Kế hoạch bài dạy các môn lớp 1 (chuẩn kiến thức, kĩ năng) - Tuần 9

Kế hoạch bài dạy các môn lớp 1 (chuẩn kiến thức, kĩ năng) - Tuần 9

I.MỤC TIÊU:

- HS được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi; từ và câu ứng dụng trong bài.

- Viết đựợc : uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi

- Luyện nói 2-3 câu theo chủ đề: chuối, bưởi, vú sữa

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh minh họa SGK

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 24 trang Người đăng Nobita95 Lượt xem 817Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy các môn lớp 1 (chuẩn kiến thức, kĩ năng) - Tuần 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 9
Thø hai ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2010
Buæi s¸ng :
 *********
TIẾNG VIỆT: BÀI 35: u«i – ­¬i 
I.MỤC TIÊU:
- HS được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi; từ và câu ứng dụng trong bài.
- Viết đựợc : uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi
- Luyện nói 2-3 câu theo chủ đề: chuối, bưởi, vú sữa
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh minh họa SGK
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TiÕt 1
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi HS đọc bài 34 , viết bảng con : cái túi,gửi quà .
- GV nhận xét , chỉnh sửa cho HS .
2. Bài mới :
H§1: Nhận diện vần : uôi
- GV hướng dẫn đánh vần : uô - i- uôi .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- Yêu cầu ghép vần uôi .
+Đã có vần uôi , muốn có tiếng chuối ta ghép thêm âm gì ?
- Yêu cầu HS ghép tiếng chuối .
- GV ghi bảng tiếng chuối , yêu cầu HS đọc .
- GV hướng dẫn HS đánh vần : ch-uôi-sắc-chuối 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ . 
+ Bức tranh vẽ gì ? 
- GV nhận xét , rút ra từ khoá , ghi bảng .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích , gọi 1 số HS đọc - Yêu cầu HS đọc phân tích , tổng hợp vần , tiếng , từ.
- GV chỉnh sửa cho HS .
* Vần ươi : (Tiến hành tương tự)
Cho HS nghỉ giữa tiết
 H§2 : Hướng dẫn viết :
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa tư thế viết cho HS .
H§2 : Từ ứng dụng :
- GV ghi lần lượt các tiếng ứng dụng lên bảng .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
3. Củng cố dÆn dß : 
+ Các em vừa học vần gì
* 2 H ®äc , 2 H lªn b¶ng viÕt c¶ líp viÕt b¶ng con .
- vần uôi gồm uô và i .
-.HS đánh vần cn – nhóm – lớp .
- HS ghép .
- Ghép thêm âm ch .
- HS ghép tiếng chuối .
- HS đọc trơn .
- HS đánh vần cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát .
- HS trả lời .
- HS đọc cn – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân.
- HS đọc cá nhân– nhóm – lớp .
- HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
- Vần uôi,ươi.
 Tiết 2: Luyện tập
H§1: Luyện đọc :
a. §äc bµi trªn b¶ng líp :
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
b. Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ 
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
H§2 : Luyện nói :
- GV nêu chủ đề bài luyện nói , ghi bảng .
- Yêu cầu HS quan sát tranh và thảo luận về ND trong tranh .
- Gọi 1 số cặp lên thảo luận trước lớp .
- GV nhận xét , khen nhóm thảo luận tốt .
* Hướng dẫn HS đọc bài trong SGK .
- Yêu cầu HS mở SGK , GV hướng dẫn cách đọc 
- Yêu cầu HS đọc bài trong SGK .
H§3: Luyện viết :
- Yêu cầu HS luyện viết.
- GV theo dõi , chỉnh sửa tư thế viết cho HS 
* Củng cố dặn dò :
+ Các em vừa học vần gì ? 
- Nhắc HS chuẩn bị bài cho tiết sau
- HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
- HS thảo luận .
-Thảo luận trước lớp.
- Nhóm khác nhận xét , bổ sung .
- HS nghe .
- HS đọc .
-HS luyện viết 
- HS : vần uôi,ươi.
