Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 4, Lesson 2, 3: KK LL - Hoàng Thị Thu Hiến

Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 4, Lesson 2, 3: KK LL - Hoàng Thị Thu Hiến

Kangaroo

Quick eyes game

Quick eyes game

Matching game

Try to guess what is it?

lemon

Look and circle.

Which letters are missing?

ppt 46 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 360Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 4, Lesson 2, 3: KK LL - Hoàng Thị Thu Hiến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ  
 TIẾNG ANH LỚP 1 UNIT 4: LESSON 2,3: Kk Ll  
 Giáo viên: Hoàng Thị Thu Hiến 
WARM -UP 
Kangaroo 
Key 
King 
kite 
kangaroo 
king 
key 
kite 
1 
2 
3 
4 
5 
Quick eyes game 
1 
2 
3 
4 
5 
Quick eyes game 
1 
2 
3 
4 
5 
Quick eyes game 
1 
2 
3 
4 
5 
Quick eyes game 
 key 
kagaroo 
 kite 
 king 
Matching game 
X 
X 
X 
X 
Kk 
Kk 
Kk 
Kk 
Workbook 
Workbook 
Break-time 
lion 
lamp 
leaf 
lemon 
lion 
leaf 
lamp 
lemon 
Try to guess what is it? 
lion 
lamp 
Try to guess what is it? 
leaf 
Try to guess what is it? 
lemon 
Try to guess what is it? 
Look and circle. 
It’s a lion / kangaroo . 
It’s a kite / lamp . 
It’s a lemon / banana . 
i 
? 
n 
o 
l 
Which letters are missing? 
l 
? 
m 
p 
a 
? 
e 
a 
f 
l 
? 
e 
? 
o 
n 
l 
m 
Ll 
Workbook 
Ll 
Workbook 
Ll 
Ll 
Ll 
X 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_1_unit_4_lesson_2_3_kk_ll_hoang_thi.ppt