Kế hoạch bài dạy các môn lớp 1 (chuẩn kiến thức, kĩ năng) - Tuần 15

Kế hoạch bài dạy các môn lớp 1 (chuẩn kiến thức, kĩ năng) - Tuần 15

I. MỤC TIÊU:

- Đọc được om , am , làng xóm , rừng tràm; từ và câu ứng dụng

- Viết được om , am , làng xóm , rừng tràm

- Luyện núi từ 2 - 4 cõu theo chủ đề:Nói lời cảm ơn.

-KNS : học sinh tích cực, chủ động trong học tập.Giáo dục hs biết cảm ơn khi được người khác quan tâm, giúp đỡ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 27 trang Người đăng Nobita95 Lượt xem 1128Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy các môn lớp 1 (chuẩn kiến thức, kĩ năng) - Tuần 15", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 15 
Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010
Buổi sáng :
 *********
Tiếng việt : BÀI 60: om - am 
I. Mục tiêu:
- Đọc được om , am , làng xúm , rừng tràm; từ và cõu ứng dụng
- Viết được om , am , làng xúm , rừng tràm
- Luyện núi từ 2 - 4 cõu theo chủ đề:Núi lời cảm ơn. 
-KNS : học sinh tớch cực, chủ động trong học tập.Giỏo dục hs biết cảm ơn khi được người khỏc quan tõm, giỳp đỡ.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
 III. Các hoạt động dạy học: 
Tiết 1 : om - am 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- Đọc bài 59, viết bảng con : bỡnh minh, nhà rụng.
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Nhận diện vần :om
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần om.
- Cho H cả lớp cài vần om.
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú om, muốn cú tiếng xúm ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng xúm.
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng xúm.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “làng xúm”.
- Gọi đỏnh vần tiếng xúm, đọc trơn từ làng xúm.
* Vần am : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa t thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lợt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
3. Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* 3 HS đọc , 2 HS viết bảng lớp.
* 1 H phõn tớch vần om.
- Cả lớp thực hiện.
- H quan sỏt trả lời.
- H cả lớp cài tiếng xúm.
- 1 H phõn tớch tiếng xúm.
- Quan sỏt, lắng nghe.
- Đỏnh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhúm, cả lớp.
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS tìm .
 Tiết 2: Luyện tập
HĐ1: Luyện đọc .
a. Đọc bài trên bảng lớp.
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ 2: Luyện viết.
- Hớng dẫn cách viết trong vở
- KT cách cầm bút, t thế ngồi viết
- Giao việc
- GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu
+ Chấm điểm một số bài viết
- Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến
HĐ 3 : Luyện nói.
 - Cho H quan sỏt tranh minh hoạ để luyện núi theo cõu hỏi gợi ý:
- Tranh vẽ gỡ ?
-Hóy núi về nội dung tranh ( 3 - 4 cõu )
- Khi được người khỏc quan tõm, giỳp đỡ em cần tỏ thỏi độ như thế nào ?
* Củng cố - Dặn dò:
 - Gv nhận xét giờ học
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS tập tập viết theo HD của GV
- HS chú ý theo dõi
* HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV
- Các nhóm cử đại diện nêu kết quả thảo luận
Toán : Luyện tập
I. Mục tiêu :
- Thực hiện được tớnh cộng trong phạm vi 10 ; viết được phộp tớnh thớch hợp với hỡnh vẽ 
II. Lên lớp :
1. Kiểm tra bài cũ: 
-Gọi 3 em đọc bảng trừ trong phạm vi 9.
- bài tập 4 / VBT ( tr. 60)
- GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới: 
Hoaùt ủoọng1: Cuỷng coỏ pheựp coọng trửứ trong phaùm vi 9.
-Goùi hoùc sinh ủoùc thuoọc caực baỷng coọng trửứ trong phaùm vi 9
-Giaựo vieõn ghi ủieồm,nhaọn xeựt. 
Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn Taọp.