TOÁN	 LUYỆN TẬP 
I.MỤC TIÊU:
- Biết phép cộng với số 0, thuộc bảng cộng và biết cộng trong phạm vi các số đã học.
- Làm bài 1, 2, 3
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ :
-Cho học sinh làm bảng con 
3 + 0 = 4 + 0 = 
0 + 5 = 0 + 6 = 
- GV nhận xét , chỉnh sửa cho HS .
2. Bài mới :
H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp :
Bài 1 : Tính
-Nêu phép tính
Bài 2 : Tính
-Nhận xét kết quả 2 + 1 = 3
 1 + 2 = 3
Bài 3 : Điền dấu: >, <, =
-Gọi HS lên bảng thực hiện
-Khi đổi chỗ các số trong phép cộng, kết quả không thay đổi
Bài 4 : Giáo viên hướng dẫn
-Lấy 1 số ở cột đầu cộng với 1 số ở hàng ngang trong bảng đã cho rồi viết kết quả vào ô trống thích hợp trong bảng
3. Củng cố dặn dò :
-Trò chơi : ai nhanh , ai đúng 
- Gv nhËn xÐt giê häc .
-Học sinh làm bảng con 
* HS nêu
* Nêu kết quả
* HS lên bảng thực hiện
-HS làm bài,nhận xét bài của bạn
* Học sinh làm bài
-Học sinh sửa bài ở bảng lớp
-Học sinh chơi
ĐẠO ĐỨC: LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ (T1)
I.MỤC TIÊU:
- Biết đối với anh chị cần lễ phép, đối với em nhỏ cần nhường nhịn. 
- Yêu quý anh chị em trong gia đình.
- Biết cư xử lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 -Vở bài tập đạo đức
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ :
-Gia đình em có những ai? Họ làm những gì?
- GV nhận xét .
2. Bài mới :
HĐ 1: Quan sát tranh
-Cho học sinh lấy vở BT
-Quan sát và nhận xét việc làm của các bạn nhỏ trong tranh ở sách giáo khoa trang 15
Tranh 1: Anh đưa cam cho em ăn, em nói lời cảm ơn. Anh rất quan tâm đến em, em lễ phép với anh
Tranh 2: Hai chị em cùng chơi đồ hàng
Anh chị em trong gia đình phải thương yêu và hoà thuận với nhau
 Nghỉ giữa tiết
HĐ2: Lồng ghép tiếng việt.
- Cho HS đọc : lễ,với chị , nhỏ
- Chỉnh sửa phát âm cho HS
- Cho HS luyện viết bảng con các tiếng trên
3. Củng cố dặn dò :
- Gv nhËn xÐt giê häc .
- Xem trước các tranh còn lại để giờ sau học.
-2 HS nêu 
*Học sinh thực hiện
-HS thảo luận theo cặp
-Học sinh trình bày
-Lớp trao đổi bổ sung
* HS đọc cá nhân, nhóm lớp
- HS luyện viết
-Học sinh nêu
Buæi chiÒu :
 *********
¤ltiÕng viÖt : Bµi 35 : u«i – ­¬i 
I.MỤC TIÊU:
- Củng cố cách đọc và viết: vần uôi – ươi.
-Làm tốt bài tập ë vë «n luyÖn. 
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- S¸ch gi¸o khoa TV1 tËp 1. Vë «n luyÖn TviÖt.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1.Giíi thiÖu bµi:
 2. H­íng dÉn HS luyÖn ®äc vµ lµm bµi tËp ë vë ¤LtiÕng ViÖt
HĐ1: Đọc bài SGK 
- Gọi HS nhắc lại tên bài học? Cho HS mở sách đọc bµi 30.
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 34
Bài 1: Nối
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.Yêu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xét. 
Bài 2: Điền uôi hay ­ươi.
-Gọi HS nh¾c l¹i yêu cầu bài tập 2 
-yêu cầu HS ghÐp vÇn vµ ®iÒn ®óng tõ.
 -Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng.
Bài 3: Điền chuối hoÆc bưởi ,hoÆc tươi
-Gọi HS nh¾c l¹i yêu cầu bài tập 3. 
-yêu cầu HS tiÕng sao cho ®óng .
-Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng. Gäi HS ®äc l¹i c¸c c©u trªn.
Bài 4: Viết tươi cười,tuổi thơ: 2 dòng 
-Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë.
-GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt
3. Cñng cè dÆn dß:
- GV nhËn xÐt giê häc.
 L¾ng nghe.
* Đọc cá nhân- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nªu kÕt qu¶
* 2 HS lên bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
-§¸p ¸n: tuổi thơ,bổ bưởi,nuôi gà
* 2 HS lên bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
-§¸p ¸n: 
- Chuối,bưởi,vú sửa là quả tươi
- Quê tôi,nơi nơi có chuối,bưởi, vú sửa.
- Mổi bữa, mẹ cho tôi khi múi bưởi, khi quả chuối.
* HS viết vào vở 
TH T. viÖt TiÕt 1: u«i – ­¬i 
I.MỤC TIÊU:
- Củng cố cách đọc và viết: vần uôi – ươi. T×m ®óng tiÕng cã chøa vÇn uôi,ươi
- Làm tốt bài tập ë vë thùc hµnh.
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- S¸ch gi¸o khoa TV1 tËp 1. Vë thùc hµnh.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1.Giíi thiÖu bµi:
 2. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp ë vë thùc hµnh.
Bài 1: Nối tiếng với vần uôi,ươi
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.Yêu cầu HS lµm vµo vở thùc hµnh. 
 -Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng.
Bài 2: §äc
-GV ®äc mÉu toµn bµi .
-H­íng dÉn c¸ch ®äc.
-T×m tiÕng cã vÇn ươi,uôi cã trong bµi.
Bài 3: Viết Bi cưỡi ngựa cả buổi trưa.
-Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë.
-GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt
3. Cñng cè dÆn dß:
- GV nhËn xÐt giê häc.
- L¾ng nghe.
* Lớp làm vào vở . 2 HS lªn b¶ng ®iÒn.
* HS theo dâi trong bµi.
-HS ®äc ®ång thanh, ®äc c¸ nh©n.
§¸p ¸n: cưỡi,đuôi
* HS viết vào vở 
ATGT BÀI 4 :ĐI BỘ AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG
 I.MỤC TIÊU:
Kiến thức :Biết những quy định về an toàn khi đi bộ trên đường phố.
Đi bộ trên vỉa hè hoạt sát mép đường , không chơi đùa dưới lòng đường.
Khi đi bộ trên đường phố phải nắm tay người lớn.
Kĩ năng : Xác định được những nơi an toàn để chơi và đi bộ .
Biết chọn cách đi an toàn khi gặp cản trở đơn giản trên đường đi.
Thái độ :Chấp hành quy định về an toàn khi đi bộ trên đường phố.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bộ sa bàn về nút GT có các phương tiện.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Hoaït ñoäng 1 : Troø chôi ñi treân sa baøn
-GV cho HS quan sát trên sa bàn hoặc trên tranh vẽ và gợi ý các câu hỏi để HS trả lời:
- Ôtô, xe đạp ,xe máy.đi ở đâu ?( Dưới lòng đường)
- Không đi bộ trên đường phố mọi người phải đi đâu - Trẻ em có chơi , đùa, đi bộ dưới lòng đường không ?
 -Người lớn và trẻ em cần qua đường như thế nào? (Nơi có vạch đi bộ đi bộ qua đường)..
Hoaït ñoäng 2 : Troø chôi ñoùng vai:
+ Caùch tieán haønh: Gv choïn vò trí treân saân tröôøng, keû moät soá vaïch treân saân chia thaønh ñöôøng ñi vaø hai væa heø, yeâu caàu moät soá hoïc sinh ñöùng laøm nhö ngöôøi baùn haøng, hay döïng xe maùy treân væa heødeå gaây caûn trôû cho vieäc ñi laïi, 2 hs ñoùng laøm ngöôøi lôùn naém tay nhau ñi treân væa heøbò laán chieám.
- Gv hoûi hoïc sinh thaûo luaän laøm theá naøo ñeå ngöôøi lôùn vaø baïn nho ûñoù coù theå ñi boä treân væa heø bò laán chieám. 
