Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 5: Where’s the ball?

Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 5: Where’s the ball?

Ice cream

frisbee

Queen

Rabbit

Can you see the boys and girls in the park?

Where are their toys?

His toy is under a tree

Her toy is under the swing

ppt 20 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 161Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 5: Where’s the ball?", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UNIT 5: Where’s the ball? 
seesaw 
slide 
net 
swing 
pool 
Ice cream 
frisbee 
Queen 
Rabbit 
Sofa 
Teddy 
Umbrella 
Can you see the boys 
and girls in the park? 
Where are their toys? 
His toy is under a tree 
Her toy is under the swing 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_1_unit_5_wheres_the_ball.ppt