Giáo án Lớp 4 - Tuần 5 (tích hợp đầy đủ)

Giáo án Lớp 4 - Tuần 5 (tích hợp đầy đủ)

Tiết 2: Đạo đức

5. GIỮ GÌN SÁCH VỞ, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP ( Tiết 1)

I Mục đích - yêu cầu:

- Biết được tác dụng của sách vở, đồ dùng học tập.

- Nêu được lợi ích của việc giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập

- Thực hiện giữ gìn sách vở và đồ dùng sách vở của bản thân

* Giữ gìn sách vở đồ dùng học tập cẩn thận, bền, đẹp chính là thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ; góp phần tiết kiệm tiền của, tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng trong việc sản xuất sách vở đồ dùng học tập; BVMT, làm cho môi trường luôn sạch đẹp

ii. chuẩn bị:

 - Gv: tranh SGK

 - Hs: VBT đạo đức

 

doc 31 trang Người đăng buihue123 Ngày đăng 12/01/2021 Lượt xem 441Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 5 (tích hợp đầy đủ)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 5
So¹n : 15/9/2011
Gi¶ng: T2 - 19/9/2011
 TiÕt 2: §¹o ®øc 
5. GIỮ GÌN SÁCH VỞ, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP ( Tiết 1)
I Mơc ®Ých - yªu cÇu:
- Biết được tác dụng của sách vở, đồ dùng học tập.
- Nêu được lợi ích của việc giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập
- Thực hiện giữ gìn sách vở và đồ dùng sách vở của bản thân
* Giữ gìn sách vở đồ dùng học tập cẩn thận, bền, đẹp chính là thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ; góp phần tiết kiệm tiền của, tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng trong việc sản xuất sách vở đồ dùng học tập; BVMT, làm cho môi trường luôn sạch đẹp
ii. chuÈn bÞ: 
 - Gv: tranh SGK
 - Hs: VBT ®¹o ®øc
iii. lªn líp
 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc.
2. KiĨm tra bµi cị: 
 - T¹i sao mỈc quÇn ¸o cÇn gän gµng s¹ch sÏ? 
- Nhận xét về sự gọn gàng sạch sẽ của các bạn trong lớp
 * GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
3. Bµi míi: 
 a. Giíi thiƯu bµi
 b. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
 * Hoạt động 1: HS làm bài tập 1.
-GV giải thích yêu cầu bài tập 1.
- GV kết luận
* Hoạt động 2: HS làm bài tập 2.
-GV nêu yêu cầu bài tập 2.
+Tên đồ dùng học tập? Đồ dùng đó làm gì? Cách giữ gìn đồ dùng học tập?
 *Giữ gìn sách vở đồ dùng học tập cẩn thận, sạch đẹp có tác dụng gì?
-> Làm góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, BVMT, làm cho môi trường luôn sạch đẹp
* Hoạt động 3: HS làm bài tập 3.
- GV nêu yêu cầu bài tập 3.
+Bạn nhỏ trong mỗi tranh đang làm gì? Vì sao em cho rằng hành động của bạn đó là đúng? Vì sao em cho rằng hành động của bạn đó là sai?
-GV giải thích: Hành động của các bạn trong các bức tranh 1, 2, 6, là đúng. Trong các bức tranh 3, 4, 5 là sai.