* Keát luaän : Neáu væa heø coù vaät caûn khoâng ñi qua thì ngöôøi ñi boä coù theå ñi xuoáng loøng ñöôøng, nhöng caàn ñi saùt væa heø nhôø ngöôøi lôùn daét qua khu vöïc ñoù.
Hoaït ñoäng 3 : Toång keát : 
? Khi ñi boä treân ñöôøng phoá moïi ngöôøi phaûi ñi ôû ñaâu ñeå baûo ñaûm an toaøn ?
-Treû em coù ñöôïc chôi ñuøa , ñi boä döôùi loøng ñöôøng seõ nguy hieåm nhö theá naøo? ( Deã bò xe maùy, oâ toâ ñaâm vaøo.. )
-Khi ñi boä treân ñöôøng phoá qua ñöôøng caàn phaûi laøm gì ñeå baûo ñaûm an toaøn cho mình.(ñi cuøng vaø naém tay ngöôøi lôùn, quan saùt tröôùc khi qua ñöôøng ).
Cuûng coá : Khi ñi treân ñöôøng caùc em nhôù naém tay boá meï hoaëc anh chò .
Hs quan s¸t
Hs traû lôøi.
Hs traû lôøi.
Hs traû lôøi.
- Hs chia nhoùm ...  có 2 con ong bay đậu trên bông hoa, sau đó 1 con bay đi. Hỏi còn lại mấy con?
à Có 2 con ong, bay đi 1 con ong, còn lại 1 con ong, ta nói ” hai bớt một còn một”
-Ta viết: 2 – 1 = 1. Dấu “ – “ gọi là dấu trừ
-Đọc : 2 trừ 1 bằng 1
-Tương tự học phép trừ: 3 – 1 = 2, 3-2=1
-Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
-Giáo viên treo sơ đồ.Nêu nội dung
-Giáo viên ghi,nhận xét
 2 + 1 = 3 3 – 2 = 1
 1 + 2 = 3 3 – 1 = 2
-Cho HS học thuộc bảng trừ
Nghỉ giữa tiết
 HĐ2: Thực hành 
Bài 1 : Tính kết quả rồi ghi sau dấu bằng
Bài 2 : Tính 
+ Hướng dẫn: đặt tính theo cột dọc viết phép trừ sao cho thẳng cột với nhau: làm tính trừ, viết kết quả
Bài 3 : Quan sát tranh nêu bài toán, ghi phép tính
? Em làm tính gì? Ghi phép tính vào ô
Nhận xét 
3. Củng cố dặn dò :
- Nhận xét giờ học
* Học sinh nghe
-Học sinh theo dõi
-HS trả lời
-Học sinh nhắc lại
- Học tương tự
-Đọc đồng thanh
* Học sinh làm bài
* Học sinh làm bài
Có 3 con chim , bay đi 2 con. Hỏi còn mấy con?
- Phép trừ.Học sinh làm bài
Thø s¸u ngµy 22 th¸ng 10n¨m 2010
Buæi s¸ng :
 *********
TIẾNG VIỆT: TẬP VIẾT
 x­a kia ; mïa d­a ; ngµ voi ; gµ m¸i 
I.MỤC TIÊU:
-Viết đúng các chữ: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái,; kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập 1.
-HS khá, giỏi viết được đủ số dòng qui định trong vở tập viết 1, tập 1.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Chữ mẫu, bảng kẻ ô li 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. KiÓm tra bµi cò:
- KiÓm tra bµi viÕt ë nhµ cña HS .
- GV nhËn xÐt chung .
2. Bµi míi:
H§1: H­íng dÉn c¸ch viÕt.
- GV hướng dẫn HS quan sát bài viết.
- Gọi HS đọc nội dung bài viết.
- Phân tích độ cao khcách chữ ở từ : xưa kia
- HS viết bảng con.
-Phân tích độ cao khoảng cách chữ ở từ: mùa dưa
- HS viết bảng con.
-Phân tích độ cao khoảng cách chữ ở từ : ngà voi
- Cho HS viÕt vµo b¶ng con. Gi¸o viªn quan s¸t.
