Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 3

Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 3

fingers

hands

There are ten fingers on my hands

Let’s make a paper lion

There are ten fingers on my hands

ppt 24 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 145Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UNIT 3: Lesson 1 
This is my nose! 
arm 
nose 
face 
	 Leg 
ear 
fingers 
hands 
eyes 
There are ten fingers 
on my hands 
Ink 
Jam 
Kite 
Lion 
Cut 
Paw 
Tail 
Fold 
Stick 
Let’s make 
a paper lion 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_1_unit_3.ppt