc coự nhửừng hoaùt ủoọng ủửụùc toồ chửực trong lụựp hoaởc ngoaứi lụựp.
Hẹ2: Giụựi thieọu caực hoaùt ủoọng cuỷa lụựp hoùc
 Muùc tieõu: HS bieỏt ủửụùc caực hoaùt ủoọng trong lụựp hoùc cuỷa mỡ ... g thửụứng noõ ủuứa, haựi hoa, ủaứo cuỷ cuứng nhau.
 Tranh 2:Nhửng coự moọt ngaứy gioự laùnh tửứ ủaõu keựo veà. Rửứng caõy thi nhau truựt laự, khaộp nụi laùnh giaự. Chieàu ủeỏn, Soực chaùy tỡm Nhớm Theỏ nhửng ụỷ ủaõu Soực cuừng chổ thaỏy coỷ caõy im lỡm, Nhớm thỡ bieọt taờm. Vaộng baùn, Soực buoàn laộm.
 Tranh 3: Gaởp baùn Thoỷ, Soực beứn hoỷi Thoỷ coự thaỏy baùn Nhớm ụỷ ủaõu khoõng? Nhửng Thoỷ laộc ủaàu baỷo khoõng, khieỏn Soực caứng buoàn theõm. Soực laùi chaùy tỡm baùn khaộp nụi.
 Tranh 4: Maừi khi muứa xuaõn ủeỏn tửứng nhaứ . Caõy coỏi ủua nhau naỷy loọc, chim choực hoựt veựo von, Soực mụựi gaởp laùi ủửụùc Nhớm. Gaởp laùi nhau, chuựng vui mửứng laộm. Hoỷi chuyeọn maừi roài Soực cho bieỏt: cửự muaứ ủoõng ủeỏn, hoù nhaứ Nhớm laùi phaỷi ủi tỡm choó traựnh reựt.
+ YÙ nghúa :Caõu chuyeọn noựi neõn tỡnh baùn thaõn thieỏt cuỷa Soực vaứ Nhớm.
 C, Kết luận:
- Vừa rồi chúng ta học vần gì?
- Dặn dò : về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau
Haựt taọp theồ
HS neõu 
HS leõn baỷng chổ vaứ ủoùc vaàn
HS ủoùc caực tieỏng gheựp tửứ chửừ ụỷ coọt doùc vụựi chửừ ụỷ doứng ngang cuỷa baỷng oõn.
Tỡm vaứ ủoùc tieỏng coự vaàn vửứa oõn
ẹoùc (caự nhaõn - ủoàng thanh)
Theo doừi qui trỡnh
Vieỏt b. con: xaõu kim, lửụừi lieàm
 ( caự nhaõn - ủoàng thanh)
ẹoùc (caự nhaõn 10 em – ủoàng thanh)
Quan saựt tranh. Thaỷo luaọn veà tranh minh hoaù. 
HS ủoùc trụn (caự nhaõn– ủoàng thanh)
HS mụỷ saựch. ẹoùc caự nhaõn 10 em
Vieỏt vụỷ taọp vieỏt
HS ủoùc teõn caõu chuyeọn
Thaỷo luaọn nhoựm vaứ cửỷ ủaùi dieọn leõn thi taứi
Thứ 6 Ngày 18Tháng 12 Năm 2009 G-V. Bùi Thị Thu. TTH. Yên Đĩnh
Soạn ngày 16/ 12 Giảng ngày 18 /12 NĂM HọC 2009-2010
Tiết 1 Toán 
 LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. MUẽC TIEÂU : 
Biết đếm, so sỏnh, thứ tự cỏc số từ 0 đến 10; biết làm tớnh cộng, trừ cỏc số trong phạm vi 10; viết được phộp tớnh thớch hợp với túm tắt bài toỏn.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
 + Veừ treõn baỷng lụựp baứi taọp soỏ 1 . Phieỏu baứi taọp 
 + baỷng phuù ghi toựm taột baứi 5a), 5b) 
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU :
TG
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
5’
6’
6’
6’
6’
6’
3’
A, Mở đầu
1.OÅn đũnh :
2.Kieồm tra baứi cuừ :
+ Sửỷa baứi taọp 4 a,b . giaựo vieõn treo baỷng phuù yeõu caàu hoùc sinh ủoùc toựm taột ủeà roài ủoùc baứi toaựn. Goùi 2 hoùc sinh leõn baỷng vieỏt pheựp tớnh phuứ hụùp vaứ neõu ủửụùc caõu lụứi giaỷi 
+ Hoùc sinh nhaọn xeựt, giaựo vieõn nhaọn xeựt, boồ sung .