H§2: Thùc hµnh.
- H­íng dÉn viÕt vµo vë tËp viÕt.
- GV quan s¸t söa sai.
3. Cñng cè - DÆn dß:
- Cho HS nªu l¹i c¸ch viÕt ch÷ .
- GV nhËn xÐt giê häc. 
* Häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt.
- xưa kia, mùa dưa, ngà voi
+ Các con chữ: x.ư,a,u n,o,i 1 ly; k,g 5 ly
+ xưa kia Ò HS tự phân tích
+ mùadưa Ò HS tự phân tích
+ ngà voi Ò HS tự phân tích
- HS quan s¸t.
- Häc sinh viÕt vµo b¶ng con. 
* Më vë viÕt bµi.- ViÕt vë tËp viÕt
TIẾNG VIỆT TẬP VIẾT
 ®å ch¬i ; t­¬i c­êi ; ngµy héi 
I.MỤC TIÊU:
-Viết đúng các chữ: đồ chơi,tươi cười, ngày hội,; kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập 1.
-HS khá, giỏi viết được đủ số dòng qui định trong vở tập viết 1, tập 1.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Chữ mẫu, bảng kẻ ô li 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. KiÓm tra bµi cò:
- KiÓm tra bµi viÕt ë nhµ cña HS .
- GV nhËn xÐt chung .
2. Bµi míi:
H§1: H­íng dÉn c¸ch viÕt.
- GV hướng dẫn HS quan sát bài viết.
- Gọi HS đọc nội dung bài viết.
- Phân tích độ cao khcách chữ ở từ : đồ chơi
- HS viết bảng con.
-Phân tích độ cao khoảng cách chữ ở từ: tươi cười
- HS viết bảng con.
-Phân tích độ cao khoảng cách chữ ở từ : ngày hội
- Cho HS viÕt vµo b¶ng con. Gi¸o viªn quan s¸t.
H§2: Thùc hµnh.
- H­íng dÉn viÕt vµo vë tËp viÕt.
- GV quan s¸t söa sai.
3. Cñng cè - DÆn dß:
- Cho HS nªu l¹i c¸ch viÕt ch÷ .
- GV nhËn xÐt giê häc. DÆn HS vÒ nhµ luyÖn thªm.
* Häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt.
- đồ chơi,tươi cười, ngày hội 
+đồ chơi Ò HS tự phân tích
+ tươi cườiÒ HS tự phân tích
+ ngày hộiÒ HS tự phân tích
 - Häc sinh viÕt vµo b¶ng con. 
* Më vë viÕt bµi.- ViÕt vë tËp viÕt
TỰ NHIÊN XÃ HỘI	 HOẠT ĐỘNG VÀ NGHỈ NGƠI
I.MỤC TIÊU:
- Kể được các hoạt động mà em thích.Nói về sự cần thiết phải nghỉ ngơi, giải trí 
- Biết tư thế ngồi học, đi đứng có lợi cho sức khoẻ.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Tranh vẽ sách giáo khoa trang 20, 21
 - Sách giáo khoa, vở BT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. KiÓm tra bµi cò:
-Ta cần phải ăn uống như thế nào để có sức khoẻ tốt
- GV nhËn xÐt chung .
2. Bµi míi:
HĐ1: Kể tên các trò chơi
-Hãy nói với các bạn tên các hoạt động hoặc trò chơi mà em chơi hằng ngày?
-Những hoạt động vừa nêu có lợi gì (hoặc có hại gì) cho sức khoẻ?
-Khi đi, đứng, ngồi học đúng tư thế cho cơ thể thẳng, đẹp
à Chúng ta chơi trò chơi có lợi cho sức khoẻ và chú ý giữ an toàn khi chơi
HĐ2: Lồng ghép tiếng việt 
-Trong câu : + Hoạt động và nghỉ ngơi.
 + Hãy chỉ các bạn đi đứng, ngồi đúng tư thế
-Có tiếng nào đã học?
-Cho HS đọc 
-Cho HS viết bảng con
3. Cñng cè - DÆn dß:
- GV nhËn xÐt giê häc. 