Baứi 1: 
- Cho hoùc sinh neõu caựch laứm baứi .
-Treo bảng phụ, tổ chức cho 3 nhúm thi đua.
-Giaựo vieõn cuỷng coỏ tớnh chaỏt giao hoaựn vaứ quan heọ coọng trửứ qua coọt tớnh
Baứi 2 : ẹieàn soỏ thớch hụùp .
-Cho hoùc sinh tửù neõu caựch laứm vaứ tửù laứm baứi vaứo baỷng con. 
-Goùi 2 hoùc sinh sửỷa baứi treõn baỷng lụựp 
 Baứi 3: So saựnh,ủieàn daỏu , = 
-Cho hoùc sinh neõu caựch laứm baứi 
 -Trong trửụứng hụùp 4 + 5  5 + 4. Hoùc sinh tửù vieỏt ngay daỏu = vaứo choó troỏng vỡ nhaọn thaỏy 4 + 5 = 5 + 4 ( đổi vị trớ cỏc số trong phộp cộng). 
Baứi 4: Quan saựt tranh neõu baứi toaựn vaứ pheựp tớnh thớch hụùp .
-Giaựo vieõn gụùi yự cho hoùc sinh ủaởt baứi toaựn theo nhieàu tỡnh huoỏng khaực nhau nhửng pheựp tớnh phaỷi phuứ hụùp vụựi baứi toaựn neõu ra.
3. Củng cố , dặn dũ: 
- Gv nhận xét giờ học
- Kiểm tra 3 em .
- 4 em ủoùc thuoọc 
* Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứo vụỷ BTT 
- Nhaọn xeựt caực coọt tớnh neõu ủửụùc 
* Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứ chửừa baứi treõn baỷng lụựp.
* H nêu cách làm .
- 2 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở .
* Coự 9 con gaứ. Coự 3 con gaứ bũ nhoỏt trong loàng .Hoỷi coự maỏy con gaứ ụỷ ngoaứi loàng ?
- Hoùc sinh quan saựt , nhaọn ra 4 hỡnh vuoõng nhoỷ vaứ 1 hỡnh vuoõng lụựn beõn ngoaứi . 
Buổi chiều :
 *********
GĐ BD tiếng việt : Bài 60 : om-am
I. Mục tiêu:
- Củng cố cỏch đọc và viết: vần om ; am.
- Làm tốt bài tập ở vở ôn luyện. 
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở ôn luyện Tviệt.
 III. Các hoạt động dạy học:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài:
 2. Hướng dẫn HS luyện đọc và làm bài tập ở vở ÔLtiếng Việt
HĐ1: Đọc bài SGK .
- Gọi HS nhắc lại tờn bài học? Cho HS mở sỏch đọc bài 60.
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 59.
Bài 1: Nối
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.Yờu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xột. 
Bài 2: Điền om hay am .
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 2 
-yờu cầu HS ghép vần và điền đúng từ.
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 3: Điền khen hoặc cảm ơn hoặc quả búng.
-Gọi HS nhắc lại yờu cầu bài tập 3. 
-yờu cầu HS tiếng sao cho đúng .
-Nhận xột kết luận đáp án đúng. Gọi HS đọc lại các câu trên.
Bài 4: Viết đom đúm, quả trỏm : 2 dũng 
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò
- GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Đọc cỏ nhõn- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nêu kết quả
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* 2 HS lờn bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* HS viết vào vở 
T - H T Việt: LUYỆN ĐỌC, VIẾT om – am 
I. Mục tiêu:
-Viết đỳng cỏc chữ: quả trỏm, trỏi cam,chũm rõu, rỏm nắng.Cụ khen cậu bộ đó nhớ lời cụ dặn kiểu chữ viết thường.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Giới thiệu bài.
2.Hướng dẫn HS đọc.
- Hướng dẫn hs đọc cỏc từ ở phần mục tiờu
3.Hướng dẫn viết.	
HĐ1: Hướng dẫn cách viết.