* Tại sao chúng ta phải giữ gìn sách vở đồ đùng học tập cẩn thận?
->GD TGĐĐHCM: Giữ gìn sách vở đồ dùng học tập cẩn thận, bền, đẹp chính là thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ.
* Hoạt động tiếp nối:
4.Củng cố - dặn dò:
 - Gv cđng cè néi dung bµi. 
 -Yªu cÇu hs vỊ nhµ thùc hiƯn tèt bµi häc. 
- ChuÈn bÞ bµi: “Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập” (Tiết 2)
- Gv nhËn xÐt tiÕt häc 
-HS tìm và tô màu vào các đồ dùng học tập trong bức tranh bài tập 1.
-HS trao đổi từng đôi một.
-HS từng đôi một giới thiệu về đồ dùng học tập của mình:
- Lớp nhận xét
- HS trả lời
- HS làm bài tập.
- HS chữa bài tập và giải thích.
+H1: Đang lau cặp. H2: Đang sắp xếp bút. H 3: Đang xé sách vở. H4: Đang dùng thước cặp để nghịch. H5: Đang viết bậy vào vở. H6: Đang ngồi học.
+ Vì bạn không biết giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
* Mỗi HS sửa sang lại sách vở, đồ dùng học tập của mình.
TiÕt 3+4: TiÕng ViƯt
37 + 38 u - ­
I Mơc ®Ých - yªu cÇu:
- HS đọc và viết được: u, ư, nụ, thư
- Đọc được tiếng từ và câu ứng dụng: thứ tư, bé hà thi vẽ
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: thủ đô
-Giáo dục HS tình yêu quê hương đất nước . 
ii. chuÈn bÞ 
- Gv: SGK, VBT TV, Bé THTV , Tranh minh hoạ.
- HS: SGK TV1, b¶ng, bé ghÐp ch÷
III. lªn líp:	Tiết 1
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:
2. KiĨm tra bµi cị:
 - §äc bài ôn tập
 - Đọc c¸c tõ vµ c©u øng dơng bµi 16 - Líp viÕt b¶ng con: tổ cò , lá mạ
 *Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm 
 ( B§: ®äc ®ĩng to, râ rµng: 10®
3. Bµi míi: 
a. Giíi thiƯu bµi
b. Dạy chữ ghi âm: 
u
 Nhận diện chữ: 
- GV viết (tô) lại chữ u và nói: Chữ u gồm hai nét: nét móc ngược và nét sổ thẳng.
+So sánh u với i ?
Phát âm và đánh vần tiếng:
* Phát âm:
- GV phát âm mẫu: u
-GV chỉnh sửa lỗi cụ thể cho HS 
* Đánh vần:
-GV viết bảng nụ và đọc nụ
+ Vị trí của n, u dấu nặng trong nụ như thế nào?
 - GV hướng dẫn đánh vần:
 - GV chỉnh sửa cho từng HS.
ư
 Nhận diện chữ: 
- GV viết (tô) lại chữ ư: Chữ ư gồm một nét móc ngược, một nét sổ thẳng và một dấu râu.
+ So sánh chữ u và ư ?
 Phát âm và đánh vần tiếng:
* Phát âm:
- GV phát âm mẫu: m 
-GV chỉnh sửa lỗi cụ thể cho HS 
* Đánh vần:
-GV viết bảng thư và đọc thư
+Vị trí của th, ư trong thư như thế nào?
- GV hướng dẫn đánh vần
- GV chỉnh sửa cho từng HS.
Hướng dẫn viết chữ:
-GV viết mẫu trên bảng lớp. Vừa viết vừa hướng dẫn qui trình.
-GV nhận xét và chữa lỗi cho HS.
 Đọc tiếng từ ứng dụng:
* Đọc tiếng chứa âm mới:
- GV nhận xét và chỉnh sửa phát âm cho HS
* Đọc từ ngữ ứng dụng: 
- GV giải thích: cá thu, đu đủ
- GV đọc mẫu – nhận xét
TIẾT 2
c. Luyện tập:
 Luyện đọc:
* Luyện đọc bài ở tiết 1
- GV nhận xét, sửa lỗi
* Đọc câu ứng dụng:
