Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 4: He is a hero! - Lesson one: Words

Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 4: He is a hero! - Lesson one: Words

Unit 4: HE IS A HERO!

Lesson one: Words

Activity 1: Vocabularies

Who is this?

teacher

housewife

fireman

pilot

Newwords:

Pupil : học sinh

Housewife : nội trợ

Pilot : phi công

Fireman : lính cứu hỏa

Teacher : giáo viên

Newwords:

Hero: anh hùng

Meat: thịt

Grandma: bà

Grandpa: ông

ppt 34 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 313Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 4: He is a hero! - Lesson one: Words", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Welcome everyone to English class! 
Lucky numbers game: 
13 
9 
5 
1 
14 
10 
6 
2 
15 
11 
7 
3 
16 
12 
no 
4 
Friday, August 3 rd , 2019 
Unit 4: HE IS A HERO! 
Lesson one: Words 
Who is this? 
teacher 
Activity 1: Vocabularies 
Who is this? 
pupil 
Activity 1: Vocabularies 
Who is this? 
housewife 
Activity 1: Vocabularies 
Who is this? 
fireman 
Activity 1: Vocabularies 
Activity 1: Vocabularies 
Who is this? 
pilot 
Activity 1: Vocabularies 
pilot 
fireman 
teacher 
pupil 
housewife 
 pupil 
 fireman 
 teacher 
GREAT! 
NEXT 
Đáp án 1 
Đáp án 2 
Đáp án 3 
housewife 
pilot 
fireman 
GOOD! 
NEXT 
Đáp án 1 
Đáp án 2 
Đáp án 3 
pilot 
teacher 
pupil 
GREAT! 
NEXT 
Đáp án 1 
Đáp án 2 
Đáp án 3 
teacher 
pupil 
housewife 
GREAT! 
NEXT 
Đáp án 1 
Đáp án 2 
Đáp án 3 
pilot 
housewife 
fireman 
GOOD! 
NEXT 
Đáp án 1 
Đáp án 2 
Đáp án 3 
VOCABULARY 
2 
3 
4 
1 
5 
Pupil : học sinh 
Housewife : nội trợ 
Pilot : phi công 
Fireman : lính cứu hỏa 
Teacher : giáo viên 
Newwords : 
He 
She 
She is a housewife 
He is a pilot 
Activity 4: Story 
Activity 4: Story 
Hero: anh hùng 
Meat: thịt 
Grandma: bà 
Grandpa: ông 
Newwords : 
Lucky Number! 
What are these? 
These are eyes. 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
Time 
What is this? 
It is a kite. 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
Time 
What is this? 
It is a train. 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
Time 
What is this? 
It is a pencil case. 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
Time 
What are these? 
These are rubbers. 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
Time 
What are these? 
These are hands. 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
Time 
What is this? 
It is a bike. 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
Time 
What is this? 
It is a puzzle. 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
Time 
What is this? 
It is a doll. 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
Time 
What are these? 
These are apples. 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
Time 
What are these? 
These are teddies 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
Time 
What is this? 
It is a lion. 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
00 
Time 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_1_unit_4_he_is_a_hero_lesson_one_wor.ppt