Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Review: My body

Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Review: My body

Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Unit 1: Family

Review words

Listen and point.

Practice

How many ?

A: I have two eyes.

B: I have two ears.

pptx 21 trang Người đăng hungdq21 Ngày đăng 08/06/2022 Lượt xem 566Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh Lớp 1 - Review: My body", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
REVIEW: MY BODY 
Monday July 26 th 2021 
Review words 
Listen and point. 
TR: A48 
TR: A48 
ears 
hair 
arms 
hands 
eyes 
a nose 
a mouth 
legs 
feet 
arm s 
hand s 
eye s 
ear s 
leg s 
feet 
mouth 
nose 
hair 
hair 
Practice 
hands 
A 
B 
A: head 
B: hair 
A: eyes 
B: ears 
How many ? 
A 
B 
one 
two 
I have ___ . 
B 
A 
one 
two 
A: I have two eyes. 
B: I have two ears. 
I have two feet. 
A 
B 
legs 
feet 
ears 
eyes 
mouth 
hands 
arms 
hair 
nose 
ears 
legs 
nose 
feet 
arms 
mouth 
hands 
hair 
eyes 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_1_review_my_body.pptx