- 2 HS nêu
* Học sinh kể lại trước lớp
-HS nêu
-HS nghe
* HS trả lời
-Cá nhân, nhóm, lớp
-HS viết bảng con
THỦ CÔNG: XÉ, DÁN HÌNH CÂY ĐƠN GIÃN
I.MỤC TIÊU:
- Xé được hình quả cam có cuống lá và dán cân đối phẳng, nhớ quy trình ở t1
- Giáo dục HS biết tiết kiệm nhiên liệu(giấy màu) không xé bỏ quá nhiều
- Vệ sinh lớp học sau khi hoàn thành sản phẩm
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - Quả cam mẫu,giấy màu, hồ dán,khăn lau tay
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ :
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- GV nhận xét .
2. Bài mới :
HĐ1 Nhắc lại quy trình xé, dán 
-Yêu cầu HS nhắc lại quy trình xé dán
-Nhận xét, bổ sung
HĐ2 Hướng dẫn thực hành
-Theo dõi, giúp đỡ HS
-Cho HS trưng bày sản phẩm
HĐ3 Đánh giá sản phẩm : 
- Hướng dẫn HS nhận xét sản phẩm của bạn 
- Nhận xét đánh giá 
3. Củng cố dặn dò :
- chuẩn bị giấy màu, hồ dán  để giờ sau xé, dán hình con gà
- Nhận xét giờ học
* HS chuẩn bị đồ dùng học tập 
* HS nhắc lại quy trình xé dán
* HS thực hành xé, dán hình cây dơn giản
-HS trưng bày sản phẩm của mình
* H nhËn xÐt ®¸nh gi¸ lÉn nhau trong tæ .
Buæi chiÒu :
 *********
TH TiÕng ViÖt TiÕt 3 : EO - AO 
I.MỤC TIÊU:
- Củng cố cách đọc và viết: vần eo,ao. 
-T×m ®óng tiÕng cã chøa vÇn eo,ao. 
-Làm tốt bài tập ë vë thùc hµnh.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë thùc hµnh
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1.Giíi thiÖu bµi:
 2. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp ë vë thùc hµnh.
Bài 1: Nối tiếng với vần eo,ao
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.
-Yêu cầu HS lµm vµo vở thùc hµnh. 
 -Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng.
Bài 2: §äc Mèo dạy Hổ
-GV ®äc mÉu toµn bµi .
-H­íng dÉn c¸ch ®äc.
-T×m tiÕng cã vÇn eo,ao cã trong bµi.
Bài 3: Viết Mèo trèo cây.Quả táo đỏ
-Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë.
-Nh¾c HS nÐt nèi c¸c con ch÷.
-GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt
3. Cñng cè dÆn dß:
- GV nhËn xÐt giê häc.
 L¾ng nghe.
* Lớp làm vào vở . 2 HS lªn b¶ng ®iÒn.
*HS theo dâi trong bµi.
-HS l¾ng nghe
-HS ®äc ®ång thanh, ®äc c¸ nh©n.
§¸p ¸n: Mèo,cao,leo trèo,meo meo
* HS viết vào vở .
TH to¸n TiÕt 2
I.MỤC TIÊU:
 - Giúp HS khắc sâu và làm thành thạo dạng toán “Sè o trong phÐp céng” “Phép cộng trong 
 phạm vi 1-5”. 
-Áp dụng làm tốt bài tập ë vë thùc hµnh.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Vë thùc hµnh .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.Giíi thiÖu bµi.
 2. H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp ë thùc hµnh trang 63 .
Bµi 1: TÝnh
- Cho HS nªu yªu cÇu bµi 1
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi . 
-GV nhËn xÐt chung
Bµi 2: TÝnh
- Cho HS nªu yªu cÇu bµi .
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi . 
Bµi 3 : Sè(HS kh¸ giái) 
- Gäi H lªn b¶ng lµm bµi .
- §æi vë ch÷a bµi cña nhau 
Bài 4: Viết phÐp tÝnh víi sè thÝch hîp 
- HS làm vào vở.
- Gv ch÷a bµi nhËn xÐt .
Bài 5: ,= (HS kh¸ giái)
- HS làm vào vở.