-GV viết mẫu lên bảng
- GV hướng dẫn HS quan sỏt bài viết.
- Gọi HS đọc nội dung bài viết.
- Phõn tớch độ cao, khoảng cỏch nét nối giữa các con chữ.
?Tìm các con chữ có độ cao 5 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 3 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 2 ô li ? 
- Cho HS viết vào bảng con từng từ:quả trỏm, trỏi cam,chũm rõu, rỏm nắng
-Giáo viên quan sát.
HĐ2: Thực hành.
- Hướng dẫn viết vào vở.
- GV quan sát sửa sai. 
- Chấm 1 số bài của HS, nhận xét.
4. Củng cố - Dặn dò:
- GV nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà luyện thêm.
- HS đọc
* Học sinh quan sát và nhận xét.
-HS nêu.
- Học sinh viết vào bảng con. 
- Mở vở viết bài. Viết vở ôn luyện ô li.
ễL THỂ DỤC: THỂ DỤC RẩN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN 
 TRề CHƠI VẬN ĐỘNG 
I. MỤC TIấU :
-ễn một số động tỏc thể dục RLTTCB đó học .Yờu cầu thực hiện động tỏc ở mức tương đối chớnh xỏc hơn giờ trước .
-Học động tỏc đứng đưa một chõn ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. yờu cầu thực hiện ở mức cơ bản đỳng .
-ễn trũ chơi “ Chuyền búng tiếp sức ’’,yờu cầu biết tham gia trũ chơi ở mức bắt đầu cú sự chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN .
-Kẽ sõn chơi ,chuẩn bị 1 cũi 
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LấN LỚP.
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Phần mở đầu:
-Phổ biến nội dung yờu cầu bài học.
-ễn đứng nghiờm, đứng nghỉ, quay phải, quay trỏi 
2.Phần cơ bản:
ễn phối hợp: 1 -> 2 lần 2X 4 nhịp.
N1: Đưa 2 tay ra trước thẳng hướng.
Nhịp 2: Đưa hai tay dang ngang.
Nhịp 3: Đưa hai tay lờn chếch chữ V
Nhịp 4: Về TTĐCB.
ễn phối hợp: 1 -> 2 lần 2X 4 nhịp.
Nhịp 1: Đưa chõn trỏi ra sau, hai tay chống hụng.
Nhịp 2: Đứng hai tay chống hụng.
Nhịp 3: Đưa chõn phải ra sau, hai tay chống hụng.
Nhịp 4: Về TTĐCB.
* Trũ chơi: Chạy tiếp sức:
-GV nờu trũ chơi, giải thớch cỏch chơi.
-GV làm mẫu, chơi thử.Tổ chức HS chơi.
3.Phần kết thỳc :
- Đi thường theo nhịp và hỏt 2 ->3 hàng dọc.
-GV cựng HS hệ thống bài học
-Học sinh lắng nghe nắmYC bài học.
-Học sinh thực hiện chạy theo YC của GV.
-Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của GV.
-Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của GV.
*Học sinh quan sỏt làm theo.
-Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của GV.
-Nờu lại nội dung bài học cỏc bước thực hiện động tỏc.
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
Buổi sáng :
 *********
Tiếng việt : BÀI 60: ăm - âm 
I. Mục tiêu:
- Đọc được ăm , õm , nuụi tằm , hỏi nấm ; từ và cõu ứng dụng 
- Viết được ăm , õm , nuụi tằm , hỏi nấm 
- Luyện núi từ 2 - 4 cõu theo chủ đề:Thứ , ngày, thỏng , năm.
-KNS : Thời gian trụi đi khụng bao giờ trở lại, phải biết quý trọng thời gian; Biết xem thời khoỏ biểu để chuẩn bị sỏch vở và đồ dựng học tập.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.
 III. Các hoạt động dạy học: 
Tiết 1 : ăm - âm 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- Đọc bài 60, viết bảng con : làng xúm , trỏi cam
 - GV nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
HĐ1: Nhận diện vần : ăm
a) Nhận diện vần:
- Gọi 1 H phõn tớch vần ăm.
