Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 6: Billy’s teddy

Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 6: Billy’s teddy

Look out of the window

I can see a zebra in a van

My dad throws a ball

Look out of the window

I can see a zebra in a van

My dad throws a ball

 

ppt 22 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 277Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 6: Billy’s teddy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UNIT 6: Billy’s teddy 
mum 
dad 
brother 
brother 
sister 
grandma 
grandpa 
aunt 
uncle 
cousin 
Van 
Window 
Box 
Yo-yo 
Zebra 
Look out of the window 
I can see a zebra 
in a van 
Happy 
My dad throws a ball 
Throw 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_1_unit_6_billys_teddy.ppt