Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Các số 1,2,3 - Trường Tiểu học Lê Văn Thọ

Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Các số 1,2,3 - Trường Tiểu học Lê Văn Thọ

- Tìm hiểu bài

- Làm quen

- Quan sát bài và làm theo hướng dẫn của giáo viên

- Trò chơi nhỏ

- Hoạt động ở nhà:

+ Trên khuôn mặt bé cái gì cho 1, cái gì cho 2?

+ Kể 3 điều tốt bạn làm cho em, 3 việc em giúp cha mẹ

+ Em có biết vị trí Hà Nội trên bản đồ ( trang 157) không?

- Dặn dò:

pptx 21 trang Người đăng Khải Nguyễn Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 147Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài: Các số 1,2,3 - Trường Tiểu học Lê Văn Thọ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tröôøng Tieåu hoïc: Leâ Vaên Thoï 
Chaøo möøng caùc em hoïc sinh ñeán vôùi tieát Toaùn 
Caùc soá 1 , 2, 3 
Chuû ñeà 2 : Caùc soá ñeán 10 
1 
moät 
Taäp vieát soá 1 
hai 
2 
Taäp vieát soá 2 
ba 
3 
Taäp vieát soá 3 
1 
moät 
hai 
2 
ba 
3 
1 
2 
3 
? 
? 
? 
3 
2 
1 
GIAÛI LAO 
Ba goàm hai vaø moät. 
Ba goàm moät vaø hai. 
Hai goàm moät vaø moät. 
4 
Taùch vaø noùi 
- Treân khuoân maët beù caùi gì coù 1, c aùi gì coù 2 . 
- Em coù bieát vò trí Haø Noäi treân baûn ñoà ( trang 157) khoâng? 
- Keå 3 ñieàu toát baïn laøm cho em, 3 vieäc em giuùp cha meï 
Chaøo taïm bieät caùc baïn 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxgiao_an_toan_lop_1_bai_cac_so_123_truong_tieu_hoc_le_van_tho.pptx