- Cho HS xem tranh
- GV giới thiệu câu ứng dụng
- Chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
-GV đọc mẫu
 Luyện viết:
- Cho HS tập viết vào vở
- GV nhắc nhở HS tư thế ngồi học: lưng thẳng, cầm bút đúng tư thế
 Luyện nói: Chủ đề: thủ đô
-GV cho HS xem tranh và hỏi: 
+Trong tranh, cô giáo đưa HS đi thăm cảnh gì? Chùa Một Cột ở đâu? Hà Nội còn được gọi là gì? Mỗi nước có mấy Thủ đô? Em biết gì về Thủ đô Hà Nội?
-GV kết luận
4. Củng cố- dặn dò:
- Yªu cÇu HS ®äc l¹i bµi. Gv cđng cè néi dung bµi
- Yªu cÇu hs vỊ nhµ ®äc bµi vµ lµm bµi tËp ë vë bµi tËp.
- ChuÈn bÞ bµi 18: x - ch
- Gv nhËn xÐt tiÕt häc
- HS đọc
- HS quan sát
-HS thảo luận và trả lời 
+Giống: nét sổ thẳng 
+Khác: u có nét móc ngược, i có dấu chấm trên đầu
-HS nhìn bảng phát âm từng em
- HS đọc: nơ
- n đứng trước, u đứng sau, dấu nặng dưới u
- HS đánh vần: nờ- u- nu- nặng- nụ
(lớp, nhóm, bàn, cá nhân)
- Quan sát
- Thảo luận và trả lời
+ Giống: chữ u
+ Khác: ư thêm dấu râu
-HS đọc theo: cả lớp, nhóm, bàn, cá nhân.
- Cá nhân trả lời
- HS đánh vần: thờ- ư- thư
(lớp, nhóm, cá nhân)
- HS viết trên không trung 
- Viết vào bảng: u, ư, nụ, thư
- Đọc lần lượt: cá nhân, nhóm, bàn, lớp
-2-3 HS đọc các từ ngữ ứng dụng
- Đọc theo nhóm, bàn, cá nhân
- HS đọc lại cả bài
-HS đọc ( CN, ĐT)
- HS quan sát và nêu nội dung tranh 
- HS đọc theo: nhóm, cá nhân, cả lớp 
- 2-3 HS đọc
- HS tập viết vào vở: u, ư, nụ, thư
- Đọc tên bài luyện nói
-HS quan sát vàtrả lời
+Chùa Một Cột
+Thủ đô
-Qua phim ảnh, tranh ảnh, qua các câu chuyện kể hoặc do tự mình biết về Thủ đô
TiÕt5:¢, m nh¹c
5. «n tËp 2 bµi h¸t: quª h­¬ng t­¬i ®Đp, 
 mêi b¹n vui mĩa ca. 
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu:
 - H¸t ®ĩng giai ®iƯu vµ thuéc lêi ca.
 - HS biÕt kÕt hỵp võa h¸t võa vç tay theo lời 1 của bài hát 
 - BiÕt h¸t kÕt hỵp mét vµi ®éng t¸c phơ häa ®¬n gi¶n
 - Hs yªu thÝch ca h¸t.
ii. chuÈn bÞ: 
 - Gv: tranh ¶nh, nh¹c cơ
 - Hs: TËp bµi h¸t
iii. lªn líp
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc.
2. KiĨm tra bµi cị:
 -H¸t l¹i bµi “Mêi b¹n vui mĩa ca”
 * GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸
3. Bµi míi:
a. Giíi thiƯu bµi:
b. Hoạt động 1: ¤n bµi h¸t Quª h­¬ng t­¬i ®Đp 
- GV cho c¶ líp h¸t l¹i
- GV cho c¶ líp h¸t kÕt hỵp vç tay ®Ưm theo phách hoỈc theo tiÕt tÊu lêi ca 
+ Cho tõng tèp ca, ®¬n ca lªn biĨu diƠn (khi h¸t kÕt hỵp mét vµi ®éng t¸c phơ häa)
- Gv nhËn xÐt
Hoạt động 2: ¤n bµi h¸t Mêi b¹n vui mĩa ca 
- GV cho c¶ líp h¸t l¹i
- GV cho c¶ líp h¸t kÕt hỵp vç tay ®Ưm theo phách hoỈc theo tiÕt tÊu lêi ca 
-Cho tõng tèp ca, ®¬n ca lªn biĨu diƠn
- Gv nhËn xÐt
Hoạt động 3: Trò chơi theo bài đồng dao Ngựa ông đã về
- GV chia lớp thành nhiều nhóm : nhóm cưỡi ngựa, nhóm gõ phách, nhóm song loan, nhóm gõ trống.