+ Nhaọn xeựt baứi cuừ 
3. -Giaựo vieõn giụựi thieọu baứi vaứ ghi teõn baứi hoùc .
-Goùi hoùc sinh ủeỏm tửứ 0 ủeỏn 10 vaứ ngửụùc laùi .
-Hoỷi laùi caực soỏ lieàn trửụực, lieàn sau B, Hoạt động dạy học:
Luyeọn taọp 
-Cho hoùc sinh mụỷ SGK hửụựng daón laứm baứi taọp 
Baứi 1 : Hửụựng daón hoùc sinh ủeỏm soỏ chaỏm troứn trong moói oõ roài vieỏt soỏ chổ soỏ lửụùng chaỏm troứn vaứo oõ troỏng tửụng ửựng 
Baứi 2: ẹoùc caực soỏ tửứ 0 ủeỏn 10 vaứ tửứ 10 ủeỏn 0 .
-Giaựo vieõn goùi hoùc sinh leõn baỷng chổ vaứo daừy soỏ ủoùc caực soỏ theo tay chổ .
Baứi 3 : (cột 4, 5, 6, 7)
-Yeõu caàu hoùc sinh tửù thửùc hieọn baứi tớnh theo coọt doùc – Lửu yự hoùc sinh vieỏt soỏ thaỳng coọt ủụn vũ 
-Cho 1 2m sửỷa baứi 
Baứi 4 : -Vieỏt soỏ vaứo oõ troỏng .
-Cho 2 hoùc sinh leõn thửùc hieọn ủua vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng 
 -3 + 4 
8
6
 + 4 - 8 
-Giaựo vieõn sửỷa baứi chung 
Baứi 5 : 
-Yeõu caàu hoùc sinh caờn cửự vaứo toựm taột baứi toaựn ủeồ neõu caực ủieàu kieọn cuỷa baứi toaựn. Tieỏp theo neõu caõu hoỷi cuỷa baứi toaựn.
-Cho hoùc sinh neõu laùi toaứn boọ baứi toaựn qua toựm taột sau ủoự vieỏt pheựp tớnh phuứ hụùp.
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng hoùc sinh ủaởt baứi toaựn vaứ giaỷi chớnh xaực. 
C, Kết luận
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng tớch cửùc 
- Daởn hoùc sinh oõn laùi caực baỷng coọng, trửứ . Laứm baứi taọp ụỷ vụỷ Baứi taọp toaựn 
- Chuaồn bũ baứi cho ngaứy mai .
+ Haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp 
-Hoùc sinh laàn lửụùt nhaộc laùi ủaàu baứi 
-4 em ủeỏm 
- 4 hoùc sinh traỷ lụứi 
-Hoùc sinh mụỷ SGK .
-Hoùc sinh tửù laứm baứi .
-1 Hoùc sinh leõn baỷng sửỷa baứi 
-Laàn lửụùt 2 hoùc sinh ủoùc soỏ xuoõi, 2 hoùc sinh ủoùc daừy soỏ ngửụùc.
học sinh khỏ giỏi làm hết bài tập. 
-Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứo phieỏu baứi taọp 
-2 Hoùc sinh leõn baỷng thửùc hieọn ủua vieỏt soỏ ủuựng 
-Hoùc sinh nhaọn xeựt
-a) Treõn ủúa coự 5 quaỷ taựo. Beự ủeồ theõm vaứo ủúa 3 quaỷ taựo nửừa. Hoỷi coự taỏt caỷ maỏy quaỷ taựo ?
 5 + 3 = 8 
-b) Nam coự 7 vieõn bi. Haỷi laỏy bụựt 3 vieõn bi. Hoỷi Nam coứm laùi maỏy vieõn bi ?
 7 - 3 = 4 
Tieỏt 2+3 Tieỏng Vieọt 
 Baứi 68: ot - at
I.Muùc tieõu:
- Đọc được: ot, at, tiếng hút, ca hỏt; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: ot, at, tiếng hút, ca hỏt.
- Luyện núi từ 2-4 cõu theo chủ đề: Gà gỏy, chim hút, chỳng em ca hỏt .
II.ẹoà duứng daùy hoùc:
-GV: -Tranh minh hoaù tửứ khoaự: tieỏng hoựt, ca haựt
 -Tranh caõu ửựng duùng vaứ tranh minh hoaù phaàn luyeọn noựi.
-HS: -SGK, vụỷ taọp vieỏt, vụỷ baứi taọp Tieỏng vieọt.
