Giáo án Tự nhiên - Xã hội: Công việc ở nhà

Giáo án Tự nhiên - Xã hội: Công việc ở nhà

I/ Mục tiêu:

- Kể được một số công việc thường làm ở nhà của mỗi người trong gia đình.

- Giáo dục học sinh yêu lao động và tôn trọng thành quả lao động của mọi người

II/ Chuẩn bị:

 Giáo viên: Bài hát “Quả bóng ham chơi” hoặc “Cái Bống ngoan”, tranh trong bài 13 SGK. Học sinh: SGK, bài tập.

III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:

 

doc 1 trang Người đăng Nobita95 Lượt xem 1269Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên - Xã hội: Công việc ở nhà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tù Nhiªn - X· Héi: C«ng viÖc ë nhµ
I/ Môc tiªu:
KÓ ®­îc mét sè c«ng viÖc th­êng lµm ë nhµ cña mçi ng­êi trong gia ®×nh.
Gi¸o dôc häc sinh yªu lao ®éng vµ t«n träng thµnh qu¶ lao ®éng cña mäi ng­êi
II/ ChuÈn bÞ:
 Gi¸o viªn: Bµi h¸t “Qu¶ bãng ham ch¬i” hoÆc “C¸i Bèng ngoan”, tranh trong bµi 13 SGK. Häc sinh: SGK, bµi tËp.
III/ Ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu:
ND-KT
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
.KiÓm tra bµi cò: (5’)
2.D¹y häc bµi míi:
*H§ 1: Quan s¸t tranh. (7’)
*Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn nhãm
(8phót).
*Ho¹t ®éng 3: Quan s¸t h×nh(9 phót)
3/ Cñng cè-DÆn dß:(4’)
- Nhµ em ë ®©u? §èi víi ng«i nhµ cña m×nh em ph¶i biÕt lµm g×? 
-KÕt luËn: Nh÷ng viÖc lµm ®ã gióp cho nhµ cöa s¹ch sÏ, gßn gµng, võa thÓ hiÖn sù quan t©m g¾n bã cña nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh víi nhau.
-KÓ tªn 1 sè c«ng viÖc nhµ cña nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh m×nh. 
-KÓ ®­îc c¸c c«ng viÖc em th­êng lµm ®Ó gióp bè mÑ?
-Mäi ng­êi trong gia ®×nh ®Òu ph¶i tham gia viÖc nhµ tïy theo søc cña m×nh.
-Hái : T×m nh÷ng ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau cña 2 h×nh ë trang 29/SGK.
-Hái : Em thÝch c¨n phßng nµo? T¹i sao?
-Hái : §Ó cã ®­îc nhµ cöa gän gµng, s¹ch sÏ em ph¶i lµm g× gióp bè mÑ?
-KÕt luËn: Mäi ng­êi trong nhµ ®Òu quan t©m ®Õn viÖc dän dÑp nhµ cöa, nhµ cöa sÏ gän gµng, ng¨n n¾p.
-Ngoµi giê häc, ®Ó cã nhµ ë, gän gµng, s¹ch sÏ, mçi häc sinh nªn gióp ®ì bè mÑ nh÷ng c«ng viÖc tïy theo søc m×nh.
- TËp xÕp gän gµng chç ngåi häc cña m×nh.
- 2 HS tr¶ lêi, líp nhËn xÐt.
Th¶o luËn nhãm.
Häc sinh lªn tr×nh bµy ve# tõng c«ng viÖc ®­îc thÓ hiÖn trong mçi h×nh vµ t¸c dông cña tõng viÖc lµm ®ã ®èi víi cuéc sèng trong gia ®×nh.
Nh¾c l¹i.
Bè ch¨m sãc c©y c¶nh, mÑ nÊu c¬m, lau nhµ.
Dän gãc häc tËp, xÕp ¸o qua#n, cho gµ ¨n.
Häc sinh lªn tr×nh bµy.
Lµ c¨n phßng, s¹ch vµ bÈn.
C¨n phßng thø 2 v× gän gµng, s¹ch sÏ.
Dän dÑp nhµ cöa.
Nh¾c l¹i.

Tài liệu đính kèm:

  • docTNXH.doc