Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 41: em ep - Hồ Thị Hường

Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 41: em ep - Hồ Thị Hường

I, Nội dung

Sau bài học, các con:

- Biết cách đọc và viết em ep

- Vận dụng bài học để sử dụng 1 cách hiệu quả

II,Chuẩn bị

- Sách giáo khoa Tiếng Việt 1

- Chuẩn bị đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập.

 

ppt 7 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 798Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 41: em ep - Hồ Thị Hường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Người thực hiện: Hồ Thị Hường 
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ chuyên đề cụm trường 
Môn: Tiếng Việt 
BÐ Lª 
	BÐ Lª mª ti vi, Ti vi cã s©m cÇm. BÐ chØ: “Cß cß ”. Ti vi cã c¸ mËp. BÐ la: “Sî!”. M¸ bÕ bÐ, vç vÒ: “C¸ mËp ë ti vi mµ”. M¸ Êm qu¸, bÐ ch¶ sî n÷a. 
1 . Lµm quen 
k em 
d Ðp 
2 . TiÕng nµo cã vÇn em? TiÕng nµo cã vÇn ep? 
lÔ phÐp 
xem ti vi 
tem th u ­ 
rÌm 
c¸ chÐp 
ngâ hÑp 
TËp viÕt 
Gµ nhÐp th¾ng trong cuéc thi? 
 V× gi¸m kh¶o cho lµ gµ nhÐp vÏ võa ®Ñp võa cã ý nghÜa. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_41_em_ep_ho_thi_huong.ppt