- Cho Cả lớp h¸t l¹i bµi h¸t
4.Củng cố - dặn dò:
- Gv cđng cè néi dung bµi. 
-Yªu cÇu hs vỊ nhµ h¸t l¹i thuéc bµi h¸t
-ChuÈn bÞ bµi sau: “¤n tËp 2 bµi h¸t: Quª h­¬ng t­¬i ®Đp, Mêi b¹n vui mĩa ca ”
- NhËn xÐt chung tiÕt häc
 - HS lắng nghe
- HS h¸t l¹i bµi
- HS hát kết hợp vận động
- HS lên biểu diễn
- Líp nhËn xÐt
HS đọc câu đồng dao theo đúng tiết tấu
Từng nhóm HS đọc và chơi trò chơi
Các nhóm thực hiện theo yêu cầu của GV
So¹n : 15/9/2011
Gi¶ng: T3 - 20/9/2011
TiÕt 1+2: TiÕng ViƯt 
39 +40. x - ch
I Mơc ®Ých - yªu cÇu:
- HS đọc và viết được x, ch, xe, chó
- Đọc được tiếng từ và câu ứng dụng: xe ô tô chở cá về thị xã 
- Luyện nói theo từ 2-3 câu theo chủ đề: xe bò, xe lu, xe ô tô
- Giáo dục HS chăm học
ii. chuÈn bÞ:
- Gv: Tranh minh hoạ, SGK
- HS: SGK , b¶ng, vở tập viết, bộ thực hành TV
III. lªn líp:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:
2. KiĨm tra bµi cị:
 + §äc: u – nụ, ư - thư
 + Đọc từ và câu ứng dụng bài 17
 + Lớp viÕt bảng con: nụ, thư
 * Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm 
 ( B§: ®äc ®ĩng, to râ rµng: 10®)
3. Bµi míi: 
 a. Giíi thiƯu bµi
 b. Dạy chữ ghi âm: 
x
 Nhận diện chữ: 
- GV viết (tô) lại chữ x và nói: Chữ x gồm hai nét xiên chéo
- So sánh x với c?
Phát âm và đánh vần tiếng:
* Phát âm:
- GV phát âm mẫu: x
-GV chỉnh sửa lỗi cụ thể cho HS 
* Đánh vần:
-GV viết bảng xe và đọc xe
+ Vị trí của x, e trong xe như thế nào?
- GV hướng dẫn đánh vần: 
 GV chỉnh sửa cho từng HS.
ch
 Nhận diện chữ: 
- GV viết (tô) lại chữ ch: Chữ ch gồm hai chữ c và h. 
+ So sánh chữ ch và th?
 Phát âm và đánh vần tiếng:
* Phát âm:
- GV phát âm mẫu: ch
-GV chỉnh sửa lỗi cụ thể cho HS 
* Đánh vần:
-GV viết bảng chó và đọc chó
+Vị trí của ch, o, dấu sắc trong chó như thế nào?
- GV hướng dẫn đánh vần
- GV chỉnh sửa cho từng HS.
Hướng dẫn viết chữ:
-GV viết mẫu trên bảng lớp. Vừa viết vừa hướng dẫn qui trình.
-GV nhận xét và chữa lỗi cho HS.
 Đo ... ®éng d¹y häc:
GV
HS
1.ỉn ®Þnh tỉ chøc(2’)
2.KiĨm tra bµi cị:(3’)
-KiĨm tra ®å dïng
3.Bµi míi(30’)
a.GTB:
b.Ho¹t ®éng 1: Hd quan s¸t nhËn xÐt
-Cho quan s¸t mét sè bµi mÉu.
-Bµi mÉu nµy c¸ch xÐ nh­ thÕ nµo?
-Cã c©n ®èi kh«ng? 
-C¸ch d¸n cã ®Đp kh«ng?
-KL:
c.Ho¹t ®éng 2:Hd mÉu 
*VÏ vµ xÐ h×nh vu«ng.
-Hd mÉu nh­ sgk.
*Hd d¸n h×nh.
-Hd mÉu nh­ sgk.
*T­¬ng tù nh­ thÕ víi h×nh trßn
d.Thùc hµnh
-Hd thùc hµnh.
-Hd d¸n vµo vë thđ c«ng
-NhËn xÐt
4.Cđng cè dỈn dß (5)
- Tinh thÇn häc tËp
- DỈn dß: ChuÈn bÞ bµi xÐ d¸n h×nh qu¶ cam
-Quan s¸t,nhËn xÐt
-Quan s¸t
-Tr¶ lêi
-Quan s¸t nhËn xÐt
-Thùc hµnh
-D¸n vµo vë thđ c«ng
So¹n : 15/9/2011
Gi¶ng: T6 - 23/9/2011
TiÕt 1: To¸n 
12 . SỐ 0
I Mơc ®Ých - yªu cÇu
 - Viết được số 0; đọc và đếm được từ 0 đến 9; biết so sánh số 0 với các số trong phạm vi 9, nhận biết được vị trí số 0 trong dãy số từ 0 đến 9