- Cho H cả lớp cài vần ăm.
- GV nhận xột .
b) Đỏnh vần:
- Cú ăm, muốn cú tiếng tằm ta làm thế nào?
- Cho H cài tiếng tằm.
- GV nhận xột và ghi bảng tiếng tằm.
- GV hướng dẫn đỏnh vần 1 lần.
- Dựng tranh giới thiệu từ “nuụi tằm”.
- Gọi đỏnh vần tiếng tằm, đọc trơn từ nuụi tằm.
* Vần õm : (Tiến hành tương tự) 
 Cho HS nghỉ giữa tiết
HĐ2 : Hướng dẫn viết.
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa t thế viết cho HS .
HĐ3: Dạy từ ứng dụng.
- GV ghi lần lợt các tiếng ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
3. Củng cố ... i.Học sinh xung phong đọc bảng trừ trong phạm vi 10.
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2010
Buổi sáng :
 *********
Tập viết : nhaứ trửụứng, buoõn laứng, hieàn laứnh, ủỡnh 
 laứng,beọnh vieọn, ủom ủoựm
 I. Mục tiêu:
- Cuỷng coỏ kú naờng vieỏt caực tửứ ửựng duùng: nhaứ trửụứng, buoõn laứng, hieàn laứnh, ủỡnh laứng, beọnh vieọn, ủom ủoựm 
- HS có kú naờng noỏi chửừ caựi, vieỏt lieàn maùch, vieỏt caực daỏu phuù, daỏu thanh ủuựng vũ trớ.
- Thửùc hieọn toỏt caực neà neỏp : Ngoài vieỏt , caàm buựt, ủeồ vụỷ ủuựng tử theỏ.Vieỏt nhanh, vieỏt ủeùp.
II. Đồ dùng dạy học:
 -Chửừ maóu caực từ ủửụùc phoựng to ( Bảng phụ) 
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A.Kiểm tra bài cũ
- Gọi H lờn bảng viết :caõy thoõng, vaàng traờng, cuỷ rieàng, cuỷ gửứng
- Nhận xột bài cũ.
B. Bài mới 
1.Giới thiệu bài: Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa bài.
2.GV hướng dẫn H quan sỏt bài viết.
- Viết mẫu, vừa viết vừa nờu cỏch viết.
- Gọi H đọc nội dung bài viết.
- Phõn tớch độ cao, khoảng cỏch cỏc chữ ở bài viết.
- H viết bảng con.
3.Thực hành :
- Cho H viết bài vào vở tập viết.
- GV theo dừi nhắc nhở động viờn một số em viết chậm, giỳp cỏc em hoàn thành bài viết.
C. Củng cố 
- Gọi H đọc lại nội dung bài viết.
- Thu vở chấm một số em.
- Nhận xột tuyờn dương.
- 2 H lờn bảng viết .
- H nờu tờn bài học.
- H theo dừi ở bảng lớp.
- Đọc nội dung bài viết: nhaứ trửụứng, buoõn laứng, hieàn laứnh, ủỡnh laứng, beọnh vieọn, ủom ủoựm 
- H tự phõn tớch: cỏc con chữ được viết cao 5 dũng kẽ là: h (nhà), b (bệnh). Cỏc con chữ được viết cao 4 dũng kẽ là: 
đom đúm). Cỏc con chữ được viết kộo xuống dưới tất cả là 5 dũng kẽ là: g (làng)... cũn lại cỏc nguyờn õm viết cao 2 dũng kẽ. Khoảng cỏch giữa cỏc chữ bằng 1 vũng trũn khộp kớn.
- H viết vào bảng con.
- H thực hành bài viết.
- H đọc.