III.Hoaùt ủoọng daùy hoùc: 
TG
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
5’
10’
10’
5’
5’
5’
8’
5’
10’
5’
3’
 Tieỏt1 
 1,ổn định tổ chức : 
 2.Kieồm tra baứi cuừ :
 -ẹoùc vaứ vieỏt baỷng con :
 lửụừi lieàm, xaõu kim, nhoựm lửỷa 
-ẹoùc thuoọc loứng doứng thụ ửựng duùng ửựng duùng: 
 “Trong voứm laự mụựi choài non
Chuứm cam baứ giửừ vaón coứn ủung ủửa
 -Nhaọn xeựt baứi cuừ
 3.Giụựi thieọu baứi :
Giụựi thieọu trửùc tieỏp : Hoõm nay coõ giụựi thieọu cho caực em vaàn mụựi:ot, at – Ghi baỷng
B, Hoạt động dạy học :
Daùy vaàn:
a.Daùy vaàn: ot
 -Nhaọn dieọn vaàn:Vaàn ot ủửụùc taùo bụỷi: o vaứ t
 GV ủoùc maóu
 -Phaựt aõm vaàn:
 -ẹoùc tieỏng khoaự vaứ tửứ khoaự : hoựt, chim hoựt
-ẹoùc laùi sụ ủoà: ot
 hoựt
 chim hoựt
 b.Daùy vaàn at: ( Qui trỡnh tửụng tửù)
 at 
 haựt
 ca haựt
- ẹoùc laùi hai sụ ủoà treõn baỷng
 Giaỷi lao
-Hửụựng daón vieỏt baỷng con :
+Vieỏt maóu treõn giaỏy oõ li ( Hửụựng daón qui trỡnh ủaởt buựt, lửu yự neựt noỏi)
+Chổnh sửỷa chửừ sai
 -Hửụựng daón ủoùc tửứ ửựng duùng: 
 baựnh ngoùt baừi caựt
 traựi nhoựt cheỷ laùt
Tieỏt 2:
1. ổn định tổ chức :
2. Baứi mụựi:
 a.Luyeọn ủoùc: ẹoùc laùi baứi tieỏt 1
 GV chổnh sửỷa loói phaựt aõm cuỷa HS
 b.ẹoùc ủoaùn thụ ửựng duùng: 
 c.ẹoùc SGK:
 Giaỷi lao
d.Luyeọn vieỏt:
e.Luyeọn noựi:
Gaứ gaựy, chim hoựt ,chuựng em ca haựt”.
+Caựch tieỏn haứnh :
Hoỷi:-Chim hoựt nhử theỏ naứo?
 -Em haừy ủoựng vai chuự gaứ ủeồ caỏt tieỏng gaựy?
 -Chuựng em thửụứng ca haựt vaứo luực naứo?
C, Kết luận:
- Vừa rồi chúng ta học vần gì?
- Dặn dò : về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau
Haựt taọp theồ
( 2 – 4 em ủoùc) 
Phaựt aõm ( 2 em - ủoàng thanh)
Phaõn tớch vaứ gheựp bỡa caứi: ot
ẹaựnh vaàn ( c nhaõn - ủoàng thanh)
ẹoùc trụn ( caự nhaõn - ủoàng thanh)
Phaõn tớch vaứ gheựp bỡa caứi: hoựt
ẹaựnh vaàn vaứ ủoùc trụn tieỏng ,tửứ 
( caự nhaõn - ủoàng thanh)
ẹoùc xuoõi – ngửụùc
( caự nhaõn - ủoàng thanh)
ẹoùc xuoõi – ngửụùc ( caự nhaõn - ủoàng thanh)
( caự nhaõn - ủoàng thanh)
Theo doừi qui trỡnh
Vieỏt b.con:ot, at,tieỏng hoựt, ca haựt 
Tỡm vaứ ủoùc tieỏng coự vaàn vửứa hoùc
ẹoùc trụn tửứ ửựng duùng:
(c nhaõn - ủ thanh)
 ẹoùc (caự nhaõn 10 em – ủoàng thanh)
Nhaọn xeựt tranh.
ẹoùc (caựnhaõn – ủoàng thanh)
HS mụỷ saựch. ẹoùc caự nhaõn 10 em
Vieỏt vụỷ taọp vieỏt
Quan saựt tranh vaứ traỷ lụứi
Chim hoựt lớu lo
Tieỏt 4 Âm nhạc: 
Nghe QUOÁC CA - Keồ chuyeọn aõm nhaùc
I.MUẽC TIEÂU:
- Làm quen với bài Quốc ca.