 - HS yªu thÝch m«n to¸n. 
II. ChuÈn bÞ
 - Gv: Bộ thực hành toán
 - Hs: Bé ®å dïng häc to¸n, vở BT, SGK
III. lªn líp
 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc
 2. KiĨm tra bµi cị: 
 + Đọc các số từ 1 đến 9 và ngược lại. 
 + Làm bài tập 4 SGK/ 33
 * Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm 
( BĐ: Điền dúng dấu 10đ; đọc đúng to, rõ ràng 10đ)
 3. Bµi míi:
a. Giíi thiƯu bµi
b.Giới thiệu số 0:
- GV hướng dẫn HS lấy 4 que tính, rồi lần lượt bớt đi 1 que tính:
+Còn bao nhiêu que tính? Cho đến lúc không còn que tính nào 
- GV hướng dẫn HS quan sát các tranh vẽ con cá( làm tương tự)
-GV: Để chỉ không còn que tính nào hoặc không có con cá nào ta dùng số không
*Giới thiệu chữ số 0 in và chữ số 0 viết
-GV giơ tấm bìa có chữ số 0. 
* Nhận biết vị trí số 0 trong dãy số từ 0 đến 9
-Cho HS xem hình vẽ trong sách:
+Có mấy chấm tròn?
-GV hướng dẫn HS đọc các số theo thứ tự từ 0 đến 9 rồi đọc ngược lại.
-GV gợi ý để HS thấy được số 0 là số bé nhất trong tất cả các số đã học 
+ 0 chấm tròn so với 1 chấm tròn thì nhiều hơn hay ít hơn?(GV ghi: 0 < 1) 
c. Thực hành:
Bài 1/34: Viết số 0
-GV giúp HS viết đúng qui định
Bài 2/35: Viết số thích hợp vào ô trống
-GV hướng dẫn HS viết số thích hợp vào ô trống
Bài 3/35: Viết số thích hợp vào ô trống
-Hướng dẫn làm quen với thuật ngữ “số liền trước”, ví dụ: “số liền trước của 2 là 1 ,
-Hướng dẫn HS xác định số liền trước của một số cho trước rồi viết vào ô trống
 Bài 4/35: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
-Hướng dẫn HS thực hành so sánh các số trong phạm vi 9,
 -GV nhận xét chữa bài. 
c.Trò chơi “Xếp đúng thứ tự”:
-GV xếp các tờbìa có ghi các số không theo thứ tự: 1, 0, 4, 5, 3, 2, 6, 7, 9, 8; 
-GV nhận xét,tuyên dương.
4. Củng cố - dặn dò:
- Gv cđng cè néi dung bµi
- Yªu cÇu hs vỊ nhµ lµm bµi tËp ë vë bµi tËp. ChuÈn bÞ bµi sau: “Số 10” 
- Gv nhËn xÐt tiÕt häc
-HS thực hiện, trả lời: 
-HS quan sát, trả lời
+ Tự rút ra kiến thức
-HS đọc: Không
+không, một, hai, ba, bốn,  , chín.
-Hs so sánh
+Ít hơn
-HS đọc: 0 bé hơn 1
-HS viết 1 dòng số 0
+Viết vào bảng sau đó viết vào vở
-HS làm bài: Viết số con thiếu vào ô trống
- Đọc kết quả theo từng hàng
-HS quan sát dãy số từ 0 đến 9
-HS làm bài vào vở
-3 HS lên bảng
- Nhận xét chữa bài.
-Hs nêu yêu cầu của bài
-HS làm bài: 
- 4HS lên bảng chữa bài
-Đọc kết quả theo từng cột
+HS xếp các tờ bìa đó cho đúng thứ tự các số từ bé đến lớn
TiÕt2+3 TiÕng ViƯt 
45+46. «n tËp
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
- HS đọc và viết được một cách chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần: u, ư, x, ch, s, r, k, kh
- Đọc và viết được các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 17 đến bài 21
- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: thỏ và sư tử
ii. chuÈn bÞ:
- Gv: Tranh SGK
- Hs: Vë tËp viÕt, SGK , bảng con, bé THTV
iii. lªn líp:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc
 2. KiĨm tra bµi cị:
 + Đọc bài 20: k - kh
 + Đọc từ và câu ứng dụng bài 20
 - Viết vào bảng: kẻ, khế
 * GV nhận xét, ghi điểm (BĐ: Đọc đúng, to rõ ràng 10đ; Viết đúng, đẹp:10đ)
 3. Bµi míi:
 a.Giới thiệu bài: 
 - GV ghi bảng
-GV giới thiệu bảng ôn HS theo dõi xem đã đủ chưa và phát biểu thêm
 b. Ôn tập: 
Các chữ và âm vừa học: 
+GV đọc âm
Ghép chữ thành tiếng
-GV hướng dẫn HS ghép (bảng 1), ghi vào bảng ôn rồi cho đọc bảng
 +GV chỉnh sửa lỗi cụ thể cho HS 
-GV hướng dẫn ghép dấu thanh(bảng 2)
 +GV chỉnh sửa cách phát âm của HS, giải thích nhanh các từ đơn ở bảng 2.
 Đọc từ ngữ ứng dụng:
-GV giới thiệu - đọc mẫu
-GV chỉnh sửa phát âm của HS và giải thích thêm về các từ ngữ: xe chỉ, củ sả.
Tập viết từ ngữ ứng dụng:
 -GV hướng dẫn viết
-GV nhận xét và chữa lỗi cho HS. 
Lưu ý HS vị trí dấu thanh và các chỗ nối giữa các chữ trong từ vừa viết 
TIẾT 2
c. Luyện tập:
 Luyện đọc:
* Nhắc lại bài ôn tiết trước
- Cho HS lần lượt đọc các tiếng trong bảng ôn và các từ ngữ ứng dụng. 
 GV chỉnh sửa phát âm cho các em
* Đọc câu ứng dụng:
- GV giới thiệu đọc mẫu:
-GV nhận xét sửa lỗi phát âm
Luyện viết 
- GV hướng dẫn viết ở vở
-GV nhắc nhở HS tư thế ngồi học: lưng thẳng, cầm bút đúng tư thế
 Kể chuyện: Thỏ và sư tử (có gốc từ truyện Thỏ và sư tử)
 -GV giới thiệu truyện, kể lại câu chuyện 2 lần một cách diễn cảm, kể lần 2 có kèm theo tranh minh họa
 -Hình thức kể tranh: GV chỉ từng tranh, đại diện nhóm chỉ vào tranh và kể đúng tình tiết mà tranh đã thể hiện. 
+ Hình thức kể lại: Đại diện các nhóm kể lại câu chuyện. 
-GV nhận xét
* Qua câu chuyện này em hãy cho biết kẻ nào thường bị trừng phạt?
-GV kết luận
4. Củng cố- dặn dò:
 -Yªu cÇu hs ®äc l¹i bµi. Gv cđng cè néi dung bµi. 
-Yªu cÇu hs vỊ nhµ ®äc bµi l­u lo¸t,lµm bµi tËp ë VBT . 
- ChuÈn bÞ bµi 22: p-ph -nh
-Gv nhËn xÐt tiÕt häc
- HS nêu những âm vừa học t
-HS so sánh bảng ôn và âm vừa học
- HS lên bảng chỉ các chữ vừa học ở bảng ôn
+ HS chỉ chữ
+HS chỉ chữ và đọc âm
- HS đọc âm và ghép các chữ ở cột dọc kết hợp với các chữ ở dòng ngang thành tiếng và đọc.
- HS ghép các từ đơn (1 tiếng) do các tiếng ở cột dọc kết hợp với các dấu thanh ở dòng ngang rồi đọc (CN nhóm, lớp)
 -HS đọc (CN, nhóm, lớp)
- Viết bảng con: xe chỉ, củ sả.
-HS đọc cả bài ở bảng
- Đọc theo nhóm, bàn, cá nhân
- Thảo luận và nhận xét về tranh 
-HS đọc 
 -Đọc câu ứng dụng( CN, ĐT)
-HS tập viết trongVở tập viết: xe chỉ, củ sả.
-HS lắng nghe, sau đó thảo luận nhóm và cử đại diện thi tài
-HS nhận xét