TẬP VIẾT: ủoỷ thaộm,maàm non, choõm choõm, treỷ em, 
 gheỏ ủeọm, muừm múm
I. Mục tiêu:
- Cuỷng coỏ kú naờng vieỏt caực tửứ ửựng duùng: ủoỷ thaộm,maàm non, choõm choõm, treỷ em, gheỏ
 ủeọm, muừm múm 
- Kú naờng noỏi chửừ caựi; vieỏt lieàn maùch ; vieỏt caực daỏu phuù, daỏu thanh ủuựng vũ trớ.
- HS chăm luyện viết, cẩn thận khi viết bài.
II. Đồ dùng dạy học:
 -Chửừ maóu caực từ ủửụùc phoựng to ( Bảng phụ) 
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A.Kiểm tra bài cũ
- Gọi H lờn bảng viết :ủỡnh laứng, beọnh vieọn, ủom ủoựm,nhaứ trửụứng
- Nhận xột bài cũ.
B. Bài mới 
1.Giới thiệu bài: Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa bài.
2.GV hướng dẫn H quan sỏt bài viết.
- Viết mẫu, vừa viết vừa nờu cỏch viết.
- Gọi H đọc nội dung bài viết.
- Phõn tớch độ cao, khoảng cỏch cỏc chữ ở bài viết.
- H viết bảng con.
3.Thực hành :
- Cho H viết bài vào vở tập viết.
- GV theo dừi nhắc nhở động viờn một số em viết chậm, giỳp cỏc em hoàn thành bài viết.
C. Củng cố 
- Gọi H đọc lại nội dung bài viết.
- Thu vở chấm một số em.
- Nhận xột tuyờn dương.
- 2 H lờn bảng viết .
- H nờu tờn bài học.
- H theo dừi ở bảng lớp.
- Đọc nội dung bài viết: ủoỷ thaộm,maàm non, choõm choõm, treỷ em, gheỏ ủeọm, muừm múm 
- H tự phõn tớch: cỏc con chữ được viết cao 5 dũng kẽ . Cỏc con chữ được viết cao 4 dũng kẽ . Cỏc con chữ được viết kộo xuống dưới tất cả là 5 dũng kẽ cũn lại cỏc nguyờn õm viết cao 2 dũng kẽ. Khoảng cỏch giữa cỏc chữ bằng 1 vũng trũn khộp kớn.
- H viết vào bảng con.
- H thực hành bài viết.
- H đọc.
Tự nhiên - xã hội: Lớp học
 I. Mục tiêu:
- Kể được cỏc thành viờn của lớp học và cỏc đồ dựng cú trong lớp học.
- Núi được tờn lớp, thầy ( cụ ) chủ nhiệm và tờn một số bạn cựng lớp.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Tranh veừ saựch giaựo khoa trang 32, 33.
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Kiểm tra bài cũ : 
- Khi duứng dao saộc, ủoà nhoùn, lửỷa, ủieọn caàn chuự yự ủieàu gỡ?
- GV nhaọn xeựt.
2.Bài mới :
Hoaùt ủoọng 1 : Quan saựt tranh vaứ thaỷo luaọn nhoựm:
- GV cho hoùc sinh quan saựt tranh trang 32 vaứ 33 SGK vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi sau:
 + Lụựp hoùc coự nhửừng ai vaứ coự nhửừng ủoà duứng gỡ?
 + Lụựp hoùc baùn gioỏng lụựp hoùc naứo trong caực hỡnh ủoự?
 + Baùn thớch lụựp hoùc naứo? Taùi sao?
 - Cho hoùc sinh laứm vieọc theo nhoựm 4 em noựi cho nhau nghe mỡnh thớch lụựp hoùc naứo, taùi sao thớch lụựp hoùc ủoự.
 - GV treo taỏt caỷ caực tranh ụỷ trang 32 vaứ 33 goùi hoùc sinh leõn neõu caõu traỷ lụứi cuỷa nhoựm mỡnh keỏt hụùp thao taực chổ vaứo tranh. Caực nhoựm khaực nhaọn xeựt vaứ boồ sung.
Hoaùt ủoọng 2: Keồ veà lụựp hoùc cuỷa mỡnh.