- Gv ch÷a bµi nhËn xÐt .
3. Cñng cè dÆn dß:
 - Nhận xÐt tiết học.
L¾ng nghe.
* H nªu y/c ®Ò bµi .
- 2 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
* H nªu y/c ®Ò bµi .
- 2 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
*1 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
* H tù lµm bµi vµo vë . 
- 1 H lªn b¶ng lµm
-NhËn xÐt ch÷a bµi.
*1 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
G§-BD T ViÖt: luyÖn ĐỌC,VIẾT CÁC VẦN ĐÃ HỌC
I.MỤC TIÊU:
 - Viết đúng các chữ: uôi,ươi,ay,ây,tươi cười,buổi tối, cây cối, vây cá. Kiểu chữ viết thường.
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1.Giíi thiÖu bµi.
2.Hướng dẫn HS đọc
- Hướng dẫn hs đọc các từ ở phần mục tiêu
3.H­íng dÉn viÕt	
H§1: H­íng dÉn c¸ch viÕt.
- GV viÕt mÉu lªn b¶ng
- GV hướng dẫn HS quan sát bài viết.
- Gọi HS đọc nội dung bài viết.
- Phân tích độ cao, kho¶ng cách nÐt nèi gi÷a c¸c con chữ.
? T×m c¸c con ch÷ cã ®é cao 5 « li ? 
? T×m c¸c con ch÷ cã ®é cao 3 « li ? 
? T×m c¸c con ch÷ cã ®é cao 2 « li ? 
- Cho HS viÕt vµo b¶ng con tõng tõ:uôi,ươi,ay,ây,tươi cười,buổi tối, cây cối, vây cá .
-Gi¸o viªn quan s¸t.
H§2: Thùc hµnh.
- H­íng dÉn viÕt vµo vë.
- GV quan s¸t söa sai. 
- ChÊm 1 sè bµi cña HS, nhËn xÐt.
3. Cñng cè - DÆn dß:
- GV nhËn xÐt giê häc. DÆn HS vÒ nhµ luyÖn thªm.
- HS đọc
* Häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt.
-HS nªu.
- Häc sinh viÕt vµo b¶ng con. 
- Më vë viÕt bµi. ViÕt vë «n luyÖn « li.
sinh ho¹t : NhËn xÐt cuèi tuÇn
I. Môc tiªu
- Hoïc sinh nhaän xeùt nhöõng vieäc ñaõ laøm trong tuaàn; ñoàng thôøi ñeà ra höôùng khaéc phuïc nhöøng toàn taïi trong tuaàn.
- Tieáp tuïc oån ñònh neà neáp lôùp.
- Giaùo duïc cho hoïc sinh tình yeâu tröôøng lôùp, bieát giöõ gìn tröôøng lôùp saïch ñeïp.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
Hoaït ñoäng 1: Nhaän xeùt tình hình hoïc taäp vaø hoaït ñoäng trong tuaàn.
Caùc toå tröôûng nhaän xeùt tình hình hoïc taäp trong tuaàn.
Lôùp tröôûng boå sung.
Giaùo vieân nhaän xeùt.
+ Hoïc taäp: Tuaàn vöøa qua ña soá caùc em ñi hoïc ñeàu, coù nhieàu baïn vöôn leân trong hoïc taäp, caùc em ñaõ bieát coá gaéng hoïc taäp, chuaån bò baøi toát tröôùc khi ñeán lôùp; moät soá em coøn boû queân duïng cuï hoïc taäp. Caùc em ñaõ bieát giupù ñôõ nhau trong hoïc taäp, nhieàu ñoâi baïn ñaõ vöôn leân.
+ NÒ nÕp : - Ngåi häc ch­a nghiªm tóc: .
 - §i häc muén .
Hoaït ñoäng 2: Keá hoaïch tuaàn tôùi 
Tieáp tuïc duy trì moïi neà neáp
Chaêm soùc boàn hoa.
 - Chuaån bò hoïc toát ñeå tham gia thi gi÷a k× I.

Tài liệu đính kèm:

  • docLop 1 Tuan 9(1).doc