Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Lesson 2: Fruits

Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Lesson 2: Fruits

Vocabulary

Orange: quả cam

Apple: quả táo

grape: quả nho

papaya: đu đủ

mango: quả xoài

Jackfruit: quả mít

Star fruit: quả khế

Dragon fruit: quả thanh long

Pomelo: bưởi

Watermelon: dưa hấu

Guava: ổi

Like: thích

 

pptx 29 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 437Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Lesson 2: Fruits", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN BỘI CHÂU 
Let’s sing a song“ Hello Song ” 
R ules 
Sit nicely ! 
Listen! 
Be happy! 
 Objectives : 
 By the end of the lesson, students will be able to : 
say the words fruit ( banana, apple, mango, ......) 
Monday, September 20 th , 2021 
LESSON 2: FRUITS 
Monday, September 20 th , 2021 
Orange — /’ɔrindʤ/ — Cam 
Apple — /’æpl/ — Táo 
Grape — /greip/ — Nho 
 Mango — /’mæɳgou/ — Xoài 
Guava — /’gwɑ:və/ — Ổi  
Peach — /pi:tʃ/ — Đào 
  Pomelo / ’pɔmilou/ — Bưởi  
 Papaya — / pə’paiə / — Đu đủ 
Watermelon — /wɔ:tə’melən/ — Dưa hấu 
  Jackfruit - Mít /ˈjakˌ frut/ 
Star fruit — Khế 
 / stɑ: fru:t / 
Dragon fruit 
Thanh long 
What fruit is it? 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
4 
 R oange 
Orange 
ppale 
Apple 
magon 
Mango 
payapa 
Papaya 
 Vocabulary 
Watermelon : dưa hấu 
Pomelo : bưởi 
Dragon fruit : quả thanh long 
Star fruit : quả khế 
Jackfruit: quả mít 
mango: quả xoài 
papaya: đu đủ 
Apple: q uả táo 
Orange: quả cam 
grape: quả nho 
Monday, September 20 th , 2021 
Guava: ổi 
Like: thích 
I like: Mình thích 
Fruit: trái cây 
Chúng ta nói thành câu: 
B. Structrures 
I like + fruit 
Ex: I like guava 
I like: mình/ tôi / tớ thích 
Let’s sing a song“Goodbye Song”. 
https://m.youtube.com/watch?v=5tB9ZZBUcv4 
https://m.youtube.com/watch?v=5tB9ZZBUcv4 
Viết các từ mới tiếng Anh (2 dòng) 
Homework : 
Monday, September 20 th , 2021 
Đặt 5 đến 10 câu, nói về loại quả em thích 
Ex : 1. I like mango 
 2. I like apple 
 3. I like .. 
TẠM BIỆT 
HẸN GẶP LẠI 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_1_lesson_2_fruits.pptx