- GV yeõu caàu hoùc sinh quan saựt lụựp hoùc cuỷa mỡnh vaứ keồ veà lụựp hoùc cuỷa mỡnh vụựi caực baùn.
 - GV cho caực em leõn trỡnh baứy yự kieỏn cuỷa mỡnh. Caực em khaực nhaọn xeựt.
 - Hoùc sinh phaỷi keồ ủửụùc teõn lụựp coõ giaựo, chuỷ nhieọm vaứ caực thaứnh vieõn trong lụựp.
 3. Cuỷng coỏ – Daởn doứ : 
- Toồ chửực cho hoùc sinh chụi troứ chụi ai nhanh ai ủuựng.
- Giaựo vieõn giao cho moói toồ moọt taỏm bỡa to vaứ moọt boọ bỡa nhoỷ coự gaộn teõn caực ủoà vaọt coự vaứ khoõng coự trong lụựp hoùc cuỷa mỡnh. Yeõu caàu gaộn nhanh teõn ủoà vaọt coự trong lụựp hoùc cuỷa mỡnh.
 - Nhaọn xeựt. Tuyeõn dửụng.
- 2 HS traỷ lụứi.
* Hoùc sinh quan saựt vaứ thaỷo luaọn theo nhoựm 4 em noựi cho nhau nghe veà noọi dung tửứng caõu hoỷi.
 - Hoùc sinh neõu laùi noọi dung ủaừ thaỷo luaọn trửụực lụựp keỏt hụùp thao taực chổ vaứo tranh..
 - Nhoựm khaực nhaọn xeựt.
 * Hoùc sinh laứm vieọc theo nhoựm hai em ủeồ quan saựt vaứ keồ veà lụựp hoùc cuỷa mỡnh cho nhau nghe.
 - Hoùc sinh trỡnh baứy yự kieỏn trửụực lụựp.
- Chia lụựp thaứnh 2 nhoựm, yeõu caàu hoùc sinh leõn gaộn teõn nhửừng ủoà duứng coự trong lụựp hoùc cuỷa mỡnh ủeồ thi ủua vụựi nhoựm khaực.
 - Caực nhoựm khaực nhaọn xeựt.
Buổi chiều :
 *********
TH T. việt Tiết 3: em – ờm
I.MỤC TIấU:
- Củng cố cỏch đọc và viết: vần em,ờm. Tìm đúng tiếng có chứa vần em,ờm 
-Làm tốt bài tập ở vở thực hành.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Sách giáo khoa TV1tập 1. Vở thực hành.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1. Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành 100-101 
Bài 1: Điền vần, tiếng có vần : em,ờm.
- Gọi HS nờu yờu cầu bài tập 1.
-Yờu cầu HS làm vào vở thực hành. 
 -Nhận xột kết luận đáp án đúng.
Bài 2: Đọc bài : Mong muốn tự do(2)
-GV đọc mẫu toàn bài .
-Hướng dẫn cách đọc.
-Tìm tiếng có vần em,ờm có trong bài.
Bài 3: Viết: Hai anh em đếm sao
-Yêu cầu HS viết bài vào vở.
-Nhắc HS nét nối các con chữ.
-GV chấm 1 số bài nhận xét
3. Củng cố dặn dò- GV nhận xét giờ học.
 Lắng nghe.
* Lớp làm vào vở . 2 HS lên bảng điền.
* HS theo dõi trong bài.
-HS lắng nghe
-HS đọc đồng thanh, đọc cá nhân.
* HS viết vào vở .
TH toán: Tiết 2
I. Mục tiêu:
 - Giỳp HS khắc sõu và làm thành thạo dạng toỏn “Phộp cộng, trừ trong phạm vi 10 ” . 
- Áp dụng làm tốt vở bài tập ở vở thực hành.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Vở thực hành .
III. Các hoạt động dạy học : 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Giới thiệu bài
 2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở thực hành trang 103 
Bài 1: Tính
- Cho HS nêu yêu cầu bài 1
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
-GV nhận xét chung
Bài 2: Tính
- Cho HS nêu yêu cầu bài .