-Đại diện nhóm kể lại
-HS suy nghĩ , trả lời: Những kẻ gian ác và kiêu căng bao giờ cũng bị trừng phạt
TiÕt4: An toµn giao th«ng
3: TrÌo qua gi¶i ph©n c¸ch lµ rÊt nguy hiĨm
I.Mơc ®Ých yªu cÇu:
-Hs hiĨu ®­ỵc trÌo qua gi¶i ph©n c¸ch lµ k tu©n thu giao th«ng. ®­êng ®«ng ng­êi kh«ng nªn trÌo qua vµ biÕt c¸ch ng¨n chỈn nh÷ng hµnh vi trÌo qua gi¶i ph©n c¸ch ë ®­êng .
-RÌn kÜ n¨ng ®i trªn ®­êng cã gi¶i ph©n c¸ch.
-Cã ý thøc gi÷ trËt tù an toµn giao th«ng.
II.§å dïng d¹y häc:
-Tranh ¶nh ®­êng phè
III.Ho¹t ®éng d¹y häc
GV
HS
1.ỉn ®Þnh tỉ chøc
2.KiĨm tra bµi cị:
-V× sao khi qua ®­êng ph¶i ®i trªn v¹ch tr¾ng dµng cho ng­êi ®i bé?
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸
3.Bµi míi
a.Giíi thiƯu bµi:Ghi ®Çu bµi lªn b¶ng
b.HD t×m hiĨu bµi
c.Ho¹t ®éng 1 GT t×nh huèng
-Cho th¶o luËn vµ giíi thiƯu mét sè t×nh huèng trÌo qua gi¶i ph©n c¸ch trªn ®­êng .
-Ghi t×nh huèng ®ã lªn b¶ng:
VD: T×nh huèng sgk
-KL:
d.Ho¹t ®éng 2: Gi¶i quyÕt mét sè t×nh huèng nªu ra.
-Nªu tõng t×nh huèng hs nªu ra yªu cÇu gi¶i quyÕt t×nh huèng ®ã.
-KL rĩt ra ghi nhí
4.Cđng cè dỈn dß
-V× sao kh«ng nªn trÌo qua gi¶i ph©n c¸ch trªn ®­êng?
-ChuÈn bÞ bµi kh«ng ch¬i gÇn ®­êng ray xe lưa.
-Tr¶ lêi
-Th¶o luËn
-Nªu mét sè t×nh huèng ®­a ra
-NhËn xÐt bỉ sung
-Th¶o luËn
-Gi¶i quyÕt t×nh huèng
-NhËn xÐt bỉ sung
-§äc ghi nhí
-Tr¶ lêi
TiÕt5:
Sinh ho¹t tuÇn 5
i. Mơc ®Ých - yªu cÇu: 
 - Hs n¾m ®­ỵc ­u ®iĨm, khuyÕt ®iĨm trong tuÇn.
 - Hs biÕt kh¾c phơc ­­ ®iĨm, ph¸t huy khuyÕt ®iĨm.
 - Hs cã ý thøc ®oµn kÕt v­¬n lªn
II. ChuÈn bÞ
 Sỉ theo dâi
III. Sinh ho¹t
 - LÇn l­ỵt tỉ tr­ëng, líp tr­ëng lªn nhËn xÐt.
 - Gv nhËn xÐt chung;
+ NỊ nÕp: ..............................................................................................................
..................................................................................................................................... +Häc tËp : ...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
 + C¸c ho¹t ®éng kh¸c: ......................................................................................
...................................................................................................................................
 - Tuyªn d­¬ng, khen th­ëng: .................................................................................
IV.ph­¬ng h­íng tuÇn sau
 -TiÕp tơc duy tr× tèt mäi nỊ nÕp ra vµo líp, sinh ho¹t sao nhi ®ång vµo giê ra ch¬i T4, 6.
 -TiÕp tơc thi ®ua häc tèt gi÷a 3tỉ
 - §Èy m¹nh häc tèt vµ rÌn luyƯn th©n thĨ.
 - Gi¸o dơc HS lßng yªu quý mĐ vµ c« gi¸o.
 - Thùc hiƯn tèt b¶o vƯ cđa c«ng, tr­êng líp, c©y xanh.
 -Thùc hiƯn tèt vƯ sinh th©n thĨ, ATGT. 

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN LOP 1 TUAN 5 TICH HOP DAY DU.doc