- Biết khi chào cờ, hỏt Quốc ca phải đứng nghiờm trang.
- Biết nội dung cõu chuyện Nai Ngọc.
.II.GIAÙO VIEÂN CHUAÅN Bề:
_ Baứi Quoỏc ca, baờng nhaùc 
 _ Hieồu roừ noọi dung Caõu chuyeọn Nai Ngoùc.
 _ Toồ chửực troứ chụi “Teõn toõi, teõn baùn”	
III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC CHUÛ YEÁU:
TG
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
5’
10’
10’
5’
5’
A, Mở đầu
1, ổn định tổ chức
2,KTBC: Bài Đàn gà con , Sắp đến tết rồi
3, Giới thiệu bài mới
_ Giụựi thieọu: Quoỏc ca laứ baứi haựt chung cuỷa caỷ nửụực. Baứi Quoỏc ca Vieọt Nam nguyeõn laứ baứi “Tieỏn quaõn ca” do nhaùc sú Vaờn Cao saựng taực. Khi chaứo cụứ coự haựt hoaởc cửỷ nhaùc baứi Quoỏc ca, taỏt caỷ moùi ngửụứi phaỷi ủửựng thaỳng, nghieõm trang hửụựng veà Quoỏc kỡ.
B, Hoạt động dạy học:
Hoạt động 1: Nghe baứi haựt Quoỏc ca:
_ GV taọp cho caỷ lụựp ủửựng chaứo cụứ, nghe Quoỏc ca.
Hoaùt ủoọng 2: GV keồ Caõu chuyeọn Nai Ngoùc.
_ GV keồ (hoaởc ủoùc chaọm, dieón caỷm) Caõu chuyeọn Nai Ngoùc.
_ GV neõu caõu hoỷi cho HS traỷ lụứi sau khi nghe caõu chuyeọn:
+ Taùi sao caực loaứi vaọt laùi queõn caỷ vieọc phaự hoaùi nửụng raóy, muứa maứng? 
+ Taùi sao ủeõm ủaừ khuya maứ daõn laứng khoõng ai muoỏn veà?
_ GV keỏt luaọn 
Hoaùt ủoọng 3: Troứ chụi:
 GV toồ chửực cho HS thửùc hieọn troứ chụi “Teõn toõi, teõn baùn”, hửụựng daón

C, Kết luận: 
 _ Cho HS nhaộc laùi tử theỏ ủửựng khi chaứo cụứ. Cho HS thửùc haứnh
Daởn doứ:
 _ Taọp ủửựng ủuựng tử theỏ khi chaứo cụứ
 _ Chuaồn bũ: Taọp bieồu dieón caực baứi haựt ủaừ hoùc.
Hát tập thể
- GV haựt maóu
_ Ngửụứi thaỳng, nghieõm trang, maột hửụựng veà Quoỏc kỡ.
+Do maừi nghe tieỏng haựt tuyeọt vụứi cuỷa em beự.
+Vỡ tieỏng haựt cuỷa em beự Nai Ngoùc voõ cuứng haỏp daón.
_ Em thửự 1 noựi: Toõi teõn laứ Minh. Baùn teõn laứ gỡ?
_Em thửự 2 noựi: Toõi teõn laứ Thanh, Baùn teõn laứ gỡ?
Tiết 5
sinh hoạt cuối tuần 16
I.Mục tiờu:
- Giỳp hs thấy được những ưu - nhược qua hoạt động của lớp trong tuần qua. Đồng thời nắm được kế hoạch của tuần tới để thực hiện.
 - Học sinh phờ và tự phờ cao.
 - Giỏo dục hs thực hiện tốt năm điều Bỏc Hồ dạy.
 II.Lờn lớp:
1.Tổ trưởng từng tổ bỏo cỏo kết quả hoạt động của tổ trong tuần( cú bạn nào đi học muộn? bạn nào chưa thuộc bài? Bạn nào giỳp bạn )
2. Gv tổng hợp số hoa điểm tốt trong tuần và nhận xột đỏnh giỏ xếp loại từng tổ.
_ Nhắc nhở hs cũn mắc khuyết điểm, tuyờn dương hs tiến bộ, làm việc tốt, thực hiện đỳng qui định của trường, lớp.
_ Nhiệm vụ tuần sau: cả lớp cố gắng đi học đều, đỳng giờ, học bài trước khi đến lớp thi đua cú nhiều điểm 10 trong học tập.
3. Cỏc tiết mục văn nghệ

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1(220).doc