- Gọi học sinh lên bảng làm bài . 
Bài 3 : Tớnh(HS khá giỏi)
- Gọi H lên bảng làm bài .
- Đổi vở chữa bài của nhau 
Bài 4: Viết phộp tớnh thớch hợp
- HS làm vào vở.
- Gv chữa bài nhận xét .
Bài 5: Đố vui(HS khá giỏi)
3. Củng cố dặn dò- Nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
* H nêu y/c đề bài .
- 1 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* H nêu y/c đề bài .
- 4 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
*2 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
- H chữa bài , nhận xét lẫn nhau .
* H tự làm bài vào vở .
- 1 H lên bảng làm , cả lớp làm bài vào vở 
GĐ-BD T Việt: luyện ĐỌC BÀI: Vè SAO BỒ NễNG Cể TÚI(2)
 VIẾT: BỒ NễNG CHĂM LÀM
I. Mục tiêu:
-HS đọc được bài: vỡ sao bồ nụng cú tỳi. Tỡm được tiếng cú vần am, ăm, õm cú trong bài.
-Luyện viết cõu: Bồ nụng chăm làm.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Giới thiệu bài.
2.Hướng dẫn HS đọc
- Hướng dẫn hs đọc bài ở phần mục tiờu
- Tỡm tiếng cú vần am, ăm, õm cú trong bài?
3.Hướng dẫn viết	
HĐ1: Hướng dẫn cách viết.
-GV viết mẫu lên bảng
- GV hướng dẫn HS quan sỏt bài viết.
- Gọi HS đọc nội dung bài viết.
- Phõn tớch độ cao, khoảng cỏch nét nối giữa các con chữ.
?Tìm các con chữ có độ cao 5 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 2 ô li ? 
HĐ2: Thực hành.
- Hướng dẫn viết vào vở.
- GV quan sát sửa sai. 
- Chấm 1 số bài của HS, nhận xét.
3. Củng cố - Dặn dò:
- GV nhận xét giờ học. 
- HS đọc
- Tấm lũng, cảm động, năm.
* Học sinh quan sát và nhận xét.
-HS nêu.
- Mở vở viết bài. Viết vở thực hành.
Sinh hoạt : Nhận xét cuối tuần 	 
I.MỤC TIấU
- Giỳp H nhận ra khuyết điểm của bản thõn, từ đú nờu ra hướng giải quyết phự hợp.
- Rốn tớnh tự giỏc, mạnh dạn, tự tin.
- Giỏo dục thần đoàn kết,hoà đồng tập thể, noi gương tốt của bạn.
II.CHUẨN BỊ
- Cụng tỏc tuần
III.HOẠT ĐỘNG LấN LỚP
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ổn định tổ chức
- Yêu cầu cả lớp hát 1 bài.
2. Nhận xét tình hình hoạt động tuần 15:
*Ưu điểm:
- Đa số các em thực hiện các hoạt động tốt. Trang phục đúng quy định.Vệ sinh cá nhân khá sạch sẽ, gọn gàng.
- Nhiều em có ý thức học và làm bài trước khi đến lớp. Trong giờ học sôi nổi xây dựng bài.
- Tham gia các hoạt động đầu buổi, giữa buổi nhanh nhẹn, có chất lượng.
*Nhược điểm:
-Một số em ý thức tự giác chưa cao, còn lời học, chữ viết xấu, cẩu thả.
3. Kế hoạch tuần 15:
- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.
- Giáo dục cho HS ý thức tự giác kỉ luật trong mọi hoạt động.
- Chăm súc bồn hoa của lớp.
* Cả lớp hát một bài. 
- Lớp trởng nhận xét hoạt động trong tuần của lớp.
- Lắng nghe GV nhận xét và có ý kiến bổ sung.
- Nghe GV phổ biến để thực hiện.

Tài liệu đính kèm:

  • docLop 1 Tuan 15.doc